Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • mariusz wierzbowski
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Nasi rodzice

  Często słyszy się narzekania naszych ko­legów, że im rodzice nie pozwalają sto­sować w gospodarstwie różnych ulepszeń, z którymi zapoznali się bądź to w szkołach rolniczych, bądź to w PR. Narzekania te wypływają z głębi serc ludzi młodych, peł­nych życia, przekonanych że mają słuszność i chcących na gwałt wprowadzać w gospo­darstwach zmiany na lepsze. Rodzice jednak kierują gospodarstwem, są przekonani że robią wszystko dobrze, nie chcą więc od razu uwierzyć „nowościom", bo nieraz zresztą sparzyli się na nich, a jednocześnie czując się odpowiedzialnymi za gospodarstwo nie pozwalają młodym na zmiany, zwłaszcza na zmiany zbyt wielkie. Stąd powstają nieporozumienia które rozgoryczają i rodziców i dzieci. Rodzice są rozżaleni, że „szkoleniem" popsuli sobie dziecko; dziecko zaś traci uznanie i szacu­nek dla swych rodziców, jest niezadowolo­ne z życia. Całość zaś gospodarstwa najwię­cej na tym traci, gdyż już nie ma w nim na­leżytego ładu. Nie ma w gospodarstwie wspólnej myśli kierowniczej — każdy robi co innego. Wojskowi to powiadają tak: lepiej gdy jest jeden dowódca nawet zły, niż gdy jest kilku dobrych, ale kłócą­cych się między sobą. Bo gdy jest jeden do­wódca, to można nie wygrać bitwy, ale zaw­sze będzie jaki taki ład, podczas kiedy bę­dzie ich kilku, to na pewno i wojnę prze­grają i stale będzie bałagan. Tak samo jest i z gospodarstwem. Doradzać gospodarzowi można, ale gospodarzyć muszą wszyscy zgo­dnie, inaczej gospodarstwo nigdy „nie stanie na nogi". Gospodarka na wsi ma to do siebie, że nie można jej ulepszyć od razu. Przez szyb­kie zmiany bardzo łatwo można nawet po­psuć gospodarkę. Nawet bardzo światły i doświadczony gospodarz nigdy nie robi „rewolucji" w gospodarstwie. Zmiany wpro­wadza po porządku i powoli, w miarę najko-nieczniejszych potrzeb, i to po uprzednim dobrym przemyśleniu wszystkiego. Na wyni­ki zaś tych zmian czekać nieraz trzeba dłu­gie lata. Dla tych to względów nam, młodym, nie należy się burzyć, gdy rodzice nie pozwalają na zmiany. Przecież każdy przyzna, że rodzi­ce chcą jak najlepiej. A więc czyż można oburzać się na nich za to, że się obawiajr by syn czy córka nie popsuli coś w gospo­darstwie? Raczej powinniśmy czuć dla nich za to większy szacunek, choćby nawet ostro nam odmówili i słowem zranili. W tej chwili kożdemu nasuwa się pyta­nie: w takim razie po co uczymy się, skoro nie możemy tych nauk stosować w życiu? Otóż tak źle nie jest. Rodzice nasi pozwala­ją na wprowadzenie ulepszeń w gospodar­stwie, muszą się tylko przekonać, czy my te zmiany potrafimy przeprowadzić i czy te zmiany są pożyteczne. Musimy więc starać się ich przekonać w tym. Czyż matka zabro­ni córce zamiatać izbę, zawsze ją czysto utrzymywać, statki porządnie zmywać, kwia­ty hodować, rodzeństwo obszywać? Nie! Czyż ojciec zabroni synowi bydło w czysto­ści utrzymywać, karmić je należycie, po­rządki na podwórku robić? Nie! Nigdy się nie zdarza, by rodzice sprzeciwiali się rze­czom dobrym i pożytecznym. Przeciwnie, ra­dzi są, że ich dzieci „w szkołach się nie po­psuli", że nie wstydzą się pracy, pożytek dla gospodarstwa przynoszą, a rodziców sza­nują. Z takich dzieci rodzice są dumni. Wi­dzą, że ich dzieci nie są głupie, a ukończę- -nie szkoły było pożytecznym. Nabierają przekonania i pewności, że mogą swym dzie­ciom zaufać i powierzać coraz ważniejsze prace w gospodarstwie. W ten sposób, po pozyskaniu zaufania rodziców, po wykazaniu się pracą i umie­jętnością, powoli może syn czy córka wpro­wadzać coraz ważniejsze zmiany w gospo­darstwie. Młodzi nie są rozżaleni na rodzi­ców, nie tracą dla nich szacunku, lecz sami ten szacunek zdobywają. Wówczas młodzi naprawdę wprowadzają postęp na wieś i są n bardzo pożytecznymi jej synami. Inaczej bywa z tymi „rozżalonymi". Nie można ich potępiać, bo oni mają też jak naj­lepsze chęci. Niewłaściwie tylko zabrali się do swej pracy pionierskiej. Otóż ludzie są tylko ludźmi, a więc są omylni, choć są do­brej wiary. Pomylić się może każdy, ale ten będzie mądrzejszy, który błąd swój spostrze­że i naprawi go wcześnie. Przysposobienie Rolnicze prowadzi do tego, by młodzi przepracowywali teraźniej­szość na lepszą przyszłość. I to jest bezwzględnie dobre. Ale od cza­su do czasu pojawiają się ludzie, którzy łu­dzą się, że przebudują wieś na wzorową, skoro nauczą młodych, a jednocześnie zbun­tują tych młodych przeciw rodzicom. Pew­nie, że można i w ten soosób otrzymać ja­kieś wyniki. Tak np. robią w Sowietach i mają odpowiednie wyniki! Ale moim zda­niem nie można tego robić w Polsce, bo my jesteśmy troszeczkę inni — to raz, a po dru­gie — wszelaki postęp na wsi wprowadzony w drodze współdziałania całej rodziny bę­dzie głęboki, trwały, a kto wie czy nie pręd­szy nawet w urzeczywistnieniu od postępu wprowadzanego w drodze rewolucji dzieci przeciw „staremu porządkowi". W naszych warunkach rodzina jest naj­niższą i najważniejszą i najbardziej ścisłą komórką społeczną, i to komórką naturalną, a nie sztuczną. Dobra rodzina mniej więcej jednako myśli, jednako pracuje. Jeśli w tej rodzinie znajdzie się jednostka, która potra­fi przekonać innych o pożytku z ulepszeń, to tymi ulepszeniami przejmie się cała rodzi­na i będzie je urzeczywistniała. Jeśli jednak w tej rodzinie znajdzie się jednostka, która będzie chciała rządzić się po dyktatorsku, to najczęściej albo rodzina na to nie pozwoli, albo pozwoliwszy nie będzie wierzyła w po­żytek z ulepszeń, a wówczas postęp nie bę­dzie głęboki lecz płytki, a cała działalność rodziny nie będzie zgodna.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://detektywlodzbanaszewski.pl/uslugi-detektywistyczne/badania-wariograficzne-dla-firm-i-osob-prywatnych/