Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  W ogródku warzywnym

  Ambicją każdego ucznia PR jest między innymi otrzymanie jak największych pio­nów ze swego poletka. Aby jednak do tych plonów dojść, nie wystarczy jedynie wzoro­we przeprowadzenie uprawy i nawożenie poletka przed siewem oraz we właściwej po­rze wykonamy siew czy sadzenie. Rośliny warzywne w ciągu całego nie­mal okresu wzrostu wymagają stałej i trosk­liwej pielęgnacji. Pielęgnacja ta w stosunku do wszystkich roślin będzie polegała na za­bezpieczeniu roślinom: światła (usuwanie cieniujących chwastów), dostatku wilgoci i powietrza w glebie. Jak wiemy już z bro­szury M. Czecha pt. ,,Jak roślina gospoda­ruje w glebie", liście rośliny są „łowcami energii słonecznej". Przez liście dostaje się do rośliny w postaci gazu węglowego — wę­giel, który wchodzi w skład wszystkich związków organicznych, budujących ciało rośliny. Proces ten nazywamy przyswojeniem (asymilacją) dwutlenku węgla. Na pobudze­nie przyswajania dwutlenku węgla wpływa temperatura otaczającego powietrza (rośli­ny zatrzymują się we wzroście w okresach obniżenia temperatury) i dostateczny nie hamowany dostęp światła słonecznego. Na pewno widzieliście w gęstym lesiei pomiędzy drzewami silnie rosnącymi małe, skarlałe, będące na wymarciu drzewka. Źle one rosną, bo sąsiednie duże drzewa nie dopuszczają do nich słońca i dostatecznej ilości powie­trza. Dlatego pobieranie dwutlenku węgla jest tu utrudnione przez te duże, zasłaniające drzewa. Z warzywami jest oczywiście to samo. Tu zaciemiaczami mogą być chwasty. Poza tym chwasty okradają rośliny uprawne z wody i pokarmów mineralnych. Wybranie właściwego czasu, w któ­rym chwasty powinniśmy niszczyć, jest waż­ne tak ze względu na koszt ich usuwania, jak i ze względu na same rośliny uprawne. Był zresztą na ten temat artykuł St. Wy­rzykowskiego w 16 n-rze „P. R.", nie trzeba więc szerzej dzisiaj tego omawiać. Nadmie­nić tu wypada, że w okresie gdy jedne chwasty wschodzą, na pewno całe masy in­nych są w okresie kiełkowania. Te oczywiś­cie przez wzruszenie ziemi również zosta­ną zniszczone. Rośliny warzywne w porównaniu ze zbożowymi, wymagają bardzo dużych ilości wody. Zboża na wytworzenie 1 grama suchej masy pobierają z ziemi 350 — 400 gramów wody, warzywa zaś 700 — 800 gramów wo­dy. (Sucha masa stanowi około 10 — 20% wagi rośliny w stanie zielonym). Dostarczyć lub zabezpieczyć dostateczną ilość wody w glebie możemy albo przez podlewanie, o-krywanie powierzchni ziemi materiałem cie­niującym, lub przez stałe utrzymywanie po­wierzchni ziemi w stanie spulchnionym. Po­dlewania nadużywać jednak nie można, tak ze względu na koszt, a jeszcze więcej na niebezpieczeństwo zaskorupienia ziemi, ze­psucia struktury gruzełkowatej, chroniącej powierzchnię ziemi przed szybkim wyparo­wywaniem i zapewniającej dostęp powietrza do warstw głębszych. Aby podlewanie, szczególnie na glebach zaskorupiających się, odniosło pożądany skutek, należy po podlaniu albo po­wierzchnię ziemi wzruszyć, albo przysypać suchą ziemią. Na zatrzymanie wilgoci w glebie wpły­wa dobrze wyłożenie międzyrzędzi pomię­dzy roślinami jakimś materiałem cieniują­cym. Może to być słoma, ściółka leśna lub łęty ziemniaczane, połamane na kawałki długości 10 — 15 cm. Sprcbójcie zastoso­wać to ,w tym roku w pomiderach. Między-rzędzia trzeba wykładać jednak tak grubo, aby chwasty nie mogły się przez warstwę materiału, którym międzyrzędzia wykłada­my, przebić. Jeśli bowiem przykryjemy zie­mię cienko, to chwasty się przebiją i nisz­czenie ich będziemy mieli utrudnione. Do­statecznie grube przykrycie powierzchni ziemi poza zatrzymaniem wilgoci wpływa również na wychwaszczenie gleby. Nasiona chwastów, mając dostateczną ilość wilgoci skiełkują pod przykryciem, ponieważ zaś nie starczy im siły na przebicie okrycia, bę­dą więc ginęły po wyczerpaniu na utworze­nie łodyżki zapasów, zawartych w nasie­niu. O ile nie zastosowaliśmy przykrycia ziemi, to wzruszenie ziemi po każdym za­skorupiającym deszczu jest nieodzowne. Z pracą tą zawsze musimy się śpieszyć. Po deszczu, który zaskorupi! ziemię, na­leży na bok odłożyć wszystkie prace i zabrać się przede wszystkim do poruszenia jej po­wierzchni. Pozostaje jeszcze do omówienia sprawa dostarczenia powietrza do gleby. Niedosta­teczny dostęp powietrza odbija się bardzo ujemnie na wzroście roślin i powoduje wy­bitny ich niedorozwój. Powietrze glebowe przyczynia się do nagrzewania roli oraz stanowi niezbędne źródło tlenu, koniecznego do oddychania or­ganizmów zamieszkujących glebę i dla ko­rzeni roślin. Stwierdzono, że zapasy tlenu, jakie mogą zawierać gleby nawet dosta­tecznie przewiewne, bez odnawiania ich mogą starczyć na 12 dni. To też poza sta­łym utrzymywaniem powierzchni ziemi w stanie spulchnionym, powinniśmy pamiętać i o trochę głębszym poruszeniu ziemi. Wykonać owo tzw. głęboszowanie będzie­my mogli norkrossem, zostawiając w nim tyl­ko jeden ząb i przeciągając nim przez środek międzyrzędzia. Taki głębosz możemy i sami zrobić z zaostrzonej żelaznej sztabki osa­dzonej na drążku. Po omówieniu ogólnych zasad pielęgnacji, przejdziemy do specjalnych zabiegów, któ­rych wymagają w tym okresie tylko pewne rośliny. - Pomidory należy okopać, przywiązać do palików, a z kątów liści usunąć wyrasia­jące pędy. Ten zabieg będziemy stosować aż do jesieni. Kapustę w miarę wzrostu na­leży okopywać. W lipcu i sierpniu może na nią napaść bielinek kapustnik, niszczyć na­leży jego jajeczka, które złożone są na dol­nej stronie liści w postaci żółtych kupek. Ogórki przerwać, zostawiając rośliny co 15 — 20 cm i okopać. Ogórki są roślina­mi płytko korzeniącymi się, to też ziemi nie należy w nich głębiej spulchniać. Fasola i soja powinny być przerwane co 20 cm. Należy je również okopać. Kukury­dzę, gdy podrośnie do wysokości 30 — 40 cm, okopujemy tak, by ziemia sięgała po­nad pierwsze kolanko. Z kolanka tego ro­ślina wypuści korzenie przybyszowe. Ka­czanów na łodydze nie powinno być więcej jak trzy. Górne, później wyrastające, nale­ży wyłamywać, rwąc ku dołowi. Stale rów­nież należy usuwać wystrzelające z ziemi pędy boczne. Inne rośliny uprawiane w omawianym ogródku nie wymagają specjalnych zabie­gów. Pamiętajcie więc, że ogródek warzyw­ny da tylko wówczas pożądane wyniki, je­śli otoczymy go troskliwą opieką i stale bę­dziemy dbać o utrzymanie warunków sprzyjających stałemu rozrostowi roślin.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • buty antyposlizgowe do gastronomii