Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wszystko dla Ojczyzny!

  Każdy naród dąży do wielkości. Każdy naród pragnie, aby uznawano jego zna­czenie w świecie, aby się z nim liczono, sza­nowano jego godność, jego honor, jego za­sługi dla ogólnego kulturalnego dorobku ludz­kości. Żądania te i dążenia są słuszne i natu­ralne — świadczą one o sile żywotnej na­rodu, o jego moralnej wartości, o tężyźnie duchowej. Naród bowiem, który by zgasił w sobie umiłowanie wielkości skazał by sam siebie na zagładę. Lecz poszczególne narody nie w jednako­wy sposób pojmują słowo „wielkość", przyz­nając nieraz miano wielkich tym, których serca były pełne nienawiści, a ręce zbrukane krwią, przelewaną nie w imię sprawiedli­wości, lecz w imię chciwości, pychy, zemsty. Jakże rozumiano wielkość, bohaterstwo w Polsce? — ,,W Polsce, ażeby być wielkim, trzeba mieć przede wszystkim wielki charak­ter, wielkie serce, wspaniałość duszy. Nam nieznana wielkość zbrodnicza, u nas nie do­chodzi się do szczytu historycznego uznania ze splamionym sumieniem. Przez całych ty­siąc lat pochodu dziejowego nie przyznaliśmy ani razu piętna wielkości nikomu, kto nie celował cnotą, czystością intencyj, ofiarnością i poświęceniem. Słowem: tylko szlachetni mogą w Polsce być wielkimi" — mówi F. Ko­nieczny w swej książce o Tadeuszu Koś­ciuszce. Mewa tu o wielkości, której szczytem jest bohaterstwo. Można bowiem mówić o wielkości i w innym znaczeniu — w zna­czeniu talentu i sławy. Wielki wódz, mówca pisarz czy artysta jest człowiekiem o wybit­nych, nieraz genialnych zdolnościach, zasłu­żonym i znanym, lecz przez to nie jest jeszcze bohaterem. Tymczasem bohaterem staje się tak często prosty żołnierz, przelewający swą krew za ojczyznę. Jest nim również pełen poświęcenia lekarz czy pielęgniarka, ratu­jący rannych i chorych z narażeniem własne­go życia. Bohaterami byli i są po dziś dzień chrześcijanie, cierpiący i umierający za wia­rę. Bohaterem jest każdy człowiek, który żyje dla innych, dla prawdy, dla idei, którą uko­chał, żyje z zupełnym zapomnieniem o sobie, w razie potrzeby oddaje swą krew w ofierze. Bohaterstwem jest więc nie tylko śmierć na polu walki, nie tylko świetne czyny zwycięs­kich wodzów. Nie. Jakże często bywa ono cierpieniem nadludzkim lecz cichym i śmier­cią w zapomnieniu. Jak często bywa odda­niem samego siebie dla ojczyzny, dla roda­ków, dla ludzkości, lecz bez rozgłosu, a nawet bez uznania. Jak często bywa niezłomnym trwaniem na posterunku swych przekonań, nie sprzeniewierzaniem się prawdzie i spra­wiedliwości mimo prześladowań ze strony silniejszego przeciwnika. Dowody takiego cichego, niezłomnego bohaterstwa złożyło tysiące naszych rodaków w okresie niewoli. Bohaterem narodowym będzie więc ten, kto życiem i czynami stwierdził swą miłość dla ojczyzny, pozostawiając przykład wiel­koduszności, odwagi, poświęcenia, aż do zu­pełnego zapomnienia o sobie. Tam bowiem, gdzie człowiek szuka własnej korzyści, wła­snej chwały i wyniesienia, tam nie może być mowy o bohaterstwie. Bohater narodowy jest prawdziwym pa­triotą w najpełniejszym tego słowa znacze­niu. Jest człowiekiem obdarzonym nieznisz­czalną Bożą iskrą zapału, nieustraszonej odwagi, nigdy nie gasnącą iskrą miłości dla swego narodu i ojczyzny, która w chwilach niebezpieczeństwa rozpłomienia się i prowa­dzi go na szczyty poświęcenia, czyniąc zeń prawdziwego siłacza duchowego. Możemy w tym miejscu powtórzyć za Marią Konopnicką: „Kto dla braci pracuje, ma moc za miliony, Rośnie w siłę, jak olbrzym o ziemię rzucony, Czas mu cegłę podaje, utrwala budowę I kładzie na jej szczycie swe piętno wiekowe". Czas jest najlepszym sprawdzianem war­tości ludzkiego życia i czynów, w nim bowiem prawdziwa wielkość rośnie, fałszywa maleje. Prawdziwa wielkość, prawdziwe bohaterstwo przezwyciężają czas, a nawet przeciwnie — na razie nierozumiane i niedoceniane, odży­wają prędzej czy później siłą swej wartości w sercach i umysłach rodaków. Bohaterem narodowym nie można nikogo naznaczyć, mianować. Bohaterem narodo­wym można się stać jedynie mocą własnej zasługi i siły duchowej. Za cóż więc mamy czcić naszych narodo­wych bohaterów? Czy tylko za odniesione nad wrogiem zwycięstwa? Za triumf ich oręża? Za przyczynianie się do podniesienia potęgi państwa? Nie, nie tylko za to, gdyż wówczas z długiego korowodu naszych naro­dowych bohaterów musiałoby ubyć wielu, wielu łych, którzy ratując honor i byt ojczy­zny, zrywając się do walki z przemożnym liczebnie wrogiem, padli bez pociechy zwy­cięstwa lub amierali na wygnaniu. Ugięło się ich ciało, lecz nie duch. Duch nie poddał się przemocy fizycznej — pozostał niezłomnym, czystym i płomiennym do ostatniego tchnie­nia. Mamy więc czcić naszych bohaterów za tę olbrzymią siłę moralną, która stała się na­szym wspólnym dobrem narodowym. Za to, że byli upostaciowaniem tego, co w narodzie naszym jest najlepsze, że byli wyrazicielami naszych najszczytniejszych dążeń i tęsknot — za wolnością i sprawiedliwością. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że naszych bohaterów możemy uważać za „sumienie narodu", za godnych zaufania prze­wodników na drodze duchowego doskonale­nia się narodu, nie splamionych żadnym czy­nem poniżającym godność człowieka. Stani­sław Żółkiewski, sławny hetman, poległ w 1620 r. pod Cecora w bitwie z Turkami, — ten niezwyciężony wódz i prawy Polak, któ­ry wszystkie swe siły sterał w służbie dla ojczyzny, w testamencie swym zostawia prośbę: „...jeśli bym w potrzebie umarł, mias­to aksamitu czarnego, który znaczy żałobę, niech trumna przykryta będzie szkarłatem, na znak wylania krwi dla Ojczyzny. A to nie dla chluby żadnej lecz dla pamiątki i dla pobudki drugich do cnoty i nie szanowania się dla Ojczyzny". Romuald Traugutt — dyktator Powstania Styczniowego 1863 r. na parę dni przed śmiercią pisze te proste słowa, tak go dobrze charakteryzujące: „Życie cenię jako pole pracy, nie rozkoszy; jeśli Bóg mnie wcześniej od tej pracy odwoła, uznam w tym miłosier­dzie Jego... Zazdrośćcie mi szczęścia — dla mnie już nie ma kary." Rafał Krajewski — jeden z pięciu, straconych (razem z Traugut­tem) na stokach cytadeli warszawskiej w sierpniu 1864 roku, przesyła przed śmier­cią „miłość i pożegnanie całemu światu". Życie i postać Marszałka Piłsudskiego wszyscy znamy. O Nim to powiedział Wacław Lipiński, że „Czynami swymi budził u wszy­stkich po wszystkie krańce Polski iskry tęsk­not do wielkości". Wszyscy oni mogli by powtórzyć za Koś­ciuszką, że uważają swe życie i czyny za „na­rzędzie do skutecznej obrony ojczyzny". Wszyscy. A więc nie tylko ci znani i czczeni — wodzowie, naczelnicy, kierownicy ruchów powstańczych, przodownicy na drogach wal­ki z zaborcami, gnębiącymi naród. Nie tylko oni, lecz również ten bezimienny, niezliczo­ny korowód bohaterów, którym na imię „le­gion". „Psychologia *) bohaterska to psychologia każdego dziecka polskiego, prostaczka pol­skiego, każdego prostodusznego Polaka"... pi­sał na kilkanaście lat przed wojną wycho­wawca narodu, jakim był Stanisław Szczepa-nowski. I tak było w istocie. Nie przetrwali­byśmy z taką godnością przeszło wiekowej niewoli, nie bylibyśmy zdolni do utrzymania ducha w narodzie, gdyby nie bohaterstwo już nie wybitnych jednostek, lecz setek i tysię­cy bezimiennych bojowników i bojowniczek o niepodległość, prześladowanych, męczo­nych moralnie i fizycznie za to, że byli Pola­kami, że trwali przy swej wierze, że nie po­zwolili poniewierać godności własnej i naro­du. Można śmiało powiedzieć, że wówczas każda polska rodzina była twierdzą polskie­go ducha. A iluż bezimiennych żołnierzy-bohaterów padło na wszystkich frontach w czasie Wielkiej Wojny? Uczcił naród ich pamięć „Grobem nieznanego żołnierza", wy­stawionym w Stolicy. Przy Grobie płonie dniem i nocą znicz (ogień), a na kamiennej płycie widnieje napis: „Tu leży żołnierz po­legły za Ojczyznę 1914—1918". — Dlatego to, gdy podczas rocznic i ob­chodów narodowych wspominamy ze czcią zasługi znanych i powszechnie czczonych bo­haterów, nie zapominajmy i o tych niezliczo­nych bezimiennych bohaterach i męczenni­kach sprawy narodowej. Ich cierpienia, zma­gania się z wrogiem, ich męka i śmierć, sta­ły się tym ziarnem, z którego wyrósł nasz wymodlony i wywalczony kwiat — Niepodle­głość.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • www.riders.com.pl