Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  We use this concrete waterproofer as it is the best on the market

  Rolnictwo

  Z pism samorzadowych

  We wrześniowych numerach pism samo­rządowych — oprócz ściśle fachowych spraw — jest również sporo ciekawego ma­teriału, który szczególnie czytelnika wiejskie­go zainteresować może i powinien. Najbardziej na czasie jest sprawa wybo-tów do rad — gromadzkich, gminnych i po­wiatowych. Dlatego w N-rze 17—18 „Pra­cownika Samorządoweg o" Stani­sław Mglanowicz omawia temat: „Samorzą­dowe ustawy wyborcze". Większość z poda­nych tu informacyj znajdzie Czytelnik w „Przysposobieniu Rolniczym", w artykułach J. M., z których pierwszy pt. „O wyborach do rad gromadzkich" ogłosiliśmy w numerze po­przednim. Obecnie warto tylko w wymienio­nym piśmie zwrócić uwagę na część artykułu pt. „Kiedy i gdzie odbędą się wybory". Infor­muje tu autor: „Wybory odbędą się w około 40.500 gromadach, w około 2.700 gminach wiejskich, w około 550 miastach wydzielo­nych i niewydzielonych i wreszcie w 230 po­wiatowych związkach samorządowych... Na terenie województw centralnych i wschodnich wybory do rad gromadzkich zarządzone zo­staną w jesieni 1938 r. Głosowanie do rad gminnych nastąpi w województwach central­nych i wschodnich w pierwszym kwartale 1939 r. W województwach południowych i za­chodnich wybory do rad gromadzkich odbędą się w końcu roku 1939. Wreszcie w końcu te­goż roku i na początku 1940 — do rad gmin­nych na obszarze województw południowych i zachodnich (nie wszystkich)... Wybory do rad powiatowych nastąpią w drugim półroczu 1939 r. i w r. 1940". W N-rze 39 „Samorządu" jest rów­nież wstępny artykuł F. Brannego pt. „Przed wyborami samorządowymi", w którym autor zajmuje się sprawą konieczności podniesienia wagi i znaczenia samorządu terytorialnego, do czego pierwszy krok widzi w okólniku Pre­zesa Rady Ministrów z dnia 9 września r. b., dotyczącym zapewnienia obywatelom swobo­dy w wyborach i rzetelności aktu wyborczego. Inną, również bardzo ważną i na czasie będącą sprawę porusza w N-rze 36 „Samo­rządu" Józef Czech w artykule dyskusyj­nym pt. „Organizacja rolnicza przymusowa czy dobrowolna?". Stwierdziwszy na począt­ku, iż mamy w Polsce 5 organizacyj rolni­czych (ściśle biorąc, nawet więcej) i że wy­suwane są już od pewnego czasu myśli co do utworzenia jednej na całe państwo organiza­cji pod nazwą „Polskie Towarzystwo Rolni­cze", autor stawia pytanie: „na jakich zasa­dach społecznych oprzeć przyszłe P. T. R.?". Wysuwane są bowiem projekty, aby do tej nowej organizacji musieli należeć wszys­cy rolnicy... Autor jednak wypowiada się sta­nowczo przeciwko przymusowi. Powiada słu­sznie: „Gdy główną zaletą i cechą organizacji dobrowolnej jest jej żywotność i większa lub mniejsza prężność rozwojowa, to organizacja o charakterze przymusowym — zwłaszcza w komórkach wioskowych — istniałaby niewąt­pliwie tylko w brzmieniu samej ustawy. A prace jej — aczkolwiek może dokładniej wy­konywane — ograniczałyby się do nielicznych jednostek"... A dalej czytamy: „Naszym zda­niem, konieczne jest zjednoczenie istnieją­cych dobrowolnych organizacyj rolniczych o takiej budowie społecznej i organizacyjnej, która by umożliwiła: 1) wciągnięcie w krąg działania kulturalno-gospodarczego większo­ści rolników i 2) usprawnienie technicznego wykonywania prac fachowo-rolniczych". To zaś — zdaniem autora — da się osiągnąć, je­żeli się główną uwagę zwróci na komórki naj­niższe, tj. wioskowe i powiatowe; i jeżeli się im zapewni (statutowo i pod względem środ­ków pieniężnych) możność szerszego niż do­tąd działania. W tymże numerze znajdujemy drugi cie­kawy artykuł Jana Kotła pt. „Dlaczego sa­morząd terytorialny winien popierać rozwój spółdzielczości". Po rozważaniach wstępnych na temat odczuwanej żywo potrzeby ulepsze­nia organizacji zbytu i zakupu w środowisku wiejskim oraz po stwierdzeniu, że najwła­ściwszą formę organizacji życia gospodarcze­go daje spółdzielczość, autor wysuwa zagad­nienie: „czy i w jakim stopniu zainteresowa­ny jest również samorząd terytorialny w roz­woju spółdzielczości?". I odpowiada na to pytanie tak: „Celem działalności samorządu terytorialnego we własnym zakresie jest, ogólnie biorąc, pod­niesienie gospodarcze i kulturalne ludności danego terytorium. Zgodnie z powyższym za­łożeniem samorząd ten powinien użyć i wy­zyskać jak najskuteczniej wszystkie środki i drogi, prowadzące do osiągnięcia tego celu... Zadaniem spółdzielczości w odniesieniu do wsi jest przede wszystkim podniesienie do­chodowości gospodarstw, a tym samym pod­niesienie materialne właścicieli tych gospo­darstw. Spółdzielnie, służące powyższym ce­lom, wpływają również pośrednio na podnie­sienie poziomu kulturalnego swych członków, gdyż dowiedzioną jest rzeczą, iż wzrost kul­tury idzie w parze ze wzrostem dobrobytu gospodarczego. Spółdzielczość jest również szkołą społeczną, gdyż ludzie uczą się tam sa­mi radzić nad swoimi sprawami, organizować je, działać zbiorowo i solidarnie, reformować warunki swego bytu własnym umysłem i wła­snymi siłami... Widzimy więc, iż cele samo­rządu terytorialnego i spółdzielczości są do siebie zbliżone. Z tą tylko różnicą, iż akcja sa­morządu terytorialnego, jako instytucji o cha­rakterze przymusowym, jest masowa i pow­szechna i ma na celu stworzenie warunków rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Spółdzielnie natomiast są organizacjami dobrowolnymi i, jako jeden z organów dzia­łalności publicznej, mają brać bezpośredni udział w działalności gospodarczej, w której jest zaintersowany węższy lub szerszy ogół członków spółdzielni"... W ostatecznym wy­niku swego rozumowania autor dochodzi do przekonania, że „samorząd terytorialny, po­nosząc odpowiedzialność za całokształt pra­cy publicznej na danym terytorium, powinien Obecnie zwiększyć swe zaintersowanie spół­dzielczością"... W następnym, tj. 37-ym N-rze „Samo­rządu" ten sam autor omawia dalej ,.Formy popierania spółdzielczości przez samorząd terytorialny". Rozróżnia przy tym dwa ro­dzaje pomocy: bezpośrednie popiera­nie spółdzielni i pośrednie. Do bez­pośrednich zalicza: a) nabywanie przez samo­rząd udziałów w danej spółdzielni i b) udzie­lanie tej czy owej spółdzielni poręcze­nia na zaciągane przez nią pożyczki lub inne zobowiązania. Obydwa te sposoby uznaje za niezdrowe, a w wielu wypadkach wprost szkodliwe dla spółdzielczości. Przechodzi na­stępnie do pośredniej pomocy, która jego zdaniem może polegać: a) na utrzymywaniu lub częściowym opłacaniu instruktorów spół­dzielczych, b) na dawaniu nowoorganizują-cym się spółdzielniom pomieszczeń na sklepy, składy itp. lub pomocy przy budowie domów albo spichrzy i c) na udzielaniu stypendiów na naukę dla kandydatów na przyszłych pra­cowników spółdzielczych. Wszystkie te trzy formy pomocy pośredniej uważa autor za właściwe i godne zalecenia. My jednak z jego wywodami co do dwu pierwszych sposobów zgodzić się nie możemy. A to z następujących względów: Po pierwsze, nie im—naszym zdaniem— potrzeby tworzenia specjalnych instruktorów spółdzielczych po powiatach, gdyż rolę tę mo­gą z powdzeniem spełniać instruktorzy oświa­towi i rolni, a zwłaszcza instruktorzy PR, od­powiednio dobrani i przygotowani. Po drugie, udzielanie spółdzielniom pomo­cy w formie pomieszczeń na sklepy czy skła­dy jest właściwie pomocą bezpośrednią i mo­że również wpływać na osłabienie prężności danej placówki. Rzadko zresztą który samo­rząd powiatowy czy gminny ma dziś możność dostarczyć nowo+powstającym spółdzielniom tego rodzaju poparcia.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • www.redwoodgardenbridges.com