Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Przysposobienie rolnicze a wieś

  Idea wprowadzenia prac PR na wieś polską w swych początkach nie padła od razu na grunt uprawny umysłów, raczej na grunt niedoprawiony, a może nawet jałowy. I dla­tego nie od razu wieś zrozumiała cele i zada­nia PR. Składały się na to następujące przy­czyny: brak oświaty na wsi, złudne nadzieje rolników słuchających różnych polityków, ogólne zubożenie rolnictwa. Oto fakty, które wstrzymywały rozwój oświaty rolniczej i w ogóle oświaty na wsi. Jednak idea założyciela PR prof. J. Miku­łowskiego - Pomorskiego nie poszła na mar­ne. Powoli ale systematycznie praca zaczęła się rozwijać i w roku bieżącym armia spod znaku PR, rozrzucona po całej Polsce, liczy grube dziesiątki tysięcy tych co pracują w konkursach, jak i tych co już PR ukoń­czyli. Lecz cóż to znaczy w porównaniu z 24 milion, ludności rolniczej; to kropla w mo­rzu. Lecz z małych czynów tworzą się rzeczy wielkie, a więc chociaż nas jest stosunkowo mało. możemy postarać się, aby było nas kilkakrotnie więcej. To tylko od nas zależy. Prawda, że ludzi wsi trudno przekonać, że w wielu wypadkach nic się nie da zrobić, boć niejeden przygnieciony troskami co­dziennego życia, obarczony różnymi spłata­mi pieniężnymi, zawiedziony w nadziejach ideowych — popadł w zobojętnienie. Nie­zdolny jest do myślenia nad poprawą swego losu. Otóż nie dziwmy się temu, bo ten człowiek często całe życie oczekiwał na zmianę swego losu i dziś, gdy stoi już u schyłku życia, zamiast upragnionej po­prawy odczuwa pogorszenie warunków swe­go bytowania. Czyż dziwić się należy, że nie zdolny jest już walczyć. Nie wymagajmy tego od niego, bo on nie winien. Zrobił wszystko, co tylko według swego rozumowania mógł zrobić. A czyż można obwiniać człowieka za winy niepopełnione. Człowiek ten całe życie był jedynie siłą roboczą. Cóż z tego, że mu dano ziemię! Ale nie dano najcenniejszego skarbu — oświaty. A chłop przyzwyczajony jedynie do pracy, wychowany w warunkach najprostszych, gdy dostał kawałek ziemi i gdy mu zniesiono pańszczyznę, już był za­dowolony i nie odczuwał zupełnie braku oświaty. Raczej uważał, że oświata potrzeb­na jest jedynie inteligencji, ewentualnie wszystkim tylko nie chłopu. Toć i dziś sły­szy się od starszych: po co się uczyć, chłop stworzony do roli a nie do nauki. Trafiają się, jeszcze ludzie, którzy uważają, że wiedza potrzebna jest jedynie sekretarzowi w gmi­nie. Dzięki Bogu, są to już dziś wyjątki. Ogól­nie biorąc, rolnicy będący jeszcze w pełni sił i zdrowia wierzą, że nastąpią przemiany na lepsze i to dzięki ich udziałowi — wierzą w swoje siły. Tak samo i my, młodzi, musimy mieć wiarę w swoje siły i pewność, że poczy­nania nasze są dobre i konieczne. Musimy do każdej pracy zabierać się z młodzieńczą ochotą i werwą, z całym oddaniem się i po­święceniem. Wieś, która jeszcze przed dwoma laty patrzyła na robotę PR jak na zabawę, dziś, gdy widzi że Peerowcy jak żydzi, każdą naj­mniejszą czynność, każdą chwilę pracy zapi­sują i liczą jej koszt, obliczają koszt obor­nika, albo w hodowli koszt pielęgnacji danej sztuki, cenę paszy i wszystkie wydatki z ho­dowlą czy uprawą związane, zaczyna inaczej patrzeć na nas — budzimy zainteresowanie wsi. I to jest właściwy moment, by każdemu grzecznie i cierpliwie wytłumaczyć, na czym robota nasza polega, a na pewno przekona­my wielu i do pracy naszej wciągniemy. Lecz nie dość tego. Nie wystarczy dobrze prowadzić zespół i wszystko w nim ,,ekstra" wykonać. Jeżeli chcemy, żeby praca nasza dała owoce, żeby starsze społeczeństwo zwróciło na nas oczy, jeżeli chcemy na­prawdę dźwignąć wieś z upadku, musimy pracować zawsze solidnie — w zespole i po­za zespołem. Niech każda nasza praca bę­dzie taką, jak by od niej zależało nasze istnienie, a wówczas wszystko pójdzie na prawą drogę. Bo niby dlaczego wymagamy, by nam starsi wierzyli i ufali, jeżeli czyny za nami nie przemawiają. Trzeba to, co prowadzimy w zespołach wprowadzić w życie codzienne. A wtedy czyny nasze dadzą wytyczne innym. Starsi, którzy obojętnie patrzą na sprawę PR, po części mają słuszność, gdyż wypro­dukowanie większej ilości kłębów czy ko­rzeni jednej rośliny, albo wychowanie pro­sięcia, to nie żadna „filozofia". Pracą wy­magającą wysiłku będzie praca w całym gospodarstwie, wyterminowana na tematach konkursowych. Gdy pójdziemy po tej drodze, spełnimy zadanie jakie stawia nam PR. Starsze społeczeństwo widząc naszą pracę szacuje nas sprawiedliwie i w takim tempie idzie do nas, w jakim my pracujemy. A więc, kiedy wszystkie zespoły PR zro­zumieją swoje zadanie i cel, ku któremu dą­żyć mają, mało zrozumieją, kiedy będą pnąć się ku niemu, wówczas na pewno podbiją serca starszych i słowa ich uzyskają posłuch. Więc komu zależy na dźwignięciu wsi wzwyż, kto ma trochę szlachetnych uczuć w sercu, kto pragnie dobra wsi, niech zawi­nie rękawów i weźmie się w imię Boże do pracy — uczciwie, solidnie, wrytrwale, z sa­mozaparciem się. stworzony do roli a nie do nauki. Trafiają się, jeszcze ludzie, którzy uważają, że wiedza potrzebna jest jedynie sekretarzowi w gmi­nie. Dzięki Bogu, są to już dziś wyjątki. Ogól­nie biorąc, rolnicy będący jeszcze w pełni sił i zdrowia wierzą, że nastąpią przemiany na lepsze i to dzięki ich udziałowi — wierzą w swoje siły. Tak samo i my, młodzi, musimy mieć wiarę w swoje siły i pewność, że poczy­nania nasze są dobre i konieczne. Musimy do każdej pracy zabierać się z młodzieńczą ochotą i werwą, z całym oddaniem się i po­święceniem. Wieś, która jeszcze przed dwoma laty patrzyła na robotę PR jak na zabawę, dziś, gdy widzi że Peerowcy jak żydzi, każdą naj­mniejszą czynność, każdą chwilę pracy zapi­sują i liczą jej koszt, obliczają koszt obor­nika, albo w hodowli koszt pielęgnacji danej sztuki, cenę paszy i wszystkie wydatki z ho­dowlą czy uprawą związane, zaczyna inaczej patrzeć na nas — budzimy zainteresowanie wsi. I to jest właściwy moment, by każdemu grzecznie i cierpliwie wytłumaczyć, na czym robota nasza polega, a na pewno przekona­my wielu i do pracy naszej wciągniemy. Lecz nie dość tego. Nie wystarczy dobrze prowadzić zespół i wszystko w nim „ekstra" wykonać. Jeżeli chcemy, żeby praca nasza dała owoce, żeby starsze społeczeństwo zwróciło na nas oczy, jeżeli chcemy na­prawdę dźwignąć wieś z upadku, musimy pracować zawsze solidnie — w zespole i po­za zespołem. Niech każda nasza praca bę­dzie taką, jak by od niej zależało nasze istnienie, a wówczas wszystko pójdzie na prawą drogę. Bo niby dlaczego wymagamy, by nam starsi wierzyli i ufali, jeżeli czyny za nami nie przemawiają. Trzeba to, co prowadzimy w zespołach wprowadzić w życie codzienne. A wtedy czyny nasze dadzą wytyczne innym. Starsi, którzy obojętnie patrzą na sprawę PR, po części mają słuszność, gdyż wypro­dukowanie większej ilości kłębów czy ko­rzeni jednej rośliny, albo wychowanie pro­sięcia, to nie żadna „filozofia". Pracą wy­magającą wysiłku będzie praca w całym gospodarstwie, wyterminowana na tematach konkursowych. Gdy pójdziemy po tej drodze, spełnimy zadanie jakie stawia nam PR. Starsze społeczeństwo widząc naszą pracę szacuje nas sprawiedliwie i w takim tempie idzie do nas, w jakim my pracujemy. A więc, kiedy wszystkie zespoły PR zro­zumieją swoje zadanie i cel, ku któremu dą­żyć mają, mało zrozumieją, kiedy będą pnąć się ku niemu, wówczas na pewno podbiją serca starszych i słowa ich uzyskają posłuch. Więc komu zależy na dźwignięciu wsi wzwyż, kto ma trochę szlachetnych uczuć w sercu, kto pragnie dobra wsi, niech zawi­nie rękawów i weźmie się w imię Boże do pracy — uczciwie, solidnie, wytrwale, z sa­mozaparciem się.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi