Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Organizacja szkolnictwa powszechnego

  Obowiązek organizacji szkół powszechnych wywodzi się z obowiązku szkolnego — z obowiązku uczenia się wszystkich dzieci przez siedem lat, od siódmego do trzynastego roku życia. Obowiązek ten jest dawny na obszarze województw zachodnich, późniejszy, ale rów­nież przedwojenny — w województwach po­łudniowych, na ziemiach zaś byłego zaboru rosyjskiego wprowadzony został formalnie w latach 1919 — 1923. Czas trwania obowiązku szkolnego nie był poprzednio i nie jest jeszcze wszę­dzie jednakowy. Aczkolwiek ustawa z 1932 roku o ustroju szkolnictwa ustaliła na ca­łym obszarze Rzeczypospolitej jednakowy czas trwania obowiązku szkolnego, ale łącz­nie z wprowadzeniem w życie tej ustawy Mi­nister Oświecenia Publicznego zarządził, że dzieci, które przed rokiem 1932 weszły już w okres sześcioletniego obowiązku szkolnego, podlegać będą i nadal tylko sześcioletniemu obowiązkowi (woj. południowe). Dopiero od przyszłego 1938/39 roku szkolnego czas trwa­nia obowiązku szkolnego wyrówna się wszę­dzie do lat siedmiu. Skoro ustawa nałożyła na dzieci obowią­zek uczenia się, trzeba dać im możność wy­pełnienia tego obowiązku i w związku z tym trzeba założyć niezbędną liczbę szkół. Obowiązek zakładania i utrzymywania szkół powszechnych ustawa z 1922 roku wło­żyła na Skarb Państwa i gminy. Według tej ustawy, na Skarbie Państwa ciąży obowiązek wynagradzania nauczycieli i zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe, gminy zaś obowią­zane są dostarczyć dla szkół odpowiednie po­mieszczenia i urządzenia oraz mieszkania dla nauczycieli. Ustawy nakazują, że szkół powszechnych winno być tak dużo, aby każde dziecko miało możność korzystania z nauki w publicznej szkole powszechnej, odległej nie dalej, niż 3 km. drogi dziecka z domu do szkoły. Oprócz tego obydwie ustawy i z 1922 i z 1932 roku nakazują, by szkoły były możliwie najwyż­szego stopnia, to znaczy by obejmowały cał­kowity program powszechnego nauczania. Mó­wiliśmy już, że szkoły powszechne nie są jed­nakowe — szkoły I stopnia obejmują tylko cztery klasy, szkoły II stopnia mają sześć klas, a szkoły III stopnia siedem klas progra­mowych. Skąd i dlaczego są te różnice? Wynika to z dwóch postanowień ustawowych. Jedno po­wiada, że dziecko nie może mieć dalej do szkoły niż 3 km., drugie zaś, że na każdego nauczyciela winno przypadać około 50 ucz­niów. Jeśli więc uda się zgromadzić w szkole co najmniej 210 uczniów (z odległości do 3 km), winno uczyć w niej co najmniej 5 nau­czycieli i wtedy w szkole winno być siedem klas (III stopień). Jeśli zaś nie uda się ze­brać tylu uczniów, będzie ich jednak powyżej 120, wtedy winno być w szkole trzech lub czterech nauczycieli, którzy uczą dzieci w sześciu grupach — klasach (VI klasa dwu­letnia) i szkoła taka zwie się szkołą II stop­nia. Jeżeli zaś w okolicach rzadko zaludnio­nych nie można zebrać nawet 120 uczniów, w szkole będzie tylko najwyżej dwóch nau­czycieli, uczących dzieci w czterech grupach — klasach i będą to szkoły I stopnia (I i II klasa są jednoroczne, III zaś dwuletnia, a IV klasa trzyletnia). Tak być powinno, ale nie­stety, obecnie bardzo często tak nie jest, w bardzo wielu bowiem szkołach — szczegól­nie wiejskich — brak odpowiedniej liczby nauczycieli i wbrew obowiązującym przepi­som szkoły nie mają odpowiedniego stopnia. Jest to niezawinioną krzywdą wsi. Acz­kolwiek i w wielu miejskich szkołach klasy są zbyt przepełnione, nie ma to wpływu na obniżanie stopnia szkoły — na wsi brak nau­czycieli wpływa na stopień szkoły, a należy pamiętać, że w szkołach I stopnia tylko, cho­ciażby dziecko'najlepiej się uczyło, musi sie­dzieć w jednej klasie dwa lub trzy lata, bo w ciągu 7 lat obowiązku szkolnego może skończyć tylko cztery klasy. Ustalono bo­wiem, że jeden lub dwóch nauczycieli nie zdoła poprowadzić i przerobić programu sied­miu, a nawet sześciu klas. Obok zaznaczonego poprzednio braku na­uczycieli i szkoły I stopnia są również nieza­winioną krzywdą wsi. Wszystkie dzieci winny mieć równe prawa do jednakowo wartościo­wych szkół, a szkoły I stopnia nie dając peł­nego wykształcenia powszechnego, nie dają i uprawnień w późniejszym życiu—ani w szko­łach, ani w wojsku, ani w pracy zawodowej. Temu nieuniknionemu, według dotychcza­sowych przepisów, złu rodzice i dzieci sta­rają się radzić przez łączenie szkół sąsiadu­jących lub korzystanie z nauki w wyższych klasach szkół bardziej odległych. Wymaga to większego wysiłku, ale opłaca się i dążenia te należy upowszechnić, pociągając gminy i gromady do współdziałania w organizacji dowożenia dzieci do szkół wyższego stopnia. Obok tych ujemnych stron obecnej orga­nizacji szkolnictwa powszechnego, są i dodat­nie, ale wiążące się tylko ze szkołami II i III stopnia. Dziecko uczęszczające obecnie do szkoły II lub III stopnia może sześć lat uczyć się w szkole, nie opuszczając domu rodzin­nego i potem dopiero pójść do szkoły śred­niej, która zamiast dawnych ośmiu klas ma obecnie tylko sześć klas wyższych. Pierwsze dwie klasy dawnego gimnazjum przeniesione zostały w znacznej liczbie z miasta na wieś— bliżej dzieci. Jest ich liczba jeszcze dalece nie wystarczająca, ale już są i należy dążyć, by było ich na wsi co rok więcej. Jeśli nie w odległości 3 km., to przynajmniej w każdej gminie po dwie, trzy takie szkoły być powin­ny, by chociaż te dzieci, które chcą, mogły osiągnąć pełne wykształcenie powszechne i bez przeszkód uczyć się dalej.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://karolmarks.pl/ile-kosztuje-beton-architektoniczny/