Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną

  Pomysły i próby nauczania rolniczego na poziomie niższym datują się od paru wie­ków, ale dotyczyły one dawniej wyłącznie służby dla gospodarstw większych. Szkolnic­two zawodowe dla drobnych gospodarzy rol­nych mogło się rozwinąć dopiero po uzyska­niu przez nich wolności osobistej i gospo­darstw własnych. Usamodzielnienie i uwłasz­czenie włościan w Niemczech, gdzie naj­wcześniej rozwinęło się szkolnictwo rolnicze, miało miejsce w pierwszej połowie XIX wie­ku. U nas te reformy rolne odbywały się w różnych czasach, mianowicie w b. zaborze pruskim w latach 1811 — 48, w zaborze au­striackim w 1848 r., w b. Kongresówce uwłasz­czenie nastąpiło w 1863 4 r., a na Ziemiach Wschodnich w 1861 — 63 roku. Z tych to właśnie względów na»i drobni rolnicy dopie­ro w drugiej połowie XIX wieku mogli być obejmowani nauczaniem szkolnym. Niższe szkoły rolnicze zakładano na zie­miach polskich stosunkowo wcześnie, ale przez cały prawie wiek XIX były one rzadkie i przeznaczone bądź dla pracowników fol­warcznych, bądź dla cudzoziemców. Szko­ły rolnicze niższe dla drobnych rolników pol­skich powstały dopiero na przełomie XIX i XX w. Zanim przejdziemy do nich, zrobimy krótki przegląd początków tych szkół według istniejących wtedy zaborów. Nauczanie szkolne na poziomie niższym zaczęło się w Marymoncie pod Warszawą w 1824 r. Zadaniem jego było przygotowanie pomocników dla tych, którzy zdobywali wyż­sze wykształcenie (również w Marymoncie). Następnie w 1859 r. założono cztery podobne szkoły, tak, iż było ich razem 5 w miejsco­wościach: 1) Końskowola pod Puławami (z Marymontu w 1862 r.), 2) Weronów pod Ra­domiem, 3) w Radomsku, 4) w Niegłosach pod Płockiem oraz 5) pod Lublinem. Wypa­dało to mniej więcej po jednej szkole na ówczesne województwo. Po upadku powsta­nia styczniowego szkoły te zwinięto w 1865 roku. Dopiero po trzydziestu latach, miano­wicie w 1896 r., otwarto w Sobieszynie pod Garwolinem nową niższą szkołę rolniczą, która miała służyć dla włościan, ale napraw­dę sposobiła ona folwarkom rządców; zresz­tą obowiązujący tam język rosyjski czynił tę szkołę dla włościan niedostępną. W Woroń-cu pod Wilnem w 1909 r. otwarto niższą szkołę rolniczą o kursie trzyletnim (III rok hodowla i mleczarstwo), która była przezna­czona dla pracowników folwarcznych. Szko­ła ta istniała tylko do wojny. W dawnej Galicji pierwsza szkoła rolni­cza powstała w Czernichowie pod Krakowem w 1860 r. z dwoma kursami: 1) niższym dla czeladzi folwarcznej, 2) wyższym dla karbo­wych, gumiennych i ekonomów (po 20 la­tach została ona przekształcona na średnią). Później ziemiaństwo otworzyło szereg trzylet­nich szkół niższych rolniczych, również dla przygotowania pracowników folwarcznych, a mianowicie w Dublanach tzw. „szkołę pa­robków" (1873 r.), następnie w Horodence (1885 — 1914), Jagielnicy (1885 — 1914), Kobiernicach (1886 — 1915), Bereźnicy (1896), Suchodole (1898) i Miłocinie (1906). Ostatnie trzy dźwignęły się po wojnie, a Ho-rodenka później, i służą teraz przede wszyst­kim drobnym rolnikom gospodarzom. Można by tu również wspomnieć o szko­łach lub podobnych urządzeniach dla kształ­cenia kobiet w dziedzinie gospodarstwa do­mowego. Najdawniejsze z nich miały na wi­doku kształcenie klucznic i kucharek dla śmy młodzi, wszystko jest przed nami" (Słowacki). dworów ziemiańskich. Z bardziej znanych można wymienić zakład w Kórniku pod Poz­naniem z 1882 r., później tenże w Kuźnicach pod Zakopanem od 1885 r. Ziemie wschodnie miały dla tych samych celów od 1899 r. do wojny szkołę w Wilnie,.a w latach 1900 — 15 p. Bernatowiczówny pod Wilnem, w b. Kon­gresówce w Grędzinach pod Ciechanowem (dla szafarek). W zaborze pruskim rozwijano dla chło­pów inny typ niższej szkoły rolniczej, mia­nowicie szkołę zimową, i to już dla włościan. Pierwsza taka szkoła powstała w 1834 r. w Niemczech, ale silniejszy rozwój tych szkól nastąpił dopiero po 1850 roku. Kiedy, w mia­rę szerzenia się postępu rolniczego, wymaga­nia wzrosły, utworzono w tych szkołach dru­gi kurs 5-miesięczny podczas następnej zimy. W ten sposób powstały szkoły dwuzimowe. Na ziemiach polskich pierwszą szkołę dwuzi-mową otworzyli Niemcy w 1890 r. (Wschowa, obecnie w Niemczech), a do wojny ilość ich doszła do 12 w Wielkopolsce i kilka na Po­morzu. Były one niemieckie i tylko do kilku z nich przyjmowano Polaków, to też nasi chłopi niewiele mogli z nich korzystać. Szkołę rolniczą dla gospodarzy polskich stworzono dopiero w Pszczelinie pod War­szawą (pow. Błonie) w 1900 roku. Nazwa jej brzmiała: „Kursy pszczelniczo - ogrodnicze", a była ona przeznaczona „dla synów włoś­ciańskich, o których będzie wiadomem, iż na własnych gospodarstwach osiądą". Nazwa kursów pochodzi stąd, że Rosjanie nie po­zwalali na prowadzenie normalnych lekcyj ani też na używanie nazwy szkoły. Na kursach tych wolno było tylko prowadzić zajęcia praktyczne z małą ilością wyjaśnień. Naprawdę jednak była to szkoła rolnicza z lekcjami i zajęciami praktycznymi w kilkunasto-morgowym gospodarstwie i warszta­tach. Nauczanie trwało 11 miesięcy (15.1.—15.XII.), uczono w języku pol­skim. Zresztą nie tylko przygotowy­wano tam młodzież na światłych rol­ników, ale i wychowywano przy po­mocy internatu na dobrych obywateli przyszłej Polski. Do założenia Pszcze-lina najwięcej przyczynił się Maksy­milian Malinowski, a do wyrobienia tej szkoły na pewien typ ś. p. J. Dziu­bińska. Dopiero w 1912 roku otwo­rzono drugą podobną szkołę — „Mie­czysławów" pod Kutnem, a w 1913 r. „Pók w Liskowie pod Kaliszem i w Krzyżewie pod Wysokim Mazowieckim. Pomyślano też i o dziewczętach wiejskich. Mianowicie J. Dziubińska po paru latach opuściła Pszczelin i niebawem na jego wzór otworzyła podobne kursy żeńskie w Kruszyn-ku pod Włocławkiem (1904 — 14); później uruchomiono podobne kursy w Mirosławi-cach pod Kutnem (1908 r.), w Gołotczyźnie pod Ciechanowem (1911), w Nałęczowie pod Puławami (1911 — 34) i inne. Dla ścisłości należy dodać, że zbliżona do tego typu szko­ła powstała już w 1900 roku w Albigowej pod Łańcutem, a za nią w Korczynie pod Kros­nem w 1905 r., w Szynwałdzie pod Tarno­wem w 1909 r., w Olesku pod Złoczowem w 1906 r., w Podegrodziu pod N. Sączem w 1913 r., w Bachowicach pod Wadowicami w 1910 r. i inne. Były również robione próby z uruchomie­niem jednozimowych szkół rolniczych, oczy­wiście poza zaborem pruskim. Pierwszą taką szkołę otwarto w Cieszynie na Śląsku w 1895 roku. Przykład ten znalazł niebawem naśla­dowców w b. Galicji: w Niewiarowie pod Wieliczką (1898 — 1913), w Wojsławiu pod Mielcem, w Tęgoborzu pod N. Sączem (z Nie-gowici), w Pilznie (z Lubczy, później w Dul-czówce) w 1906 r. i w Gródku Jagielońskim. Kongresówka miała je w Nałęczowie pod Pu­ławami 1907 — 35 r. i w Sokołówku pod Cie­chanowem 1910 — 14 r. Poza omówionymi już typami szkół ist­niały jeszcze inne, niejako specjalne, np. mleczarskie, drobiowe, chmielarskie, handlo-we itp., ale ściśle związane z rolnictwem. Zaczniemy od byłej Galicji. Istniały tam oko­ło 1847 r. kursy uprawy oraz przerobu lnu w Krasiczynie i Harcie (środk. Małopolska), podobne w Gródku Jagiellońskim około 1877 roku, dalej kursy chmielarskie były w Czar­nych Niwach pod Łopatynem około 1880 r. i w Starym Siole pod Brodami 1888 — 1914. Szkoła mleczarska istnieje w Rzeszowie od 1903 roku. Szkoła drobiarska w Zielonej ko­ło Rawy Ruskiej była czynna w latach 1905— 14. Warto też dodać, że istniały szkoły ko­łodziejskie w Kamionce Strumiłowej i Gry­bowie, szkoła gorzelnicza w Dublanach, a po­za tym kursy drenarskie, maszynowe i wy­chowu świń. Na krótko przed wojną świa­tową urządzono w b. Kongresówce kursy handlowe w Szymanowie pod Sochaczewem 1913 — 14, w Janowie lubelskim w 1914 r. Były też, i to od dawna, różne kursy dla me­chaników dworskich, drenowania, uprawy torfowisk itp. Wojna światowa zrujnowała większość naszych niższych szkół rolniczych, tak, żt pozostały tylko nieliczne, a część z nich zo­stała odbudowana po wojnie, zresztą nieraz w dość późnym okresie. Widoki na przywró­cenie Polski do życia pobudzały wielu ludzi do projektowania, a nawet zakładania nowych szkół już podczas wojny.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • sekatory sadownicze