Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • eksport do rosji
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Wycieczki do wsi

  Wakcji PR wycieczki odgrywają ważną rolę środków samokształceniowych. Dobrze zorganizowanej wycieczki nic nie może zastąpić; przez zwiedzenie odpowied­nich ośrodków możemy upewnić się o ce­lowości i prawdziwości dotychczas zdoby­tej przez czytanie czy słuchanie referatów wiedzy. W okresie samokształceniowym dowiadujemy się o nowych roślinach, narzę­dziach rolniczych, dobrze urządzonych kur­nikach, budynkach, o rasowych krowach i świniach, jednym słowem poznajemy wszystko to, co dzisiejszy rolnik znać po­winien. Ale te rzeczy z wyobraźni naszej po pewnym czasie znikają, o ile tym wszystkim nie zainteresujemy się w życiu i nie będzie­my starali się tego zobaczyć. Wiedza książkowa rozbudza nasze zain­teresowania, rozszerza nam umysł, prze­mienia nas z ludzi biernych na myślących, z obojętnych na ciekawych. Podpatrywanie życia bezpośrednio, oglądanie żywych przy­kładów buduje i wzmacnia w nas wiarę w użyteczność pracy umysłowej, zachęca nas do bardziej intensywnego samokształcenia na przyszłość. Bywa dość często tak, że ze­spół po pierwszym roku pracy samokształ­ceniowej załamuje się i ginie. A dlaczego? Najczęściej dlatego, że uczestnicy nie wie­rzyli w znaczenie tej pracy, że nie wzbu­dzili w sobie dla niej ciekawości; a jeżeli wzbudzili, to nie umieli jej zaspokoić przez ujrzenie tego, o czym dowiedzieli się z ksią­żek i pism. Dlatego też, jeżeli zespół umiał wzbudzić w sobie ciekawość, to teraz po­winien potrafić zorganizować możliwości jej zaspokojenia. I jeszcze jedno. Dla nas praw­da zawarta w słowie żywym i drukowa­nym w zakresie rolnictwa nie może być bez zastrzeżeń. My prawdy o wsi i rolnictwie sami musimy szukać w życiu, w gospodar­stwach, we wsi, w instytucjach wiejskich i wszędzie tam, gdzie o wsi jest mowa. To wszystko, co ludzie piszą i mówią, musimy zobaczyć i sprawdzić sami; a co się da — wypraktykować, doświadczyć. Po to urzą­dzamy konkursy, po to organizujemy wy­cieczki do różnych ośrodków rolniczych. Wybierając się na wycieczkę powinniś­my przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, co chcemy w czasie niej zobaczyć, a następnie opracować dokładny plan zwie­dzania. Często .wycieczka zespołu ma ści­sły związek z pracą samokształceniową. Po­wstało np. w zespole zainteresowanie sprawą urządzenia tanim sposobem wzorowego kur­nika. W takim razie należy rozpytać się, gdzie taki wzorowy kurnik jest w najbliż­szej okolicy, porozumieć się dokładnie z właścicielem wcześniej, powiedzieć mu, że chodzi tu nie tylko o pokazanie kurnika, ale i o wykazanie jego kosztu urządzenia, z ja­kiego materiału jest on zbudowany, jaka jest korzyść z kur utrzymywanych w nowym, prawidłowo zbudowanym kurniku, w porów­naniu z korzyścią z kuT utrzymywanych w kurniku źle urządzonym. Trzeba z wła­ścicielem omówić dokładnie datę przybycia wycieczki, ilość uczestników i w ogóle tak nastawić wszystko, żeby wycieczka nie była nużąca, lecz żeby wzbudzała zaintere­sowanie. Na takie wycieczki powinni się wybierać ci tylko, którzy naprawdę intere­sują się tym, co ma być zwiedzane. Będą to zazwyczaj wycieczki złożone z kilku, a naj­wyżej kilkunastu osób; zbyt liczne wyciecz­ki tego typu trudne są do porządnego prze­prowadzenia, bo mogą łatwo zatracić właś­ciwy cel. O.T.O. i K.R. zawsze przyjdzie nam z pomocą i wskaże odpowiedni ośrodek, który warto zwiedzić. My jednak nie tylko będziemy się inte­resować tym, co ma związek z ulepszeniem techniki wytwórczości rolnej. Będą nas tak­że interesować ludzie w okolicznych i dal­szych wsiach, zainteresują nas instytucje wiejskie, służące dla pracy nad podnosze­niem i rozwojem naszego ducha. Jesteśmy przecież ciekawi, co robi młodzież w innych gminach, w innych powiatach, dopytujemy się jak idzie praca w innych zespołach. Wyruszymy więc do sąsiedniego zespołu, zobaczymy jak nasze koleżanki i nasi kole­dzy żyją, jakie są inne wsie, jak sobie tam ludzie dają radę, jakie są tam organizacje, róbmy porównania z własnymi gospodar­stwami i własną wsią. Młodzież zawsze zdradza chęć oceniania i rozpoznawania innych młodych ludzi, na­wet ta najmniej wyrobiona społecznie czuje konieczność tego, to też akcja odwiedzania sąsiednich zespołów może w każdej okoli­cy się rozwinąć, o ile będzie tylko umie­jętnie zapoczątkowana. Wycieczka tego I pu powinna tak być zorganizowana, by po­zostawiła uczestnikom jak najmilsze wspom­nienia. A to w przeważającej mierze zależy od tych, którzy wycieczkę przyjmują. Gdybyśmy dowiedzieli się np., że za kil­ka dni ma przybyć do nas wycieczka zespo­łu z sąsiedniej wsi na pewno podnieciło by to nas — z jednej strony cieszylibyśmy się, a z drugiej musielibyśmy się poważnie za­stanowić, jak wycieczkę przyjąć; na pewno chcielibyśmy, by odwiedziny te wypadły jak najlepiej. Najpierw więc powinniśmy zrobić „wywiad" i ustalić dokładny czas przybycia do nas wycieczki, sprawdzić, ile osób bierze w niej udział, a następnie opra­cować program przyjęcia. W dniu przybycia wycieczki do nas po­winno się odbyć zebranie całej organizacji i całą gromadą powinniśmy wyjść za wieś na spotkanie przybywających do nas gości. Nie powinniśmy nigdy dopuścić do tego, by przybyła wycieczka błąkała się po naszej wsi i nie wiedziała, co ze sobą robić. Mo­ment spotkania się z naszymi gośćmi powi­nien wzbudzić ogólną radość. Po przywitaniu zwiedzamy według przy­gotowanego programu to, co mamy wy­cieczkowiczom pokazać, więc instytucje wiejskie, prace PR, ogrody itp. Zwiedzanie nie powinno zbyt długo się przeciągać — trzeba po prostu tak nim pokierować, by wy­cieczkowicze się nie pomęczyli. Zawsze w programie powinno się uwzględnić chociaż­by skromny posiłek, na który po ogólnym zwiedzeniu wsi prosimy wszystkich. To bę­dzie okazja do zżycia się wzajemnego. Wczasie wypoczynku wszystko sobie po­wiemy i co nas cieszy i co smuci, co nas boli, a jeżeli nie wszystko zwykłymi słowa­mi, to resztę śpiewem dopowiemy, wyra­żając nim najgłębsze nasze uczucia. W czasie wypoczynku powinien się znaleźć czas na zapoznanie gości z historią naszej wsi i jej życiem społecznym. Dlatego też należy przed­tem przygotować o wsi krótki referat. Pod­wieczorek z powodzeniem może się odbyć pod gołym niebiem, w ogrodzie w cieniu drzew. Na wypadek deszczu powinna być przygotowana większa sala. Z gośćmi powinniśmy być do samego końca wszyscy, a kiedy nadejdzie pora od­prowadzimy ich kawałek za wieś i tam ser­decznie pożegnamy, z tym, że w niedługim czasie będziemy ich gośćmi i będziemy tak samo, a może lepiej przyjęci. W odwiedziny do sąsiedniego zespołu powinni się wybrać i niepeerowcy, a nawet ludzie z poza organizacji, o ile oczywiście wiemy, że nie przyniosą nam w obcej wsi ujmy. Na dalszą odległośść możemy organizo­wać wycieczkę złożoną z kilku zespołów całej gminy albo i powiatu. Te wycieczki są związane z pewnymi kosztami, dla1 ego też bierze w nich udział 2—3 uczestników delegowanych przez poszczególne zespoły i tak powstaje powiatowa wycieczka, urzą­dzana najczęściej przez organizacje powia­towe. Takie wyjazdy są bardzo celowe, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby wnieść do' swojej wsi coś nowego. Przodownicy wiejscy powinni dopominać się o organizo­wanie takich wycieczek, by później akcja ta przeszła szeroko w teren. Wycieczka powiatowa wymaga bardzo starannego opracowania programu z drob­nymi szczegółami. Organizatorzy powinni najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie dla kogo ona jest urządzana, w jakim celu i dokąd. Program powinien ściśle odpowia­dać tym pytaniom. Bardzo dobrze udają się wycieczki kie­rowane do szkół rolniczych znajdujących się w sąsiednich powiatach. Najczęściej w szkołach tych mamy wśród słuchaczy kole­gów i koleżanki z naszych wsi, jedziemy więc do naszych znajomych, do swoich, a i grono nauczycielskie, o ile z kierownic­twem szkoły omówimy dokładnie wyciecz­kę, przyjmie nas jak przyjaciół. Do nas na­leży, by swoim przyjazdem słuchaczom i szkole sprawić jak największą radość. A możemy to zrobić swoim godnym zacho­waniem się, okazaniem wdzięczności za goś­cinność, a najwięcej naszym zainteresowa­niem się szkołą i gospodarstwem szkolnym. A gdy powrócimy z jakiejkolwiek wy­cieczki, silniejsi, zadowoleni i pewni swo­jej roli i znaczenia na wsi, opowiedzmy o tym wszystkim, cośmy widzieli i przeżyli, tym, którzy nie mogli zobaczyć, co jest piękne i pożyteczne w świecie.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • hotel w zamku