Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Gromadzimy materiały!

  Pokazy nasze, połączone z uroczystym za­kończeniem prac, mają z jednej strony przyczynić się do upowszechnienia PR, z dru­giej jednak, jak wszystkie zresztą dobrze po­myślane wystawy i pokazy, pouczyć również w sposób najbardziej wymowny i przekony­wujący, bo przez oględziny własnymi oczy­ma. Wprawdzie jeszcze dość czasu do PR-owych pokazów, ale pora już o nich myśleć i przygotowywać się zawczasu, żeby w ostat­niej chwili nie partaczyć i byle czego nie po­kazywać. Zgromadzić teraz trzeba to wszyst­ko, co w późniejszym czasie już by się ze­brać nie dało. Działanie pouczające takiego pokazu tym wyraziściej się ujawni, jeśli obok rzeczywi­stych pomyślnych wyników pracy, obok pięknych ziemniaków, buraków, warzyw, kur czy tuczników, znajdą się i te wszystkie oka­zy, które świadczyć będą o pewnych zanied­baniach, niedopatrzeniach lub wprost klęs­kach, utrudniających prawidłowy rozwój roś­liny czy zwierzęcia. Zestawione umiejętnie takie porównawcze obrazki oddziaływują nie­zmiernie silnie, budząc wśród zwiedzających bardzo duże zainteresowanie. W zadaniach uprawowych należałoby już teraz zakrzątnąć się około zgromadzenia roś­lin chorych i niedorozwiniętych wskutek opa­nowania ich przez choroby i szkodniki. W kukurydzy na przykład pojawia się już głownia, występując na różnych częściach rośliny. Byłoby rzeczą ciekawą zebranie ta­kiego kompletu różnych części kukurydzy, opanowanych przez głownię, i przedstawie­nie tego w formie zasuszonej na tablicy okry­tej celofanem (specjalna przezroczysta ma­sa, którą można nabyć w składach aptecz­nych). Ciekawe też i pouczające będzie przed­stawienie takiego guza głowniowego w cało­ści, jak on na roślinie występuje i obok w przecięciu poprzecznym, gdzie pokazane bę­dzie wnętrze z czarną zawartością zarodni­ków. Gdyby zaś obok przedstawić w podob­ny sposób owies, jęczmień i pszenicę, zdro­we i zarażone pokrewnymi grzybkami i dać przy tym odpowiednie napisy i rzucające się w oczy wskazania jak się tych chorób ustrzec, to z pewnością pokaz taki rolników bardzo zainteresuje i odda im duże usługi. Ciekawym też byłby komplet osobliwości kukurydzy, która potrafi nieraz ziarno zawiązywać nie tylko w kaczanie lub dawać kolby różnoko­lorowe. Czasem rzuca się na kukurydzę pe­wien szkodnik, którego larwy wygryzają wnę­trze liścia. Liść wtedy wygląda jakby miej­scami był zrobiony z dwóch warstw cienkie­go papieru, w środku zaś siedzą gąsienice albo już poczwarki. Nie mniej ciekawe i pou­czające byłoby pokazanie korzeni kukurydzy okopywanej i obok pozostawionej swemu lo­sowi. Ale do tego trzeba byłoby już teraz wybrać kilka roślin i pozostawić bez okopy­wania, żeby kiedy przyjdzie pora pokazu mieć gotowe porównawcze zestawienie. W ziemniakach interesujące byłyby choroby wi­rusowe, nie da się jednak prawdopodobnie tego przedstawić w sposób praktyczny i nie-kosztowny. Co najwyżej można by spróbo­wać dać porównanie dwóch krzów, wyjętych z ziemi w całości i w jednym czasie i zasu­szonych. Różnice wzrostu będą pewną mia­rą porównawczą. Już daleko łatwiej i bar­dziej wyraziście można by przedstawić dwa liście burakowe zasuszone w jednym cza­sie — porażony przez chwościka i zdrowy. Duże znaczenie miało by urządzenie takiego stoiska, gdzie przedstawione byłyby wszyst­kie chwasty (z korzeniem, kwiatem i nasie­niem), rosnące na poletku z ziemniakami, przed nimi zaś niewielka piramidka średniej miary bulw ziemniaczanych. Podobnie PR-owcy mogliby przedstawić różne rośliny go­spodarskie z najczęściej występującymi w nich chwastami. Wymaga to niewątpliwie pew­nej umiejętności zasuszania roślin, jednakże próbować trzeba, bo i to przyczynić się może do pogłębienia naszych wiadomoś­ci i bliższego zainteresowania się chwa­stami jako groźnymi nieprzyjaciółmi roi­nika. Liczne grono szkodników zwierzę­cych przedstawia niemniej doskonałą spo­sobność dla wyzyskania jej na pokazie jako środka pouczającego. Wprawdzie z zasusza­niem szkodników jest jeszcze więcej kłopotu i wydatków niż z roślinami, można jednak ograniczyć się przede wszystkim do roślin uszkodzonych i zebrać wszystko to, co się da bez większych trudności przetrzymać do po­kazu. Trudno byłoby pokazać różne muchy i ich czerwie. Można natomiast z powodze­niem przedstawić skutki żerowania niezmiar-ki na pszenicy, ziemniaki i buraki wydrążone przez pędraka drutowca (szkodniki te moż­na nieraz żywcem przetrzymać właśnie w tych roślinach okazowych). Nie podobna wy­mienić tu wszystkich sposobności i przykła­dów, które winny być niezbędnym dopełnie­niem pokazu PR-owego. Nie ma obowiązku ograniczania się tylko do roślin, uprawianych w konkursie. PR-owiec musi mieć oczy na świat szeroko otwarte i widzieć wszystko to, co się dookoła niego w gospodarstwie dzieje. Dużą pomoc mogą nam oddać również fo­tografie. W zadaniach hodowlanych to „gromadze­nie materiału" na pokaz rozpoczynać się po­winno od pierwszej chwili zetknięcia się ze zwierzęciem. Polega ono bowiem przede wszystkim na takim zapoznaniu się z nim i zaprzyjaźnieniu, żeby na pokazie każdemu rzucało się w oczy i było potwierdzeniem znanego przysłowia: „pańskie oko konia tu­czy". Z tym zaś łączy się nie tylko to serce okazywane zwierzęciu i troska o jego wyży­wienie, ale i stałe starania pielęgnacyjne, które jedynie przez swą ciągłość mogą za­pewnić jak najlepsze przedstawienie zwie­rzęcia na pokazie. Jeśli więc na przykład pięknie zbudowany kogut traci na wyglądzie i wartości dzięki temu tylko, że hodowca za­niedbał porządku w kurniku i naraził drób na pasożyty, to żadnym staraniem tego za­niedbania w ciągu paru dni przed pokazem usunąć się nie da i nie będzie można przesu­nąć koguta do wysokiej klasy. Cielę nie czy­szczone codziennie, z nieobcinanymi racica­mi na pokaz wyjdzie zawsze nastroszone, choćby je skrobać nie wiem jak. Pożądanym dopełnieniem są zawsze na­rzędzia i sprzęty używane w pracach PR-owych, zrobione przez samych konkursi-stów i często ich własnego pomysłu. To wszy­stko trzeba mieć w pamięci i już zawczasu przygotowywać te różne wynalazki i ulep­szenia. Wreszcie sprawa oddziaływania PR na otoczenie. Pokaz miejscowy lub rejonowy urządzany we wsi ma doskonałą okazję do przedstawienia wpływu PR na gospodar­stwo. Jeśli na przykład zdecydowane zosta­ło, że pokaz we wsi odbędzie się, to byłoby bardzo celowym, aby w pobliżu miejsca po­kazu wybrać jedno gospodarstwo konkursi-sty. Dziś już tak w nim trzeba prace porząd­kowe prowadzić, żeby podczas pokazu zwie­dzający mogli je obejrzeć i przekonać się na­ocznie jak może i powinno wyglądać obejście gospodarskie, prawidłowo pomieszczona i utrzymana kupa kompostowa, skrzynka na stare żelastwo i blachy, na szkło i skorupy, po­rządek w budynkach inwentarskich itp. Gdy­by miejscem pokazu było takie obejście go­spodarskie, byłoby jeszcze lepiej. Jakkolwiek więc jeszcze niby to dość cza­su do pokazu, to jednak tyle jest spraw do przemyślenia i przygotowania, że pora już nad nimi się zastanowić.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • znaki zodiaku ywiou ziemi