Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Odywki - https://www.wyf.pl - Odywki
  Choroby - https://www.ptasiazyl.pl - Choroby
  Aktywno fizyczna - https://www.zielenbiernat.pl - Aktywno fizyczna

  Rolnictwo

  Mamy juz prosięta

  Okres przed żniwami to czas wytężonej pracy w zespołach PR — trzeba dopro­wadzić poletka uprawowe do należytego stanu, odświeżyć chlewiki, przygotować kar­my treściwej, nie dopuścić do zaległości w notatkach, wziąć udział w wycieczkach. Jed­nym słowem zatroszczyć się o wszystko czego w okresie żniw nie można wykonać z braku czasu. W konkursie wychowu prosiąt mamy sporo trudu i zmartwień, jeśli chcemy „wyjść z honorem". Bo pracy jest dużo, a domowni­cy często wymawiają nam, że prosiak kon-Kursowy to jest tylko po to, by robił szkodę w gospodarstwie. I zamiast dodać otuchy — odbierają chęć do pracy. Ale mimo to kiedy konkurs po przezwyciężeniu wszelkich trud­ności dobiega końca, kiedy z prosiaka urósł potężny wieprz, czy zgrabny, zwinny beko-niak — wszyscy zapominają o „utrapieniu" i wspólnie z Peerowcem cieszą się z ładne­go wyniku solidnej i wytrwałej pracy. Otóż o tej wytrwałej i solidnej pracy chciałem trochę napisać, by zapewnić Kole­żanki i Kolegów, że konkurs wychowu pro­siąt dobrze zrozumiany to jedna z najbar­dziej zajmujących i dających niesłychanie dużo zadowolenia osobistego prac peerow-skich. Jak tedy postępować, by osiągnąć dobry wynik w konkursie i mieć to duże zadowo­lenie osobiste i poczucie, że się spełniło wszystko co należało zrobić?... Musimy sobie uprzytomnić, że wychów prosiąt może mieć trzy różne cele. Możemy mianowicie dążyć: 1) do wychowania dobrej sztuki do dalszego chowu, a więc dobrej ma­ciorki czy knurka, 2) do otrzymania w kon­kursie potężnego wieprza-opasa i 3) do ucho­wania z prosięcia bekoniaka I-szej klasy. Do tych celów prowadzą trzy drogi, różniące się w żywieniu prosiaka. Omówię wychów bekoniaka. Tam, gdzie jest łatwy zbyt na bekony, a więc mała od­ległość do bekoniarni lub miejsc skupu, tam tucz bekonowy będzie najbardziej celowy i opłacalny. Tucz opasowy w tychże samych warunkach, jako trwający znacznie dłużej, będzie mniej opłacalny, bo kapitał włożony w jego wychów w postaci karmy unierucho­miony jest niemal dwukrotnie dłużej niż przy wychowie bekoniaków. Z chwilą kiedy zespół otrzymał prosięta w wieku 7—9 tygodni do konkursu bekono­wego, rozpoczyna się z góry uplanowana pra­ca hodowlana. Przypomnijmy sobie pokrót­ce. Prosięta do konkursu winny być zaszcze­pione przeciwko czerwonce w gospodarstwie skąd je bierzemy. Jeżeli nie — zaszczepić i to surowicą i kulturą, by przez 4—5 mie­sięcy nie mieć obawy o ich zdrowie. Szcze­pienie samą surowicą skuteczne jest na okres tylko 4—5 tygodni, po czym szczepie­nie to trzeba powtarzać. Chlewek powinien być widny. Pamiętajmy więc o oknie. Drzwi wyjąć, a na ich miej­sce wstawić kratę, by słońce i świeże po­wietrze miały do pomieszczenia swobodny dostęp. Wszyscy wiemy, że słońce i świeże powietrze to zasadnicze warunki zdrowot­ności. W chlewku ma być sucho i czysto. Gnojówka, jeśli się gromadzi, ma być skiero­wana do zbiornika. Marnować jej nie wolno, bo przedstawia ona dużą wartość nawozową, a dla prosiaka wcale nie jest potrzebna. Chlewik trzeba bielić. Wystarczy obielić ca­ły dwa razy do roku, a potem co miesiąc od­świeżać ściany na .wysokości jednego metra. Bielenie wapnem powoduje odkażanie po-pomieszczenia, jak również dowodzi naszej dbałości o czystość i zdrowie zwierzęcia. Prosiaka trzeba od czasu do czasu umyć i wyszorować wiechciem ze słomy. Dobrze mu to zrobi — odsklepi .wszystkie otworki w skórze, którymi krąży powietrze. Dla zdrowia zwierzęcia konieczny jest okólnik, czy ogrodzenie podwórka, w którym świniak może używać ruchu. Wychowując prosiaka musimy zatem pa­miętać, żeby w chlewie było czysto, widno, sucho i dużo świeżego powietrza. A teraz żywienie. Od umiejętnego dobo­ru karmy zależy opłacalność wychowu. Prze­cież dobre rozwiązanie zadania konkursowe­go polega na wychowaniu bekoniaka I-ej klasy (odpowiednia waga, grubość słoniny na grzbiecie, jakość mięsa i stosunek wagi rzeźnej do żywej) w możliwie krótkim okre­sie chowu przy najniższym koszcie żywie­nia. To też dobór i wykorzystanie właściwej i najtańszej paszy będą warunkowały powo­dzenie naszej pracy w konkursie. I tutaj wy­łazi szydło z worka — kto w okresie samo­kształcenia nie próżnował, a pilnie uczę­szczał na zebrania zespołu, przerabiał broszurę tematową i czytał książki pomoc­nicze, ten nie będzie miał trudu w układa­niu stosownych dawek pokarmowych dla chodowanego zwierzęcia. W żywieniu bekoniaków będą odgrywa­ły pierwszorzędną rolę pasze zawierające dużo białka, a więc: 1) mączka mięsokostna lub z krwi, 2) mleko odtłuszczone, 3) makuch Imany, 4) strączkowe, 5) otręby pszenne, 6) jęczmień, 7) owies i 8) żyto. Następnie ziemniaki, zielonki, fosforan wapnia lub szlamkreda, jako uzupełnienie składników mineralnych, potrzebnych do budowy kości. W zależności od miejscowych cen będziemy wybierać te lub inne pasze i układać z nich normy żywieniowe. Punktem wyjścia w doborze pasz winna być cena 1 kg białka w wymienionych wy­żej paszach białkowych. I tak dla przykładu obliczmy cenę białka w mączce mięsnej, makuchu lnianym i jęczmieniu. Cena tych pasz w czerwcu wynosiła: jęczmień około 19 zł, makuch lniany 24 zł i mączka mięso­kostna 22 zł za 100 kg. Białka w 100 kg jęcz­mienia j est 61 o kg, w 100 kg makuchu lnianego 24 kg i w mączce mięsokostnej 32 kg. Zatem dzieląc cenę za 100 kg paszy przez ilość kg białka w niej zawartego otrzymamy, że 1 kg białka w jęczmieniu kosztuje 2 zł 92 gr, w makuchu 1 zł i w mączce 70 gr. Jak widzimy z tego obliczenia, konkursista ma możność tak układać normy, że, zachowując pewne ogólne prawa w żywieniu, potrafi dać prosiakowi dużo taniego białka, a zatem ob­niżyć wydatnie i koszt utrzymania. Dość tych mieszanek na dzień i sztukę normuje wyczerpująco broszurka inż. W. Żebrow­skiej „Wychów prosiąt", dlatego też pomi­nę te rzeczy, a zwrócę jeszcze uwagę na okoliczności uboczne. Warunkiem dobrego przyrostu zwierzę­cia jest jego apetyt i zdrowie. By zachować żertość należy paszę zawsze zadawać w sta­nie świeżym, w czyste koryto i możliwie re­gularnie w tych samych godzinach dnia. W pierwszych paru tygodniach konkursu karmimy prosiaka jeszcze 5 razy dziennie z tym, że rano, w południe i wieczorem daje­my karmę w stanie gęstym, by spowodować większe wydzielanie soków trawiennych. Przed i po południu dajemy mleko odtłusz­czone, serwatkę lub czystą wodę. Woda jest konieczna zwłaszcza w dni upalne, by pro­siak nie pił z kałuż, gnojowni itp., co może spowodować zarażenie jakąś chorobą. Po 3-ch miesiącach tuczu przechodzimy na cztero, a następnie na trzykrotne żywienie w ciągu dnia. Obok pasz białkowych świnie tuczone na bekon winny dostawać oprócz mleka i ziemniaków pasze zielone, zawierające dużo witamin — a więc żywokost, cykorię, wykę, peluszkę, koniczynę lub seradelę. Obniża to koszt żywienia, a jeśli chodzi o żywokost, to hodowcy praktycy twierdzą, że uodpamia on świnie przeciwko czerwonce. Pod koniec konkursu, a więc gdy prosiak ma około 70 kg wagi, pasz zielonych daje­my coraz mniej, zwiększając natomiast ilość ziemniaków do 3\ O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi