Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • marianna lubaszenko
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Nasza Konstytucja

  Rolnictwo a konstytucja mówimy o naszym państwie, iż jest Rzecząpospolitą. Jest zgodne z tym, co głosi I artykuł dzisiejszej Ustawy Konstytu­cyjnej: Państwo polskie jest wspólnym do­brem wszystkich obywateli". Wyraz rzecz­pospolita znaczy zatem, że nasze państwo nie jest własnością tej lub innej jednostki, tej lub innej grupy ludzkiej, lecz że należy do ogółu obywateli zamieszkujących naszą ziemię. Cóż to jest państwo? Od razu nasuwa się odpowiedź: państwo to władza. Zapewne, że państwo to władza, ale sama władza nie mo­głaby stanowić państwa. Na to aby istniało państwo, muszą istnieć ludzie zamieszkujący wspomniany obszar ziemi. Dopiero ci ludzie, podlegający najwyższej władzy, stanowią państwo. Zrozumiałe jest, że władza w pań­stwie jest konieczna do tego, aby mogło ono zorganizować w kraju życie polityczne, go­spodarcze i społeczne, podzielić pracę oby­wateli, nadać jej kierunek, czuwać nad jej wykonaniem. Państwo określa prawa i obo­wiązki obywateli, czuwa nad bezpieczeń­stwem kraju, w razie potrzeby organizuje obronę, utrzymuje stosunki z innymi pań­stwami. Państwo ma władzę, tzn. ma moc rozkazywania i wymaga posłuszeństwa. Jak­żeby bowiem wyglądało życie dużego kraju bez tego koniecznego posłuszeństwa władzy państwowej. Wszak wiemy, że nawet w naj­mniejszym warsztacie nie idzie składnie pra­ca, gdy brak ręki kierowniczej. A cóż dopie­ro w państwie, które możemy porównać do olbrzymiego warsztatu, zatrudniającego mi­liony ludzi. Nie wszystkie państwa sprawują swą wła­dzę w jednakowy sposób. Jeśli najwyższa władza państwowa spoczywa w rękach jedne­go człowieka — króla, cesarza, który wyko­nywa ją w sposób nieograniczony, mówimy o monarchii absolutnej. Polska była aż do utraty swej niepodległości, przy końcu 18-tego wieku, monarchią, gdyż na jej czele stał król. Nie była jednak monarchią absolut­ną, lecz konstytucyjną, tzn. że władza króla była ograniczona. Władzę króla ograniczała właśnie konstytucja. Konstytucją nazywamy ustawę pisaną, określającą z jednej strony za­kres władzy i podział jej między tych, którzy ją w państwie sprawują, z drugiej zaś strony prawa i obowiązki ogółu obywateli. Mówiąc o władzy, musimy rozróżniać jej trzy zasadnicze działy: 1) władzę ustawodaw­czą, polegającą na opracowywaniu ogólnych zasad postępowania w pracy państwowej, czy­li na opracowywaniu prawa, a skupiającą się w państwie konstytucyjnym w Sejmie; 2) wła­dzę wykonawczą, której zadaniem jest stoso­wanie tych praw i przepisów w życiu, czyli rządzenie krajem, do czego powołany jesr rząd, tzn. prezes rady ministrów i ministro­wie, i wreszcie 3) władzę sądowniczą, roz­strzygającą spory między obywatelami i wy­mierzającą kary za przewinienia. Polska zaczęła przekształcać się w mo­narchię konstytucyjną w ciągu 15-go wieku. Za zaczątek naszej konstytucji uznaje się tzw. Statuty Nieszawskie, wydane w 1454 r. w Nieszawie przez Kazimierza Jagiellończy­ka. Najważniejszym z ich postanowień było zobowiązanie króla do tego, że nie wyda żad­nego nowego prawa, ani nie powoła pospo­litego ruszenia na wojnę bez zgody sejmików. Postanowienie to, rozciągnięte wkrótce na sejmy walne, czyli ogólnokrajowe, objęło ca­łą Polskę. Od tej pory król dzielił władzę ustawodawczą z Sejmem. Ustawa Radomska z 1505 roku, zwana „Nihil Novi", co znaczy „nic nowego", gdyż nie pozwalała królowi na wydawanie bez zgody posłów i senatorów żadnych nowych praw, utwierdziła ostatecz­nie Polskę w ustroju konstytucyjnym. Ograni­czono jednocześnie władzę wykonawczą kró­la z jednej strony zakazem składania z urzę­dów nieodpowiednich ministrów i innych wyższych urzędników państwowych, z dru­giej zaś strony wprowadzeniem zasady do­żywotniego sprawowania przez nich swych urzędów bez względu na wyniki pracy. To samo było, jeśli chodzi o ograniczenia władzy — już nie króla, lecz Prezydenta Rze­czypospolitej — za naszej pierwszej Konsty­tucji, uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy dnia 21 marca 1921 roku. Mówiąc najogól­niej, ograniczenie władzy Prezydenta wy­tworzyło przerost władzy ustawodawczej, czyli Sejmu, z pokrzywdzeniem władzy Rzą­du. Prezydent właściwie nie mógł nic samo­dzielnie przeprowadzić, a tym samym nie mógł wpływać na bieg spraw państwowych. Obecna Ustawa Konstytucyjna została ostatecznie uchwalona w Sejmie po raz pier­wszy 16 stycznia 1935 roku, po raz drugi — po uwzględnieniu poprawek wprowadzonych przez Senat — w marcu tegoż roku. Najważ­niejszym rozdziałem w dzisiejszej Konstytu­cji jest rozdział mówiący o Prezydencie Rze­czypospolitej. Władza Prezydenta została bardzo znacznie rozszerzona. Prezydent ma prawo mianować i odwoływać Rząd, czyli Prezesa Rady Ministrów i samych Ministrów, oraz innych wyższych urzędników państwo­wych, tak cywilnych jak i wojskowych. To pozwala Prezydentowi kierować władzą wy­konawczą Państwa. Prezydent zwołuje i roz­wiązuje Sejm i Senat, mianuje część senato­rów, podpisuje każde prawo uchwalone przez Sejm i Senat. Jest zwierzchnikiem siły zbroj­nej kraju, w razie wojny mianuje Naczelnego Wodza, który jest przed Nim odpowiedzial­ny za swe czyny. Prezydent reprezentuje Pol­skę na zewnątrz. Na mocy dzisiejszej Konsty­tucji w ,,Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa". Mając w swych rękach tak wielką wła­dzę, Prezydent ma również wielką odpowie­dzialność za jej sprawowanie. Odpowiedzial­ność, którą na siebie bierze z chwilą obejmo­wania władzy, stwierdza Prezydent następu­jącą przysięgę: „Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa, przy­sięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trój­cy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezyden­ta Rzeczypospolitej praw zwierzchniczych Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszyst­kich obywateli równą kierować się sprawie­dliwością, zło i niebezpieczeństwo od Pań­stwa odwracać, a troskę o Jego dobro za na­czelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen". (Art. 19 Ustawy Konstytucyjnej).Rolnictwo

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://allemoda.pl/aerozele-niewidoczne-wsparcie-dla-technologii-przyszlosci/