Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Kim był Józef Piłsudcki

  Kim był Józef Piłsudcki

  Kim Józef Piłsudski był za życia dla Pol­ski i kim jest obecnie, wie już o tym dziś ogólnie każde chyba polskie dziecko. Lepiej zaś wiedzą ci, co pamiętają czasy naszej nie­woli, wojnę światową i wszystkie lata po­wojenne. Ale oprócz tego — kto baczniej dzisiaj obserwuje bieg naszego życia publicznego, ten widzi, że postać Józefa Piłsudskiego w miarę upływu czasu cd chwili Jego zgonu coraz mocniej się uwyraźnia. Staje się co­raz większa i potężniejsza. Coraz częściej słyszy się określenie: Wielki Marszałek Polski Józef Piłsudski... Polska w okresie tysiącletnich swoich dziejów miała wielu sławnych i wielkich mę­żów: wybitnych kierowników państwa, zna­komitych wodzów,,, przewidujących polity­ków, znanych całemu światu uczonych i wielce utalentowanych artystów. Ale wielkość ich wszystkich przysłania jakby dzisiaj postać Józefa Piłsudskiego. „Ten największy na przestrzeni całej na­szej historii Człowiek" — powiedział o Mar­szałku Józefie Piłsudskim Prezydent Rzeczypospolifej w orędziu swoim z dnia 12 ma­ja 1935 rok. Może ktoś zapytać: dlaczego takie się utrwala przekonanie? w czym tkwi wiel­kość Józefa Piłsudskiego? Odpowiedź na, to znajdzie każdy w spu-ściźnie, jaką nam Marszałek zostawił po so­bie. A historia Jego całego życia tudzież hi­storia Ojczyzny naszej za ostatnie pięćdzie­sięciolecie będzie tej spuścizny oświetle­niem i wyjaśnieniem. Będzie zarazem po­twierdzeniem wielkości J. Piłsudskiego. Kto się z tą histerią zapozna i kto przy tym nie pożałuje trudu, aby z uwagą prze­czytać niedawno wydane dziesięć tomów pism Józefa Piłsudskiego, ten już sam sfor­mułuje sobie odpowiedź na wyżej postawio­ne pytanie. Ten stwierdzi, co następuje: Nie było przedtem w dziejach Polski dru­giego człowieka, który by tak samo całe swoje życie i wszystkie siły swoje poświęcił Ojczyźnie. Nie było przedtem w dziejach Polski in­nego człowieka, który by w podobnie trud­nych warunkach wziął na siebie ogromne brzemię walki o wolność; który by to brze­mię z taką wiarą przez tyle lat dźwigał i któ­ry by wbrew przewidywaniom innych do­szedł wreszcie do jasnej mety pełnego zwy­cięstwa. „Człowiek za­miast być dum­nym z opanowania tego, co może opa­nować, chce być dumnym z opano­wania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjal­nie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu: pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy". „Człowiek jako­by ujarzmia ży­wioły. Żywioły nie jego ręką wytwo­rzonej dumny jest z tego. A jednak jest żywioł nie boski, lecz ludzki, i może dlatego człowiek tak mało go szanuje, żywio­łem tym jest pra­ca, praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni". Nie było przedtem nikogo, kto by tak sa­mo zespalał w sobie przymioty marzyciela i poety z przymiotami człowieka najcięższej pracy realnej, koronowanej wielkimi czyna­mi i sławnymi zwycięstwami. Nie było nikogo, kto by miał tyle w swoim działaniu przeszkód, tyle oporu i przeciw­ności i tylu najzacietszych wrogów wśród obcych i swoich. I nie było również nikogo, kto by jedno­cześnie miał tylu i tak sobie oddanych przy-laciół, zwolenników i gotowych na wszystko podkomendnych; kto by tyle serc urokiem swego ducha podbić sobie potrafił. Nie było dotąd człowieka, który by tak kojarzył w sobie zdolności wodza i pisarza, polityka i nauczyciela, żołnierza i filozofa. Albo kto by tak samo potrafił igrać w chwili wypoczynku i śmiać się beztrosko z dziećmi, a innym razem wygrywać bitwy na polu walki lub odnosić zwycięstwa przy stole dyplomacji międzynarodowej. Nikt tak, jak Józef Piłsudski, nie doce­niał moralnych wartości w człowieku i w Na­rodzie. Nikt tyle nie zwracał uwagi na ho­nor i godność w życiu, działaniu i walce... Słowem, byt niepodległy i wielkość Pol­ski Odrodzonej są jak najściślej związane z imieniem Józefa Piłsudskiego. Byt Pol­ski — wielkiej obszarem i mocnej duchem. Stąd Jego wielkość i stąd nieśmiertel­ność w historii naszej. Stąd też i nauka dla nas wszystkich: na drobnych swoich odcinkach pracy po­mnażać dobro osobiste i społeczne, ale w ta­ki tylko sposób, aby Rzeczypospolitej wol­ność utrwalić i coraz mocniejszą ją czynić. Budować dalej Polskę z taką samą gorli­wością i wiarą, jakiej przykład pozostawił wam Wielki Marszałek. I dbać o Jego godność. Pomnażać kulturę ducha swoim honornym zawsze postępowa­niem i pogłębianiem oświaty. To będzie najlepszym uczczeniem pamię­ci Józefa Piłsudskiego. Bgdźmy wierni wskazaniom Marszałek Józef Piłsudski w czasie wojny w 1920 roku mówił w Lublinie: „Polska ma przed sobą wielką pracę. Polska, ta wyśniona, wymarzona ma wszyst­kie zewnętrzne cechy, którymi my, wycho­wani w niewoli, cieszyć się możemy, — wielkie wojsko, wielkie triumfy, wielką zew­nętrzną siłę, wielką potęgę, którą i wrogo­wie i przyjaciele szanować i uznawać, cho­ciażby nie chcieli — muszą. Mamy Orła Białego, szumiącego nad gło­wami, mamy tysiące powodów, którymi ser­ca nasze cieszyć możemy. Lecz uderzmy się w piersi! Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy mamy dość tej potęgi duszy? Czy mamy dość tej potęgi materialnej, aby wytrzymać jeszcze te próby, które nas czekają? Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potę­gami świata, czy ma być państwem małym potrzebującym opieki możnych". A gdy się wojna z bolszewikami zwycięs­ko zakończyła pisał w rozkazie do żołnierzy Zwycięski Naczelny Wódz: „Zadanie nasze dobiega końca. Nie by­ło ono łatwem. Polska zniszczona przez woj­nę, nie z jej woli na ziemiach polskich pro­wadzoną, była biedną. Nieraz, żołnierze, łzy cisnęły mi się do oczu, gdym widział wśród szeregów wojsk, prowadzonych przeze mnie, wasze bose, pokaleczone stopy, które prze­mierzyły niezmierne dalekie przestrzenie ,,...gdy pomyślę, że tam gdzieś na Rossie u wrót cmentarzy mogiłka za mogiłką leżą, jedna przy dru­giej, jak żołnierze w szeregach, ci, co życie dali, by Komendanta serce pieścić, to mówię, że miłym tc być musi, i gdy serce swe grobem poję, serce swe tam, na Rossie kładę, by wódz spoczął z żołnierzami, co mo­gli tak pieścić dumnego wodza czoło, co mogli tak życie dawać jedynie dla prezentu". racje żołnierskie i żądać często, byście o jodzie i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że była rzetelna, za­świadczy o tym tysiące mogił i krzyżów żoł­nierskich, rozsianych po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły. Za pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość dziękuję wam żołnie­rze w imieniu całego narodu i Ojczyzny na­szej". Odszedł Pierwszy Marszałek Józef Pił­sudski — ale pozostały Jego Wskazania, po­zostali Jego Żołnierze, Jego szkoła żołnier­ska, która dała Polsce typ Legionisty, Peo-wiaka, typ żołnierza polskiego. Przepięknie pisał Marszałek o wartości żołnierza polskiego: ,,...ja w twarzach wa­szych nie widziałem smutku, nie słyszałem jęku! Widziałem triumf i dumę, że są żołnie­rzami polskimi, że krew przelewają i tern swej służby żołnierskiej dowodzą. Pamiętam młodego chłopca, którego drasnęły w głowę trzy kule karabinu maszynowego. Szedł swo­bodnie, krwią zlany. Gdym go spytał: — Cóż to wam, chłopcze? — odpowiedział wesoło i dumnie: — A w głowę mnie trafiło, głowa moc­na, wytrzyma... Gdy komenda austriacka zwróciła się do mnie z prośbą abym moich żołnierzy na­przód prowadził dlatego, że nikt z regularnej armii naprzód już iść nie chce, byłem jedy­nym, który z kilku batalionami śmiało po­szedł szukać nowego kontaktu z nieprzyja­cielem. A za mną poszli moi dumni chłopcy, dumni, że tak wielką wartość żołnierską po­siedli, poszli ze śpiewem, pogardę rzucając austriackiemu otoczeniu... ...nigdy w Legionach nie brakowało ochotników do akcyj najryzykowniejszych; zawsze było ich za wielu i zawsze trzeba by-

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • hrandmore.pl