Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Po zalaniu piwnicy konieczne jest natychmiastowe osuszanie ciany iniekcj krystaliczn, aby przywrci rwnowag i utrzyma ciany, mury suche. rodek Suchy Dom.

  Rolnictwo

  O łych co kradnq słońce i wodę

  Do odwiecznych utrapień rolnika należy walka ze wszelkiego rodzaju złodziej­stwem. Oprócz tych dwunożnych, co potra­fią snopki z pola ściągać, świntucha z chlewa wynieść i każdy zamek otworzyć, jest jesz­cze w gospodarstwie wielu innych złodzie­jaszków, korzy występując pojedynczo pra­wie nie zwracają na siebie uwagi rolnika, ale kiedy się ich zbiorą chmary, to już grabią rzetelnie i nieraz do klęski doprowadzają. Setki, a może i tysiące Lat trwali rolnicy w bezradności i w bezsilnym patrzeniu jak w biały dzień na ich oczach ginęły najpiękniej­sze plony, niszczone przez rozmai.e robac­two, pleśnie i grzybki i chwast wreszcie, co doszczę nie zagłuszyć potrafi rośliny upraw­ne. Wprawdzie i w tych odległych bardzo latach poszukiwano wciąż sposobów na te różne utrapienia, nie zawsze jednak na sku­teczne na raf lano. Nie było zaś zwłaszcza należytego zrozumienia dla tych spraw i pow­szechnego stosowania środków ochronnych. Dzisiaj zaznacza się już poważny krok na­przód w tej dziedzinie, jednakże wciąż jesz­cze pozostaje wielka liczba rolników, którzy sprawy tej należycie nie doceniają i o swój pożytek jakoby dbać nie chcą. Wśród tych osobliwych złodziejaszków, co rolnika na jego oczach okradają, odrębną grupę stanowią chwasty — złodzieje słońca i wody. Z nastaniem cieplejszych dni wios­ny pola nasze zielenieć zaczynają młodym chwastowym liściem. W maju i czerwcu żół­cą się pola niby rzepakami obsiane — zdob­ne kwiatem gorczycy i łopuchy, co sobie jakby specjalnie upodobała jęczmiona i owsy, choć i w ziemniakach także rość lubi. W ży­tach zakwitaią modraki, chabry, bławatki. Pszenice zdobne czerwienią maków podsu­wają pomysły dla pięknych obrazów malar­skich, kolczaste osty, pachnące powoje, pe­rze, podbiały i wszelkie inne chwasty mnożą się bez liku, wydatnie obniżając plony roślin uprawnych. Chwast każdy w twardych warunkach ży­cia zahartowany, jest wytrzymały na wszel­kie niedostatki i w najgorszej nawet biedzie rośnie i ród swój pomnaża. Tam, gdzie rośli­ny uprawne uszlachetnione udać się nie mo­gą, chwasty wyrosną, posiadają bowiem większą zdolność pobierania pokarmów na­wet z tych źródeł, skąd zdawało by się nic już wyciągnąć nie można. Silnie rozwinięty ich system korzeniowy głęboko sięga w ro­lę i zabiera z niej wszystko, co się da zabrać, pozostawiając roślinom uprawnym mizerne resztki, które na lichy nawet plon nie star­czą. Wytrzymalsze i mniej wymagające chwa­sty są tym groźniejsze dla roślin uprawnych. Łatwo sobie wyobrazić jakie będą skut­ki, jeśli np. dookoła delikatnego jęczmienia, który jest słaby i jakby do małego dzieciaka podobny — wyrosną łopuchy i swymi ko-rzeniskami odżerać zaczną wątłą roślinę. To tak jakby z jednej misy jadł naraz mały dzie­ciak łyżeczką i kilku dryblasów warząchwia-mi — stare draby nażrą się do syta, dzieciak będzie głodny! Ale te pokarmy przecie na sucho z ziemi do roślinki nie idą—muszą one być rozpusz­czone w wodzie i z nią razem, za pomocą korzeni są pobierane przez rośliny. Dosta­tek wilgoci jest zatem niezbędnym warun­kiem odżywiania się roślin. Chwasty i tu czynią szkodę, silnymi bowiem korzeniami z głębin ziemi wszelkie zapasy wilgoci wy­ciągają, skazując sąsiednie rośliny uprawne na głodowanie i śmierć z pragnienia. A że chwasty przytem w szerokie przeważnie liś­cie obfitują, wytwarzają tym większe nie­bezpieczeństwo osuszenia roli, gdyż z więk­szej powierzchni liści więcej wilgoci paruje, a na jej miejsce nowe zapasy z ziemi muszą być doprowadzone, żeby roślina mogła żyć i rozwijać się. Prawdziwie więc można naz­wać chwasty złodziejami, okradającymi roś­liny uprawne z wody. Duże i w wielkiej liczbie występujące liście u chwastów — to nowa bieda dla ro­ślin uprawnych, które wyrastają wolniutko z ziemi i zanim ukażą się na wierzchu, chwa­sty już zdążyły okryć się liśćmi i rolę niby parasolem nimi przysłonić, co wprawdzie chroni od spiekoty, ale też drogę przed słoń­cem zamyka. A słońce przecież to motor, za sprawą którego w zielonych liściach odby­wają się cudowne fabrykacje cukrów, prze­dziwne przemiany ciał prostych z ziemi i po­wietrza czerpanych na związki złożone, tak zwane ciała organiczne, których sztucznie dotąd wyrobić się nie dało. Za sprawą słoń­ca liście stają się fabrykami plonów rolni­ka — bez liści i bez dostatku słońca nie mie­libyśmy ani ziarna w jęczmieniu, ani cukru w buraku, ani mączki w ziemniaku i innych pożytków z roślin uprawnych. Jeśli więc chwasty swymi szerokimi liściskami osłonią zewsząd rośliny uprawne, to mniej wtedy promieni słonecznych do nich będzie docho­dzić, gorsze będą plony i choć te same sta­rania, choć to samo nawożenie, wynik jed­nakże będzie nieoczekiwany: dużo kłopotu i troski, a pożytek mały. Mniej wymagające i wytrzymalsze od na­sion roślin uprawnych nasiona chwastów mo­gą całymi latami leżeć w głębszych war­stwach roli, kiedy zaś dostaną się bliżej pod powierzchnię, kiełkują jakby świeżo zasiane, zachwaszczając pola zdawało by się czyste. 1 tym się tłumaczy osobliwe zjawisko, że choć ojciec starannie rolę odchwaszcza, to nieraz jeszcze syn lub wnuk nawet chwa­sty sprzątać musi. Okazuje się na przy­kład, że nasiona łopuchy mogą i 50 nawet lat w ziemi przeleżeć i po tym czasie skieł­kować! A nasion tych znowu bywa dziesiątki ty­sięcy z każdej rośliny. Piękny czerwony mak wydaje około 50 tysięcy nasion, oset — 20 tysięcy, gorczyca — 6 tysięcy, łopucha — 2 tysiące. Nic więc dziwnego, że chwastów wszędzie obfitość skoro są one tak mnożne. Ile szkód przyczyniają rolnictwu chwasty doskonale wiedzą ci, co z zachwaszczonego pola zbierają 5 q zamiast 14 q, co mają nie­raz żyto o ziarnie gorszym od pośladu za­miast celnego ziarna zebranego z czystej roli. Walka z chwastami — powszechna i nie­ustępliwa — jest warunkiem nieodzownym podniesienia wysokości i jakości plonów na­szych pól. Zrozumieć to musi każdy świa­tły rolnik, przede wszystkim zaś każdy PR-owiec, któremu w spuściźnie swojej prof. J. Mikułowski-Pomorski pozostawił nakaz: „Hasłem ucznia PR być winno: gdzie ja pra­cuję, na drodze, po której chodzę chwastów być nie może"! Tępić chwasty trzeba wtedy, kiedy ich jeszcze nie ma! Do walki z chwastami przy­stępować należy jak najrychlej, póki są one małe, niewidoczne i przy każdej okazji o ich zwalczaniu trzeba pamiętać. W uprawach po­lowych wszelkie bronki i zgrzebła w porę zastosowane będą tu wielce pomocne póki chwasty małe. W uprawach ogrodowych i zadaniach PR-owych ogromne usługi odda­wać będzie strzemiączko. Kto tych najpierw-szych i najważniejszych uprawek zaniedbał albo ich nie mógł wykonać z jakichkolwiek przyczyn, ten musi pilnować, aby chwast nie wydał nasienia — wypadnie więc skaszać go wierzchem, albo też specjalnymi gęstym., grabiami zrywać główki kwiatowe. Stosują też środki chemiczne, wyrabiane w kraju przez fabrykę w Jaworznie, jak na przy­kład łopuszniak i inne, które zwykle dają dobre wyniki. Z powodzeniem też używany bywa siarczan żelaza (witriol żelazny — zielony kamień) w roztworze 25%. Stosuje się go na chwasty szerokolistne w dzień po­godny na rośliny suche — na 1 ha wychodzi około 600 litrów płynu, do którego trzeba dodać 5 kg melasy, która płyn na listkach lepiej utrzymuje. Pól, na których w zboże wsiano koniczynę lub inne szerokolistne roś­liny, opryskiwać tym nie należy. W doświad czeniach niemieckich dobre wyniki dało stosowanie w zwalczaniu chwastów szeroko-listnych azotniaku pylistego i kainitu pyliste-go. Nawozy te rozsiewa się na rośliny wil­gotne od rosy lub od deszczu i w czas po­godny. Na 1 ha wypada około 150 kg azotniaku lub 8—12 q kainitu, można też dać mieszankę 150 kg azotniaku i 600 kg kainitu. Tak samo jak witriol żelazny tak i te nawozy mogą być rozsiewane, gdyż w zbo­żach nie ma wsiewek, a najlepiej działają kiedy ognicha ma 2 — 3 listki. Zresztą spo­sobów i środków do walki z chwastami jest wiele, przede wszystkim należy wyzyskać te najprostsze i nic nie kosztujące i zapo­biegać rozsiewaniu się chwastów. Niechaj więc powszechnym nakazem dla naszych rolników będzie obowiązek nie­ustępliwej wytrwałej walki z chwastami, bo „wszystkie podatki, które wieś płaci, razem zebrane, stanowią mniej niż to, co tracimy przez chwasty".

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://mafashion.pl/nuzeniec-ludzki-maly-pasozyt-skory/