Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • http://www.ekopol.pl/oczyszczalnie-ekologiczne
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat

  Wielokrotnie podkreślaliśmy w piśmie na­szym, że odpowiednia pielęgnacja zwie­rząt wpływa w znacznym stopniu na osią­gnięcie lepszych rezultatów w konkursach i w następstwie, w praktycznym zastosowa­niu zdobytych wiadomości, przyczyni się w dużej mierze do zwiększenia opłacalności hodowli lub chowu zwierząt. Najbardziej ra­cjonalne żywienie zwierząt będzie mało opła­calne lub też nawet zupełnie zmarnowane, jeśli nie stworzymy zwierzętom warunków, w których będą się mogły należycie rozwijać i produkować. Dotyczyć to będzie zwłaszcza młodzieży, z którą tak wiele Peerowcy mają do czynienia, a która stanowi, podobnie jak i u ludzi, podstawę rozwoju na przyszłość. W naszym klimacie zima trwa długo. Acz­kolwiek pożądanym jest, aby zwierzęta na­wet i w tym czasie przebywały jak najdłużej na okólnikach, to jednak mrozy, deszcze, krótko trwające dni itp. czynniki ograniczają przebywanie zwierząt na świeżym powietrzu i słońcu. Zwierzęta są więc skazane na prze­bywanie w budynkach, najczęściej zbudowa­nych w sposób zupełnie nieodpowiedni dla ich bytu. Im dłużej trwa pobyt zwierząt w pomie­szczeniach nieprzystosowanych do ich wy­mogów, im mniej odpowiednie są one dla ro­zwoju młodzieży, im gorzej przystosowane do danej produkcji (np. mleka, wełny, pra­cy) — tym gorzej wypadnie opłacalność cho­wu zwierząt. Dobre pomieszczenia dla zwie­rząt i dbanie o ich wygody w czasie długo­trwałej zimy wpłyną zawsze korzystnie n& ich zdrowie i wydajność. Bydło mleczne na ogół jest niebardzo wy­magające pod względem stanowisk, trzeba mu jednak dostarczyć takich warunków, w których by mogło przetrzymać zimę bez spadku mleczności. Zbyt zimne obory, słabe słanie, zaciemnione stanowiska — to są przy* czyny, które obok nieodpowiedniego żywie­nia i niezrozumienia sprawy wyboru najdo­godniejszych terminów cielenia się krów, po­wodują w dużej mierze utwierdzenie przeko­nania, ,,że krowy mleczne nie opłacają się". Bydło mleczne wymaga stanowisk su­chych, w miarę ciepłych i jak najbardziej wi­dnych. W zbyt ciepłych oborach i najczęściej jednocześnie źle przewietrzanych — krowy nie znajdą dla siebie warunków, sprzyjają­cych silnej i zdrowej wymianie pokarmów na składniki mleka. Od warunków zdrowotnych zależy rów­nież w dużym stopniu prawidłowość oddy­chania, wymiana ciepła oraz związane z tym działanie całego organizmu i jego zdolności wydzielania mniejszych lub większych ilości mleka. Często spotykamy się ze spornym zagad­nieniem, czy lepiej trzymać krowy na oborni­ku, czy też w miejscach, z których się co pewien czas obornik usuwa. Krowy, stojąc w oborach wgłębionych, w których przechowuje się obornik przez czas dłuższy, muszą oddychać wyziewami, wydzielającymi się z nawozu, których nawet przy obfitym słaniu uniknąć się nie da. Z dru­giej strony w zimnych budynkach obornik dostarcza ciepła, co przy niestarannie zbu­dowanych oborach ma swoje dodatnie zna­czenie. Poza tym obornik trzymany stale pod bydłem jest zwykle lepszej jakości, niż wy­rzucany na gnojownię. Jeśli więc chodzi o otrzymanie dobrego gnoju, a mniej dbamy o jakość mleka lub je­go przetworów, to odpowiedniejsze będzie przetrzymywanie bydła mlecznego w obo­rach wgłębionych, w których obornik będzie się przechowywał przynajmniej przez kilka miesięcy. Natomiast, jeśli chcemy otrzymać czyste, nie zakażone bakteriami mleko, trudniej ule­gające zepsuciu i nie przesycone zapachami obory, to musimy krowy trzymać na stano­wiskach nieprzepuszczalnych, stale sprząta­nych i obficie słonych. Staranna pielęgnacja i zapewnienie odpo­wiednich stanowisk ma jeszcze o wiele więk­sze znaczenie przy wychowie młodego bydła i cieląt. Pomieszczenie, w którym przebywa cielę, powinno zbliżać się swymi warunkami do okólnika. Oczywiście, nie może ono za­stąpić okólnika w ścisłym znaczeniu tego słowa. W pierwszych tygodniach po odłą­czeniu od krowy należy cielę umieścić z dala od matki, tak, aby się wzajemnie nie widzia­ły. Kojec cielęcia musi być w miarę ciepły (zimą około 8 do 12° C), słoneczny i odpo­wiednio przestronny. Zbyt ciepłe obórki są nieodpowiednie. Cielęta w takich warunkach wydelikacają się zbytnio i wpuszczone na dwór łatwo podlegają zaziębieniom. Nadto tracą apetyt, co odbija się oczywiście ujem­nie na szybkości ich wzrostu. Z drugiej strony, trzymane w zimnie, mu­szą wytwarzać duże ilości ciepła, by utrzy­mać temperaturę swego ciała, a na ocieple­nie organizmu zużywają z paszy część skład­ników pokarmowych, która mogłaby iść na przyrost żywej wagi. W ten sposób koszt wychowu cielęcia znacznie wzrasta. Temperaturę w oborach można regulo­wać wietrzeniem, bądź przez tzw. wietrzniki, bądź też przez otwieranie okien. Jednocze­śnie reguluje się wtedy i czystość powietrza i usuwa szkodliwe dla zdrowia zwierząt ga­zy. Gazy te, zwłaszcza dwutlenek węgla, amoniak i siarkowodór są bardzo szkodliwe dla młodych organizmów, utrudniają bowiem działalność płuc, podrażniają błony śluzowe przewodu oddechowego, a nawet mogą wy­wołać zatrucie. Przy wietrzeniu należy zwra­cać uwagę, by nie stwarzać przeciągów, któ­re mogą łatwo spowodować zaziębienia, zwłaszcza gdy w pomieszczeniach jest cie­pło, a na dworze zimno. Okna powinny być dostatecznie duże. W większości obór panuje stale półmrok, a zdarza się często, że obory posiadające ok­na są ciemne, bo na zimę zasłania się je płachtami lub wybite szyby zatyka się wiech­ciami słomy, gałganami. Przy braku odpo­wiedniego oświetlenia cielęta nie mogą się rozwijać należycie. Słońce pobudza wzrost młodzieży, przyśpiesza przemianę składni­ków pokarmowych, przez co zapobiega zbyt­niemu otłuszczeniu. Poza tym słońce zabija bakterie i dlatego przeciwdziała występowa­niu chorób. Dla cieląt należy więc przezna­czyć najwidniejsze, posiadające najwięcej słońca, pomieszczenia. W budynkach bez do­statecznej ilości okien, należy wybić otwory i wstawić okna. Lepiej mieć budynek chłod­niejszy, ale za to widny i przewiewny, ani­żeli ciepły, ale ciemny. Podobne uwagi o pomieszczeniach dla cieląt dotyczyć będą i prosiąt. Na ogół świ­nie są nie bardzo wrażliwe na zimno, chroni je bowiem przed nim warstwa mniej lub wię­cej grubej słoniny. Nie znoszą natomiast wil­gotnych i trudno ocieplających się pomiesz­czeń. Temperatura w chlewniach winna wy­nosić około 10° C. Nie warto budować drogich, cemento­wych chlewni. Takie chlewnie mają swoje zalety, ale mają również poważne wady. Do zalet tych budynków należy łatwość utrzy­mania ich w czystości, a w wypadku wybu­chu choroby zakaźnej, łatwo je odkazić. Do wad należy zaliczyć podłogi i przegrody ce­mentowe, które są zimne, trudno się ogrze­wają i oziębiają silnie i szybko te części cia­ła, którymi świnie ich dotykają. Najbardziej cierpią w takich chlewach prosięta: wycho­wują się trudno, przyrastają słabo, zapadają często na reumatyzm i artretyzm oraz łatwo ulegają zaziębieniom, co wyraża się długo­trwałym kaszlem. Jeśli już jednak ktoś posiada chlew o ce­mentowej podłodze, winien chronić zwierzę­ta przed ich złym wpływem, albo obfitym sła­niem słomą, albo położeniem na podłogach drewnianych prycz. Prycze takie nie powin­ny dotykać podłogi całą powierzchnią, tylko poprzeczkami. Poprzeczki te nie powinny być zbyt wysokie, aby nie gnieździły się pod pry­czami szczury. Poza tym powinny być łatwo unoszone do góry, aby i pod nimi można by­ło zrobić porządek. To samo, co powiedzie­liśmy o podłogach cementowych, odnosi się również do podłóg wyłożonych kamieniami. O wiele lepiej odpowiadają prosiętom bu­dynki drewniane. Są cieplejsze, a zarazem bardziej przewiewne; czystość utrzymujemy w nich przez częste bielenie ścian i przegród. Podłogi w takich chlewach mogą być cemen­towe albo też ułożone z cegieł. Na spód da­jemy wówczas żwir lub żużel, na to warstwę żwiru z cementem, a na wierzch cegły na płask z cementem. Należyte oświetlenie chlewów, zwłaszcza dla młodzieży ma wielkie znaczenie. Wszyst­kie uwagi o dobroczynnym działaniu światła i słońca, wymienione przy cielętach, dotyczą w tym samym stopniu prosiąt i świń. Jedynie ciężkie, dorosłe tuczniki opasają się czasem lepiej w pomieszczeniach słabo oświetlonych, mrocznych, ale nie zupełnie ciemnych.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • www.jestmodnie.pl
 • kontroler adowania mppt