Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • komornik sdowy pozna
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego

  Już w listopadzie rozpoczną się w wielu ze­społach specjalne kursv Przysoosobienia Rolniczego, organizowane bądź dla jednego zespołu, bądź też dla kilku w najbliższym są­siedztwie. Kursy te — to jakby wstęp do po­ważnej pracy samokształceniowej w okresie zimy. Drogą samokształcenia musimy nabyć umiejętności poszukiwania i zdobywania wie­dzy zawodowej — przynajmniej w ramach zagadnienia, przyjętego przez zespół jako te­mat pracy. Przeto i kursy te winny być tak pomyślane, żeby dawały praktyczne wska­zówki i sposoby tej pracy; żeby trud jej umniejszały; i żeby budziły ducha oraz po­żądanie wiedzy. A więc taki krótki jednodniowy kurs nie jest po to, aby się można było wiele na nim nauczyć czy zdobyć jakąś sumę wiadomości praktycznych. Jest to w zasadzie i niemożli­we i niecelowe. Kurs bowiem jest krótko­trwały i nie powinien się rozpraszać na zbyt wielką liczbę zagadnień. Żeby właściwy osiąg­nąć skutek i nie wytwarzać zamętu w głowie, powinien tylko wytyczyć drogi, pozostawia­jąc resztę samodzielnym wysiłkom dla zdo­bycia i pogłębienia niezbędnych wiadomości. Z takich założeń wychodząc, na jedno­dniowym kursie zespołu należałoby oczeki­wać przede wszystkim omówienia i przedy­skutowania sprawy PR — tak pod względem fachowym, jak i wychowawczym. Bo zagad­nienie to jest dla wielu wciąż jeszcze niejas­ne. I bardzo często wśród młodzieży spotkać się można z jego niewłaściwym zrozumie­niem. Na kursie zatem musimy sobie oczy otworzyć i stwierdzić całą gromadą, że praca zespołowa PR ma duży sens życiowy; że jest doskonałym środkiem dla dźwigania się wsi i że w interesie własnym oraz społecznym warto się nią zająć rzetelnie. Z kolei omówić wypadnie kwestię samo- kształcenia, jako najważniejszej dla PR-ow- ca drogi do zdobywania wiadomści i umiejęt- ności zawodowych. A więc: na czym to sa- mokształcenie polega i jakie mogą być jego formy i rodzaje; jak się do tej pracy zabrać, jak ją poprowadzić; i wreszcie jak ją spraw- dzać. 1 | Oto pierwszy szereg zagadnień, które na kursie, urządzonym dla zespołu, winny być dokładnie przerobione i które winny dopro­wadzić do wniosków prostych i praktycznych. Umiejętność czytania książki i gazety, a zwła­szcza umiejętność korzystania z tego, co się przeczyta, to największa kwestia w naszej pracy samokształceniowej. Sprawom tym na kursie trzeba będzie dużo czasu poświęcić, żeby każdy PR-owiec ujrzał i poznał sztukę dobrego czytania i zrozumiał, na czym ona polega. Niezbędnym dopełnieniem i warunkiem, obowiązującym w pracy PR, są zapiski. Nie są one trudne. I zdawałoby się na pierwszy rzut oka, że każdy bez specjalnych objaśnień da sobie z nimi radę. A jednak praktyka ży­ciowa wykazuje, jak wiele błędów tu się po­pełnia i jak bardzo starannie należy przero­bić ten temat na kursie. Nie wystarczy wy­jaśnić tylko, co i gdzie zapisać trzeba. Ale wypadnie nadto zastanowić się głębiej nad celowością zapisek i ich znaczeniem wycho­wawczym. Gruntowne zorientowanie uczest­ników kursu w tej sprawie pobudzić winno i zachęcić do pełnego wyzyskania zapisek, jako doskonałego środka, przyczyniającego się skutecznie do wyrobienia życiowego. A że praca PR prowadzona jest nie tylko w pojedynkę, ale i zbiorowo—w zespole, dla­tego trzeba się zastanowić również i podys­kutować, po co ten zespół tworzymy, jak w nim pracę zorganizować i prowadzić; i jak w tej gromadce współdziałać ze sobą i poma­gać sobie nawzajem. Wreszcie PR-owiec ma zawsze do czynie­nia albo z rośliną, albo ze zwierzęciem. Dla­tego też z tymi stworzeniami bliżej zapoznać się musi. Wprawdzie znajdzie o nich dosta­teczne wyjaśnienia zarówno w broszurach te­matowych, jak i dopełniających („Jak rośli­na gospodaruje w glebie", „Budowa i życie zwierzęcia"), to jednak na kursie wskazane jest przyjrzeć się owej roślinie czy zwierzę­ciu z innej nieco strony: rozważyć stanowis­ko ich w gospodarstwie pojedynczym, zdać sobie sprawę z ich znaczenia w gospodarce narodowej i stąd mieć podnietę dla polepsze­nia ich wydajności. To są, zdaje mi się, najważniejsze tematy, które winny być na kursie dla zespołu prze­robione, dając wyraźne nastawienie w kierun­ku samokształcenia i współdziałania. Nadto trzeba zaznaczyć, że jest kilka wa­runków podstawowych, których przestrzegać trzeba, aby z kursu takiego osiągnąć rzeczy­wisty pożytek. Przede wszystkim więc nale­ży jasno zdawać sobie sprawę z celu kursu: ma on być podnietą i wytyczeniem dróg; pra­cę nad sobą i zdobywanie wiadomości wypad­nie wykonać samemu i wspólnie w gromadzie zespołowej. Po wtóre, na kursie trzeba chcieć odnaleźć te drogi, ktÓTe potem pracę samodzielną ułatwią; trzeba chcieć z niego rzeczywiście skorzystać. Dlatego też trzeba z wykładającym i z całą gromadą kur­sową myślowo współpracować. W tym, co się mówi i nad czym się dyskutuje, doszukiwać się użytecznych istotnie rad i wskazówek, któ­re mogą mieć zastosowanie. Wnikliwa, bez­stronna ocena tego, co wykładowca mówi jest rzeczą potrzebną i konieczną choćby tylko dla wyłuskania najcelniejszych myśli i prze­prowadzenia treściwej dyskusji. A czy dys­kusja ta zapoczątkowana będzie przez wyra­żenie swoich poglądów i wątpliwości, czy dro­gą pytań, to już mniej ważne. Byle tylko by­ła wszczęta i dawała wyraz więzi i współ­działania wszystkich zebranych. Po trzecie, dość powszechnie praktykowany zwyczaj prowadzenia szczegółowych notatek należa­łoby raczej ograniczyć i sprowadzić go do za~ pisywania sobie tylko głównych myśli i ścis­łych wskazań, które zwykle na zakończenie referatu wykładowca w streszczeniu podaje. Po kursie — jeszcze nawet przed rozej­ściem się — dobrze jest zadać sobie pytanie: „Co też z tego kursu skorzystałem?" 1 bodaj stwierdzić tylko czy warto było w kursie tym wziąć udział. Po powrocie zaś do domu — może na drugi dzień czy jak tam komu uspo­sobienie pozwoli, trzeba by sobie przejrzeć notatki i przebiec myślą tok pracy kursowej. Następnie ułożyć sobie plan czynności, jakie wypadnie wykonać, i wedle tego planu prace przeprowadzać. A potem raz po raz spraw­dzać, czy idą one po linii ustalonych wska­zań i czy rzeczywiście zapowiedziane pożyt­ki przynoszą.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Firma Remontowo Budowlana