Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Uniwersytety Wiejskie w Polsce

  Pozwijający się w ostatnich latach ruch ludowy w Polsce poprzez licznie po­wstające wszelkiego rodzaju organizacje wiejskie coraz bardziej odczuwa w po­szczególnych swoich formach potrzebę ele­mentu przodowniczego, który by swym po­ziomem moralnym, siłą charakterów, zaso­bem wiadomości i wyrobieniem organizacyj­nym przyczyniał się do podnoszenia kultu­ralnej, gospodarczej i politycznej wartości tego ruchu oraz jego spoistości organizacyj­nej. Brak należycie pizygotowanych przodow­ników życia społecznego powoduje, że pra­ca licznych organizacyj wiejskich, tworzo­nych zapałem i dobrą wolą co lepszych jed­nostek środowiska, często załamuje się, po­twierdzając tym starą prawdę, że obok za­pału i dobrej woli niezbędne jest w pracy społecznej należyte przygotowanie. Kształcenie więc przodowników (nie wo- dzów) życia społecznego wsi jest zagadnie­niem, od pomyślnego rozwiązania którego w wysokim stopniu zależy tempo rozwoju ruchu ludowego w Polsce, jego siła i znacze­nie w całokształcie życia narodowego i pań­stwowego. Istniejące w Polsce, a dostępne młodzie­ży wiejskiej zakłady naukowo - wychowaw­cze, jak szkoły powszechne, szkoły rolnicze, spółdzielcze czy inne zawodowe i gospodar­cze, zadania tego nie spełniają, bądź to ze względu na wiek wychowanków, bądź też ze względu na wąski zakres zadań specjalnych, do wypełnienia których zostały powołane. Zadania tego nie spełnia też szkoła średnia i to zarówno ze względu na swą niedostęp­ność dla młodzieży wiejskiej, jak i ze wzg'ę du na swoje, obce często środowisku wiej­skiemu, nastawienie. Zadanie to wypełnić mogą instytucje wy­rosłe z potrzeb życia społecznego wsi, naj­ściślej ze środowiskiem wiejskim związane i wyłącznie jego potrzebom służące. In­stytucjami takimi w Polsce są internatowe uniwersytety wiejskie. Uniwersytety wiejskie stanowiąc składo­wą część wyzwoleńczego ruchu chłopskie­go — swój program, organizację pracy i do­bór wychowanków organizują w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebom tego środowiska wiejskiego, któremu ma on słu­żyć. Do programu uniwersytetu wiejskiego wchodzą przedmioty i zagadnienia, które rozszerzają i pogłębiają światopogląd wy­chowanków, budzą samowiedzę chłopską, ułatwiają orientowanie się w podstawowych zagadnienia h beżącego życia wsi, narodu i państwa, zaznajamiają z zasadami iycia społecznego swego regionu, wreszcie wska­zują sposoby dalszej samodzielnej pracy sa­mokształceniowej. Do ważniejszych należą wykłady i zaję­cia z dziedziny: a) historii chłopów w Pol­sce, historia Polski i powszechna, b) nauk przyrodniczych, wynalazków i techniki, c) nauk ekonomicznych, spółdzielczości rolni­czej itp., techniki życia organizacyjnego, techniki samodzielnej pracy samokształce­niowej, wiedzy o Polsce współczesnej itp. Uzupełnieniem wykładów są prace słu­chaczów w postaci samodzielnie opracowa­nych referatów, wieczorów dyskusyjnych i wycieczek w bliższe i dalsze okolice kraju. Do użytku słuchaczów w każdym uni­wersytecie wiejskim znajduje się obficie wy­posażona biblioteka, która ułatwia wycho­wankom bliższe zapoznawanie się z poszcze­gólnymi zagadnieniami, poruszanymi w wy­kładach i dyskusjach. Punkt ciężkości prac uniwersytetu wiej­skiego spoczywa w równej mierze na kształ­ceniu umysłów jak i na wychowywaniu cha­rakterów swych wychowanków. W związ­ku z tym, odpowiednio też jest pomyślana organizacja pracy i życia. Wychowankowie posiadają zazwyczaj rozległy samorząd, w ramach którego regulują wiele spraw swego współżycia i współpracy. Na gruncie swego samorządu praktycznie starają się spraw­dzać wartość tych reguł i norm współżycia, o których niejednokrotnie bywa mowa w wykładach i dyskusjach. Praca zaś w orga­nizacjach społecznych na terenie wsi uni­wersyteckiej i najbliższej okolicy, podejmo­wana pod kierunkiem kierownika uniwersy­tetu, daje wychowankom możność czynienia obserwacyj i spostrzeżeń, które mogą zna­leźć zastosowanie na terenie swojej wsi. Z tego pobieżnego rzutu oka na charak­ter uniwersytetów wiejskich, ich program i metody pracy widać, że różnią się one bardzo od szkół rolniczych, spółdzielczych i wszystkich innych, które przygotowują lu­dzi do pracy w ściśle określonym kierunku czy też w ściśle określonej organizacji spo­łecznej. Uniwersytet wiejski jest zakładem na­ukowo - wychowawczym o celach ogólniej­szych. Jego zadaniem jest ułatwić wycho­wankom określenie swego stosunku do śro­dowiska, narodu, państwa, ludzkości, ułat­wić określenie j<;go uprawnień i obowiąz­ków, wynkających z tego stosunku, wresz­cie umożliwić mu zbudowanie swego progra­mu życiowego i skierować jego wolę w kie­runku realizacji (urzeczywistnienia) tego programu. Internatowe uniwersytety wiejskie na te­renie naszego kraju są nową formą pracy wy­chowawczej wśród młodzieży wiejskiej, for­mą, która dopiero w ostatnich paru latach zaczęła się u nas rozwijać i upowszechniać, a już w bieżącym roku szkolnym czynnych na terenie Polski uniwersytetów wiejskich jest ogółem 13. W większości z nich obec­nie zaczynają swe prace kursy żeńskie, któ­re będą trwały do połowy lipca. O potrzebie i wartości internatow/ch uniwersytetów wiejskich świadczy wzrasta­jąca z roku na lok ich liczba oraz fakt, że w ogromnej większości tych placówek licz­ba zgłoszeń kandydatów parokrotnie prze­wyższa liczbę wolnych miejsc. Fakt ten wskazuje na to, że liczba uniwersytetów wiejskich w Polsce w ciągu najbliższych lat niewątpliwie w dalszym ciągu będzie szyb­ko wzrastała. Rezultaty pracy uniwersytetów wiejskich zależą od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest właściwy dobór mło­dzieży do nich kierowanej. Najchętniej uniwersytety wiejskie przyj­mują młodzież wiejską w wieku powyżej lat 18-tu, zdecydowaną pozostać na roli i posia­dającą przygotowanie ogólne w zakresie pełnej szkoły powszechnej, zawodowe w za­kresie szkoły rolniczej lub ukończone PR, a ponadto posiadającą rozwinięte zaintere­sowania społeczne. Zazwyczaj uniwersytety wiejskie rozsyłając zawiadomienia o prowa­dzonych kursach, podają szczegółowe wa­runki przyjęcia. Ze względu na okoliczność, że uniwersy- tety wiejskie są zakładami naukowo - wy­chowawczymi, nie dającymi swym wycho­wankom żadnych uprawnień formalnych i nie ułatwiają im zdobywania płatnych sta­nowisk, przeto przestrzegamy przed zapisy­waniem się na uniwersytety wiejskie wszyst­kich, którzy na tej drodze chcą szukać dla siebie źródeł zarobkowania. Czytelnikom, którzy chcieliby bliżej za­poznać się z zagadnieniem uniwersytetów wiejskich w Polsce, poleca się wydaną ostat­nio przez Towarzystwo „Przodownik Wiej­ski" książkę pt. „Wiejskie Uniwersytety Lu­dowe w Polsce". Skład główny w „Książnicy dla Rolników" — Warszawa, ul. Kopernika Nr. 30.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • fryzury z grzywk na bok