Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Pisma młodzieży wiejskiej

  W sierpniowych numerach pism młodzieży wiejskiej na plan pierwszy wysuwają się wspomnienia z roku 1920, kiedy to młode nasze Państwo dzięki ogromnemu wysiłkowi całego narodu potrafiło odeprzeć najazd ze Wschodu i zdecydować ostatecznie o swej niepodległości. Kto pamięta te czasy, ten wie, że był to egzamin bardzo ciężki, a jednocze­śnie rozstrzygający. Przypieczetowany został krwią wielu tysięcy poległych, a przede wszystkim synów wsi. To też Ludwik Liebersbach, picząc w N-rze 7 „Młodej Gromady" o decy­dujących bitwach pod Warszawą w dniu 15 sierpnia 1920 r., powiada m. in.: „Egzamin dojrzałości patriotycznej chłopów przeszedł wszelkie oczekiwania. Walka o silną i spra­wiedliwą Polskę demokratyczną została za­początkowana wspaniałym zwycięstwem". W N-rze 32 „W i c i" znaidujemy na ten sam temat artykuł Józefa Niecki pt. „W rocz­nicę czynu chłopskiego", w N-rze 33 „Strzelca" S. A. pisze pt. „Na święto żołnierza polskiego", w N-rze 16 „M ł o d e i Wsi — Mołodoho Seła" Zet pt. „Zwycięstwo idei" itd. Od tej pory, tj. od r. 1920, wieleśmy, jako Państwo, przeżyli i wielu rzeczy dokonali. Kogo stać na obejrzenie się bez uprzedzeń poza siebie i na bezstronną ocenę rzeczywi­stości, ten musi przyznać, że życie w wolnej Polsce przez tych lat kilaknaście ogromnie się posunęło naprzód. A oo najważniejsze, da­lej w coraz szybszym tempie się rozwija. I mimo codzienne utyskiwania, jeśli podliczy­my całość dorobku, stwierdzimy wszędzie du­ży postęp. Z drugiej jednak strony widzimy wszyscy wiele, wiele jeszcze braków w naszym ogól­nym gospodarstwie. Zwłaszcza dużo zmart­wienia jest z zatrudnieniem wszystkich sił ludzkich, których nam przybywa co roku z górą 400 tysięcy osób. Tak duży przyrost wymaga coraz lepszej organizacji życia i pra­cy. Szczególnie na wsi. Pole tu mają do dzia­łania przede wszystkim organizacje społecz-no-oświatowe, jak związki młodzieży, oraz organizacje społeczno - zawodowe, jak kółka rolnicze i koła gospodyń. Bardzo ważną nad--to rolę do spełnienia ma samorząd — ogólny i gospodarczy. Nie doceniamy tych czynni­ków dziś jeszcze na wsi... W N-rze 32 — 33 „Siewu M ł o d e i W s i" Halina Brzóskówna omawia ważną kwestię udziału kobiet w samorządzie. Pisze na początku: „Przy zbliżających się wyborach do sa­morządu nie od rzeczy będzie zastanowić się nad tym, czy warto wprowadzać kobiety do samorządu. Czy mogą się one stać czynni­kiem twórczym w radach: gromadzkich, gminnych i powiatowych. Jeśli myślę o pra­cach samorządu i udziale w nim kobiet, to stają mi przed oczyma przede wszystkim te zaniedbane dziedziny, które właśnie naszej ręki potrzebują. Oto np. opieka społeczna na terenie wsi zupełnie nie istnieje. Kto ją po­stawi, kto ją podźwignie, kto ją zorganizuje, jeśli nie kobiety? A tyle w tej dziedzinie jest do zrobienia! Opieka nad dzieckiem w ro­dzinie; organizowanie żłobków dla niemowląt do lat 3; dziecińców i przedszkoli dla dzieci do lat 7; dożywianie dzieci szkolnych; kolo­nie lecznicze dla dzieci gruźliczych i wycień­czonych; opieka nad dzieckiem sierocym, opuszczonym — przez umieszczenie za opłatą ze strony gminy w zakładach zamkniętych lub rodzinach zastępczych" itd. Długi szereg zadań wymienia autorka, a wśród nich: i or­ganizowanie ośrodków zdrowia, i akcję w kierunku higienicznego budowania mieszkań, i prowadzenie poradni lekarsko-społecznych, i podniesienie zewnętrznego wyglądu osiedli, i jeszcze dużo innych. Może to — jak na początek — nieco za dużo. Wieś przecie nie jest jeszcze dzisiaj pod żadnym względem przygotowana dosta­tecznie, aby temu wszystkiemu poradzić. Tym nie mniej jednak w organizacjach młodzieży trzeba nam sobie zdawać sprawę z tych za­dań. I po ich odpowiednim uszeregowaniu zabierać się stopniowo do ich załatwienia. Ale kobieta i gospodyni wiejska... Uprzy-tomnijmy sobie, ile to na jej głowie i na jej barkach jest obowiązków... Pisze o tym zgod­nie z rzeczywistością Krysia Wędrowniczka w N-rze 8 „Młodej Polki": „Ledwie pierwsze brzaski na niebie, le­dwie najwcześniejszy ptak się rozbudził, już matka wstaje. Ze skopkiem do krów pędzi, bo z mlekiem żmudzie nie można. Potem trze­ba opatrzyó świnie, bo już ślepia rozwarły i kwiczą z głodu, dopominając się o swoje. Ogień w kuchni napalić i do śniadania przy­gotować, a w międzyczasie dzieciaka uspo­koić, który się przebudził i drze się w niebo-głosy. A dalej ogrodem się zająć, warzywem i owocami, kwiaty mieć przed domem i pięk­nie wokoło. Dom cały w porządku utrzymać, dzieci pomyć, opatrzyć i przyodziać, a jeszcze nieraz i w nauce dopomóc. Chłopa nakarmić i oporządzić — a ino dobrze i dostatnio. Koło siebie przecie się także zakrzątnąć, a często gęsto i do chłopskiej roboty się przyłożyć — w polu czy w stodole. Oto zwykły obrazek z życia, jakim ono jest na wsi i jaką jest co­dzienna dola kobiety-gospodyni". To też do umiejętnego zorganizowania so­bie pracy kobieta wiejska musi się przygoto­wać za młodu. Jednym ze sposobów tego przygotowania jest czynny udział w organi­zacji młodzieży i w pracach tu prowadzo­nych. „W Przysposobieniu Rolniczym — pisze dalej ta sama autorka — my, dziewczęta, znajdujemy doskonałą sposobność zapoznania się praktycznie z wieloma działami prac tej gospodyni oraz przedyskutowania wielu za­gadnień, stojących przed kobietą w rodzinie i w gospodarstwie. Skutki wszakże i pełne pożytki z Przysposobienia Rolniczego osiąg­niemy tylko wówczas, jeśli do prac tych przystępować będziemy z całym zrozumie­niem i przeświadczeniem o szczytnym po­wołaniu kobiety, jako matki i gospodyni..." Z powyższych głosów o zadaniach i obo­wiązkach kobiety wiejskiej — tak w domu i w gospodarstwie, jak i w organizacji spo­łecznej i w samorządzie, wynika, że przede wszystkim trzeba by dziś dołożyć wszelkich starań, aby dziewczęta w każdej wsi znalazły się w organizacji. Bo to właśnie jest jakby otwarciem szeroko drzwi do lepszego kształ­towania w przyszłości żyrcia wiejskiego.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • www.demencjastarcza.pl