Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Teoria a praktyka

  Teoria, to długie, żmudne badania i nig­dy nie kończące się studia zastępów ludzi uczonych, którzy poświęcam tej pracy całe swoje życie. Praktyka zaś, — to wykonywanie w ży­ciu tych zdobyczy i wynalazków; które przynosi z sobą teoria. Oba te elementy — teoria i praktyka, —' muszą się wzajemnie o siebie opierać/i uzu­pełniać. One to razem wzięte stanowią pod­stawę wszelkiego postępu. W życiu jednak niestety nie zawsze tak bywa. Zwłaszcza w życiu rolniczym, zbyt często teoria idzie swoją drogą, a praktyka swoją. Nie żywimy zbyt wiele zaufania do teorii, mówiąc, że „co dobre jest w teorii to nie w życiu". Wynika to w dużej mierze z braku umie­jętności wcielania w życie wiadomości teo­retycznych. Uwidacznia się to przy każdej sposobno­ści w naszym wiejskim życiu, ale najwięcej braki te rzucają się w oczy w pracach ze­społów Przysposobienia Rolniczego. Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą, gdyż zespoły P. R. są właśnie tymi komórkami życia na wsi, w których najmocniej wchłania się wiedzę fachową. Stąd też i stosunek nabytych wia­domości do praktykowania ich w życiu od­bija się tu najmocniej. Całe nasze tzw. wychowanie gospodar­cze polega na przygotowaniu młodych rolni­ków do umiejętnego zdobywania wiedzy i je­dnoczesnego wcielania jej w życie. Jednak zbyt często w pracach zespołu P. R. spotykamy się ze zjawiskiem zdobywa­nia fachowej wiedzy jakby tylko dla samych wiadomości. Od wielu lat np. narzekamy na mały do­robek, jaki zostawiają po sobie wychowanko­wie szkół rolniczych. Wielu absolwentów szkół ogólnokształcących, kursów facho­wych i innych, pozostaje przecież na wsi, a narazie widać jednak koło nich większych jakichś przemian życia. Przywykliśmy do dyplomów, świadectw szkół itp. i raczej od tej strony staramy się oceniać przydatność ludzi, nie zwracając szczególnej uwagi na drugą, kto wie, czy nie ważniejszą stronę, ma to mianowicie, jak ci ludzie wcielają w życie posiadane wiadomo­ści. Spotyka się często zespoły P. R. przygo­towane teoretycznie bardzo dobrze, ale nie wcielające zdobytych wiadomości w życie. Dla zobrazowania wymienionych niedo-magań w naszej pracy, przytoczymy kilka spostrzeżeń z lustracji kilku zespołów P. R. Oto jesteśmy w zespole II. stopnia. Te­matem pracy jest wychów prosiąt. Zespół, złożony z 7 osób, w ubiegłym roku przera­biał uprawę buraków pastewnych. Zapozna­jemy się z pracami zimowymi zespołu. Oka­zuje się, że pracowali bardzo dobrze. Ze­brań samokształceniowych odbyto 52. Prze­robiono broszurę tematową, kilka rozdzia­łów książki Z. Moczarskiego o ogólnej ho­dowli zwierząt, Kursy Staszica, oraz czyta­no wszystkie numery pisma „Przysposobie­nie Rolnicze". Nie za leżnie od tego każdy z uczestników przerabiał samodzielnie ten materiał oświatowy, by, jak mówili, lepiej się nauczyć. Pogawędki przeprowadzone z uczestnikami zespołu, dały nam wrażenie jak najlepsze. Rzeczywiście, poziom wiadomości niektórych członków osiągnięto bardzo wy­soki. Odpowiedzi pełne, treściwe i gładkie mówiły dobitnie o wielkości włożonego wy­siłku umysłowego. Stosunek rodziców do tych prac jest bardzo przychylny, przeszkód specjalnych zespół nie miał. Gdy jednak przeszliśmy od strony teore­tycznej do praktycznej, to okazało się od-razu, że praktyka nie nadążała zupełnie za teorią. Zainteresował nas przede wszyst­kim stan buraków pastewnych, które przecież w roku ubiegłym były tematem prac zespołu. Jaka uprawa, siew, pielęgnacja? Czy próbu­jecie choć trochę ulepszać dotychczasowe prace w polu na całym obszarze? Czy przy­dały się wiadomości z roku zeszłego z pism, broszur, książek, kursów itp.? Dziwna rzecz, zaledwie jeden z uczestni­ków zastosował pogłębianie orki. U nikogo nie widzieliśmy prób walki z chwastami, lep­szej uprawy, czy pielęgnacji. Owszem, u kil­ku osób rzucały się w oczy dość pokaźne osty i przekwitająca już ognicha! „To bardzo ciężko i trudno to zrobić" — słyszymy na usprawiedliwienie. Sporo uwag nasunęły nam i prace zwią­zane z wychowem prosiąt. Idziemy do innego zespołu w sąsiedniej wiosce. Tu pierwszy stopień na ukończeniu. Wiadomości teoretyczne dość słabe. „My umiemy uprawiać rolę, nie ma się czego uczyć" — objaśnia nas przodownik zespołu. A czemuż to pola takie zachwaszczone — czy nie macie na nie lekarstwa? — Tych chwastów się tu nie wypleni — mówi przodownik. — Jak pamiętam od lat — tu u nas pola są zachwaszczone i nic nie daje się z nimi zrobić... — Widzimy, że zes­pół jeszcze nie ruszył z miejsca z pracą. Jedziemy do zespołu III. stopnia w wios­ce odległej o kilka kilometrów. Uprawiają tu warzywa. W pierwszym roku uprawiali ziemniaki, w drugim mieli za temat wychów prosiąt. Wiadomości teoretycznych mają du­żo. Widać ogromne wysiłki, aby jak najwię­cej tych wiadomości zastosować w gospodar­stwie. Już we wsi znać że jest tu zespół P. R., widać ładnie zabrukowane podwórka, pola w pobliżu domów bez chwastów. Słyszymy tu już o dobrej uprawie ziemi, o prawidłowym przechowywaniu obornika, o kiszonkach, od­powiednim żywieniu zwierząt i innych róż­nych ulepszeniach w gospodarstwie. Przodownik zespołu, typ prawdziwego sa­mouka, przedstawia nam i inne prace zespo­łu dotychczas podejmowane i zamierzenia na przyszłe lata. Daje nam zestawienie strat, jakie wieś ponosiła w związku z jeżdżeniem co wtorek lub piątek na targ do miasta znacznej większości rolników, by spieniężyć parę mendli jaj lub sery, czy drób. Obecnie jest już w tej wsi spółdzielnia, która prowadzi skup tych rzeczy i załatwia inne potrzeby ludności. Jest już tam i spół­dzielnia mleczarska. Z zaoszczędzonych dni na wyjazdach na targi, wieś wykopała dużą studnię, aby mieć dostatek wody w lata su­che i w razie pożarów, bo brak studni wieś odczuwała. A ponadto jeszcze wystarczyło tych dni i robocizny, by natłuc kamienia i urządzić ładną i dobrą drogę przez wieś i dojazd do wsi. „Jak się tak czyta różne pisma i książki — człowiek się dopiero' dowiaduje jak ludzie żyją i pracują. My, chociaż bardzo powoli, ale staramy się te wiadomości zdobyte, wprowadzać w życie. Za parę lat, to już na­sza wieś będzie inaczej .wyglądać, tak jak dzisiejsza nie jest już podobna do tej z przed czterech lat" — zakończył przodownik. Tak myśleć i robić winniśmy w zespołach wszyscy, by osiągnąć ze swojej pracy dużo korzyści. Najmniej korzystną pracą jest „ga­danie" bez czynu, chociaż jest ono i mądre Stopniowo, powoli, ale stale i wytrwale musimy przechodzić do praktykowania w go­spodarstwie zdobytych wiadomości.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://kobietaistyl.pl/oczyszczanie-watroby-tombaka-na-czym-ono-polega/