Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Sprawdzony preparat antykorozujny Rust Buster Gel,

  Rolnictwo

  Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców

  Sprawa ideologii we wszelkich prądach społecznych odgrywa zasadniczą rolę. Ideologia jest systemem myślenia i podstawą działania. Nic więc dziwnego, że sprawa określenia postawy społeczno - gospodar­czej rolnika zajmuje dzisiaj umysły ludzkie. Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarob­kowo - Gospodarczych przyjął za podstawę swych prac ideologię wytwórców, natomiast Związek Spółdzielni Spożywców opiera się na ideologii spożywców. Dwa te Związki spotykają się na wsi i rozpoczynają walkę o chłopa. Próbą wyjścia z dziwnej atmosfery spo­rów jest artykuł Saturnina Dąbrowskiego w „Czasopiśmie Spółdzielni Rolniczych" z 20 września br., który stwierdza: 1) Dla podniesienia dobrobytu drobnych rolników i usamodzielnienia warunków ich bytu społecznego podstawowe znaczenie po­siada sprawa wzmocnienia pozycji ekono­micznej rolników, jako wytwórców, i zapew­nienie im właściwego dochodu z gospodaro­wania. 2) Drobni rolnicy obronę swych interesów jako wytwórców muszą prowadzić w tak szerokiej skali zagadnień, w jakiej związa­ne są liczne i wszechstronne sprawy gospo­darstwa rolniczego, prowadzonego dziś jako drobne, ale samodzielne przedsiębiorstwo. Rolnicy, jako wytwórcy, muszą bronić swych interesów ekonomicznych. Obronę tę powinni przeprowadzać z takim samym na­pięciem i taką bezwzględnością, jak to czy­nią warstwy najemne, jak to również czynią przedsiębiorcy - kapitaliści. Obrona interesów rolników, jako wytwór ców - przedsiębiorców, musi być prowadzona ściśle i konsekwentnie z całą powagą odno­szenia się do tej sprawy. Znaczy to, że dla obrony tych interesów muszą być powołane specjalne instytucje, które by zdolne były sprawy i interesy rol­ników - wytwórców uwzględniać w najszer­szych rozmiarach i rozstrzygać je w sposób niezależny od wpływów i dążeń warstw o innych interesach ekonomicznych. Takimi instytucjami są spółdzielnie rol­nicze". W „Czasopiśmie Spółdzielni Rolniczych" z 5 października br. B. Przęgaliński pisze o organizacji spółdziel­czej Śląska Zaolzańskiego w sposób następu­jący: ,,W 1920 r. powstaje Związek Spółek Za­robkowych i Gospodarczych na Śląsku Za-olzańskim. Skupił on z czasem wszystkie or­ganizacje polskie, działające wśród rolników. W ostatnich latach Związek zmienił nazwę na Związek Spółdzielni Polskich. W końcu 1937 r. do Związku Spółdzielni Polskich w Czeskim Cieszynie należało 74 spółdzielnie kredytowe, 2 spółdzielnie rolni­czo - handlowe, 2 spółdzielnie mleczarsko-jczarskie, 6 spółdzielni elektryfikacyjnych, 6 spółdzielni spożywców, 7 stowarzyszeń do­mów ludowych i 6 spółdzielni i stowarzyszeń innych. Razem Związek obejmował 103 or­ganizacje. Najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie kredytowe, zrzeszające 15.453 członków. Rozporządzały one kapitałem udziałowym w wysokości 2.221.202 koron oraz funduszami rezerwowymi — 2.502.259 kor. Ogólna suma wkładów oszczędnościo­wych w końcu 1937 r. osiągnęła 67.604.668 kor. i na rachunkach bieżących 528.400 kor., co czyni razem 68.134.069 kor. Osobną grupę polskich organizacyj spół­dzielczych stanowią spółdzielnie robotnicze, zrzeszone w Związku Polskich Stowarzy­szeń Spożywczych na Śląsku w Morawskiej Ostrawie. Został on założony akurat trzy­dzieści lat temu jako Związek Okręgowy, należący wówczas do Wiedeńskiego Związ­ku Stow. Spożywczych. Przed dwudziestu laty, tj. w 1918 r. na Zjeździe w Trzyńcu Związek Okręgowy przekształcony został na teraźniejszy Związek Polskich Stow. Spoż. na Śląsku. Do Związku tego należą trzy spółdzielnie, a mianowicie: Centralne Stow. Spożywcze w Łazach, Stow. Spoż. w Stona-wie i Stow. Spoż. „Postęp" w Karwinie. Ogółem zrzeszają one około 18.000 człon­ków, posiadają około 150 sklepów, a obrót ich joczny przekracza 40 milionów koron". Są idee, które obejmują wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej. Do takich zjawisk należy oszczędność. Nie ma człowieka, który by w życiu swym nie oszczędzał. Wszystkie społeczne instytucje pieniężne, jak kasy Stefczyka i banki spółdzielcze, obchodzą „dzień oszczędności" 31 października. W tegorocznej odezwie Centralnego Ko­mitetu Oszczędnościowego R. P. czytamy: „Wyrazem siły narodu jest wytrwała i sumienna praca i rozumnie pojęta oszczęd­ność owoce pracy i oszczędności stanowią nie tylko wartości osobiste. Przedstawiają one siłę wielką a stałą — siłę, zapewniającą bezpieczeństwo i dobrobyt narodu. „Odżywają warsztaty, pracy, huczą mo­tory fabryk, ożywia się handel i przemysł. Gromadzone w instytucjach oszczędnościo­wych kapitały zasilają życie gospodarcze, przyczyniając się do podniesienia zamożno­ści kraju i jego obywateli". W „Zjednoczeniu" z 13 listopa­da W. Kubicz pisze o ciekawych przeobra­żeniach w spółdzielczości mleczarskiej: „Rok 1935 nazwać trzeba progiem nowej drogi polskiego mleczarstwa. W tym roku przeprowadzone zostało zjednoczenie spół­dzielczości mleczarskiej w Polsce. Spółdziel­nie mleczarskie, rozproszone w 11 związ­kach rewizyjnych, znalazły się w 4. A mia­nowicie podług stanu na -.1. 1936 było: w Związkti Spółdzielni Rolni- czych i Zarobkowo Gospo- darczych 979 spółdz. w 2 związkach niemieckich 109 spółdz. w związku ukraińskim 238 spółdz. Razem 1326 spółdz. Przeprowadzona koncentracja stała się podstawą przebudowy. Nastąpiło uregulowanie wywozu przez wprowadzenie przepisów o maśle standary­zowanym. Przeprowadzono rejestrację za­kładów mleczarskich (prywatnych i spół­dzielczych) w izbach rolniczych. Mleczarska spółdzielczość związkowa stała się trzonem prac, dokonywując obec­nie całego wywozu masła przez swoje cen­trale handlowe. Wypada przytoczyć, że w 1937 r. Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo - Go- spodarczych zrzeszał 1166 spółdzielni mle- czarskich, które przerobiły 778 milionów kg mleka, wypłacając dostawcom 79,6 milionów złotych.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Czujniki ramkowe Eickmann