Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  szamba solidne i szczelne. Zapraszamy na nasz stron

  Rolnictwo

  O wodzie, co w lodzie zakrzepła

  Ku wieczorowi się miało — krzepnąć za­czynało, a one igiełki lodowe coraz gęś­ciej, coraz częściej zalegały każdą kałużę, ba­jorko każde, aż wreszcie pokryły wszystko jednym szkliwem gładkim i dźwięczącym, ni­by osobliwe organki na lodzie, kiedy chłopa ki nazajutrz kamieniami po nim wygrywali. Woda zamarzła — lód pokrył wody; z wo­dy lód powstaje — z lodu woda się tworzy, bo jedno i drugie jest tym samym ci ,'em w innym jeno stanie skupienia. Jeśli tempe­ratura otaczająca spadła do 0° C i na dalszy zanosi się spadek — woda zamarza, tworzą się lody; jeśli przy 0° C ma się ku ociepleniu— lody topnieją, woda powraca do stanu pier­wotnego. Temperatura 0° C jest więc tym punktem początkowym, przy którym woda zaczyna krzepnąć. Dzieje się to wszakże tyl­ko w warunkach normalnych, z wodą czy­stą — woda zawierająca domieszki innych płynów lub soli zamarza poniżej 0° C, za­leżnie od ilości domieszek, podobnie jak wo­da morska, której punkt zamarzania, właśnie dzięki znacznym domieszkom soli, waha si<-w granicach —%° C do —3° C. Ale nie tyl­ko domieszki są przyczyną obniżenia punktu zamarzania wody — nawet destylowaną (oczyszczoną od domieszek) wodę można oziębić znacznie poniżej 0° C, jeśli zastosuje się przy tym odpowiednie ciśnienie. Po usta­niu ciśnienia woda natychmiast zamarznie, ale skutki tego mogą być fatalne! Lód jest więc stałą postacią płynnej wo­dy, jest ciałem stałym, złożonym z drob­niutkich krysztalików — sześciopromiennych gwiazdek, podobnych jak gwiazdki płatków śnieżnych. Od igiełek na wodzie się zaczyna, mróz z pary wodnej na szybach układa wspa­niałe desenie, czarowne drzewa, kwiaty i li­ście paprociowe, diamentowymi kryształkami skrzące; on tworzy przepiękne obrazy wodo­spadów, w krysztale „żywym" rzeźbiąc cud­ne wzory. Mocarny mróz — uroku pełen lód w swych postaciach różnych! Osobliwy jest ten lód. Najcieńszy, co led­wie kamyk drobny utrzyma, brzęczy i dzwo­ni niby szyba; lód słodkowodny (naszych rzek, stawów i jezior), grubości 5,1 cm — utrzymać może dorosłego człowieka; przy 10,2 cm — utrzymuje kawalerię, 12,7 cm — artylerię, 25,4 cm — tłumy ludzi, a przy gru­bości 45,7 cm utrzymać może pociąg. Lód morski jest słabszy — przy grubości 5,1 cm nie utrzyma nawet dziecka, jest miękki, ła­two go przebić. Grubość lodu bywa wszakże rozmaita i dochodzić może nawet do 300 m. Zasadniczo lód tworzy się na powierzchni, znane są jednak wypadki i okolice, gdzie lód powstaje na dnie i przez jakiś czas trzyma się podłoża, po oderwaniu zaś jako kra wypływa na powierzchnię. Zjawisko to występuje i w Bałtyku — przyczyny powstawania lodu den­nego ściśle nie są znane, istnieją tylko pew­nc przypuszczenia, wyjaśniające tę osobli­wość. Woda, jak każde ciało, przy oziębieniu kurczy się, ale... tylko do temperatury -\-4° C! Tu stanowi woda wyjątek, w skutkach dla życia ogromnie ważny. Przy 4° C woda jest najgęstsza — poniżej tej temperatury woda poczyna rozszerzać się aż do 0° C, tj. do chwili zamarznięcia. Woda przy zamarzaniu powiększa swą objętość mniej więcej o ł/io część. Że tak jest, łatwo o tym się przeko­nać pozostawiając na mrozie butelkę z wodą; dlatego też przed mrozami owija się słomą pompy i okrywa wszelkie przewody wod­ne — zaniedbanie odbija się boleśnie na kie­szeni. Trzeba potem słono płacić za napra­wę popękanych rur. Woda przy zamarzaniu rozszerza się, staje się rzadszą — lód w po­równaniu z wodą co do gęstości stanowi tyl­ko 0,92. Lód jest lżejszy od wody i to ma bardzo wielkie praktyczne znaczenie — gdy­by było przeciwnie, warstwy lodu opadałyby na dno, narastając wciąż i szybko od góry, wody w czasie mrozów „wymarzłyby" całko­wicie, wszelkie żywe stworzenia wodne wy­ginęłyby w ciągu jednej zimy. Że jednak lód jest lżejszy od wody, stąd pływa po powierz­chni, grubieje zaś zwolna przez zamrażanie najbliższej, stykającej się z nim warstwy wo­dy. Nie zdarza się przeto u nas, aby stawy (głębsze), rzeki i jeziora do dna wymarzły. Woda jest cięższa od lodu. Jeżeli mamy beczkę wody o wadze 1.000 kg, to taka sama beczka lodu ważyć będzie tylko około 917 kg (ale wszystkiej wody zamarzającej w so­bie nie utrzyma — trzeba będzie ulać akurat owe brakujące 83 kg, żeby beczki lód nie roz­sadził!). Dlatego też lód pływa, zanurzając się pod wodą w 9/io swojej objętości; lód mor­ski zanurza się w 8/«. Ale to rozszerzanie się wody przy zamar­zaniu ma dla rolnika jeszcze inne bardzo po­ważne znaczenie. Jesienną orkę zwykle za­leca się robić na pełną głębokość warstwy uprawnej, sztorcując przy tym skiby. Przez tę głęboką i wy sztorcowaną orkę ogromnie powiększamy powierzchnię roli, wystawioną na zmienne działanie deszczów, śniegów, mrozów i odwilży. Rola, nasiąkła od desz­czów, zamarza — cząsteczki wody rozsze­rzają się, rozsadzając przy tym grudki zie­mi. Kilkakrotnie w ciągu zimy powtarzające się nasiąkanie wodą i zamarzanie powoduje, że z wiosną na tym polu nie widzimy już tych wy sztorcowanych, zbrylonych skib, jeno rów­ną niemal zupełnie powierzchnię roli tak do­prawionej i spulchnionej, jak tego żadnym na­rzędziem i ludzkim staraniem dokonać się nie da! W tym wypadku człowiek działał świa­domie, wyzyskując na swoją korzyść prawa i siły przyrody. Dzieją się wszakże i poza człowiekiem rzeczy, co od wieków trwają i dziać się będą po skończeniu świata! Oto wyobraźmy sobie, że jakąś szczeliną woda dostała się dc wnętrza skały olbrzymiej i tam pod ciśnieniem temperatura zamarzania ob­niżyła się do —1° C. Ciśnienie z jakichś przy­czyn ustało — woda zamarza natychmiast i rozszerza się z niesłychaną siłą 140 tonn l\ na 1 cal kwadratowy (645 mm2)! Najpotężniej­sze skały nie oprą się niszczącemu działa­niu... krzepnącej wody! Osobliwy twór ten lód. Bryłę lodu, wspar­tą na podstawkach, można drutem obciążo­nym większym ciężarem przeciąć na pół i... śladu po tym nie zostanie! Lód znowu cały — zamarzł natychmiast i połączył w jedną ca­łość po przejściu drutu! Twardy jest i kruchy, w nić rozciągnąć się nie da, a mimo to... pod ciśnieniem ,,giętki" się staje i w lodowcach płynie niby woda, choć znacznie wolniej! Zimny jest, a jednak... zapalić może — jeżeli zrobić z lodu soczewkę podobną jak w szkle powiększającym i skupić przy jej pomocy promienie słoneczne, to zapalić można wszy­stko, jak przy użyciu dobrego szkła powięk­szającego! Ale lód tworzy się nie tylko na wodzie — w górach wysokich, o dość łagodnych zbo­czach, narastające zwały śniegu pod włas­nym ciśnieniem lodowacieją i potem ruszają ku dołowi w postaci tzw. lodowców. U nas lodowców nie ma — góry nasze albo za nis­kie, albo za ostre mają szczyty, aby móc utrzymać większe masy śniegu, konieczne dla powstania lodowca. W Szwajcarii jest 471 lodowców, z których najdłuższy (Wielki Aletsch) ma około 20 kim długości i 1.790 m szerokości w miejscu najszerszym. Szybkość, z jaką te lodowce spływają, wynosi od 45 m do 110 m na rok, czyli około 12,7 cm do 30,5 cm dziennie. Są to wszakże postacie zaledwo lilipucie wobec olbrzymich lodowisk Grenlandii, któ­rej przeszło 1.300.000 kim kwadr, pokryte jest lodem. Masa lodu, grubości 600—1000 m. szeroka na dziesiątki i setki kilometrów, spływa powoli do oceanu, gdzie odrywają się potężne bloki, dając zaczątek górom kxlo- wym. Obserwowano góry lodowe wysokości 450 m ponad wodą, a że lód morski zanurza się "/•, stąd cała wysokość tej góry musiała wynosić ponad 3.700 m! Potęga, moc strasz­na w tych olbrzymach martwych i zimnych— one to stały się przyczyną okropnej kata­strofy wspaniałego parowca „Titanic" w ro­ku 1912, gdzie 1.500 osób zginęło; one wiele innych tragedyj spowdowały. Dzisiaj specjal­ne statki strzegą bezpieczeństwa, silnymi środkami wybuchowymi niszcząc groźne blo­ki lodowe, których waga dochodzi nieraz do półtora miliona tonn! Tak to z tej wody powstają lody, co swą pięknością człeka czarują, służą mu zawsze w pracy na roli, w przemyśle, w lecznictwie i w budownictwie, często zaś, jako groźne i ślepe przyrody siły, śmierć i zniszczenie nio­są wszystkiemu, co na swej drodze gdziekol­wiek spotkają.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi