Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Na przedwiośniu

  Nie czas psy karmić, kiedy na polowanie trzeba jechać — głosi stare przysłowie, a tyczy się ono nie tylko psów myśliwskich i polowania, lecz również wielu czynności gospodarskich. Chcąc mieć z gospodarstwa należyty po­żytek, rolnik musi zawczasu każdą rzecz i każdą czynność dobrze obmyśleć i we właś­ciwym czasie wszystko wykonywać. Na przedwiośniu trzeba pomyśleć o zbliżających się siewach wiosennych i nie zwlekając robić do nich niezbędne przygotowania. Najpierw warto dobrze zastanowić się nad rozplanowaniem zasiewów, rozważając do­kładnie — gdzie co posiać i posadzić oraz iie czego, ażeby jak najlepsze wyniki uzyskać. Wielu rolników nad tą sprawą zbytnio się nie zastanawia, wykonując obsiewy wedle ustalonego zwyczaju, czy też — jak się zda­rzy. A tymczasem w dotychczasowej gospo­darce niejedno można by zmienić lub popra­wić i dzięki temu osiągnąć większe korzyści. Oto na przykład już od wielu lat dużo się pisze i mówi o uprawie kukurydzy, jako o bardzo pożytecznej roślinie; wielu Peerow-ców uprawiało ją na poletkach konkursowych z powodzeniem, uzyskując często piękne plo­ny, może więc dobrze byłoby kukurydzę stale uprawiać, przeznaczając pod nią jakieś polet­ko lub część pola. Ale cóż, kiedy zaraz wy­łania się pytanie: a gdzie kukurydzę zasiać, kiedy wszystkie pola są zajęte przez inne za­siewy? Trzeba więc nad tą sprawą dobrze się zastanowić. W niejednym wypadku można by trochę zasiew owsa uszczuplić i na to miejsce zasiać kukurydzę. Gdzie debrze się udaje owies, tam może się udać również kukurydza, stosując zaś umiejętną uprawę tej rośliny można uzy­skać półtora, a nieraz i dwa razy większy plon niż owsa. Kukurydza nadaje się nie tylko na paszę dla koni, lecz również dla drobiu i trzody chlewnej, oraz na pokarm dla ludzi, i z tego względu przedstawia w gospodar­stwie większą wartość niż owies. Może więc taka zmiana w zasiewach okazać się ko­rzystną. Albo weźmy inny przykład. Przy skąpym zasiewie zielonek w porze letniej często nie ma czym bydła karmić, a jednocześnie spory kawał dobrego pola zajmuje niczym nieobsia-ny ugór. Gdyby na tym polu zasiać mieszankę strączkową, częściowo może słonecznik, mo­głaby wyróść z tego zielonka i wówczas by­łoby w lecie paszy pod dostatkiem. Warto więc zawczasu o tym pomyśleć. To znowu czytamy o różnych mało jesz­cze rozpowszechnionych roślinach, z których podobno można mieć niemały pożytek. Mię­dzy innymi zasługuje na uwagę łubin pastew­ny (bez goryczki), kapusta pastewna, czu-miza, trawa sudańska, cykoria oraz koński ząb — mało jeszcze u nas rozpowszechniony. Nie mając doświadczenia z uprawą tych roślin, od razu na większych powierzchniach nie można ich zasiewać, warto natomiast po­siać je na próbę na niewielkich kawałkach pola. Trzeba więc zawczasu postarać się o nasiona i odpowiednią część pola pod te za­siewy przeznaczyć. To samo tyczy się różnych roślin potrzeb­nych na domowy użytek, jak: fasola, soja, bób, groch itp., przeznaczając pod nie odpo­wiednio dobrane kawałki pola. Teraz też co rychlej każdy rolnik powi­nien zająć się przygotowaniem narzędzi do robót wiosennych. Każde narzędzie trzeba starannie obejrzeć, oczyścić z kurzu i w ra­zie stwierdzenia jakichś uszkodzeń, zaraz od­dać do naprawy. Trudniejsza sprawa, gdy w gospodarstwie brak pewnych narzędzi, a na kupno nie ma pieniędzy. W niejednym wypadku przynaj­mniej częściowo można jednak biedzie zara­dzić. W pierwszym rzędzie należałoby się postarać o ulepszone narzędzia ręczne, które często nieznacznym kosztem można zrobić na miejscu. Taką np. motyczkę — strzemiączko oraz stalową motykę płaską zrobi kowal. Każdy Peerowiec powinien zrobić drewniany znacznik ręczny, potrzebny do ciągnienia " bruzdek przy siewie warzyw oraz innych ro­ślin, i tak samo grabie ogrodowe z zębami stalowymi ze starych wideł oraz inne drobne narzędzia. Poważnego namysłu wymaga sprawa na­wożenia pod zasiewy jare oraz zasilanie ozi­min. Posiadając w tym roku mało obornika, trzeba go jak najlepiej zużytkować, a jedno­cześnie braki nawożenia starać się w miarę możności wyrównać nawozami sztucznymi. Należy więc zawczasu obmyśleć plan nawo­żenia wiosennego i co rychlej zaopatrzyć się w odpowiednie nawozy. Nie wolno zapominać również o nawoże­niu łąk i pastwisk, mocno dotychczas zanied­banych, a niezmiernie wdzięcznych za odpo­wiedni zasiłek nawozowy i umiejętne stara­nia koło nich rolnika. Peerowcy w tej dzie­dzinie mogliby wiele dobrego zrobić. Na po­czątek należałoby rozpoczynać od prób pie­lęgnowania i nawożenia łąk i pastwisk na ma­łych kawałkach. Do próbnego nawożenia można stosować kompost, gnojówkę lub też popiół drzewny, a w miarę możności — tak­że i nawozy sztuczne. Posiadając np. jeden wóz kompostu moż­na nim potrząść na próbę 1 lub 2 ary łąki i w ten sposób przekonać się o skuteczności nawożenia oraz możliwości poprawienia da­nej łąki. A jeżeli na łące znajdują się kamie­nie, krzaki, kępy lub kretowiska, to w pierw­szym rzędzie te zbędne „dodatki" trzeba usunąć. Na przedwiośniu, skoro tylko skowronek zaświergoli, rolnika coś jakby ciągnie w pole. Coraz więc obchodzi swe grunta przyglądając się pilnie zasiewom ozimym oraz polom na zimę wyoranym. I te przedwiosenne wędrów­ki po polach okazują się nieraz bardzo poży­teczne, niejedno bowiem podczas takiego ła­żenia można zauważyć. Tu i ówdzie widnieją jeszcze na polach kałuże wody lub też spotykamy rolę grząską, mokrą, albo silnie „zassaną". Gdzieindziej znów trafiają się na polach wyrwy przez wo­dę wymyte, a nieopodal w nizince — zasiew lub łąka bywa nieraz znacznie zamulona. Za­siewy ozime przedstawiają się także rozmai­cie. W miejscach, gdzie woda na powierzchni dłużej stała, roślinność wymokła lub pod lo­dem w zimie wyginęła. Gdzieniegdzie widać oziminę jakąś mizerną, albo powygryzaną przez myszy polne, czy też przez inną plagę mniej lub więcej uszkodzoną. Wczesne stwier­dzenie tego rodzaju przypadłości jest bardzo ważne, podejmując bowiem wczas odpowied­nie starania niejednej szkodzie można zara­dzić. Z tego też względu dokładny przegląd pól na przedwiośniu jest niejako powinnością gospodarską, której żaden rolnik nie może zaniedbywać. Ze szczególną zaś pilnością po­winni teraz pola oglądać młodzi rolnicy, gdyż podczas tych wędrówek wiele rzeczy mogą zobaczyć i wiele się nauczyć. A ponieważ nauki pod korcem nie należy chować, może więc ktoś z bardziej dociekli­wych Peerowców opisze poczynione podczas pierwszych oględzin pól spostrzeżenia i przy­śle opis do swej peerowskiej gazetki.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://www.gost-r.pl/certyfikat-zgodnosci-ukrsepro