Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Prof. Władysław Grabski

  Prof. Władysław Grabski D rof. Władysław Grabski urodził się w roku 1874 w majątku Borów, w powiecie łowickim. Studia uniwersyteckie odbywał zagranicą. Będąc studentem wydrukował dwie prace, jedną o stosunkach rolnych we Francji, a drugą o wiedzy i o praktyce rol­niczej. W tej drugiej rozprawie wykazał, że pomiędzy wiedzą a praktyką rolniczą winna istnieć ścisła współpraca. Już w 1900 r. Prof. Grabski stwierdza, że własność folwarczna winna ulec częściowej parcelacji i to celem zjednania mas włościańskich dla sprawy na­rodowej. Konieczność zjednania drobnych rolników dla idei odrodzenia Polski staje się w pracach naukowych Prof. Grabskiego podstawowym zagadnieniem. W tym celu zakłada w 1899 r. w Kutnie — Stację Do­świadczalną (pierwszą po Sobieszynie w woj. centralnych), w 1901 r. spółdzielnię dla rol­ników, poza tym zorganizował jedną z pierwszych mleczarń spółdzielczych, założył dru­gie z kolei Kółko Rolnicze. W 1904 r. zało­żył w Warszawie „Towarzystwo Melioracyj­ne", a od 1901 do 1906 r. był sekretarzem Sekcji Rolnej, która następnie przeistoczyła się w Centralne Towarzystwo Rolnicze. Rząd rosyjski doskonale zdawał sobie sprawę, że hasła głoszone przez Prof. Grabskiego, jak i Jego działalność społecz­na prowadzą do zlania się wszystkich klas społecznych b. Kongresówki, a tym samym do rozluźnienia więzi pomiędzy ziemiami polskimi a Rosją. Dlatego też w r. 1905 zo­staje aresztowany. Pobyt w więzieniu nie po­wstrzymał Jego działalności. Opracowuje tam dzieło pt. „Materiały w sprawie włoś­ciańskiej". W pracy tej, wydanej w 1907 r. przepowiada, że „Lud wiejski, dzięki szyb­kiemu dojrzewaniu społecznemu i wyrobie­niu duchowemu, wyłoni sam z siebie nowe siły życia narodowego. W ten sposób za sprawą ludu nastąpi odrodzenie wewnętrz­ne Polski, jako jedyny pewny fundament rzeczywistego naszego wyzwolenia". W tym dziele porusza również sprawę parcelacji „przez którą można było zjednać wieś dla interesów narodowych. Natomiast bolączki wsi uleczyć należało przez kulturalne i go­spodarcze podniesienie b. Kongresówki". Prof. Grabski zasiadał jako poseł w trzech pierwszych Dumach. Na tym terenie wywal­cza odpowiednie kredyty dla polskich orga-nizacyj rolniczych, wprowadza zmiany do ustawy komasacyjnej, walczy o obniżenie ciężarów podatkowych samorządowych. Do czwartej Dumy nie wchodzi. Uważał, że większą odda krajowi przysługę pracując w miejscowych organizacjach, jak Central­nym Towarzystwie Rolniczym, w Biurze Pracy Społecznej, zajmując tam kierownicze stanowiska. W CTR Prof. Grabski dąży do nawiąza­nia bliższego kontaktu z najszerszymi war­stwami małorolnymi, zaś w Biurze Pracy Społecznej rozwija akcję zmierzającą do wprowadzenia powszechnego nauczania. Po wybuchu wojny światowej Prof. Grabski staje na czele Centralnego Komite­tu Obywatelskiego, który zaczął odgrywać rclę jakby przedstawiela narodu wobec władz rcsyjslkich. Komitety Obywatelskie brały w swoje ręce władzę tam, gdzie ustę­powały władze państwowe. W ten sposób Komitety Obywatelskie przygotowały całe zastępy ludzi zdolnych do samodzielnego działania na wypadek uzyskania Niepodle­głości. W r. 1915 Prof. Grabski był zmuszony wyjechać do Rosji. Roztacza tam opiekę nad wygnańcami, których ilość dochodziła do 350.000 osób. Zakłada kilka tysięcy szkół polskich, chroniąc w ten sposób dzieci wy­gnańców przed rusyfikacją. Po wybuchu re­wolucji w Rosji wraca do Warszawy, gdzie zostaje aresztowany przez Niemców i uwię­ziony v/ Modlinie. O niezwykłej pracowitości Prof. Grabskiego najlepiej świadczy to, podczas uwięzienia napisał trzy duże prace z dziedziny: historii wsi polskiej, zagadnień agrarnych i spraw włościańskich. W dwa tygodnie po wyjściu z więzienia zostaje ministrem rolnictwa, a w 1919 r. — ministrem skarbu. W lipcu 1920 r. podczas najgorętszych walk z bolszewikami zostaje prezesem Rady Ministrów. Organizuje Radę Obrony Państwa, wprowadza reformy skar­bowe, uzyskuje zagranicą trzy pożyczki, czym zdobywa środki niezbędne do walki z nawałą bolszewicką. W latach 1921 i 1922 kieruje akcją repa-triacką (powrotem) uchodźców z Rosji, w 1922 r. pełni obowiązki dyrektora Polsko- Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzie­ciom. W 1923 r. Prof. Grabski został powołany ponownie na ministra skarbu i na prezesa rady ministrów. Wówczas to przystąpił do doniosłej akcji uzdrowienia naszego skarbu i uzdrowienia pieniądza. Bez najmniejszej po­mocy ze strony zagranicy, jedynie naszymi środkami potrafił osiągnąć równowagę bud­żetu (wydatków i dochodów skarbowych), wprowadził nowy pieniądz (złoty), założył Bank Polski i uzdrowił gospodarkę skarbo­wą. Uchroniło to bezwzględnie Polskę przed dużymi wstrząsami politycznymi. Jednakże pod wpływem wojny gospodarczej z Niemca­mi, jak i wskutek nieurodzaju zbóż, złoty za­chwiał się. Wówczas to Prof. Grabski podał się do dymisji. Po zakończeniu działalności politycznej z równą energią poświęcił się działalnDici pedagogicznej i naukowej. Jako profesor w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykładał politykę ekonomicz­ną i socjologię wsi. W 1927 r. uruchomił sek­cję agronomii społecznej, w której wychował liczny zastęp instruktorów rolnych oraz nau­czycieli szkół rolniczych. Od 1928 roku napisał długi szereg prac z dziedziny historii przyczyn i skutków kry­zysów, zwłaszcza rolniczych. W pracach tych często podkreślał, że kryzysy należy zwalczać własnymi siłami. Jednocześnie dru­kuje liczne prace poświęcone zagadnieniom społecznym, jak również rozpoczyna druk większej pracy pt. „System socjologii wsi". W licznych swych pracach Prof. Grabski uzasadnia, że naród polski wykazuje duże zdolności rozwojowe, podkreśla koniecz­ność przezwyciężenia trudności gospodar­czych własnymi siłami. W pracy swej pt. ,.Idea Polski" wykazuje, że interesy poszcze­gólnych klas i ugrupowań winny być podpo­rządkowane interesom Państwa i Narodu. Podczas swej 45 letniej działalności ooli-'"cznej, społecznej i naukowej, ś. p. Prof. Władysław Grabski walczył przede wszyst­kim o Wolną Polskę, a po Jej wskrzesze­niu — o rozwój i utrzymanie Jej siły. Dlate­go też zaliczyć Go musimy do największych mężów stanu, jakich wydała Polska. Imię Jego winno być na stałe zachowa­ne w naszej pamięci, gdyż był to jeden z nie­wielu wielkich mężów stanu, który jedno­cześnie był i wielkim uczonym i najszczer­szym obrońcą drobnych rolników, i to w naj­cięższych dla nich okresach. Cześć Jego pamięci

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • ortodonta tarnw