Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • groenkonstancin.com
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Godzianów — wieś postępowa

  Już od dłuższego czasu Spółdzielnia „Gro-J mada" w Warszawie (ul. Warecka 11-a) zapowiada wszystkim zainteresowanym, że w niedzielę dnia 3 kwietnia r. b. odbędzie się wycieczka do Godzianowa (pow. skiernie­wicki) celem bliższego poznania tej wsi, jej dziejów i dorobku społecznego. Oprócz wia­domości o tym na piśmie prezes wymienio­nej Spółdzielni i organizator wycieczki kol. Kazimierz Wyszomirski przy każdym spot­kaniu słowem żywej zachęty oddziaływał na przyjaciół i znajomych, żeby He wybrali na tę wiosenną przejażdżkę na wieś dla zoba­czenia ,,czegoś naprawdę ciekawego". O Godzianowie ten i ów z nas coś już przed tym słyszał, więc tym bardziej rodziła się ciekawość, jak to te opowieści, słyszane od innych, wyglądają w rzeczywistości. Choć więc pogoda niezbyt sprzyjała, bo było zim­no i pochmurno, zebrała się nas w dniu wy­znaczonym na dworcu kolejowym o właści­wej godzinie dość spora gromadka. Każdy zaś niósł godnie przypiętą na piersiach tę­czową wstążeczkę z napisem „Gromada", ja­ko hasło i znak rozpoznawczy wycieczkowi­czów. Wśród powitań, śmiechu i gwaru zaję­liśmy zamówione z góry miejsca w jednym wagonie i pociąg ruszył. Spółdzielnia Mleczarska w Godzianowie. Nie wiadomo kiedy znaleźliśmy się na stacji Płyćwia, gdzie już czekali na nas mło­dzi Godzianowianie. Po przywitaniu się ruszyliśmy dalej razem. Trzykilometrową od­ległość od wsi przeszliśmy piechotą, gwarząc ogólnie o stosunkach i warunkach tutejsze­go życia. Wchodzimy wreszcie w obręb Godziano­wa. Niejeden z nas rozgląda się ciekawie na prawo i na lewo, czy jakichś cudowności nie zobaczy. Ale nic. Nadzwyczajnych rzeczy nie widać. Za to droga dość debrze utrzymana, domy przy niej wyglądają schludnie i dostat­nio, obory i stajnie z oknami w ścianach, tu i ówdzie widać antenę radiową nad dachem, ludzie nie wyglądają biednie ani smut­no — ov/szem, u wszystkich widać dobrą po­stawę i pewność siebie. A grunta nie boga­te. Ziemia piasczysta i kamienista... Idziemy dalej. Na wzgórzu, w najwyż­szym punkcie wsi — duży budynek murowa­ny. To 7-klasowa szkoła powszechna nieda­wno wzniesiona. Zmierzamy ku niej, bo tam mamy się dowiedzieć od miejscowych dzia­łaczy bliższych szczegółów o wsi i o dotych­czasowym jej rozwoju. Po drodze mijamy Spółdzielnię Budowlaną i ładny budynek Spółdzielni Mleczarskiej oraz dzierżawiony przez Spółdzielnię Spożywców młyn. W szkole — po jej ogólnym obejrzeniu — zasiadamy w jednej z izb lekcyjnych i słu­chamy informacyj Godzianowian. Godzianów — opowiadają nam — to sta­ra wieś, bo wiadomości o niej sięgają cza­sów sprzed 500 lat. Należała dawniej do dóbr Księstwa Łowickiego i była wsią czyn­szową, a więc nie pańszczyźnianą. Scalenie gruntów przeprowadzono w niej w latach 1890 — 1891. Liczy obecnie 146 gospo­darstw. Początki działalności społecznej odnoszą się tu do lat 1905, 1909 i 1913. W r. 1905, mianowicie, niektórzy z Godzianowian brali udział v/ tajnym ruchu niepodległościowym. W r. 1909 zorganizowano orkiestrę dętą, a potem chór kościelny 4-głcsowy, który ist­nieje do dziś. W r. 1913 z iniciatywy miejsco­wego proboszcza powstało Kółko Rolnicze. Wybuch wojny w r. 1914 powstrzymał je­dnak na pewien czas ten rozwój życia. Ale już w r. 1915 16 młodzież tutejsza przy współpracy nauczycielki utworzyła drużynę teatralną, która przekształciła się potem w Koło Młodzieży Wiejskiej. Przygo­towali wtedy m. in. dość trudną sztukę Ad-czyca p. t. „Kościuszko pod Racławicami", którą grali także dwa razy w Skierniewi­cach, swoim mieście powiatowym. Octąd Koło Młodzieży staje się z jednej strony szkołą działaczy społecznych, a z drugiej — najżywszym ośrodkiem gromadzkiej myśli twórczej i czynu zbiorowego. Odżywa również Kółko Rolnicze. Z roz­wojem prac tych dwu organizacyj idą w pa­rze powstające z biegiem czasu jedna za dru­gą placówki życia społeczno - gospodarcze­go i kulturalnego. A wszystko się rodzi i ro­zwija w sposób naturalny, od dołu, z odczu­wanej przez ludzi potrzeby — i dlatego ma trwałe podstawy bytu. A więc w r. 1923 powstaje Spółdzielnia Mleczarska, która od 13-tu członków na po­czątku dochodzi obecnie do liczby 700. (Na­leżą do niej i wsie okoliczne). W r. 1928 zorganizowano i uruchomiono Spółdzielnię Bu­dowlaną, w której się wyrabia dachówkę, pustaki itp., jako że o budulec w tych stro­nach dość trudno. W tymże roku młodzież męska zakłada Straż Pożarną, a młode gos­podynie, co przed tym należały do Koła Mło­dzieży, jednoczą się, organizując Koło Gospo­dyń Wiejskich, które obok prac oświatowo-gospodarczych prowadzi przedszkole dla małych dzieci. W r. 1935 dojrzała w pełni myśl założe­nia Spółdzielni Spożywców, przy której w następnym już roku uruchomiono piekar­nię spółdzielczą — tak jeszcze dziś rzadko spotykaną u nas placówkę społeczno-gospo-darczą. Rozwój piekarni skłonił znów Zarząd Spółdzielni do wydzierżawienia stojącego w pobliżu młyna. W ten sposób przemiał zboża i wypiek chleba odbywa się na miej­scu siłami własnymi wsi, a nadwyżka pie­czywa idzie na sprzedaż do Skierniewic. Przy tak ruchliwym i szybko się rozbu dowującym życiu społeczno-gospodarczym odczuwano coraz wyraźniej brak właściwego pomieszczenia dla szkoły powszechnej, sie­dzibą jej bowiem był mały i stary dom po dawnej plebanii, zupełnie nie odpowiadający obecnym potrzebom. Dlatego od r. 1934 ra­dzono nad tą sprawą i czyniono energiczne starania, aż doprowadzono budowę nowo­czesnego — jak na nasze stosunki — gmachu szkolnego do skutku. Dziś nie jest on wpraw­dzie wykończony jeszcze całkowicie, ale na­uka odbywa się już w nowych, jasnych i du­żych izbach, w warunkach zdrowotnych dla dzieci i nauczycielstwa bez porównania lep­szych niż dawniej. Ustawiony zaś na najwy \ szym punkcie wsi budynek szkolny jest jak­by widomym zewsząd znakiem postępu kul­turalnego Godzianowa i okolicy. Taka jest — w kilku rysach ujęta — hi­storia dorobku Godzianowian. Po wysłucha­niu jej wybraliśmy się wszyscy na bezpcśred nie obejrzenie tego, o czym słyszeliście. Zwiedziliśmy po kolei: mleczarnię spółdziel czą, piekarnię, wytwórnię wyrobów belo-niarskich, młyn, dzierżawiony przez Spół­dzielnię Spożywców, przedszkole, kościół i remizę strażacką. Po obiedzie zaś, spożytym w Kole Gospo­dyń, wycieczka nasza uczestniczyła w zebra niu Kółka Rolniczego, na którym między in­nymi omawiano sprawę przechowywania owoców i przetwórni owocarskiej, która wo­bec rozwoju we wsi sadownictwa staje się coraz bardziej żywotnym zagadnieniem. Ze swej strony uczestnicy wycieczki informo­wali Godzianowian o pracach społeczno-kul-turalnych central warszawskich lub o po­dobnym, jak w Godiianowie, rozv/ciu życia w innych sfrORittoh Polski. Spółdzielnia Budowlana w Godzianowie. Nad wieczorem — odprowadzani przez goszczących nas gospodarzy — wracaliśmy 237 ku stacji kolejowej, rozmyślając nad tyv, cośmy widzieli i słyszeli. I poza naocznym, materialnym dorobkiem, który — jak z po­wyższego wyliczenia widać — jest stosunko­wo bardzo duży, dwie rzeczy zasługują na szczególną uwagę i podkreślenie: jedna to fakt, iż dzisiejszy dorobek Godzianowa jest owocem wysiłku umysłowego i materialnego samej wsi i działaczy tutaj wyrosłych; za­wdzięczać to należy przede wszystkim — jak wynikało ze sprawozdań — wysokim war­tościom ideowc-wychowawczym, jakie zdo­łano wprowadzić cd początku do prac miej­scowego Koła Młodzieży; druga sprawa — to zjednoczenie sił społecznych wsi i zgod­na współpraca wszystkich przy budowani:* coraz to nowych placówek, podnoszących życie ogółu na wyższy poziom gospodarczy i kulturalny. Do niedużego jeszcze u nas szeregu wsi naprawdę zorganizowanych, nie cierpiących biedy i bezrobocia należy więc i Godzianów. Nie wszystko wprawdzie jeszcze osiągnięto, o czym się myślało i myśli. Bo brak dotąd spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowe], brak demu ludowego, brak spółdzielni zdro­wia, przetwórni owocarskiej itp. Ale Go-dzianowianie są dobrej myśli i krok za kro­kiem idą stale naprzód. Wszak i Kraków — powiadają — nie od razu zbudowano. Zadania s. I udzi biernych, obojętnych na to, co w ko- ło nich się dzieje, jest na szczęście na wsi coraz mniej. Pod tym względem przeżywamy wielkie zmiany. Kto wie, czy przyszły histo­ryk naszych czasów ni? nazwie Łych prze­mian, zachodzących w życiu wsi, przewro­tem, który skierował dzieje wsi a zarazem Polski na nowe, wielkie szlaki historii. Hi­storia tworzy się nie tylko czynami wojenny­mi, wielkimi zakładami przemysłowymi, roz­budową linii komunikacyjnych wodnych, ko­lejowych, dróg samochodowych (autostrad), ale także skromną pozornie pracą nad od­wodnieniem podmokłych ziem, uregulowa­niem potoku lub urządzeniem przeciwpoża­rowych zbiorników wodnych. Krótko i traf­nie ujął to Władysław Orkan, który rzekł, że ,,już postawienie mostu, płotu jest budowa­niem państwa". Takie z pozoru tylko skromne prace ma wykonywać gromada. Mówię z pozoru, bo one zadecydują przede wszystkim o obliczu wsi w przyszłości, o wyniku egzaminu, jaki nasze pokolenie zdaje w tej chwili przed przyszłością. Zupełnie niemożliwym jest ustalenie dla całej Polski tego co poszczególna gro­mada może i powinna zrobić. Na tym właś­nie samorząd polega, że określenie projekto­wanych prac, ich kolejność, sposób sfinanso­wania i wykonania należy do organów tego samorządu, a więc gdy chodzi o gromadę — do rady gromadzkiej. Mówiliśmy już o tym częściowo w Nr 7 — 8 „P.R.". W sali ogólnopaństwowej można jedy­nie mówić o pewnych zasadach i pewnych gromady M. możliwościach gromady na tle naszych ustaw i innych przepisów, na których podstawie powołano do życia te jednostki samorządu i wyznaczono im pewną rolę do spełnienia na wsi. Zakres działania gromady obejmuje prace podejmowane z własnej inicjatywy i współ­działania z gminą oraz wykonywanie zadań przekazanych przez gminę. Dc zakresu dzia­łania samodzielnie i samoistnie wykonywa­nego przez gromadę należy: zarządzanie majątkiem (w woj. połud­niowych nadto t. zw. dobrem gromadzkim) i rozporządzanie dochodami słąd płynącymi; w granicach swych dochodów — za­rządzanie sprawami o znaczeniu miejsco­wym, wynikającymi z sąsiedzkiego współży­cia i podejmowanymi w miarę możności ce­lem podniesienia stanu kulturalnego, zdro­wotnego i gospodarczego osiedli. Tak zostały w ustawie — jak widać krót­ko, ale dostatecznie wyraźnie — określone samoistne zadania gromady. Zadania groma­dy nie są przymusowe w tym znaczeniu, jak np. zadania gminy, na której z mocy ustawy ciąży np. obowiązek utrzymywania bu­dynków szkolnych, zaspakajania potrzeb rzeczowych szkół (opał, światło itp.). Gro­mada podejmuje wykonywanie zadań dobro­wolnie, z tym jednak, że muszą to być miej­scowe zadania publiczne, wynikające z są-riedzkiego współżycia, a których celem jest kulturalne, gospodarcze i zdrowotne nodnie-sienie wsi. Na te tylko cele mogą być obra­cane wszelkie jej dochody. W rozwinięciu krótkich przepisów usta­wy o ustroju samorządu terytorialnego z r. 1933, dotyczących wyżej omówionego za­kresu działania gromady, rozporządzenie (t. zw. wykonawcze, bo wykonujące szczegó­łowo ogólne przepisy ustaw) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1937 r. wyliczyło szereg konkretnych, szczegółowych celów, które w granicach swych dochodów może gromada urzeczywistnić. Wymienia więc jako zadania gromady: wznoszenie budynków szkolnych i ich utrzymywanie, zakładanie wzorowych ogród­ków szkolnych i przedszkoli; dodajmy od siebie, że poważnym zadaniem gromady jest np. zorganizowanie dowozu dzieci do szkół wyższego stopnia (siedmioklasowych); budowę i naprawę miejscowych, wios­kowych dróg publicznych, zakładanie ulic i chodników, budowę mostów oraz kładek; 3) opiekę nad biednymi mieszkańcami gromady i kalekami; budowę przytułków dla biednych, domów noclegowych i ich utrzy- manie; budowę domów gromadzkich; nazywa­my je zresztą różnie: domy ludowe, społecz­ne, ale chodzi o jedno i to samo: o dom, w którym mogłaby się mieścić siedziba urzędo­wa gromady (kancelaria gromadzka), biblio­teka, czytelnia ze świetlicą i inne urządze­nia gromadzkie; popieranie rolnictwa i hodowli przez: zakładanie poletek doświadczalnych, zakup narzędzi rolniczych, zakładanie i utrzymywa­nie podręcznych apteczek weterynaryjnych, szczególnie ochrona zwierząt, organizowanie stacji kopulacyjnych bydła, trzody i owiec, zakładanie i utrzymywanie grzebowisk zwie­rzęcych, zalesianie nieużytków, utrzymywa­nie straży polowej i leśnej, zagospodarowanie gromadzkiej ziemi ornej, łąk, pastwisk i la­sów, zakładanie i utrzymywanie sadów gro­madzkich, organizowanie kursów oświaty rolniczej; organizowanie i utrzymywanie warty nocnej, popieranie straży pożarnych, zakup przyrządów przeciwpożarowych i budowę zbiorników na wodę na wypadek pożaru; zakładanie i prowadzenie gromadzkich bibliotek, czytelni, świetlic; oświetlanie dróg, ulic i placów publicz­nych; organizowanie doręczania korespon­dencji w obrębie gromady, jeżeli nie spełnia­ją tego listonosze pocztowi; budowę i utrzymywanie gromadzkich studzien wodociągowych, kąpielisk, łaźni, ogrodów, boisk sportowych, cmentarzy: budowę i utrzymywanie rowów od­wadniających; sadzenie i utrzymywanie drzew przy­drożnych; zakładanie i utrzymywanie telefonu do ogólnego użytku mieszkańców gromady; propagowanie turystyki i ruchu letni­skowego, a także — dodajmy od siebie — przygotowanie gromady dla ruchu turystycz­nego i letniskowego. Mamy tu zatem wyliczony cały zespół spraw, który występuje w życiu publicznym wsi, od napoważniejszych, wymagających po­ważnych nakładów pieniężnych i szeregu lat pracy (budowa szkół, domów ludowych, od­wodnienie), do posiadających znaczenie tyl­ko na niektórych terenach Polski (ruch tu­rystyczno - letniskowy). Wszystkie zagadnie­nia są b. poważne, prawie równorzędne. Przeciwstawiają im się możliwości, które wo­bec potrzeb są wielokrotnie za małe; wy­czerpanie całego programu, który jest w tym wyliczeniu nakreślony, wymaga — w obec­nych warunkach — dziesiątków lat. Dlatego przed organami gromadzkimi (radą względ­nie zebraniem gromadzkim i sołtysem) i całą ludnością stoi odpowiedzialne zadanie, by ustalić kolejność prac. które będzie się pro­wadzić. Kolejność odpowiadać będzie pil­ności odpowiednich potrzeb. kłóra będzie nie we wszystkich gromadach jednako­wa: w jednej może najważniejszą rzeczą bę­dzie szkoła; w innej — studnia z dobrą wo­dą do picia, bo się szerzą choroby zakaźne;

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • odszkodowania za wywaszczenie pod drogi