Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • http://www.krklegal.pl/
 • Pokrewne
  notariusz wrzeszcz notariuszmarek.pl

  Rolnictwo

  Czy się opłaca?

  Ostatnimi czasy redakcja „P. R." coraz częściej olrzymuje zapytania, jak zakła­dać szkółki drzew owocowych, jak je naieży prowadzić ild. Wysunęło to przeto koniecz­ność szerszego omówienia tego zagadnie­nia, ze względu na to, że prowadzenie szkół­ki nie należy do rzeczy łatwych, wymaga dużo wiadomości fachowych oraz umiejętno­ści praktycznego wykonania szeregu nie­zbędnych czynności. Nie znaczy to jednak, że wskazując na konieczne przygotowanie chce­my chętnych odwieść od zamiaru założenia szkółki «— raczej wprost przeciwnie, tylko że już nazbyt wiele było wypadków, że ktoś się zapalił do tej roboty, wykosztował się, no a rezultat żaden, bo po pewnym czasie stwierdził, że brak mu potrzebnych wiado­mości oraz praktyki. A zatem — chcąc zało­żyć szkółkę drzewek owocowych, trzeba się do tej pracy odpowiednio przygotować. Książek, dostępnie i wyczerpująco napi­sanych, na podstawie których można byłoby nauczyć się tej sztuki, nie ma. Zresztą jed­nocześnie z teorią musi iść i praktyka, naj­lepiej więc byłoby odbyć praktykę u spe-cjalisty-szkółkarza. Jest to droga do zdoby­cia potrzebnych wiadomości i umiejętności najpewniejsza. Zakładając szkółkę trzeba sobie przede wszystkim postawić za cel: otrzymanie z czasem takiego drzewa, które będzie rodzi­ło dużo pięknego, smacznego owocu i po-kupnego na rynkach. Ale nie tylko to — drzewo powinno być wytrzymałe na mrozy, stawiać opór wiatrom, nie podlegać choro­bom, często rodzić, dobrze rosnąć na róż­nych glebach, poza tym jeżeli chodzi o owo­ce z tych drzew, to winny się dobrze i dłu­go przechowywać, debrze znosić przewóz (transport) itd. Już z tego tylko, cośmy wyżej powiedzie­li, widać, ile spraw trzeba rozwiązać i dopil­nować, chcąc dobrze wyhodować drzewko. Ile przy tym trzeba posiadać wiadomości po­za praktyką w wykonaniu prac. Ogrodnicy różnymi sposobami i umiejęt­nością dochodzą do dobrych rezultatów, tzn. otrzymują drzewka o takich właśnie za­letach: oczkowaniem, szczepieniem, podwój­nym szczepieniem, przeszczepianiem, dobo­rem podkładek, bądź jako dzik, bądź na podkładkę przewodnią. Dochodzi do t-^go czynność dość trudna w wykonaniu, miano­wicie cięcie, tzw. prowadzenie koron itd. Poza tym prowadzenie szkółki wymaga poświęcenia dużo czasu oraz znacznego ka­pitału, bowiem na wyhodowanie drzewka owocowego potrzeba kilku lat. Przede wszy­stkim trzeba wyhodować podkładki, np. z nasion, następnie oczkować je, a gdy zajdzie potrzeba to szczepić itd. Na to wszystko po­trzeba 3 do 5 lat, a więc przez ten cały okres włożeny kapitał jest unieruchomiony. A teraz omówmy sobie najważniejszą rzecz — sprawę doboru odmian *). Jednym z największych nieszczęść w sa­downictwie naszym jest niewątpliwie to, że wiele sadów zostało założonych z drzewek niewiadomej odmiany. A dniało się to dzięki nieuczciwości jarmarcznych handlarzy lub domorosłych szkółkarzy. Pierwsi bowiem skupują za grosze w różnych szkółkach drzewka „brakowne", przeznaczone nieraz do wyrzucenia, nie troszcząc się o to, z jaki­mi odmianami mają do czynienia, lub wprost przy przewozie drzewka zostają zmieszane ze sobą. Zwykle wiele drzewek brakownych to różne odmiany, która okazały się nieod­powiednie z tych czy innych względów. Szkółka postanowiła wyrzucić je, nie chcąc brać odpowiedzialności; woli sprzedać drzew­ka hurtem handlarzowi tanio, niż poszcze­gólnym klientom, wobec których jest odpo­wiedzialna. Domorośli zaś szkółkarze nie mają zwykle własnych mateczników, gdzie odmiany są ustalone i pewne, a biorą „zra­zy" (do szczepienia, czy oczkowania) z róż­nych sadów, dając im takie nazwy, jakie po­daje dający zrazy. Stąd też pochodzi, że ma­my w kraju tyle odmian nienadających się ani do handlu, ani nawet częs'o na użytek domowy. Często również okazuje się, że drzewko rodzi tylko jakieś „psiarki", albo też przy pierwszym silniejszym mrozie ginie. Dobór właściwej odmiany ma niezmier-nia duże znaczenie w każdej szkółce. Szkół­karz więc powinien zdawać sobie sprawę ze swej odpowiedzialności zarówno wobec każ­dej osoby, która u niego kupuje drzewko, jak również wobec całego sadownictwa pol­skiego. Wniosek stąd prosty dla każdego, kto zamierza hodować sam drzewka owoco­we zarówno na własny użytek, jak i na sprze­daż, że powinien znać się na odmianach, brać zrazy ze źródła pewnego i nie pomie­szać ich ze sobą. Rozpoznawanie odmian drzew owoco­wych jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w ogrodnictwie i niewiele osób w Polsce to po­trafi, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe, gdy się zważy, że jest w naszym kraju po kilka tysięcy odmian jednego gatunku, np. gruszek, czy jabłoni. Z tego, co zostało wyjaśnione wyżej, wy­nika, że szkółki może prowadzić tylko ten, kto ma odpowiedni kapitał na wkład kilku­letni i opłacanie fachowego personelu oraz zna przedmiot doskonale. Również kosztow­na jest praca pielęgnacyjna przy drzewkach, przez kilka lat, nie tylko tzw. robocizna, ale także trzeba mieć na odpowiednie, często drogie narzędzia. Kto tego nie posiada, musi się liczyć z niepowodzeniem, zwłaszcza, że w początkach trudno o kupujących; szkółka musi sobie wyrobić „dobrą markę". Natomiast hodowla drzewek owocowych na własny użytek nie opłaci się stanowczo, gdyż wymaga dużo zachodu i przygotowa­nia, na cc rolnik nie zawsze może sobie po­zwolić, poza tym otrzymuje się materiał wątpliwej jakości, a co najważniejsze, traci­my kilka lat na czekanie. Lepiej się zawsze opłaca kupić gotowe drzewko do sadzenia, zwłaszcza że dochód będziemy mieli wkrót­ce, np. karły płacą za siebie w ciągu 2 lat, rodząc owoce natychmiast po posadzeniu.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • serwis wzkw widowych