Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  O zielonkach i ich użytkowaniu

  Zielonek, czyli pasz zielonych, w gospo­darstwie nigdy nie ma za wiele. Mając chwilowo nadmiar zielonek, można je wy­suszyć na siano, albo zakisić, brak tej pa­szy natomiast lub też niedostateczna jej ilość, zawsze pociąga ujemne skutki. Dla­tego też każdy rolnik powinien wedle moż­ności uprawiać tyle zielonek, ażeby w po­szczególnych okresach żywienia letniego mieć paszy pod dostatkiem. Wiosną oraz w pierwszej połowie lata 0 paszę dla bydła zazwyczaj bywa łatwiej. Mając na przykład niezłe pastwisko, albo poletko białej koniczyny z trawami i do te­go mieszankę strączkową czy inną zieleni­nę, można bydło dobrze przeżywić. Pod ko­niec lata natomiast oraz wczesną jesienią z paszą dla bydła bywa trudniej. Zabiegliwy, przezorny rolnik brakowi paszy także 1 w tej porze potrafi zaradzić. Na zieloną paszę, potrzebną pod koniec lata oraz w jesieni, można zasiewać różne ziemiopłody w drugiej połowie" maja i w czerwcu, a nawet — jeszcze w lipcu, po wcześnie skoszonym życie czy innym przed-plonie. Mając nie obsianą-część pola, teraz w po­czątku czerwca można sadzić kapustę pa­stewną, albo siać koński ząb, czy też wykę z peluszką. Wymienione ziemiopłody można również zasiewać po sprzątniętej na zieloną paszę wyce ozimej oraz po wykoszonym na zielonkę życie. Później, po wczesnej mieszan­ce strączkowej, sprzątanej w końcu czerwca i początkach lipca, w niejednym wypadku można siać powtórnie mieszankę strączko­wą, albo słonecznik na zielonkę, dający na roli dobrze użyźnionej obfity zbiór paszy. Także po wczesnych ziemniakach, kopa­nych w lipcu, o ile pole nie jest przeznaczo­ne pod zasiew oziminy, można zasiewać te rośliny na zieloną paszę. Z siewem ziemiopłodów pastewnych po sprzęcie wyki ozimej, mieszanki strączko­wej czy innego przedplonu trzeba pośpieszać. Należy więc rolę przeorać i siew wykonać niezwłocznie, najlepiej rzędowo, gdyż w po­rze letniej tylko takie siewy dają dobre i pewne wschody. Słonecznik można siać w rządki ręcznie, .wysiewając nasienie w płytkie bruzdki zrobione drewnianym znacz­nikiem. Koński ząb można sadzić w rzędy pod motyczkę, zagłębiając nasiona co naj­mniej na 5 cm. Jeżeli rola nie jest dość zasobna w skład­niki pokarmowe, pod koński ząb, pcd kapu­stę pastewną i słonecznik trzeba stosować odpowiednie nawożenie. Można nawozić rolę w omawianym wy­padku drobnym, dobrze przegniłym oborni­kiem lub kompostem, albo podlewać później zasiewy rozcieńczoną gnojówką. Bardzo wdzięczne również są wspomniane ziemio­płody za zasilenie ich nawozem sztucznym azotowym. Przed siewem można stosować azotniak, albo w początkach wzrostu dawać posypowo saletrzak lub saletrę wapniową. Dawka nawozu azotowego, w zależności od siły nawozowej roli, licząc na 1 ar (100 me­trów kwadratowych), powinna wynosić 1 do 2 kilogramów. Pasze zielone mają większą wartość pa­stewną aniżeli pasze suche. Dlatego to wios­ną na pastwisku bydło szybko się odpasa i krowy dają dużo mleka. Tę dużą wartość odżywczą paszy zielonej tłumaczymy sobie szeregiem przyczyn. Jak wiadomo, młode zielone rośliny są miękkie i dlatego zwierzęta łatwo i dobrze je trawią. Wiadomo również, że pasze zie­lone zawierają dużo wody roślinnej, zazwy­czaj ponad 80% w stosunku całej masy, któ­ra w odżywianiu zwierząt ma swoje znacze­nie. W zielonej paszy znajdują się w obfito­ści witaminy (życiany) oraz rozmaite inne składniki, odgrywające dużą rolę w odży-wianu zwierząt. Najważniejsze zaś, że mło­de rośliny zawierają stosunkowo dużo biał­ka, będącego najcenniejszym i niezmiernie ważnym składnikiem odżywczym, przy czvm białko znajdujące się w młodych roślinach jest łatwo strawne i dlatego zwierzęta do­brze je wyzyskują. Ale zielonka zielonce pod względem pa­stewnym jest nierówna. Zależy to głównie od właściwości gatunkowej roślin oraz ich okresu rozwojowego. Spośród rozmaitych roślin pastewnych w stanie zielonym, największą wartość od­żywczą ma lucerna, głównie ze względu na dużą zawartość białka. Z kolei dużą wartoś­cią odżywczą odznaczają się koniczyny — czerwona i biała, oraz seradela zielona. Nie­wiele im ustępują pod tym względem — wy­ka i peluszka; mniejszą wartość odżywczą mają trawy, a stosunkowo najmniejszą — koński ząb i słonecznik, będące paszami wodnistymi, o stosunkowo małej zawartości składników odżywczych. Największą zawartością białka odznacza­ją się: lucerna, koniczyna i rośliny strącz­kowe. W 100 gramach zielonej masy tych roślin znajduje się około 1,7 grama białka strawnego. Jednakże przy mniej więcej jed­nakowej zawartości białka, w wartości od­żywczej tych wspomnianych pasz zachodzą znaczne różnice. W 100 gramach zielonej trawy polowej znajduje się około 1—1,2 gra­mów białka ; w 100 gramach końskiego ze­bu — 0.46 gramów, a w 100 gramach sło­necznika — 0.3 grama. Koński ząb i sło­necznik zawierają więc bardzo mało białka, ale mimo to uprawiamy tę roślinę na paszę, gdyż dają duże zbiory zielonej masy. Spasa­jąc jednak koński ząb i słonecznik, trzeba dodawać bydłu seradeli, mieszanki strączko­wej lub koniczyny, ażeby uzupełnić brak białka w wodnistych paszach. Młode rośliny zawierają znacznie więcej białka niż starsze. W 100 gramach koniczy­ny młodej, przed zakwitnięciem, znajduje się przeszło 2 gramy białka, na początku zakwi­tania — 1,7 gramów, a w pełnym kwiecie — już tylko 1,5 grama. Poza tym w miarę dora­stania roślin, znajdujące się w nich białko staje się mniej strawne. Różnice w zawarto­ści białka w tych samych roślinach, w zależ­ności od okresu ich rozwoju, tłumaczą się tym, że młode rośliny, gromadząc zapa­sy białka, zawierają go stosunkowo dużo; później dorastająca roślina wytwarza coraz więcej włóknika i dlatego w stosunku do ca­łej masy zawartość białka jest mniejsza.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • kancelariapoczwardowski.pl/porady-prawne/oferta-dla-przedsiebiorcow-i-osob-prawnych/