Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Do czego potrzebna jest rejestracja GVMS ?Czy kady musi j robi?

  rolnictwo

  Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej

  Nie ten dobrze widzi, kto ma zdrowe oczy i dobry wzrok. To jeszcze za mało. Trzeba umieć patrzeć, aby za wzrokiem po­goniła myśl, aby zastanowienie nasze rozja­śniło rzecz, na którą patrzymy. Mamy wiosenne dni. Przyroda, której ży­cie utaiło się przez zimę, znów zaczyna żyć bujnie. Na wielu drzewach widzieliście zwie­szające się ,,kotki" i bazie. Bazie, jak frendzelki ze sznurków, wiszą na gałęziach, ko­łyszą się swobodnie, wysypując drobniuchny, żółty pyłek. Te bazie to są kwiaty roślin wiatropyl-nych. Wiemy, że celem życia każdej rośliny jest wydanie owocu, w którym ukryte jest na-sionko. Z nasionka lego bowiem wyrośnie nowa roślina, nowe pokolenie na miejsce ro­dzica, który po krótszym, lub dłuższym ży­ciu rozsypie się w proch, wróci do ziemi. Owoc powstaje z kwiatka. Wiemy o tym z życia praktycznego. Cieszymy się, gdy na wiosnę sad owoco­wy obficie kwitnie, bo to zapowiada bogaty zbiór owoców. Martwimy się, gdy te kwia­ty zwarzy mróz lub objedzą gąsienice — wtedy i owoców nie ujrzymy, chociaż nadej­dzie czas ich dojrzewania. Przyjrzyjmy się dokładnie jakiemuś kwiatkowi. W samym środku widzimy zie­loną pałeczkę rozszerzoną na górze (czasem na dole u miejsca przymocowania, czyli tzw. nasady), a dokoła niej stoją cienkie niteczki z dużymi stosunkowo łebkami. Pałeczka ta — czyli słupek i nitki, czyli pręciki, to najważniejsze części każdego kwiatu. W łebkach pręcików nazywanych pylni-kami, znajduje się drobniuteńki pyłek. We właściwym czasie pylniki pękają, a wysypu­jący się z nich pyłek pada na słupek. Przez cienką szyjkę (czasami szyjki brak, np. u słup­ka w kwiecie maku) dostaje się on do wnę­trza owej bombiastej pałeczki, tam przenika do maleńkiego naczyńka, specjalnie dla pył­ku przeznaczonego. Wówczas kwiat spełnił już swe przezna­czenie. Pręciki więdną i opadają, opada rów­nież barwna korona — owe różnokolorowe listeczki, płatki, które nas u kwiatka za­chwycają. Pozostaje tylko słupek. On Uraz pęcznieje, rozrasta się, tworząc owoc, a ukryte w nim naczyńko, zapłodnione pył­kiem, staje się nasionkiem. Pyłek z pręcików przenoszony na słup­ki bywa albo siłą wiatru i takie rośliny na­zywamy wiatropylnymi, albo przez owady, co ma miejsce u roślin zwanych owadopyl-nymi. Łatwo teraz zrozumieć dlaczego topole, buki, brzozy, leszczyny ilp. kwitną przed wydaniem liści i dlaczego kwiatki ich są skupione w długie, swobodnie się kołyszące bazie. Bowiem, gdy powieje wiatr, wówczas ze zwisających baziek łatwo zdmuchuje leciuch-ne odrobinki pyłku i niesie ten delikatny, żółty obłoczek w świat. W podróży tej, gdy tylko pyłek dotknie lepkiego słupka, natych­miast przylepia się doń i już zostaje na nim, aby spełnić swe zadanie zapłodnienia wew­nętrznego naczyńka. Wszystkie rośliny wiatropylne wytwarza­ją ogromne ilości pyłku, każdy więc słupek ma możność otrzymania swojej porcji. Gdyby bazie nie zwisały tak swobodnie, zwiewanie pyłku przez wiatr byłoby utrud­nione. Gdyby bazie zjawiały się na gałązkach wówczas, gdy już rozwiną się liście — prze­noszenie pyłku byłoby tamowane przez ich gąszcz; wiele pyłku, padając na liście, mar- W każdym narodzie ceniona jest tylko jego sa­modzielność. Tylko rzeczy własnymi rękami zrobione posiadają istotne znaczenie. Józef Piłsudski małcby, nie dosięgając miejsca swego prze­znaczenia — słupka. A icraz zwróćmy uwagę na rośliny owa-dopylne, to jest te, które wytwarzają piękne kwiaty, zdobiące łąki, miedze, rowy, a prze­de wszystkim nasze ogródki. Każdy z pewnością nieraz spostrzegł, jak z kwiatu na kwiat przelatują pszczoły, trzmiele, motyle i inne owady. Odwiedziny te nie sa bynajmniej bezinte­resowne! Owady w głębi kwiatów znajdują słodki sok, klórv s'anowi ich pożywienie. Kręcąc się w głębi kwiatków, w poszukiwa­niu czareczek z sokiem, owady ocierają się brzuszkiem i grzbie'em o pręciki. Potrącane prędki sypią pyłkiem, który obficie osiada na ciele owada. Owad, gdy już wszystek sok wypił w jed­nej gospodzie, zrywa się i leci na inny kwia­tek, a tam znów, kręcąc się i dobierając do pożywienia, ociera się o słupek, pozostawia­jąc na nim kuleczki pyłku. Gdyby nie ten transport, dokonany przez owady, słupki nie zostałyby zapylone, rośli­na nie wydałaby nasion, czyli nowego poko­lenia. W in'eresie więc rośliny jest, aby owad zauważył ją, aby odwiedził jej kwiat. Dla'ego to roślina wydziela słodki sok i różnymi sposobami zwraca na siebie uwa­gę owadów. Można powiedzieć, że te maleńkie gos­pody ze słodkim trunkiem wywieszają szyl­dy dla swych klientów - owadów. Szyldami tymi są owe płatki niebieskie u bławata, żółte u dziewanny, różowe u ką-kolu, czerwone u malwy, które dla nas sta­nowią piękno kwiału. Kwia'eczki drobne, których owad mógł­by nie dos'rzec, skupiają się razem- w głów­ki, koszyczki fnp. koniczyna, oset) — w pa-rasoliki czyli baldaszki (np. kwiat marchwi, koper, barszcz pospolity). Te rośliny, które mają kwiałki niepozor­ne, małe, bezbarwne, wydzielają silny za­pach, aby nim właśnie zwrócić na siebie uwagę owadów (rezeda, lipa). Są rośliny zapylane również i przez ćmy nocne. Kwiaty takich roślin muszą być albo duże i jasne, aby mogły i w mroku by*: do­strzeżone, np. powój, albo też wydzielają odurzającą woń, zdaleka już przyciągając ćmy, co spotykamy np. u znanej dobrze ma­ciejki. Znamy również wszyscy, pospoliłą *v la­sach suchych lcpnicę zwisła, której kwiaty białe, wydzielają w nocy silny zapach, zwa­biając w ten sposób liczne ćmy. W dzień kwiaty te zamyka:ą się i tracą zapach. Bywają też rośliny o kwiałach ciemnych, czerwonawych, częs'o nakrapianych i wyda­jących przykry zapach zgniłego m:ęsa. Te znów przystosowane są do odwiedzin much, biorących owe kwiały za padlinę. Teraz więc zrozumiemy, dlaczego jedne kwiaty są barwne i wydają silną woń, inne znów, jak bazie leszczyny, buku, jak kwiaty zbóż i innych wiatropylnych, nie mają ani pięknych barw, ani nie wydają zapachu. Pierwszym bowiem zależy na odwiedzinach owadów, a te drug:e — orzystesowały się do pośrednictwa wiaru. W świecie o aczającej nas przyrody widzimy ogromną za era celo­wość urządzeń, przystosowań, celowość naj­drobniejszych zabiegów, zmierzających do utrzymania się przy życiu z jednej — i do ustalenia gatunku z drugiej strony. Stykając się co dnia z cudnym światem, przemądrze urządzonej przyrody, uczmy się od rr'ej celowości naszych prac i wysiłków. Zastanawiajmy się nad każdym prze;a-wem jej życia, a wiele się od niej dowiemy. A to czego sami nie możemy pojąć, czy zrozumieć, niechaj nam wytłumaczy najlep­szy nasz przyjaciel i doradca, jakim jest ro­zumna książka, czy pismo.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi