Artykuy
  • Nasza Konstytucja
  • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
  • Polska C
  • Dalsza praca wychowanków PR
  • PR-owskie reportaże
  • Jak się powinniśmy bawić?
  • I przyjemne i pożyteczne
  • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
  • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
  • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
  • Wrażenia z wycieczki do Danii
  • Wiadomości konieczne i pożyteczne
  • Wskazówki i Rady
  • Dalsza praca wychowanków PR
  • Gromada wiejska
  • Wszystko dla Ojczyzny!
  • Polska C - Ciąg dalszy
  • Sami o swej pracy
  • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
  • Duże zyski!
  • Przegląd prasy rolniczej
  • Pałac radiowy w Nowym Jorku
  • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
  • Przysposobienie rolnicze a wieś
  • Droga do Danii
  • Na czasie
  • Nasi rodzice
  • Polska C
  • Bezpłatne lekarstwo
  • Na przedwiośniu
  • Wiosenne zabiegi w sadzie
  • Kłopoty z nasionami
  • Nieco majsterkowania
  • Żywokost pastewny
  • Ziemniaki odporne na raka
  • Co wykazały zapiski mleczności krów?
  • O czym piszą inni
  • Zupa kartoflowa
  • Ku czci wielkiego człowieka
  • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
  • Prof. Władysław Grabski
  • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
  • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
  • Sołtys — i jego rola
  • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
  • Jak zdobyć pieniqdze!
  • Wycieczka po własnym gospodarstwie
  • Świadoma hodowla
  • Zwierzęta w służbie człowieka
  • Przedwiośnie w kurniku
  • Przedwiośnie w królikarni
  • Łączna uprawa maku i marchwi
  • Co to są nasiona kwalifikowane?
  • O radiofonizacji świetlic w Polsce
  • Marszałek Edward Rydz-Smigły
  • Rolnictwo na Litwie
  • Policzmy się!
  • Do tych, co kończą PR
  • PSZCZELARZ i OGRODNIK
  • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
  • PR-owcy
  • Domy ludowe
  • Urzqdzajmy wycieczki!
  • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
  • Czym sq ośrodki zdrowia
  • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
  • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
  • Próbne płodozmiany pastewne
  • zdrowe i wysokie plony!
  • Jedziemy do Szwecji
  • O czym piszą inni?
  • Wielkanoc na wsi
  • PR-owskie reportaże
  • Godzianów — wieś postępowa
  • Nasze drogi
  • Deszczowe strugi
  • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
  • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
  • ZWALCZANIE MSZYC
  • Łubin pastewny
  • Opisy gospodarowania
  • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
  • Przegląd prasy samorządowej
  • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
  • Kultura i Nałura
  • Uwagi na czasie
  • Czołem, przodownicy!
  • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
  • Dzień Lasu
  • Czy się opłaca?
  • Jak zapewnić wodę roślinom
  • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
  • Choroby drobiu
  • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
  • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
  • Z kraju i ze świata
  • Londyn gra polskie melodie ludowe
  • Kim był Józef Piłsudcki
  • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
  • Uczmy się na poletkach
  • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
  • O łych co kradnq słońce i wodę
  • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
  • Pyrzysposobienie Rolnicze
  • Bądźmy rozważni
  • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
  • Nieco liczb - plony zbóż
  • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
  • Z prasy rolniczej
  • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
  • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
  • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
  • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
  • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
  • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
  • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
  • Stragan, czy spółdzielnia?
  • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
  • Wycieczki do wsi
  • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
  • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
  • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
  • Oświata rolnicza na wsi
  • Sami o sobie
  • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
  • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
  • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
  • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
  • O zielonkach i ich użytkowaniu
  • Zielonki strączkowe
  • Sianokosy
  • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
  • Szkoły spółdzielcze w Polsce
  • Radiofonizacja szkół
  • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
  • Surowce w Polsce
  • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
  • Wiejskie organizacje młodzieżowe
  • Prace na poletkach z okopowymi
  • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
  • Studnia
  • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
  • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
  • Z prasy rolniczej
  • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
  • Jan Matejko w rocznicę urodzin
  • Organizacja szkolnictwa powszechnego
  • Przy­sposobienie Rolnicze
  • Gromadzimy materiały!
  • W ogródku warzywnym
  • Mamy juz prosięta
  • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
  • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
  • Choroby w lecie
  • Dojrzewanie zbóż
  • Pot i pocenie się zwierząt
  • myjki cinieniowe
  • Pokrewne

    Rolnictwo

    Rolnictwo na Litwie

    Wzwiązku z nawiązaniem stosunków dy­plomatycznych z Litwą, należy zapoznać się z możliwościami gospodarczymi tego kra­ju, a zwłaszcza z jego ustrojem rolnym. Litwa obejmuje przestrzeń wynoszącą 56 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz liczy 21 •_< mi­liona mieszkańców. A więc obszar Litwy jest 6V£ raza mniejszy od Polski, a zaludnienie -nawet 14 razy niższe. Litwa to kraj rolniczy, gdyż Misko 85% ludności pracuje na roli. JednaKŻe wieś nie jest przeludniona, a go­spodarstwa rolne są względnie duże. Miano­wicie w 1930 r. było tam 287 tysięcy gospo­darstw, w tym 131 tys. gospodarstw poni­żej 10 ha obejmowało łącznie 750 tys. ha (17% piewierzchni), zaś 154 tys. warsztatów 10—100 ha obejmowało łącznie 3.300 tys. ha, co stanowiło 76% wszystkich użytków rol­nych. Dużo znajduje się tam folwarczków od 20 do 100 ha, a mianowicie 61 tysięcy, pod­czas gdy Polska posiadała ich w 1921 r. za­ledwie 87 tysięcy. Wielka własność obejmuje na Litwie nieznaczny odsetek powierzchni— została rozparcelowana, a dawnym właści­cielom zostawiono 80 do 150 ha. Zaznaczyć należy, że gospodarstwa rolne są tam rzadko dzielone, przeważnie przechodzą na jednego z synów, a córki są wyposażane w ruchomo­ściach. Gospodarstwa te są z małymi wyjątkami skomasowane. W najbliższym pięcioleciu całkowici ukończone zostaną prace koma-sacyjr^e. Obecnie przystępują Litwini do Tfienorowania gruntów podmokłych. Wieś li­tewska na ogół różni się od polskiej, ma wygląd rozrzuconych folwarczków. Długie „ulicówki" są tam rzadkością. Gleby są na ogół niezłe, a miejscami nawet bardzo żyz­ne. Jednakże klimat sprawia rolnikom duże kłopoty, zwłaszcza podczas sprzętów zbóż długotrwałe deszcze często jeszcze na pniu niszczą plony. Na grunty orne wypada tam 48% po­wierzchni kraju, na łąki i pastwiska —20 % , lasy — 19% i nieużytki (w znacznej mierze jeziora i torfowiska) — 12%. Słup graniczny między Polską i Litwą. Wskazuje on, iż od tego miejsca zaczyna się ziemia polska, na któ­rą obcy wstąpić może tylko za naszym zezwoleniem. Rolnik litewski produkuje spośród zbóż głównie żyto (512 tys. ha), owies (340 tys. ha) oraz jęczmień i pszenicę (po 210 tys. ha). Z okopowych na pierwsze miejsce wy­suwają się ziemniaki (172 tys. ha) i buraki cukrowe (7 tys. ha). Z roślin przemysłowych wymienić należy len, który siewany jest na 79 tys. ha. Uprawiają tam sporo wyki, mie­szanek, koniczyny itp., które nieźle się uda­ją na dobrych glebach i w wilgotnym kli­macie (blisko 600 tys. ha). Plony na Litwie są na ogół niezłe. Np. w 1936 r. zbierano tam z 1 ha pszenicy 11 q (Polska 12,2), żyta — 11 q (Polska 10.9). ziemniaków 116 q (Polska — 118 q), bura­ków cukrowych 244 q (Polska 210 q), Inu-włćkna — 3,4 q (a u nas 2,8 q). Względnie wysoka produkcja pasz i obfi­tość pastwisk wpływają korzystnie na ho­dowlę inwentarza. Mianowicie w grudniu 1937 r. było tam 550 tys. koni (7 razy mniej niż u nas), 1200 tys. sztuk bydła (8 razy mniej), owiec 60 tys. szt. (5 razy mniej) a świń — 1200 tys. szt. (6 razy mniej niż u nas). Jednocześnie posiadano tam przeszło 4'L. miliona kur i gęsi. Konie na Litwie są stosunkowo silnie pogrubiane: większe i cięższe od naszych. Rasy krów: holenderki. szwyce i ajrszyfy. Trzoda chlewna jest wy­równana, są to wybitnie bekonowe sztuki. Natomiast owce są podobne jak u nas na Wileńszczyźnie. Na uwagę zasługuje dobry rozwój spół­dzielczości. Spółdzielnie mleczarskie przero­biły w 1935 r. 315 milionów kg. mleka i wy­produkowały 13 mil. kg. masła. Również dobrze rozwija się produkcja i wywóz bekonów, jaj i nasion koniczyny. Powyższe produkty wraz z drzewem zajmują główne miejsce w wywozie zagranicznym Litwy. Przemysł rolny obecnie rozbudowu­je się. Niemal cały wywóz rolniczy jest w rękach spółdzielczości. Cukrownie pokrywa­ją już wewnętrzne zapotrzebowanie, gdy kil­ka lat temu musiano cukier sprowadzać w całości z zagranicy. Standaryzacja (sortowa­nie) produktów rolnych, jak: bekonów, jaj, masła, nasion koniczyny itp. jest na Litwie przeprowadzona na ogół staranniej niż u nas i dlatego Litwa uzyskuje zagranicą lepsze ceny. Spośród szkół rolniczych wymienić na­leży Akademię Rolniczą, cztery średnie szkoły (leśna, ogrodnicza, hodowlano-mle-czarska i techników rolnych) i liczne niższe szkoły rolnicze. Sieć tych szkół uzupełniona jest również szkołami powszechnymi, w któ­rych przez 2 lata wykładane są przedmioty rolnicze. W ten sposób każdy rolnik zdoby­wa tam oświatę rolniczą. Na uwagę zasłu­guje wysokie czytelnictwo (gazet i książek) wśród rolników. Przemysł fabryczny jest tam jeszcze słabo rozbudowany. Litwa nie po­siada ani węgla, ani soli, ani też nafty. Pro­dukty te sprowadza z zagranicy. Do więk­szych miast zaliczyć można tylko Kowno (100 tys. mieszk.) i Kłajpedę — port morski przy ujściu Niemna. Koleje żelazne i szosy są stosunkowo słabo rozbudowane. Jednakże zwykłe drogi są dobrze utrzymane, a sieć autobusowa jest silnie rozwinięta. Pomimo słabo rozwiniętego przemysłu i jednostronnej (głównie rolniczej) produk­cji, stan gospodarczy Litwy jest na ogół po­myślny. Długi państwowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły w 1935 r. zaledwie 37 zł., (w Polsce 141 zł), -zaś wydatki pań­stwowe w 1934 r. wynosiły ogółem około 225 mil. zł. (Polska 2.209 mil. zł) z czego wy­dano na oświatę 36 mil. zł (Polska 308 mil. złotych).

    O serwisie

    “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


    Artykuy
  • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
  • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
  • Kompostowe przemiany
  • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
  • Łubin pastewny
  • Więź
  • Kultura dźwignią wsi
  • Z gospodarstwa domowego
  • Żywienie owiec na pastwiskach
  • Teoria a praktyka
  • Na nowym poletku
  • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
  • Lustracja poletka
  • Jak wymierzyć nowe poletko
  • Radio w szkole roIniczej
  • Sierpniowe dni
  • Czy rolnicy mogą pomóc armi
  • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
  • Warzywa na pokaz
  • Ochrona zbóż ozimych
  • Sprawy rolnicze
  • Nasze owce w jesieni
  • Mały sad
  • Strzyżenie owiec
  • Mieszanka poznańska
  • Biologiczne zwalczanie szkodników
  • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
  • Z gospodarstwa domowego
  • Kultura ludowa w programach radiowych
  • Zamieniajmy słowa w czyny!
  • Stoiska handlowe
  • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
  • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
  • „Dom Chłopski" w Warszawie
  • Czyste nasienie — zdrowa roślina
  • Czy istnieje ptasie mleko
  • Konkurs wychowu prosiat
  • Konkursy wychowu drobiu
  • Pomyślmy o kiszonkach!
  • O czym pisza inni ?
  • Z przedwojennej prasy rolniczej
  • Przewodnik wycieczek wiejskich
  • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
  • Rolnicze sprawy zbożowe
  • Wiejskie potrawy kulinarne
  • Zbliżamy się do Zachodu
  • Kryzys się nie powtórzy
  • Czym jest uniwersytet ludowy
  • Co, dlaczego i jak?
  • Jak cię widza tak cię piszą
  • Nowy przewodnik wiejski
  • Sprawa domów społecznych na wsi
  • O ustroju szkolnictwa
  • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
  • Wbrew prawdzie
  • Przechowanie okopowe płodów rolnych
  • Jesień na łąkach
  • Zakiszanie pasz
  • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
  • Z pism samorzqdowych
  • O kiszonkach
  • Samorząd a spółdzielczośc
  • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
  • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
  • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
  • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
  • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
  • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
  • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
  • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
  • Historia powstania szkół rolniczych
  • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
  • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
  • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
  • Współpraca w naszej wsi
  • O wyborach do rad gromadzkich
  • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
  • Sól dla zwierząd domowych
  • Przeludnienie na wsi
  • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
  • Gospodarska hodowla świń
  • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
  • Pisma młodzieży wiejskiej
  • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
  • Powrót Zaolzia do macierzy
  • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
  • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
  • Dożynki na wsi
  • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
  • Rolnictwo akademickie
  • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
  • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
  • O szpitalach i korzystaniu z nich
  • Wybory do rad gminnych
  • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
  • Popiół — na łqki
  • Nie skąpo, ale oszczędnie
  • O paszach dla owiec w zimie
  • Z pism samorzadowych
  • Z pism spółdzielczych
  • Z kroju i ze świata
  • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
  • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
  • Rady i wskazówki dla samouków
  • Radio w oświacie pozaszkolnej
  • W Dzień Zaduszny na polskiej
  • Budowa Państwa Polskiego
  • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
  • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
  • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
  • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
  • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
  • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
  • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
  • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
  • Z prasy rolniczej
  • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
  • Dania wiejskie
  • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
  • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
  • Dobrzy znajomi rolnicy
  • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
  • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
  • Średnie szkoły rolnicze
  • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
  • Wieś twórcza
  • Bakterie w gospodarce przyrody
  • W kreciej paszczy
  • Przykład godny naśladowania
  • Czy warto budować sławy rybne?
  • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
  • Zbierajmy łom!
  • Z pism samorządowych
  • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
  • Ciekawe książki rolnicze
  • Radio na wsi
  • Bajaka czy nie bajaka wiejska
  • Zebrania samokształcące rolników
  • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
  • Wrażenia z pokazu
  • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
  • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
  • Wybory do Rad Powiatowych
  • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
  • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
  • Zima w kurniku
  • Chów królików
  • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
  • W okresie samokształceniowym
  • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
  • Rozwój szkół gospodarskich
  • Rola w zimie
  • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
  • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
  • Wieś tworząca
  • Samorząd i radiolonizacja wsi
  • panele ogrodzeniowe