Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami

  Bardzo często słyszymy o zatruciach ludzi rozmaitymi artykułami spożywczymi, np. mięsem, kiełbasą, rybą itd. W gazetach szeroko rozpisują o takich wypadkach i ostrzegają przed niebezpie­czeństwem rozmaitych zatruć artykułami spożywczymi. Słyszymy również o zatruciach zwierząt, chociaż nie tak często, jak to bywa w wy­padkach z ludźmi. Jednak, gdyby wszystkie wypadki zatrucia zwierząt były notowane w prasie, to by niejeden rolnik przeraził się ogromną ich ilością. Zatrucia zwierząt mogą być spowodo­wane rozmaitymi przyczynami. Najczęściej następuje to przez skarmia­nie trującej paszy, a zdarza się tym częś­ciej, im bardziej zaniedbane są warunki hi­gieniczne i zasady racjonalnego żywienia. W miesiącach maju i czerwcu każdego roku bardzo dużo mamy do czynienia z za­truciem koni, spowodowanym skarmianiem pokiełkowanych ziemniaków W lecie obserwujemy zatrucie, które - występuje przy karmieniu zieloną hreczką w czasie jej kwitnienia i gdy zwierzęta są wystawione na działanie słońca. W jesieni są częste zatrucia łubinem przy spasaniu ziarna, słomy lub wymiotów z łubinu. W okresie zimowym częste są wypadki zatrucia przez skarmianie paszy kupnej fał­szowanej, albo przy karmieniu odpadkami przemysłowymi, jak makuchy, wytłoki itd., które nie odpowiednio przechowane łatwo się psują i zatruwają organizm zwierząt. Obecnie jest na czasie sprawa zatrucia ziemniakami i dlatego nad nią nieco dłużej się zatrzymamy. Każdy gospodarz pozostawia na zimę większą ilość ziemniaków z takim oblicze­niem, aby wystarczyło jak najdłużej, bodaj do początków lata. Polska pod względem wytwórczości ziem­niaków znana jest na całym świecie, gdyż wytwarza ich rocznie 250 milionów kwintali. Z tego około 100 milionów kwintali prze­znacza się na spasanie inwentarzem. Ziemniaki spasa się albo na świeżo, albo parowane, suszone lub kiszone. Najczęściej jednak są spasane ziemniaki surowe. Krowom najkorzystniej jest dawać ziem­niaki surowe, dobrze opłukane. Koniom zaś poprzednio dobrze opłukane, a po tym uparowane. Konie nie powinny dostawać ziemniaków więcej niż 4 — 5 kg dziennie, a na raz najwyżej 2 — 3 kg. Zwracam uwagę na dobre płukanie ziem­niaków, gdyż źle opłukane zanieczyszcza­ją żołądek i jelita zwierząt i wywołują bóle zwane kolkami, które często powodują śmierć. Prawda, karmienie ziemniakami wywo­łuje u koni większe pocenie się, ale to nie jest szkodliwe. Pocenie się ułatwia bowiem usuwanie produktów zmęczenia, a więc przynosi koniowi pożytek. Większe dawki niż 5 kg dziennie osła­biają u koni zdolność trawienia, powodują niepożądane fermentacje w jelitach, które mogą doprowadzić do ciężkich kolek, a na­wet spowodować śmierć. Małe dawki ziemniaków, nie przekra­czające 4—5 kg dziennie, pozwolą na zao­szczędzenie owsa, a koniowi nadadzą pożą­dane zaokrąglenie. Ziemniaki jednak działają lekko prze-czyszczająco. Aby zapobiec temu należy do­dawać do nich bobiku, łubinu słodkiego lub odgoryczonego. Dodatek tych pasz, zawie­rających dużą ilość składników azotowych, nie dopuszcza do obniżenia strawności pa­szy, jakie wywołałoby paszenie nadmierną ilością ziemniaków, zawierających dużo wę­glowodanów. Jakkolwiek ziemniaki w żywieniu zwie­rząt mają doniosłe znaczenie, to jednak mo­gą jednocześnie być paszą tru­jącą. Trujące działanie ziemniaków występu­je na wiosnę i latem, kiedy są one pokieł­kowane, nadgniłe, spleśniałe lub zepsute. Pokiełkowane ziemniaki zawierają truciznę zwaną solaniną. Ziemniaki pokiełkowane, a w dodatku nadpsute zawierają soilaniny więcej. Zatrucie następuje po zjedzeniu przez zwierzę pokiełkowanych ziemniaków. Sola­niną zostaje wchłonięta przez błony śluzowe przewodu pokarmowego i zatruwa organizm. Solanina działa trująco nie jednakowo na każde zwierzę. U zwierząt, u których błona śluzowa jest nieuszkodzona, solanina wchła­niana jest trudno, albo wcale. Tak np. w je­dnej stajni, w której jest dużo koni, niektóre z nich są mniej wrażliwe na pokiełkowane ziemniaki i bez szkody mogą zjadać dość dużą ich ilość, inne zaś po zjedzeniu nawet malej ilości odczuwają bóle, oglądają się na boki, stękają, pokładają się, tarzają itd., do­stając powszechnie znanej choroby — kolki. Bóle te oznaczają, że solanina działa draż­niąco i wywołuje zapalenie przewodu po­karmowego. Niezależnie od tego solanina powoduje rozkład krwi, tzw. hemolizę i wywołuje po­rażenia nerwowe. U krów solanina powoduje zmniejszenie mleczności, a nawet może wywołać ronie­nie. Objawy zatrucia ziemniakami mogą wystąpić pod różnymi postaciami, a mianowi­cie: w postaci żołądk.owo - jeli­towej, przy której występuje zapalenie błon śluzowych jelit, wzdęcie, ślinienie, bie­gunka, a czasem pryszcze jamy gębowej, jak przy pryszczycy. Os'. ra forma zapalenia błon śluzowych przewodu pokar­mowego może doprowadzić po 2—3 dniach do śmierci. postać n.erwowa objawia się drżeniem, drgawkami, sennością, zatacza­niem się itp. Czesio nerwowa postać zatru­cia po 1—2 dniach prowadzi do śmierci. 3) postać skórna, przy której obok zaburzeń żołądkowo-jelitowych wy- stępują pęcherzyki (wypryski) i strupy na kończynach. Schorzenie to znane jest pod nazwą grudy ziemniaczanej lub wywarowej. Podobne wypryski mogą ukazać się również koło ogona, odbytu, wymienia itd.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Krakw mobilny mechanik