Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Przeprowadzka do Niemiec
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski

  Gdy się u nas mówi o rolnictwie, o jego wpływie na życie gospodarcze wsi i ca­łej Polski, wówczas najczęściej przed oczy­ma słuchaczy przesuwa się obraz szerokich łanów falującego zboża lub wyniosłe sterty niemłóconego żyta- Jeszcze nie tak dawno żyto było, obok złotego, drugim pieniądzem: kontrakty, umowy itp. akta oznaczone były w kwintalach żyta. A podczas kryzysu nie­którzy rolnicy chcieli, by podatki płacone były nie w pieniądzach, lecz żytem. Hodowla odwrotnie, jest jeszcze niedoce­niana przez wielu ludzi, nawet i rolników. A jak jest w rzeczywistości? Np. cała pro­dukcja polowa (roślinna) bez słomy była w 1935 r. szacowana na 3,3 miliarda zł. Jest to grosz nie mały, w przeliczeniu na 1 ha wy­nosi to przeciętnie 164 złote. Jednakże wartość produkcji hodowlanej nie ustępuje wartości produkcji roślinnej. Mianowicie wartość wyprodukowanego mle­ka wynosiła w 1935 r. co najmniej lx/4 miliar­da złotych, to znaczy przeszło półtora razy więcej niż wartość zebranego żyta (781 mil. złotych). Również wysoka jest wartość zwie­rząt rzeźnych, których ubój dokonany został w rzeźniach miejskich. I tak: wartość bydła zabitego w rzeźniach (bez cieląt) wynosiła 173 mil. zł, podczas gdy wartość wyprodu­kowanego jęczmienia równała się 177 mil, zł. Równocześnie wartość świń zabitych w rzeźniach wynosiła 386 mil. zł, podczas gdy wartość wyprodukowanej pszenicy wynosi­ła zaledwie 341 mil. złotych. Albo jaja, przez wielu pogardzane, w jed­nym gospodarstwie dają niewiele, jednakże wartość ich ze wszystkich warsztatów rol­nych jest obliczana na 184 mil. zł, pod'śmv również cie­ląt przeznaczonych na rzeź i koni sprzeda­nych do miasta i wojska- krów, świń które podlegały ubojowi poza rzeźniami, jak rów­nież świń wywiezionych za granicę. Gdybyśmy uwzględnił' wszystkie te pozy­cje, wówczas otrzymalibyśmy, że wartość produkcji hodowlanej jeżeli nie jest wyższa, to przynajmniej równa wartości produkcji roślinnej. Ale nas, rolników, winien interesować nie tylko obecny stan wytwórczości, lecz również i dalsze możliwości rozwoju produkcji roślin­nej i hodowlanej. Mianowicie w przyszłości najważniejszym miejscem zbytu produktów rolnych będzie rynek wewnętrzny. Za granicę prawdopodob­nie będziemy mogli wywozić tylko niektóre towary, i to w stanie uszlachetnionym i w ograniczonych ilościach. Otóż spożycie produkcji polowej (głównie ziarna) prawdopodobnie nie będzie się zwięk­szało silnie. Pojedynczy spożywca, nawet bo­gatszy, może spożyć chleba, bułek i kaszy tylko ściśle określoną ilość. Odwrotnie, spo­życie na 1 mieszkańca nabiału, mięsa itp mo­że być znacznie zwiększone w ślad za wzro­stem ogólnego dobrobytu. Nawet obecnie ludność robotnicza odżywia się głównie chle­bem, kaszą, gdyż na 1 osobę dorosłą wypatla tych produklów 192 kg rocznie, podczas gdy urzędnik spożywa ich zaledwie 164 kg. Od­wrocie, na siole urzędnika znajdujemy (rocz­nie) 243 sztuk jaj, 140 litrów mleka i 67 kg mięsa, podczas gdy u rolnika zaledwie 39 jaj, 65 litrów mleka i 31 kg mięsa. Czyli wraz ze wzrostem dobrobytu kurczy się spożycie chleba, a rośnie spożycie produktów hodo­wlanych. I teraz należy zastanowić się, czy nasza produkcja hodowlana pokrywa wewnętrzne zapotrzebowanie. Tutaj zaznaczyć nale­ży, że osiągnęliśmy prawie całkowitą wy­starczalność. Prawda, sprowadzamy dużo, bardzo dużo wełny, ale owczarstwo nasze (chociaż z roku na rok rozwija się) nie będzie w stanie pokryć całego zapotrzebowania przemysłu tkackiego. Sprowadzamy też spo­ro skór i futer. Na tym kończy się lista towa­rów pochodzenia zwierzęcego sprowadza­nych z zagranicy. Odwrotnie, produkty hodowlane stano­wią coraz to większy odsetek w ogólnym wywozie za granicę. I tak: w 1928/29 r. pod­czas tzw. „dobrej koniunktury" produkty zwierzęce stanowiły 22,4% całego wywozu, a w 1936/37 r. już 23,7%. W ten sposób zna­czenie hodowli silnie wzrasta. , Tutaj zazna­czyć należy, że cały ""ereg towarów pocho­dzenia zwierzęcego był wywożony bez po­mocy lub w najlepszym wypadku przy pomo­cy bardzo umiarkowanych premii wywozo­wych. W szeregu tych towarów na pierwsze miejsce wysuwa się wywóz mięsa i przetwo­rów mięsnych w 1936/37 r. wartości 129 mi­lionów zł. Są to bekony, szynki, konserwy mięsne itp. towary wywożone głównie do S'anów Zjednoczonych, Anglii i Niemiec. Należy zaznaczyć, że w ciągu 3 lat wy­wóz ten wzrósł dwukrotnie. Dawniej wwo­ziliśmy sporo zwierząt żywych, obecnie (1936/37 r.) wywóz ten skurczył się do 42 mi­lionów zł. Może i dobrze się stało. Lepiej bo­wiem wywozić bekony, konserwy, niż pro­dukt surowy — żywiec, gdyż dzięki temu mo­żemy zwiększyć zatrudnienie w przemyśle i opanować dalsze, nawet zamorskie rynki, na które nie można wysyłać zwierząt ży­wych. Tak często pogardzane jaja stanowią rów­nież poważną pozycję w handlu zagranicz­nym. Wartość wywiezionych jaj (głównie do Anglii i Włoch) w 1936/37 r. osiągnęła kwotę 27 milionów zł. Wywozimy również coraz to więcej masła, za które ostatnio otrzymaliś­my 19 milionów zł (do Anglii i Niemiec). Nie należy przypuszczać, że cyfry te są znikomo małe w porównaniu z obrotem tymi artykułami na wszystkich rynkach świato­wych. Mianowicie udział Polski w ogólno-państwowym wywozie jaj wynosił 6,6%, w wywozie bekonów — 5,3%, a w wywozie zwierząt żywych — 3,7%. Z powyższych rozważań wypada, że pro­aukcja odgrywa dużą rolę w życiu gospodar­czym naszego kraju. Jest bowiem jedną z głównych podstaw przychodów w rolnic­twie, pokrywa w olbrzymiej większości zapo­trzebowanie rynku wewnętrznego i s'anowi bardzo poważną pozycję w handlu zagranicz­nym. Jednakże, jak to już wspomnieliśmy, w przyszłości hodowla będzie odgrywała w naszym życiu gospodarczym jeszcze więk­szą rolę. W jeszcze większym stopniu arty­kuły zwierzęce będą wchodziły w skład po­żywienia mieszkańców naszego kraju i jesz­cze większy odsetek w ogólnym wywozie będzie przypadał na te produkty. I teraz na­suwa się pytanie: czy już obecnie rolnicy nie mogliby powiększyć swych przychodów i dochodów z hodowli? Bezwzględnie jest to możliwe do osiągnięcia, lecz w jaki sposób i przy pomocy jakich i czyich wysiłków, o tym będzie mowa w następnym artykule

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • saldeo smart