Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!

  Już nie cały miesiąc dzieli nas c-d dnia, w którym sto kilkadziesiąt szkół rolni­czych, rozsianych po całym kraju, będzie obchodzić doroczną uroczystość zakończe­nia roku szkolnego. Uroczystość ta nie będzie zamknięta wy­łącznie w ramach obchodu szkolnego. Choć tak formalnie jest. Weźmie w niej udział, jak co roku, zrzeszona wieś polska i to zarówno starsi, jak i kilkusettysięczna rzesza zorgani­zowanej młodzieży. Życiem bowiem naszych szkół rolniczych wszyscy się interesujemy, wszyscy jesteśmy w nie zapatrzeni. W szcze­gólności zaś wspólnie ze szkołami całe społe­czeństwo rolnicze przeżywa -mocno dwa momenty: rozpoczęcie i zakończenie roku. Rozpoczęcie — bo przeżywamy żywo obawę, czy wszystkie szkoły zapełnią się słuchaczami i kto do nich pójdzie, jakiego rodzaju jednostki w nich się znajdą, czy bę­dą one godne czerpania wiedzy. Dzisiaj czę­sto z obawą zaczynamy już myśleć, czy dla wszystkich zgłaszających się do szkół rolni­czych znajdzie się w nich miejsce. Jak ci nowi uczniowie zachowają się w stosunku do szkoły, co oni tam od siebie wniosą. Zakończenie — bo oto ma wejść w ży­cie kilka tysięcy młodzieży, która miała możność gromadzenia wiedzy zawodowej, która w okresie jedenastu miesięcy, przeby­wając w odmiennych warunkach życia gro­madnego, miała zebrać nowe wartości, któ­ra w tym krótkim stosunkowo czasie miała moc przeżyć duchowych, wznoszących ją na wyższy szczebel życia duchowego. Ma znów wyjść ze szkół rolniczych kilka tysię­cy młodzieży przygotowanej do tego, by za­cząć wytwarzać inne warunki życia. Życie w szkole rolniczej, będąc gromad­nym, budzi entuzjazm, zapał, budzi w tych, którzy tam są, chęć do pracy dla innych i z innymi, budzi mocne postanowienia, utrwala wiarę we własne siły. Tak właśnie myślimy w przede dniu za­kończenia rocznej pracy w naszych szko­łach rolniczych. Choć nie będzie nas na uroczystościach szkolnych, myślą i sercem udział w nich brać będziemy. Wspólnie ze szkołami ten dzień będziemy przeżywać. Szkoła, Koledzy Wychowankowie, bę­dzie Was żegnać, Wy zaś będziecie żegnać szkołę. Będziecie się żegnać ze sobą moc­nym uściskiem dłoni i spojrzeniem oczu, spojrzeniem w którym ma być zawarty na­kaz dotrzymania wzajemnych przyrzeczeń oraz wiara i ufność, że zobowiązań powzię­tych w gromadzie dotrzymacie. Żegna Was szkoła, ale wita życie i czeka praca! Wita Was ojciec i matka, sterani już. Wita Was organizacja, czeka na Was z ciekawością wieś rodzinna. Wszyscy z na­dzieją, że z chwilą Waszego powrotu będzie się musiało coś zmienić, że zarówno w go­spodarstwie jak i w organizacji zjawi się z Waszym powrotem jakaś nowa siła. I Wy, będąc już w przede dniu opuszcze­nia szkoły, przeżywacie na pewno wiele. Ro­bicie różne plany i zamierzenia. Dobrze jest jednak w chwilach uniesień rozważyć to, przed czym w życiu się znaj­dziecie. I dlatego sięgnąwszy myślą w prze­szłość przypomnieć sobie warto o losach tych naszych kolegów, którzy dawniej opuś­cili szkołę i mają przed sobą doświadczenie życiowe. To spojrzenie na postępowanie in­nych pozwoli nam na poddanie rewizji na­szych planów, to zarazem pozwoli na zmie­rzenie swoich sił, to pozwoli wyrobić prze­świadczenie do jakiego stopnia siły swoje trzeba napiąć, by powzięte zamierzenia urzeczywistnić. Dziś już trzeba sobie zdać sprawę z tego, gdzie, w jakim gronie, z jakimi ludźmi bę­dziemy współpracować. Jak ułożymy sobie życie, byśmy mogli jak najwięcej z siebie dać innym, byśmy zdobytą w szkole wiedzą mogli nie tylko sobie, ale- przede wszystkim innym służyć. Musimy sobie jasno zdać sprawę z tego, w jaki sposób entu­zjazm, zapał, wielkie uniesie-n i a młodzieńcze, z jakimi wyjdziemy ze szkoły, zamienimy w czyny. Musi się w nas zrodzić pytanie przed przekroczeniem progu szkolnego, a więc wtedy, gdy jesteśmy jeszcze w gromadzie, zżyci i rozumiejący się, gdy jesteśmy jeszcze ze swoimy wychowawcami, — czy te wielkie zamierzenia nasze, te nasze wielkie dążno­ści, to były tylko wielkie słowa? Czy to wszystko, o czym mówiliśmy w szkole, można będzie wcielać w życie, czy stać nas będzie na to? Jak to wszystko ma być zro­bione? Zastanawiając się nad tym pamiętajmy, że wracamy do domu rodzinnego, do gospodar­stwa. I to właśnie gospodarstwo ojcowskie bę­dzie przede wszystkim tym warsztatem, w którym zdobytą wiedzę będziemy mogli za­stosować i w czyn wprowadzać. Ale jakże często wracając do gospodarstwa chcą je wychowankowie szkół rolniczych z gruntu zmieniać, przystępując od razu do rzeczy wiel­kich, do wprowadzania wielkich zmian, a to nie zawsze się udaje. Nie zapominajmy wte­dy, że jednak w każdym gospodarstwie jest cały szereg spraw, które my, młodzi, możemy załatwiać. Nie zapominajmy, że choćby na utrzymanie w czystości krów i w odpowiednim stanie budynków stać nas, że tego- ojciec na pewno nam nie zabroni. Nie zawsze jednak warunki tak się po­myślnie ułożą, żebyśmy całokształt zdobytych wiadomości w naszym gospodarstwie po po­wrocie ze szkoły stosować mogli. Więc co wtedy? Łatwo odpowiemy na to pytanie, przypominając sobie, że w naszej wsi istnie­je organizacja młodzieży, kółko rolnicze, koło gospodyń. Jako młodzi będziemy mieć łat­wiejszy dostęp do organizacji młodzieży, gdzie otwiera się przed nami możliwość pra­cy, możliwość dzielenia się zdobytymi wiado­mościami w szkole rolniczej z kolegami. W szczególności użyteczni będziemy w ze­spole PR. A jeżeli nie ma zespołu? To my musimy tak na zorganizowaną młodzież oddziałać, żeby zespół PR powstał! A jeżeli na wsi nie ma organizacji młodzie­ży? Czy wtedy tracimy możliwości urzeczy­wistnienia wielkich haseł i wezwań wyniesio­nych ze szkoły? Nie! Możliwości te sami mu­simy wytworzyć, powodując, że we wsi mło­dzież się zorganizuje, a w łonie organizacji powstanie zespół PR, w którym jest dla nas rozległe pole do pracy zawodowej. Oto droga do zamiany wielkich zamierzeń i uniesień w czyny. Czyż jest ktoś taki wśród Was, Ko­ledzy Wychowankowie, kto by się nie podjął tej pracy? Zdarza się niekiedy, że wychowankowie szkół rolniczych wróciwszy do wsi zaskle­piają się w kręgu swoich własnych spraw, ograniczają się do pracy w swoim gospodar­stwie. Nie wiedzą co się dzieje w powiecie, nie wiedzą gdzie, w których wsiach jakie or­ganizacje istnieją. Mają więc dużą trudność we wzięciu udziału w życiu zbiorowym. Trud­ność tę łatwo jest ominąć, i to w sposób pro­sty — trzeba możliwie szybko po opuszczeniu szkoły zgłosić się do instruktora PR, nawią­zać z nim łączność, a dalsza droga będzie już prostą. Udział w pracy organizacji młodzieży, a w szczególności w pracy zespołów Przyspo­sobienia Rolniczego, to, Koledzy Wychowan­kowie, droga do urzeczywistnienia wielkich celów, jakie sobie postawiliście w szkole. W pracy tej nikogo z Was nie powinno za­braknąć. Czekamy więc na Was!

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi