Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Czy wiesz, ze mikrocement i baza do mikrocementu to dwie rne rzeczy?

  Rolnictwo

  Zamieniajmy słowa w czyny!

  W życiu zorganizowanej młodzieży wiej­skiej jednym z bardzo ważnych okresów jest okres zjazdów. Mamy tu na myśli przede wszystkim zjazdy powiatowe i wojewódzkie. Kto w takim zjeździe brał udział, ten przypomina sobie, jakie wrażenie zrobił na nim jeden dzień wspólnych, gromadnych przeżyć, na tle wielu spraw, ważnych dla ży­cia już nie tylko samej młodzieży, ale całej wielkiej grupy społecznej, jaką jest wieś w państwie. Z przeżyć tych pozostają nam nieraz silne wrażenia na całe życie. Wynika to z tego, że ile razy zobaczymy się w licznej gromadzie, przepojonej jedną myślą, dążącej do jedne­go celu, wytykającej sobie wspólnie jedną drogę do tego celu wiodącą, krzepniemy w sobie. Budzą się w nas jakieś nowe porywy i nowe siły, których nie odczuwamy w sobie gdy jesteśmy sami. Choć na drodze, wiodącej nas do wytknię­tego celu, widzimy często rozliczne przeszko­dy, to jednak świadomość, że. kroczyć mamy tą drogą całą gromadą, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, budzi w nas jakieś inne, nieznane siły. Porywa nas wtedy zapał, bu­dzi się w nas głęboka wiara, że do celu doj­dziemy. I pod wpływem tych zbiorowych uniesień stawiamy sobie cele wielkie. Mówimy wtedy nie tylko o przebudowie wsi, ale i Polski ca­łej. Stawianie sobie takich celów jest słuszne, gdyż człowiek w swoim życiu powinien się starać jak najwięcej osiągnąć. Zjazdy się jednak skończyły, zostaliśmy sami, i cóż teraz? Gdy byliśmy w wielkiej gromadzie, mówiliśmy o budowaniu rzeczy wielkich i wydawało się nam to wtedy takie proste i łatwe dó osiągnięcia. A teraz każde koło młodzieży, biorące udział w zjeździe, znalazło się samo w swojej wsi, poszczególni zaś uczestnicy ;— sami w swoich gospodar­stwach. Cóż teraz? Jakżeż w trudnych wa­runkach życia i codziennego będziemy urze­czywistniać te wielkie cele, które wysunęli­śmy wtedy na zjeździe, gdy nas były setki albo i tysiące? Powiedzieliśmy sobie wów­czas, że będziemy obecną rzeczywistość wsi przetwarzać na nową, inną; że przez wieś bę­dziemy budować inną Polskę. I nakaz wew­nętrzny tej górnej pracy czujemy w sobie. Zrodziły się jednak teraz wątpliwości: jak ja, który znalazłem się sam w gospodar­stwie, mam obecnie postępować? W jaki spo­sób, gospodarując na tych kilku morgach, mam podnosić wieś i budować nową Polskę? A nawet i całe nasze koło młodzieży, choć jest nas w nim około czterdziestu osób, co może zrobić dla tych wielkich spraw? Opadają człowieka różne wątpliwości, szuka drogi wyjścia. Jakżeż to? Przecież na zjeździe tak się pewnie o tym wszystkim mó­wiło. Zdawało się to takie łatwe do wykona­nia... A teraz? Do następnego zjazdu trzeba czekać prawie cały rok. A gdy się tam czło­wiek' znów znajdzie, trzeba będzie powie­dzieć co się zrobiło w tym ubiegłym roku. Trzeba będzie przed całą gromadą zdać spra­wę ze swoich poczynań. Albo sami bezpośrednio, albo też za po­średnictwem delegatów kół młodzieży bę­dziemy musieli zdać sprawozdanie z tego coś­my z naszych postanowień zjazdowych wcie­lili w życie. Co zrobił każdy z nas, co zrobiło każde koło młodzieży i związki powiatowe dla urzeczywistnienia haseł zjazdowych. A cały znów zjazd ma dokonać obrachunku, o ile w ubiegłym roku naszej pracy zmieniliś­my na lepsze rzeczywistość wsi. I wtedy, gdy budzą się w nas powyższe wątpliwości i myśli, zapominamy najczęściej o tym, że przecież każdy z nas jest cząstką wsi i cząstką Polski. Zapominamy, że jakie będą te poszczególne cząstki, taka będzie i całość z tych cząstek złożona, tj. Polska. Czyż więc my, poszczególni członkowie kół młodzieży w swoich gospodarstwach, a poszczególne koła młodzieży w swoich wsiach, mamy możliwości do urzeczywistnia­nia tych górnych i wielkich haseł, jakie gło­simy w całej organizacji? Czy stać nas na to, żebyśmy w codziennej naszej pracy dokony­wali przebudowy życia kraju? I jak to wszystko robić? Od czego zaczy­nać? Rozważmy to pokrótce. Jesteśmy w swoich gospodarstwach, których stan jest różny. Ale każdy z nas, który ma poczucie innego, lepszego życia, może dążyć do pew­nych zmian w swym gospodarstwie. Oto do­prowadzi do porządku podwórze, uporządku­je przechowanie obornika. Będzie stale utrzy­mywał krowy w czystości, dzięki czemu będą one zdrowsze i mleczniejsze. Mając więcej mleka będziemy go mogli więcej oddawać do spółdzielni mleczarskiej i więcej zjadać sami. Każdy z nas może zasadzić choćby małą przestrzeń warzywami, posadzić i pielęgno­wać kilka choćby drzewek owocowych. A owoce i warzywa odgrywają wielką rolę w odżywianiu ludzi. Tą drogą poprawimy na lepsze sposób odżywiania się. Będziemy więc mieć lepsze samopoczucie. Tak łatwo przecież można również utrzymać przy domu ogródek kwiatowy, dzięki niemu dom nasz zmieni wy­gląd i my w nim będziemy się lepiej czuli itd. Wprowadzając tylko takie drobne zmia­ny każdy z nas poprawia na lepsze swoje go­spodarstwo, sam się lepiej czuje. Ale prze­cież dana wieś składa się z pojedynczych go­spodarstw, a więc z ich zmianą i ona cała zmieni swój wygląd i stan. A nasze poczynania jako koła młodzieży? Oto zorganizowani, choć w małej gromadce., stanowimy jednak znaczną siłę. Stać więc już nas na prenumeratę pism odpowiednich i gro­madzenie biblioteki. Stać nas na budowę do­mu ludowego, co ułatwi nam życie zbiorowe i prowadzenie działalności oświatowej. Zbio­rowym wysiłkiem możemy doprowadzi; do porządku drogę wiodącą przez wieś, zaradzić przy niej drzewa. Zorganizowani, możemy do­prowadzić do założenia spółdzielni. Czyż to nie są zwyczajne rzeczy, codzien­ne, które możemy wykonać? Przeprowadzenie podobnych poczynań w jednej wsi, to zupełna zmiana tej wsi. A je­żeli to zrobi młodzież w szeregu kół i w całej Polsce, doprowadzi to do zmiany jej obrazu, stanu. To zmiana życia całej wsi polskiej. Przez te oto drobne zmiany, dokonywane przez poszczególne jednostki w gospodar­stwach, a przez koła młodzieży w całych wsiach, jako grupach społecznych, dokonuje­my zmiany całego życia wsi. W trudnych więc nawet warunkach, w ja­kich znajdują się poszczególne jednostki i po­szczególne koła młodzieży, możemy nasze wielkie hasła i wielkie cele wcielać w życie i istotnie codzienną naszą pracą wpływać na zmianę rzeczywistości wsi i Polski. Kol. Mikołaj Waganów pokazuje swój słonecznik w czasie lustracji (kol. Turkowicze, pow. Dubno). Musimy się tylko zdobyć na wolę; wy­trwania.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi