Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Kłopoty z nasionami

  Rolnicy gospodarujący po staroświecku o nasiona zbytnio się nie martwią. Ziarno zbóż jarych do siewu mają własne i tak sa­mo sadzeniaki ziemniaków, dokupują więc trochę nasienia koniczyny oraz czasami pa­rę ćwiartek seradeli i po kłopocie. Gospodarując w ten sposób rolnik ma rzeczywiście niewiele zachodu, ale też i wy­niki osiąga zazwyczaj całkiem nieszczególne. Zboża zasiewane nasieniem wyrodzonym dają zwykle słabe piony. Z ziemniakami by­wa gorzej, gdyż stare odmiany łatwo ulega­ją rozmaitym chorobom dając słabe zbiory, a poza tym podczas przechowywania sporo kłębów gnije. Z zasiewami zaś dokonywany­mi nasieniem kupowanym u handlarzy w kramach — też różnie bywa. Koniczyna np. często źle wschodzi, a nieraz pokazuje się w niej dużo kanianki, niszczącej znaczną część plonu. Prócz tego siejąc mało roślin pastew­nych, rolnik miewa potem trudne zadanie z żywieniem zwierząt, osiągając z gospodarki hodowlanej kiepskie wyniki, Jednak mimo tak przykrych doświadczeń, rolnicy nawykli do starodawnej gospodarki nie zmieniają swego postępowania przypisując swoje nie­powodzenia złym zrządzeniom losu czy też nieszczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Trudniejsze zadanie z zaopatrzeniem się w nasiona siewne mają rolnicy gospodarują­cy na sposób bardziej nowoczesny. Jak wiadomo, chcąc mieć wysokie plony, trzeba używać do siewu nasion przednich odmian i co kilka lat ziarno siewne zmieniać, naby­wając nasienie odmianowo czyste i niewyro-dzone, a to sprawa niełatwa. Żeby zdobyć naprawdę dobre ziarno siewne, trzeba nie­raz kilka mil po nie jechać, albo z dalszych stron sprowadzać. Jeszcze trudniejsze bywa zadanie z nabywaniem ziemniaków do sa­dzenia. Ze względu na niebezpieczeństwo raka ziemniaczanego w wielu okolicach kra­ju, trzeba się starać o ziemniaki odznacza­jące się nie tylko wysoką użytkowością, to znaczy plenne, zawierające dużo skrobi, smaczne, łatwe do przechowania itp., lecz ponadto — odporne na raka czyli nie pod­legające tej strasznej chorobie ziemniacza­nej. Trzeba więc wiedzieć, jakie odmiany ziemniaków są na raka odporne, oraz gdzie można nabywać sadzeniaki i zawczasu się o nie postarać. Z kupnem szeregu innych nasion zacho­dzą również duże trudności. Nasiona sprze­dawane przez handlarzy w miasteczkach, najczęściej mają bardzo małą wartość siew­ną. Takie na przykład groszkowe, jak łubin, bobik, peluszka, wyka — nabywane w drobnym handlu, często nie wschodzą na­wet w połowie. I nic dziwnego, gdyż ziarno groszkowych nieco dłużej przechowywane, zwłaszcza w warunkach nieodpowiednich, zatraca siłę kiełkowania, tymczasem zaś handlarze przetrzymują nasiona strączko­wych nieraz po roku i dłużej lub też do na­sion zdrowych mieszają nasiona zleżałe. Kupne nasienie seradeli, pod względem siły kiełkowania pozostawia również wiele do życzenia, nader często bowiem są to na­siona stare, nieraz wieloletnie, handlarze bowiem wiedząc, że w zależności od uro­dzaju ceny seradeli ulegają dużym waha­niom, kupują duże ilości seradeli, kiedy jest bardzo tania i czekają spokojnie zwyżki cen, przechowując nasiona nierzadko dwa i trzy lata. Kupując takie nasienie rolnik ponosi dotkliwe straty, gdyż wskutek złych wscho­dów seradela daje słaby plon i na dobitek w wypadku nieudania się seradeli pole się zachwaszcza. Kupując w drobnym handlu nasienie ko­niczyny czerwonej, rolnik nigdy nie może być pewny co do jej czystości, siły kiełko­wania, a nawet pochodzenia nasienia, nie­raz bowiem trafiają się w drobnej sprzeda­ży nasiona koniczyny zagranicznej, która u nas łatwo wymarza. Szczególnie zaś czę­ste są wypadki zanieczyszczenia nasienia koniczyny k a n i a n k ą, nabywanie więc na­sienia z niepewnych źródeł przedstawia du­że niebezpieczeństwo. Wielu rolników ma również duże trudno­ści z nabyciem dobrych nasion buraków pa­stewnych, marchwi, brukwi, kapusty oraz różnych warzyw. Sprzedawane przez han­dlarzy w miasteczkach nasiona wspomnia­nych roślin często nie mają żadnej warto­ści. Nasiona buraków pastewnych, marchwi, kapusty — przeważnie są stare lub też nie­wiadomych odmian. Nierzadko zamiast na­sion buraków lub marchwi odmian jadal­nych, handlarze sprzedają nasiona odmian pastewnych; zamiast kapusty — brukiew itp. Poza tym w drobnym handlu znajdują się często nasiona poślednie, nabywane przez handlarzy za bezcen w większych składach nasiennych. Dotyczy to zwłaszcza nasion buraków i marchwi oraz różnych warzyw. Kupując zatem na targu lub w sklepiku ma­łomiasteczkowym wspomniane nasiona, ni­gdy nie możemy mieć pewności, co z nich wyrośnie. W żadnym zaś razie dobrej jako­ści produktów, ani wysokich plonów w ta­kich wypadkach nie można oczekiwać. Lecz na tym nie koniec. Ten i ów świat-lejszy rolnik zachęcony jedną i drugą wzmianką w pismach rolniczych, radby spróbować uprawy tak zwanych nowych ro­ślin, mało jeszcze u nas rozpowszechnionych, ażeby przekonać się dowodnie o ich uży­teczności. Chodzi mianowicie o takie rośli­ny, jak: kukurydza, soja, kapusta pastewna, cykoria, łubin pastewny, czumiza, trawa su-dańska itp. W najbliższym mieście nasion tych roślin nie można dostać, bo ich tam nie ma. Pozostaje więc sprowadzić nasiona ze składu nasiennego z dużego miasta, a to po­ciąga koszty i kłopoty. Ale, jak mówi przysłowie — dla chcące­go nie ma nic trudnego! I rzeczywiście rol­nik zdający sobie sprawę z tego, co to jest dobre nasienie i jaki ono przynosi pożytek, potrafi znaleźć sposób jego nabycia. W pierwszym rzędzie należałoby uda­wać się po nasiona siewne do spółdzielni rol-niczo-handlowej, spółdzielnia bowiem, zało­żona i prowadzona dla pożytku rolnictwa, stara się dostarczać rolnikom nasiona oraz inne rzeczy dobrej jakości. Jeżeli zaś nie ma w spółdzielni jakiegoś nasienia, to trze­ba je zamawiać zawczasu, ażeby spółdzielnia mogła je przed siewami sprowadzić. A jeżeli nie ma w okolicy spółdzielni, prowadzącej sprzedaż nasion siewnych, to należy kupować nasiona w solidnych skle­pach polskich, dających rękojmię dobrej ja­kości sprzedawanych nasion. Gdzie zaś nie ma możności zaopatrzenia się w pobliskich miastach w nasiona wymaganej jakości, tam powinni rolnicy 'sprowadzać nasiona zbio­rowo. Sprowadzeniem nasion może się za­jąc kółko rolnicze, koło gospodyń, albo koło młodzieży. W takich wypadkach trzeba się co rych­lej postarać o cennik nasion któregoś z więk­szych składów nasiennych, zebrać zamówie­nia i pieniądze i niezwłocznie nasiona spro­wadzić. Ziarno siewne zbóż oraz sadzeniaki ziem­niaków najlepiej nabywać w pobliskich go­spodarstwach nasiennych. Takie zaś nasio­na, jak: wyka, peluszka, bobik, seradela — rolnicy powinni kupować bezpośrednio jed­ni od drugich, a nigdy od handlarzy. Żeby rolnikom to zadanie ułatwić, kółka rolnicze i spółdzielnie powinny zbierać informacje, którzy rolnicy posiadają nasiona do zbycia i na najbliższym zebraniu ogół członków o tym powiadomić.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://deckline.pl/uslugi/montaz-desek-kompozytowych-sosnowiec/