Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Rady i wskazówki dla samouków-rolników

  Jan Stanisław Andrzejewski z Krzymo­wa, pow. koniński. Ma lat 20. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną i dokształca się obecnie sam. Ma zamiłowania literackie i chciałby w tym kierunku poprowadzić pracę nad sobą, Prosi o wskazanie mu od­powiednich książek z tego zakresu oraz o doradzenie, jak je ma wykorzystać. Chciałby również opanować dobrze zasady obwiązu­jącej dziś pisowni i zapytuje, jaki podręcz­nik się do tego najlepiej nadaje Myśli wresz­cie o wiejskim uniwersytecie ludowym i pro­si o podanie mu adresów tych placówek oświatowych u nas. Odpowiedź. — Co do pierwszej sprawy — to najpierw musimy powiedzieć ogólnie, że aby móc pisać wiersze czy inne utwory lite­rackie, trzeba — obok talentu i zamiłowania w tym kierunku — dużo i rzetelnie popra­cować nad sobą. Pracę tę należy sobie przy tym z jakąś myślą przewodnią ułożyć. A więc tak ją zorganizować, żeby od prost­szych i łatwiejszych rzeczy przechodzić stopniowo do bardziej złożonych. I żeby człowiek sam czuł w toku roboty, że czyni postępy, czyli że mu naprawdę czegoś przy­bywa w głowie i w sercu. Druga ważna rzecz — to umiejętność czytania wybranych książek. Przy samo­kształceniu nie czyta się tylko dla rozrywki i przyjemności. Lecz «każdą książkę przera­biamy według pewnej metody, której się trzeba również nauczyć. Pomóc w tym mo­że nieduża broszura J. Skarżyńskiej pt. „Jak czytać książki i gazety" (cena zł 0.80), oraz druga tej samej autorki pt. „Praca z książką naukową" (cena zł 2.50). Przechodząc do samej odpowiedzi na po­stawione pytanie, radzilibyśmy poznać na wstępie twórczość literacką takich samych, jak Kolega, samouków wiejskich. A właśnie wyszła o nich niedawno we Lwowie książka napisana przez Karola Ludwika Konińskie­go pt. „Pisarze ludowi. Wybór pism i stu­dium o literaturze ludowej". Kosztuie (2 to­my) zł 6. Warto również poznać bliżej lite­racką twórczość jednego jakiegoś samouka, np. Józefa Niecki, którego najciekawsze rzeczy wyszły niedawno' z druku w osobnym tomie pt. „W chłopski świat" (cena zł 2.50). Na szczególną uwagę zasługuje broszura te­goż autora pt. „O wewnętrzne życie wsi". Dalej radzilibyśmy zabrać się do czyta­nia dzieł Władysława Orkana. Szczególnie zaś ważne by tu były jego „Wskazania" i „Listy ze wsi". Potem trzeba by było prze­czytać może jeszcze raz Wł. Reymonta „Chłopów", K. Tetmajera „Na skalnym Pod­halu" i W. Burka , Droga przez wieś". W dal­szej kolejności warto by poznać np. twór­czość Stefana Żeromskiego, Bolesława Pru­sa, Henryka Sienkiewicza i innych... Dużą rolę w kształceniu stylu i języka odgrywają poezje. Dlatego wskazane jest czytanie utworów najwybitniejszych poetów, jakimi w naszej literaturze są: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Jan Kasprowicz. Trudno tu wyliczyć wszystkie książki, bo zajęłoby to zbyt dużo miejsca. Zresztą, gdy się człowiek rozczyta, to już potem sam sobie będzie w wyborze radził. Jeżeli chodzi o zasady nowej pisowni, ta radzilibyśmy nabyć sobie i mieć zawsze pod ręką broszurę pt. „Pisownia polska, przepi­sy — słowniczek", wydaną przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w r. 1936. Cena zł 0.90. Wykaz wiejskich uniwersytetów ludo­wych podaliśmy w N-rze 23 „Przysposobie­nia Rolniczego" z roku ubiegłego. W tym zaś roku wyszła z druku niedawno specjal­na książka pt. „Wiejskie uniwersytety lu­dowe w Polsce", z której między innymi można się dowiedzieć szczegółowo o pro­gramie pracy każdego uniwersytetu. Kosztu­je zł 3. Wszystkie wymienione wyżej książki można sprowadzić za pośrednictwem Książ­nicy dla Rolników, Warszawa 1, ul. Koperni­ka 30. Wacyniak z Bodzewą, pow. grójecki. Skończył w swoim czasie 5 klas szkoły po­wszechnej i później szkołę rolniczą. Obecnie chciałby zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klasowej szkoły powszechnej. Zapytuje, czy posiadane obecnie wiadomości wystar­czą mu do otrzymania tego świadectwa, a jeśli nie, to w jaki sposób ma się dokształcić i gdzie się udać na egzamin. Dalej pyta, czy jest taka szkoła, która uczy tańców ludo­wych. Jeśli nie ma, to w jaki sposób można się nauczyć tych tańców. Odpowiedź: — 1. Żeby w położeniu Kole­gi zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klaso­wej szkoły powszechnej, należy się przygo­tować do egzaminu, który można zdawać w najbliższej 7-klasowej szkole powszechnej. Mając za sobą szkołę rolniczą, łatwiej i prawdopodobnie szybciej się Kolega upora z materiałem, który będzie do przerobienia. Najprościej by było zaprenumerować sobie odpowiedni kurs korespondencyjny w Po­wszechnej Uczelni Korespondencyjnej (War­szawa, ul. Mokotowska 19) i według niego w ciągu roku przerobić, co jest do egzami­nu wymagane. Opłata za taki kurs wynosi zł 140, jeśli się wnosi całą należność z góry; jeśli zaś w ratach miesięcznych, to zł 150, czyli po zł 15 przez 10 miesięcy. Gdyby zaś takie urządzenie się było nie­możliwe, należałoby zasięgnąć bliższych in-formacyj o wymaganiach egzaminacyjnych w inspektoracie szkolnym i następnie same­mu wziąć się do pracy. Przydałaby się jed­nak i w tym wypadku pomoc ze strony ja­kiegoś nauczyciela, który by choć od czasu do czasu — w najgorszych przynajmniej trud­nościach udzielił wskazówek. 2. Szkoły tańców ludowych nie znamy. Najpraktyczniej chyba uczyć się tych tańców na zabawach wiejskich. A. Zozula (bez podania miejsca stałego zamieszkania). Jest z zawodu krawcem. Za­pytuje, gdzie są u nas kursy krawieckie, aby się mógł jeszcze poduczyć krawiecczyzny. Albo gdzie można zasięgnąć informacyj o te­go rodzaju kursach. Odpowiedź: Ponieważ Kolega nie podaje, gdzie stale mieszka, trudno nam wyliczać wszystkie kursy o które chodzi. Dlatego ra­dzimy zaopatrzyć się w świeżo wydaną bro­szurę pt. „Informator — szkoły zawodowe". Można ją otrzymać, przesyłając zł 1 w znacz­kach pocztowych do Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodo­wych — Warszawa 1, ul. Żurawia 9.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • fizykoterapia warszawa