Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Na czasie

  Wraz z nadchodzącą wiosną zbliża się ko­niec wytężonej pracy samokształcenio­wej w zespołach PR, a natomiast rozpoczy­na się nowy okres — praca na poletkach i przy wychowie zwierząt konkursowych. Koniecznie przeto trzeba zastanowić się nad tym, co w tym okresie przełomowym w na­szej pracy mamy wykonać, o czym musimy pamiętać. Przede wszystkim, zanim przystąpimy do nowej pracy, musimy zakończyć już rozpo­czętą, a więc pracę samokształceniową. Dla­tego też zespoły, które mają jeszcze duże za­ległości, bo nie przerobiły materiałów oświa­towych, jak broszury, dzienniczki i książ­ki, które według planu ułożonego na jesieni powinny być już przerobione gdzieś w poło­wie marca, muszą obecnie dołożyć starań i wysiłków i z samokształceniem podgonić. Pamiętać musimy, że z chwilą rozpoczęcia prac wiosennych tempo pracy oświatowo-sa-mokształceniowej osłabnie, gdyż zajęci pilny­mi robotami w polu nie będziemy mieli czasu i głowy na wykańczanie zaległości zimowych. Dobry zespół, składający się z poważnie traktujących sprawę i działających świado­mie ludzi, z pewnością dawno już zrozumiał potrzebę pojmowania tego co robi i dlaczego robi tak a nie inaczej. Przystępując więc do wykonywania zadania konkursowego będzie odczuwał potrzebę posiadania tylu wiado­mości teoretycznych, aby zadanie to mógł wykonać dokładnie, celowo i ze zrozumie­niem. Pozostaje nam jeszcze cały miesiąc na to, abyśmy braki uzupełnili i stronę oświato­wą swej pracy postawili na właściwym pozio­mie. Bez spełnienia tego warunku prowadze­nie prac praktycznych nie będzie miało sensu, gdyż prace te będą wykonywane bez­myślnie, a zatem nie będą mogły być spraw­dzianem wiadomości teoretycznych. Zespoły II i III stopnia w pracach oświa­towych korzystają z pomocy Kursów Kores­pondencyjnych im. St. Staszica, które jako zadanie obowiązkowe muszą przerobić w ciągu zimy. Należy więc dołożyć starań, aby również wszystkie lekcje przepracować i odpowiedzi wysłać jeszcze w okresie prze­znaczonym na prace samokształceniowe W związku ze zbliżającymi się pracami praktycznymi, trzeba już obecnie poczynić cały szereg przygotowań. Najważniejsze—to przygotowanie materiału hodowlanego i na­sion. Przodownik powinien materiał ten za­mówić dla swego zespołu bezpośrednio u źródła, skąd będzie zakupywany, lub też przez instruktora PR. Poza tym powinien zapewnić sobie dostarczenie tych materia­łów możliwie jak najwcześniej. Opóźnienie tego rodzaju powoduje pewną dezorganiza­cję zespołu no i gorsze wyniki w konkursie. Tam, gdzie są lustratorzy społeczni, oni po­winni zająć się obliczeniem potrzebnego ma­teriału i zamówić go dla całego swego re­jonu. Ze sprawą zaopatrzenia się w mateiia-ły konkursowe wiążą się sprawy finansowe. Otóż każdy konkursista już dziś powinien wiedzieć, jaką mniej więcej sumę będzie musiał zapłacić za materiał konkursowy, bo przecież musi mieć czas tę sumę sobie przy­gotować. Zwłaszcza jest to ważne dla ze­społów hodowlanych, których materiał kon­kursowy jest dość drogi, a poza tym trzeba za niego płacić gotówką. Myśląc o zbliżającym się okresie prac praktycznych, już dziś trzeba porobić odpo­wiednie przygotowania w gospodarstwie. Przede wszystkim zespoły hodowlane winny zabrać się do przygotowania pomieszczeń odpowiednio urządzonych i higienicznych, a więc widnych, z dostateczną wentylacją i czystych. Wymagania zwierząt pod tym względem poznaliśmy, przerabiając zimą bro­szurę tematową i książki. Wiemy również, że odpowiednie pomieszczenie jak i właści­we żywienie musi być zapewnione zwierzę­ciu od pierwszego dnia jego życia; zwłaszcza racjonalne żywienie od wczesnej młodości ma decydujący wpływ na dalszy rozwój zwie­rzęcia. Dlatego też przystępując do konkursu wychowu zwierząt trzeba mieć zapewnione odpowiednie ilości potrzebnej paszy, zwłasz­cza paszy treściwej, obliczonej na podstawie zdobytych wiadomości. Zespoły uprawy roślin powinny możliwie wcześnie zainteresować się swoimi poletka­mi i gdy tylko pozwoli na to stan wilgotności gleby, przeprowadzić wiosenne prace zmie­rzające do usunięcia skorupy i przerwania parowania wilgoci. Ci konkursiści, którzy nie mieli wyznaczonego przez rodziców poletka już na jesieni, a więc i jesiennych upraw nie przeprowadzili, niechże jak najprędzej omó­wią z rodzicami, który kawałek ziemi będzie im oddany, gdyż nie czas nad tym zastana­wiać się wówczas, gdy trzeba będzie rozpo­czynać pracę na poletku. Wszystkie poruszone tu sprawy powinny być omówione szczegółowo na zebraniach zesepołu oraz na odprawach przodowników. Wskazanym jest, aby przodownicy zorgani­zowali rejonowe odprawy, na których winni omówić sprawę zaopatrzenia zespołów w ma­teriały konkursowe, warunki płatności za nie, oraz sprawy związane z przygotowaniem pomieszczeń dla zwierząt konkursowych, preliminarze pasz oraz źródło i koszt ich na­bycia (treściwe), następnie wstępne prace na poletkach, wymierzanie itp. Odprawa taka powinna być połączona z pokazowym wy­mierzeniem poletka konkursowego oraz ze zwiedzeniem wzorowo urządzonego pomie­szczenia u któregoś z konkursistów zespołu hodowlanego. Zobaczenie tych rzeczy i prze­dyskutowanie ich ułatwi każdemu przodow­nikowi pracę w zespole, gdyż mając pewne doświadczenie oparte na tym co widział i sły­szał, będzie mógł w razie potrzeby udzielić konkursistom celowych i rzeczowych porad. Tak jak co roku, w końcu okresu zimowe­go odbywają się w zespołach inspekcje oświatowe, przeprowadzane przez pow. in­struktorów PR, mające na celu stwierdzenie posiadanych przez zespół wiadomości z za­kresu przerobionego materiału oświatowego i uzupełnienie ich przez instruktora w razie stwierdzonych braków. Peerowcy powinni inspekcje te potraktować poważnie i starać się z nich wyciągnąć jak najwięcej korzyści, zadając pytania i dyskutując na tematy, któ­rych jeszcze należycie nie opanowali. Przy okazji takiej inspekcji oświatowej należy omówić z inspektorem sprawy związane z przygotowaniami do prac wiosennych, o których wyżej mówiliśmy.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • zobacz witryn