Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Stoiska handlowe

  Pora już dzisiaj zastanowić się nad organizacją pokazów, które powinno się urządzać zwykle pod koniec prac rolnych,a więc gdzieś we wrześniu lub październiku. Wtedy bowiem większa część roślin może i być sprzątnięta i na pokaz dostarczona. Zbyt­nie opóźnianie o tyle jest nie wskazane i kło­potliwe, że trudno nieraz niektóre rośliny utrzymać w stanie żywym i świeżym i odpo­wiednio je na pokazie przedstawić. Pokazy zwykle odbywają się w dni świą­teczne. Dzień świąteczny, po sumie, a przed nieszporami, jest to bodaj najbardziej spo­sobna chwila dla pokazu. Kiedy komitet organizacyjny ustalił i uzgodnił datę pokazu, z kolei winien się zająć przygotowaniem odpowiednich ogło­szeń, poprosić księdza proboszcza o zapo­wiedz z ambony, a o ile się da, wyzyskać w tym celu miejscowe czasopisma. Pamiętać również należy o porozumie­niu się z miejscowymi organizacjami rolni­czymi. Dużą pomoc mogą nam w rozpow­szechnieniu wiadomości o wystawie dać szkoły powszechne. Ważną jest rzeczą wybór odpowiedniego pomieszczenia na pokaz, dostatecznie prze­stronnego, a zwłaszcza jak najlepiej oświe­tlonego. Wszystkie stoiska w sali lub na pla­cu muszą swobodnie się mieścić i pozostawić dostateczną przestrzeń dla zwiedzających. Nie ma jakiejś ogólnej recepty na urzą­dzenie stoisk — pomysłowość własna powin­na tu odgrywać jak największą rolę. Są jed­nakże pewne wskazania, które należało by wziąć pod uwagę. A więc: wszystkie stoiska powinny być jednakowe i swobodnie mieś­cić wystawiane przedmioty. Wszelkie rośliny dostarczyć w takiej ilości i tak je ułożyć, aby rzucały się w oczy i sprawiały dodatnie wra­żenie. Np. ziemniaki — bardzo dobrze jest je rozdzielić na sadzeniaki, jadalne i pastewne {bardzo duże, drobiazg i wszelkie odpadki). Większe ilości (około 5 kg) tak rozgatunkowanych ziemniaków, zebranych w jednakowe otwarte woreczki, albo ułożonych w łubianki tak jak owoce, lub wreszcie w okrągłe ko­szyki bez pałąków, ustawiamy nieco pochy­ło jak na wystawie sklepowej; albo wreszcie można usypać je w wysokie piramidy — rzu­cają się wtedy w oczy i robią wrażenie na zwiedzających. Jeśli zaś wszystkie zespoły Stoiska hodowlane ogromnie zyskują i rzeczywiście sprawiają duże wrażenie, jeśli są wszystkie jednych wymiarów, urządzone jednakowo i utrzymane w czystości. Muszą one wreszcie być zaopatrzone w jednakowe tabliczki z najważniejszymi danymi o zwie­rzęciu. Niemniej ważną rzeczą jest tu przy­gotowanie samego zwierzęcia na pokaz. Duży nacisk, jaki kładziemy na oddziały­wanie Przysposobienia Rolniczego na gospodarstwo i wieś, winniśmy też znaleźć swój wyraz na pokazie. Można więc pokazać np. zbiór fotografii obejścia go­spodarskiego przed i po rozpoczęciu pracy przez PR-owca. Można pokazać kupę kom­postową i w czystości utrzymane podwórko itp. Uzupełnione to wszystko krótkim a wy­mownym napisem z liczbami powie bardzo dużo i przekonywująco. Dobry pokaz, jak dobra reklama, pozosta­wia wrażenie na długi czas. Należy wyzyskać wszelkie możliwości i dołożyć jak najwięcej starań, aby z tych zadań propagandowych po­kaz wywiązał się jak najlepiej, zachęcając młodych i przekonywując starszych. A że dobra reklama brzydką być nie może, więc i o piękno pokazu specjalnie trzeba się za­troszczyć. CHOROBY ZBÓŻ NISZCZĄ PLONY! Drugie niemniej ważne zadanie pokazów, to nauczanie sposobem najpewniejszym — przez oko! Już podział ziemniaków na te trzy rodzaje zawiera w sobie momenty naucza­jące. Wielu rolników często dopiero teraz się dowie jakie ziemniaki uznawane są jako sa­dzeniaki. Przy stoisku z ziemniakami byłoby do­brze pomieścić zasuszone krze chore na czarną nóżkę, kłęby z parchem, z ospowato­ścią lub rdzą. Dalej kłęby uszkodzone przez pędraki albo drutowce, a obok tego te owa­dy zasuszone lub na tablicy specjalnej wy­rysowane w naturalnych barwach. Obok ro­śliny uprawnej normalnie rozwiniętej, przed­stawić można zanędzniałą w otoczeniu nie-tępionych chwastów itp. Wszystko to posiada wielkie wartości nauczające i budzi bardzo zaciekawienie wśród rolników. (Patrz arty­kuł w N-rze 19 „PR" pt. „Gromadzimy ma­teriały"). Podobnie wiele tej nauki poglądo­wej można by wprowadzić przy stoiskach zwierzęcych, przedstawiając np. dwoje cieląt w jednym wieku obok siebie. Jedno z nich żywione i pielęgnowane według wskazań nauki, drugie chowane starą modą gospodar­ską. Różnice tu mogą wystąpić olbrzymie i tak uderzające, że jakiekolwiek tłumacze­nia byłyby zbędne. I te właśnie rzeczywiste wyniki nie tylko będą pouczać, ale staną się równocześnie najpewniejszym środkiem pro­pagandowym na rzecz PR. Pokaz PR-owy jest dobrą sposobnością dla przedstawienia dorobku wsi i w innych dziedzinach i zadokumentowania jej spoisto­ści wewnętrznej i harmonijnego współdziała­nia wszystkich. Można by więc połączyć go z przedstawieniem prac kółka rolniczego, koła gospodyń, organizacyj młodzieży itp. Przestrzec wszakże należy przed bardzo czę­sto popełnianymi tutaj błędami. Pokaz Przysposobienia Rolniczego musi mieć wyraźnie rolniczy charakter, a prace Przysposobienia Rolniczego wybijać się winny na czoło i górować ponad innymi, a nie odwrotnie! Dlatego też w rolniczym pokazie wszystko, co dotyczy PR powinno być na pierwszym miejscu i przede wszystkim rzucać się w oczy. Wszelkie inne stoiska należy traktować jako pożądane uzupełnienie i w tym tylko charakterze je utrzymać. Błęd­nym jest także urządzenie takiego np. stoiska, gdzie pod nazwą „zespół uprawy kukury­dzy" widnieją trzy (dosłownie!) mizerne kol­by, ale za to na stoliku „powódź formalna" poduszek, serwetek i innych dziwów z włócz­ki. Piękne te i na pochwałę zasługujące prace dziewcząt straciły wiele przez nieodpowied­nie umieszczenie ich, a już zespołowi upra­wy kukurydzy odebrały całkiem jego rolniczy charakter. Nad organizacją pokazu PR trzeba do­brze się zastanowić, sprawę tę przemyśleć i odpowiedni plan przygotować.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://skopia-ec.pl/zabiegi/medycyna-regeneracyjna/mezoterapia-iglowa-glowy-krakow/