Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Lat temu sześćdziesiąt, nie więcej, gdyby szło o decyzję, jak należy postąpić ze świeżo skoszonym żytnistkiem, na którym pięknie się zieleni perzanka, tak małorolny, jak też i wykształcony posiadacz większej własności uważaliby za czysty zysk to, że przez tydzień czy też parę tygodni będą mo­gli popaść krówki, o po nich jeszcze i owce przez pewien czas wyżywić. Kto wie czy i dzisiaj, gdybyśmy zapytali o to gospodarzy o poglądach mocno zachowaw­czych, czy by nam większość z nich nie odpo­wiedziała, że taka piękna trawka powinna być spasiona, bo to i smakowita i pożywna, a więc i mleka przysporzy. Tak to jakoś jest w naturze ludzkiej, że to co się bezpośrednio wydaje dobrym — przyjmujemy jako pewnik, a nie to, nad czym trzeba się namyśleć i obli­czyć, by się wydało lepszym. Niejeden gdy słyszy, że wedle dzisiejszej nauki takie zielone ścierniska należy natych­miast zaorywać — tylko kiwa głową z polito­waniem i bardzo niesporo mu idzie do tej nauki się zastosować. Ale właściwie, dlaczego należy śpieszyć się z zaorywaniem ściernisk? Dlaczego ma Każdy flakon surowicy z wymienionych zakładów zaopatrzo­ny jest w plombę względnie pieczęć państwowej kontroli przynieść większą korzyść zaoranie, niż wy­pasanie takiego zielonego ścierniska? Otóż przede wszystkim dlatego, że pole po świeżym sprzęcie zboża jest pulchne i pełne życia. W glebie tego pola żyją miliardy bak­terii, które podobnie jak drożdże w cieście powodują ferment, a więc wytwarzanie się gazu węglowego, który jako kwaśny wpływa na rozkład mineralny składników gleby. Od­działywanie bakterii jest ściśle związane z pewnym stopniem wilgotności gleby, a ta wil­gotność po zżęciu zboża, a więc gdy ocienie­nie pola zostanie usunięte, pod wpływem wiatru i promieni słonecznych wyparowuje. Rozumie się samo przez się, że im ziemia z natury suchsza, tym szybciej zasychanie na­stępuje, a gdy jeszcze do tego dodamy depta­nie pola przez pasące się zwierzęta, to nie­wiele dni potrzeba, by ziemia zaschła, a bak­terie w glebie zamarły. To też chcąc tego uniknąć, należy jak najwcześniej po sprzęcie zboża wejść na pole z pługiem. Przez płytkie podoranie wytworzy się warstewkę ziemi, która leżąc luźno tworzyć będzie jakby koł­derkę okrywającą górną warstwę roli. War­stewkę tę należy natychmiast doskonale uwlec. Gdyby na polu perz rozrastał się obfi­cie, to będziemy w zupełnym porządku, je­śli go niziutko zetniemy i usuniemy z pola. W ten bowiem sposób ułatwimy sobie pod-orywkę. Na ziemiach nieco zwięźlejszych opóźnie­nie podorywki choćby o jeden dzień wielce utrudnia możliwość płytkiej orki; wówczas wypadnie po przejściu pługiem natychmiast ziemię zwałować wałkiem pierścieniowym, albo kołkowym, po czym uwlec, by warstew­ka powierzchowna była rozkruszona i jak najdrobniej spulchniona. Warstewka ta bę­dzie tworzyć zatem luźną okrywę, przez którą wilgoć z leżących pod nią warstw gleby nie będzie mogła odparowywać, a przy­najmniej w stopniu bardzo ograniczonym, a poza tym będzie się w niej gromadzić wil­goć z rosy. Skutek takiej podorywki poza umożliwie­niem życia bakteriom, ochranianym w glebie przed działaniem promieni słonecznych, bę­dzie i ten, że różne chwasty, jakie się przy żniwie wysypały z nasion, oraz tysiące innych, które przez kilka lat mogły leżeć w glebie, zaczną kiełkować, co nam umożliwi ich znisz­czenie przez użycie odpowiednich bron. Rola utrzymana w stanie wilgotnym, wskutek za­stosowania podorywki, będzie stanowiła śro­ dowisko bardzo podatne dla rozkładu wszel­kich resztek pożniwnych, co przyśpiesza po­wstawanie cennej próchnicy. Zachodzi wszakże jeden wypadek, kiedy podorywka musi być nieco inaczej prowa­dzona — mianowicie wtenczas, kiedy pole jest zaperzone. W tym wypadku podoryw­ka nie może być bronowana, lecz musi le­żeć w tzw. ostrej skibie, by promienie sło­neczne mocno rolę przesuszyły. Gdy to na­stąpi, puszczamy drapacz, czy sprężynówkę, by perz powyciągać. Robotę wykonujemy w poprzek pola, względnie na krzyż na zmianę z broną, po czym perz wygrabiamy i usuwamy z pola. Niekiedy należy robotę powtórzyć kilkakrotnie. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju zabiegi z perzem mocno upośledzają naszą pracę uprawową, gdyż ziemia zanadto się rozpyla, traci wilgoć, a przez to i skutki mechanicznej uprawy, o ja­kiej wyżej była mowa, nie dają się w całej pełni osiągnąć. W gospodarstwach porządnie prowadzo­nych perz nie powinien się rozrastać, gdyż zarówno w czas wykonane mechaniczne za­biegi przedsiewne, jak i międzyrzędowe, wy­konane w czasie wzrostu rośliny, powinny jego rozwój skutecznie zahamować. To też i płodozmian, zastosowany umiejętnie, by się czas znalazł na wszelkie roboty mechanicz­nej uprawy, odgrywa tu ważną rolę. Mówiąc o podorywce zaznaczyliśmy, że do tej czynności stosujemy pług. Nie zawsze jednak jest to konieczne. Na ziemiach lżej­szych i dostatecznie czystych możemy do­skonale zastąpić pług drapaczem, czy sprę-żynówką, a choćby nawet i broną sprężyno­wą. We wszystkich tych wypadkach musi­my jednak puścić na ostatku zwykłą bronę, by powierzchnia pola była pulchną. Jakkol­wiek zasadą ogólną jest podorywka płytka, to jednak mogą zajść wypadki, kiedy ona jest niewykonalną. Ma to miejsce np. wów­czas, gdy ziemia jest zbyt sucha, pomimo te­go żeśmy weszli w rolę natychmiast po sprzęcie zboża. Wtenczas robota ,,na siłę" gdy i cztery konie w pługu nie poradzą, nie miała by sensu i trzeba czekać na dobro­czynny deszcz, by móc tę robotę sprawnie wykonać. Może to być z dużą stratą dla ce­lów mechanicznej uprawy, lecz na to nie ma rady. Wzbogacenie naszych gleb w próchnicę jest właśnie jednym z warunków, by móc mechaniczną uprawę wykonać sprawnie na ziemiach dawniej opornych. Podobny wpływ na ułatwienie roboty podorywek wywiera zwapnowanie pól zbyt zwięzłych i łatwo się zsychających.

  Kompostowe przemiany

  Bardzo często przy pytaniu, co sprawia, że rozmaite śmiecie i odpadki zamieniają się z czasem w jednolitą masę próchniczną, nasi dobrzy nawet PR-owcy wpadają w za­kłopotanie i nieraz trzeba dłuższej chwili na­mysłu i naprowadzenia zanim przypomną so­bie o istotnych sprawcach tych przemian kompostowych. I choć tyle już razy o tym było pisane, mimo, że w każdej broszurze uprawowej o tym cennym środku nawozowym jest mowa, to jakoś za mało jeszcze zwraca się na niego uwagi. Nie wnikając głębiej w przyczyny i skut­ki tych przemian popełnia się niejednokrotnie poważne błędy, które w następstwie odbijają się wyraźnie na wartości masy kompostowej. Przyjrzenie się choćby powierzchowne kupie kompostowej bez trudu pozwala stwier­dzić, że materiał w niej zebrany ulega gniciu, czyli rozkładowi. Z pierwszych nauk o zjawi­skach w przyrodzie przypominamy sobie, że to gnicie i te dalsze rozkłady są w bliskim po­winowactwie z paleniem się, choć ognia przy tym ani tak wysokiej ciepłoty nie ma. Palenie się zaś jest tylko szczególną postacią utlenia­nia, czyli łączenia się różnych ciał z tlenem, co z kolei doprowadza nas do zjawiska oddy­chania, które przecież jest najistotniejszym warunkiem życia. W kupie kompostowej gaz zwany tlenem, a znajdujący się w powietrzu, odgrywa bar­dzo poważną rolę. Za jego to przyczyną na­stępuje rozkład wszystkiego, co się w kompo­ście zgromadzi i przemienia na jednolitą ma­sę próchniczną, w której już na oko niepodob­na rozróżnić z czego ona powstała. Przemia­ny te wszakże nie są wyłącznie i jedynie za­sługą tlenu. Działa tu jeszcze olbrzymi świat istot niewidzialnych, bakterii, czyli drobno­ustrojów i grzybków, którym wielkie zasługi przypisać należy w tym pożytecznym dziele przemian kompostowych. Drobne te stworzenia podlegają tym sa­mym podstawowym prawom przyrody, co wyżej uorganizowane rośliny, zwierzęta i lu­dzie. Drobnoustroje te i grzybki tak samo mu­szą oddychać, do czego potrzebują tlenku. Tym się też tłumaczy i uzasadnia zalecenia nauki i doświadczonych praktyków, aby ku­py kompostowe układać na powierzchni zie­mi (nie w dole), w pryzmach nie szerszych jak 1—2 metry i nie wyższych nad l1- m. Po­dobnie zresztą tłumaczy się i zalecenie nie utłaczania kupy kompostowej i nie otaczania jej szczelnym, ściśle przylegającym ogrodze­niem. We wszystkich tych radach i wskaza­niach przebija troska o zabezpieczenie kupie kcmpos!owej, a ściślej mówiąc tym wszystkim drobnym żyjątkom, jak największego dostę­pu powietrza, niezbędnego dla ich życia i roz­woju. Drugim podstawowym warunkiem rozwo­ju tych stworzeń jest sprawa odżywiania. Jest ona o tyle zawsze uwzględniana, że wszystko to, co pochodzi z resztek roślinnych lub zwierzęcych, stanowi doskonałe podłoże dla bakterii i grzybków. Drobnoustroje ży­wiąc się tymi ciałami przerabiają je stopnio­wo na materiał coraz to inny, coraz to bar­dziej zbliżony do masy próchnicznej. Odży­wianie zaś to, stanowiące istotę przemian kompostowych, pozwala na przeprowadzenie z dużą słusznością porównania kupy kompo­stowej z wielkim, nowocześnie zorganizowa­nym zakładem przemysłowym. Na czele ta­kiego przedsiębiorstwa stoi dyrektor, który musi czuwać nad wszystkim i nadawać kie­runek całej pracy. W kompoście rolę jego spełnia gospodarz, który pilnie troskać się musi o to, aby wszelkie zmiany i przemiany w kupie kompostowej szły po linii jego inte­resów i dawały najlepszy materiał nawozowy. Dzisiejsza organizacja pracy przewiduje jak najściślejszy jej podział, przydzielając poszczególnym jednostkom i grupom wyraź­nie określone odcinki i zadania. W kompo­ście dzieje się podobnie, zaludnia go bowiem tysiące gatunków grzybków i bakterii, z któ­rych każdy spełnia sobie tylko powierzone niejako zadanie. Są więc np. „specjaliści", którzy przez to swoje żywienie się surowy materiał kompostowy tylko zmiękczają. Inne gatunki drobnoustrojów zajmują się trawie­niem, czyli rozkładem suchej masy roślinnej, inne są zatrudnione przy białku, tłuszczu, skrobii, cukrze itd. I tak wszystkie działając po kolei stopniowo przeprowadzają rozkład resztek tych ciał organicznych roślinnych i zwierzęcych na części składowe najprostsze. Aż wreszcie w całej masie jednolitej próch­nicznej znajdzie się obfitość ciał mineral­nych, w wodzie łatwo rozpuszczalnych i w tej postaci jedynie dostępnych dla roślin żyją­cych. I jeszcze jedno porównanie: w przed­siębiorstwach nowoczesnych obowiązuje za­sada — ,,nie ma odpadków". W kompoście podobnie wszystko musi być przerobione, przetrawione i na pożyteczną masę zamie-nione. , «y A tego „drobiazgu", żyjącego w kompo­ście są olbrzymie miliony (wig ziemi znaj­dowano około 100 milionów, czyli 400—500 kg drobnoustrojów na ha). Łatwo więc sobie wy­obrazić jak szybko te przemiany w kupie kompostowej mogą zachodzić i jak wielkie pożytki przynosić, jeśli człowiek zapewni tym stworzeniom wszystko to, czego one do życia i rozwoju potrzebują. Potrzebują zaś one nie tylko powietrza i jedzenia, ale i odpowiedniej ciepłoty, żeby się mogły rozmnażać. Najlepiej im się dzieje let­nią porą, kiedy ciepła nie braknie. To też w tym czasie mnożą się obficie i najlepiej pra­cują. Rolnik powinien ten czas skwapliwie wyzyskać, dbając starannie o komposty. Ale jak zbyt wysoka temperatura (ponad 63" C) zabija te żyjątka, tak samo i ochłodzenie zi­mowe nie sprzyja ich rozwojowi. Nie giną one wprawdzie od mrozu, ale jak gdyby po­padają w odrętwienie i martwotę, nie roz­mnażając się i nie działając w kompoście. Stąd znowu praktyczne zalecenie okrywania kompostów na zimę łętami, liśćmi, słomą bo­daj, aby jak najbardziej chronić drobnoustro­je przed działaniem mrozu i nie hamować ich życiowej energii. Bardzo ważne jest utrzymanie odpowied­niej wilgotności w kompoście. Przekonano się bowiem, że te wszystkie bakterie i grzybki lubią w miarę wilgotne środowisko i tylko w takim mogą się rozwijać. Dlatego też zaleca się robienie miskowatego zagłębienia wzdłuż kupy kompostowej, aby deszcz i wszelkie zlewki lepiej się zatrzymywały i przesiąkały w głąb. Polewanie kupy kompostowej wodą lub rozcieńczoną gnojówką ma to samo na celu. Kompost musi być zakładany w miejscu ocienionym i ochroniony przed promieniami słońca nie tylko dlatego, aby zaoszczędzić na wilgoci, ale przede wszystkim żeby zachować owe grzybki i bakterie przy żvciu. W przeci­wieństwie do wszelkich innych stworzeń ży­jątka te słońca boją się najwięcej i od niego szybko giną. Dlatego więc ów dyrektor naczelny — go­spodarz — powinien stale mieć w pamięci po­trzeby i wymagania tych swoich niewidzial­nych pomocników. Powinien im zapewnić w kupie kompostowej dostatek powietrza, cie­pła i wilgoci, a nadto chronić przed zbytnim działaniem słońca. Znajdzie wtedy w kom­poście bogate źródło darmowych środków nawozowych, obfitujących w słodką próchni­cę, dla roślin spośród innych składników gle­by najważniejszą.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://thegoodquestion.pl/miroslaw-zbrojewicz-wszechstronny-polski-aktor/