Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego

  Rok 1918 — 1938. Dwadzieścia lat bytu i pracy w Niepodległej Polsce zaznaczyły się mocno w istnieniu i rozwoju różnych dzie­dzin życia i pracy naszego społeczeństwa w ogóle, a wiejskiego w szczególności. Wieś polska w rozwoju swoim zrobiła olbrzymi skok naprzód, wyrównując częściowo za­ległości przeszłości, za mało jednak zrobiła jak na swoje potrzeby. Również za mało w stosunku do tego szalonego wyścigu społe­czeństw, jaki się po wojnie rozpoczął i obec­nie odbywa, a w którym Polska musi nadą­żać, by w tyle nie zostać i nie być pobitą przez innych. W dążeniu wsi polskiej naprzód — młodzież wiejska odegrać ma rolę przodują­cą, by wchodząc w życie, podejmując się go­spodarzenia, godnie i dobrze działać mogła i umiała. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, czego też młodzież wiejska, zwłaszcza ta chętniejsza, zorganizowana, dokonała w cią­gu tych dwudziestu lat dla przygotowania się do lepszego gospodarzenia. W momencie odzyskania Niepodległości zorganizowanej młodzieży było w Polsce nie­wiele. Pod względem jednak postawy ide­owej i wartości twórczych stała ona na wy­sokim poziomie. Wielu spośród tej młodzie­ży tworzyło kadry ideowe, wychodząc ze wsi do Legionów, Polskiej Organi­zacji Wojskowej i w ogóle armii pol­skiej. Wróciwszy do szeregów zor­ganizowanej młodzieży wiejskiej, da­li zaczyn wartościowy. Jednak kilkaset kół młodzieży z kilkunastu tysiącami członków, to było niewiele w stosunku do paru-milionowej rzeszy młodzieży wiej­skiej. Już wtedy, jak i w latach na­stępnych, zagadnienia gospodarcze, zawodowe, były pracą ważną, do­cenianą, choć prowadzoną doraźnie i bez wyraźnego planu. Sprawozdanie najpoważniejszej wówczas organizacji młodzieży wiej­skiej — Centralnego Związku Mło­dzieży Wiejskiej (jeszcze przed roz­dzieleniem tej organizacji na obec­ny Centralny Związek Młodej Wsi „Siew" i Związek Młodzieży Wiejskiej R.P. „Wici") z roku 1925 takie zawiera dane z tej pracy: Niby wszystka młodzież wiejska, i ta zor­ganizowana i niezorganizowana, przygoto­wywała się do pracy w gospodarstwie, ale w sposób bardzo pierwotny i ograniczony, bo tylko tyle, co mogli od rodziców się na­uczyć, a więc przeważnie w sposób przesta­rzały, bez uwzględnienia postępu rolniczego i tego, co niosły zdobycze wiedzy rolniczej. Bowiem dorośli rolnicy przygotowywali się do zawodu w jeszcze gorszych warunkach i skromniejszym zakresie, zaś praca oświato­wa w kółkach rolniczych czy kołach go­spodyń wiejskich, do których zresztą nale­żało b. mało dorosłych rolników, była rów­nież słabo rozwinięta . Najwięcej byli przygotowani ci, co prze­szli przez szkoły rolnicze, ale i tych było bardzo niewielu. W roku 1920 wydana została ustawa o szkołach rolniczych. Dała ona podstawę do szybkiego wzrostu ilości szkół rolniczych, tak dla młodzieży męskiej jak i żeńskiej. Dzisiaj posiadamy sto kilkadziesiąt szkół, które kończy corocznie 7—8.000 młodzieży. Prawdziwy jednak przewrót w pracach przygotowywania się młodzieży wiejskiej do zawodu rolniczego wywołała zapocząt­kowana w roku 1926, przez wspomniany wyżej Centralny Związek Młodzieży Wiej­skiej, akcja Przysposobienia Rolniczego. Z początku nazywało się to wychowaniem rol­niczym młodzieży wiejskiej. Akcja ta zosta­ła oparta o wykonywanie praktycznych za­dań" rolniczych, ujętych w formę zawodów-konkursów, a więc kto lepiej zrobi. Istotą tej pracy było, a jest i dzisiaj, po­prawienie własnymi siłami i możliwościami swego przyszłego gospodarstwa, ucząc się na małym jego kawałku. Wówczas zachętą była ambicja wygrania tego jakby wy­ścigu pracy, dziś natomiast chęć zdobycia umiejętności korzystania z wiedzy rolniczej, wytrwałości i systematyczności w pracy. Dzięki temu, że jest to własna, zorgani­zowana praca młodzieży, która otrzymuje tylko pomoc fachową, wydawniczą itp., akcja ta chętnie została przez młodzież przyjęta, uznana za własną, odpowiadającą potrzebom i warunkom wiejskim. Robota zaczęła się rozwijać. Jej właści­wy twórca i organizator, dziś już nieżyjący Prof. Józef Mikułowski-Pomorski zajął się serdecznie i gruntownie jej pogłębieniem i rozszerzeniem. Wkrótce wszystkie zrzesze­nia obejmujące zorganizowaną młodzież wiejską, a więc obok obecnego Centralne­go Związku Młodej Wsi i Związku Młodzie­ży Wiejskiej R. P. „Wici", podjęły akcję PR również Katolickie Związki Młodzieży Mę­skiej i Żeńskiej, Związek Strzelecki, różne związki regionalne, istniejący przez pewien czas Związek Młodzieży Ludowej, zespoły organizowane przez b. Centralne Towarzy­stwo Rolnicze itd. Na szybki rozwój akcji wskazują cyfry: Kiedy w 1926 roku rozpoczęło akcję 35 zespołów obejmujących 202 uczniów, to już w 1929 roku rozpoczęło 7.010 zespołów li­czących 52.182 uczniów. W związku z przeżywanym kryzysem go­spodarczym i akcja PR doznała załamania, które jednak zwycięsko, a nawet z korzy­ścią dla jakości przetrwała. Wprowadzenie 3-ch stopni sprawności PR, a więc pewnego już systematycznego i planowego działania, również wpłynęło na osłabienie ilościowego rozwoju. Akcja jednak ciągle się rozwijała, a co najważniejsze, pogłębiała, wrastała w teren, w organizacje młodzieży i pomagają­ce organizacje rolnicze, zyskała pomoc i za­ufanie czynników państwowych i samorządo­wych — stała się robotą poważną, koniecz­ną w życiu i rozwoju wsi i zorganizowanej młodzieży. Dzięki swoim wartościom oświatowo-rolniczym, samokształceniowym i wycho­wawczym — kształtuje dzisiaj nowego czło­wieka wiejskiego w Polsce, z charakterem, twórczego, umieją­cego pracować samodzielnie i w gromadzie, umiejącego zmieniać rzeczywistość na lepsze. W roku bieżącym rozpoczę­ło już pracę w PR z górą 11.000 zespołów, liczących blisko 90.000 uczestników. Z tej liczby 80% a może i więcej, tak się przy­najmniej należy spodziewać, do­prowadzi swoją pracę do końca. Prawdopodobnie w roku przy­szłym liczba uczestników pla­nowej akcji PR* przekroczy 100.000, a może nawet dojdzie do 120.000. Organizowany w całym kraju zespół instruk­torów PR w powiatach, zaś inspektorów w województwach, w oparciu o towarzy­stwa i izby rolnicze, poza tym stałe i stale powiększające się świadczenia pieniężne ze strony samorządów terytorialnych, izb rol­niczych i Ministerstwa Rolnictwa i R. R. Świadczenia te dochodzą do półtora miliona złotych rocznie, a dawane są z całą świado­mością i zrozumieniem, że robota młodzieży wiejskiej tego warta, a nie z filantropii, czy przejściowej mody lub fantazji. Trwałoś­ci podstaw akcji PR dowodzi również kilka­set tysięcy złotych wnoszonych przez samą młodzież jako opłaty za nasiona, zwierzęta konkursowe, broszury, czasopisma, kursy i wycieczki. Ten wkład pieniężny, często gro­szowy, jest jednak najwartościowszym, bo­wiem jest wkładem młodzieży we własną pracę. Możemy powiedzieć sobie w rocznicę dwudziestolecia odzyskania niepodległego bytu Państwa Polskiego i związanym z tym okresem prac i poczynań społe­czeństwa wiejskiego, że młodzież wiejska na odcinku Przysposobienia Rolniczego nie zaniedbała swego przygotowania za­wodowego, choć jeszcze ma bardzo wiele do wykonania. Możemy już dzisiaj myśleć i mówić o tym, oczywiście wierząc mocno w to, że akcja Przysposobienia Rolniczego młodzieży wiejskiej stać się musi akcją obej­mującą wszystką młodzież zorganizowaną wiejską, że sieć organizacyjna młodzieży wiejskiej tak się rozrośnie, że w niedługiej przyszłości nie będzie gromady, nie będzie ośrodka wiejskiego, gdzie by nie było PR. Wynikiem tego będzie, że każdy kto obej­mie gospodarstwo będzie do tego rzetelnie przygotowany. A gdy każdy na swoim będzie umiał sa­modzielnie, twórczo i mądrze gospodirzć, gdy sprzęgną się wysiłki i prace wszystkich w świadomy, zorganizowany, zbiorowy czyn wsi, silną i stanowczą będzie wieś — podstawa i treść główna Ojczyzny naszej.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • psychoterapia psychodynamiczna