Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Rolnictwo na Litwie

  Wzwiązku z nawiązaniem stosunków dy­plomatycznych z Litwą, należy zapoznać się z możliwościami gospodarczymi tego kra­ju, a zwłaszcza z jego ustrojem rolnym. Litwa obejmuje przestrzeń wynoszącą 56 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz liczy 21 •_< mi­liona mieszkańców. A więc obszar Litwy jest 6V£ raza mniejszy od Polski, a zaludnienie -nawet 14 razy niższe. Litwa to kraj rolniczy, gdyż Misko 85% ludności pracuje na roli. JednaKŻe wieś nie jest przeludniona, a go­spodarstwa rolne są względnie duże. Miano­wicie w 1930 r. było tam 287 tysięcy gospo­darstw, w tym 131 tys. gospodarstw poni­żej 10 ha obejmowało łącznie 750 tys. ha (17% piewierzchni), zaś 154 tys. warsztatów 10—100 ha obejmowało łącznie 3.300 tys. ha, co stanowiło 76% wszystkich użytków rol­nych. Dużo znajduje się tam folwarczków od 20 do 100 ha, a mianowicie 61 tysięcy, pod­czas gdy Polska posiadała ich w 1921 r. za­ledwie 87 tysięcy. Wielka własność obejmuje na Litwie nieznaczny odsetek powierzchni— została rozparcelowana, a dawnym właści­cielom zostawiono 80 do 150 ha. Zaznaczyć należy, że gospodarstwa rolne są tam rzadko dzielone, przeważnie przechodzą na jednego z synów, a córki są wyposażane w ruchomo­ściach. Gospodarstwa te są z małymi wyjątkami skomasowane. W najbliższym pięcioleciu całkowici ukończone zostaną prace koma-sacyjr^e. Obecnie przystępują Litwini do Tfienorowania gruntów podmokłych. Wieś li­tewska na ogół różni się od polskiej, ma wygląd rozrzuconych folwarczków. Długie „ulicówki" są tam rzadkością. Gleby są na ogół niezłe, a miejscami nawet bardzo żyz­ne. Jednakże klimat sprawia rolnikom duże kłopoty, zwłaszcza podczas sprzętów zbóż długotrwałe deszcze często jeszcze na pniu niszczą plony. Na grunty orne wypada tam 48% po­wierzchni kraju, na łąki i pastwiska —20 % , lasy — 19% i nieużytki (w znacznej mierze jeziora i torfowiska) — 12%. Słup graniczny między Polską i Litwą. Wskazuje on, iż od tego miejsca zaczyna się ziemia polska, na któ­rą obcy wstąpić może tylko za naszym zezwoleniem. Rolnik litewski produkuje spośród zbóż głównie żyto (512 tys. ha), owies (340 tys. ha) oraz jęczmień i pszenicę (po 210 tys. ha). Z okopowych na pierwsze miejsce wy­suwają się ziemniaki (172 tys. ha) i buraki cukrowe (7 tys. ha). Z roślin przemysłowych wymienić należy len, który siewany jest na 79 tys. ha. Uprawiają tam sporo wyki, mie­szanek, koniczyny itp., które nieźle się uda­ją na dobrych glebach i w wilgotnym kli­macie (blisko 600 tys. ha). Plony na Litwie są na ogół niezłe. Np. w 1936 r. zbierano tam z 1 ha pszenicy 11 q (Polska 12,2), żyta — 11 q (Polska 10.9). ziemniaków 116 q (Polska — 118 q), bura­ków cukrowych 244 q (Polska 210 q), Inu-włćkna — 3,4 q (a u nas 2,8 q). Względnie wysoka produkcja pasz i obfi­tość pastwisk wpływają korzystnie na ho­dowlę inwentarza. Mianowicie w grudniu 1937 r. było tam 550 tys. koni (7 razy mniej niż u nas), 1200 tys. sztuk bydła (8 razy mniej), owiec 60 tys. szt. (5 razy mniej) a świń — 1200 tys. szt. (6 razy mniej niż u nas). Jednocześnie posiadano tam przeszło 4'L. miliona kur i gęsi. Konie na Litwie są stosunkowo silnie pogrubiane: większe i cięższe od naszych. Rasy krów: holenderki. szwyce i ajrszyfy. Trzoda chlewna jest wy­równana, są to wybitnie bekonowe sztuki. Natomiast owce są podobne jak u nas na Wileńszczyźnie. Na uwagę zasługuje dobry rozwój spół­dzielczości. Spółdzielnie mleczarskie przero­biły w 1935 r. 315 milionów kg. mleka i wy­produkowały 13 mil. kg. masła. Również dobrze rozwija się produkcja i wywóz bekonów, jaj i nasion koniczyny. Powyższe produkty wraz z drzewem zajmują główne miejsce w wywozie zagranicznym Litwy. Przemysł rolny obecnie rozbudowu­je się. Niemal cały wywóz rolniczy jest w rękach spółdzielczości. Cukrownie pokrywa­ją już wewnętrzne zapotrzebowanie, gdy kil­ka lat temu musiano cukier sprowadzać w całości z zagranicy. Standaryzacja (sortowa­nie) produktów rolnych, jak: bekonów, jaj, masła, nasion koniczyny itp. jest na Litwie przeprowadzona na ogół staranniej niż u nas i dlatego Litwa uzyskuje zagranicą lepsze ceny. Spośród szkół rolniczych wymienić na­leży Akademię Rolniczą, cztery średnie szkoły (leśna, ogrodnicza, hodowlano-mle-czarska i techników rolnych) i liczne niższe szkoły rolnicze. Sieć tych szkół uzupełniona jest również szkołami powszechnymi, w któ­rych przez 2 lata wykładane są przedmioty rolnicze. W ten sposób każdy rolnik zdoby­wa tam oświatę rolniczą. Na uwagę zasłu­guje wysokie czytelnictwo (gazet i książek) wśród rolników. Przemysł fabryczny jest tam jeszcze słabo rozbudowany. Litwa nie po­siada ani węgla, ani soli, ani też nafty. Pro­dukty te sprowadza z zagranicy. Do więk­szych miast zaliczyć można tylko Kowno (100 tys. mieszk.) i Kłajpedę — port morski przy ujściu Niemna. Koleje żelazne i szosy są stosunkowo słabo rozbudowane. Jednakże zwykłe drogi są dobrze utrzymane, a sieć autobusowa jest silnie rozwinięta. Pomimo słabo rozwiniętego przemysłu i jednostronnej (głównie rolniczej) produk­cji, stan gospodarczy Litwy jest na ogół po­myślny. Długi państwowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły w 1935 r. zaledwie 37 zł., (w Polsce 141 zł), -zaś wydatki pań­stwowe w 1934 r. wynosiły ogółem około 225 mil. zł. (Polska 2.209 mil. zł) z czego wy­dano na oświatę 36 mil. zł (Polska 308 mil. złotych).

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • najlepszy olejek do brody