Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Rolnictwo

  Średnie szkoły rolnicze

  Dążenie do zakładania szkół rolniczych o poziomie średnim wystąpiło stosunko­wo późno, mianowicie około 1870 roku. Jąk wiemy, najpierw uznano potrzebę szkół wyż­szych, głównie dla rządzenia sprawami rolni­czymi, a dalej dla prowadzenia majątków; następnie przyszła kolej na szkoły niższe, z początku dla wykształcenia rządców, a póź­niej i drobnych gospodarzy. Zresztą tak zwa­ne szkoły rolnicze wyższe przez długie lata miały naprawdę poziom średni i dopiero kie­dy zaczęto wymagać przy przyjmowaniu do nich świadectwa z ukończenia gimnazjum — wyłoniły się ostatecznie średnie szkoły rol­nicze. Początkowo średnie szkoły rolnicze pow­stawały przede wszystkim przez podniesie­nie poziomu wybijających się szkół niższych. Później zakładano już umyślne średnie. Szko­ły tego typu rozwijały się głównie w Niem­czech i Austrii; w innych zaś krajach odby­wało się to o wiele słabiej, a w niektórych, np. skandynawskich (Szwecja, Norwegia i Dania), do wojny szkoły te nie znajdowa­ły uznania. Na ziemiach polskich pierwsza szkoła rol­nicza średnia powstała w Czernichowie pod Krakowem w 1881 roku. Powstała ona z prze­mianowania istniejącej tam od 1860 roku niż­szej szkoły rolniczej (przeznaczonej dla rząd­ców) na średnią. W Warszawie był od 1903 roku kurs rolniczy przy średniej szkole han­dlowej im. E. Rontalera, zamknięty po woj­nie (1921/22 r.) Nie był on jednak typowym i nie miał zresztą większego znaczenia. Już w odnowionej Polsce przekształcono w 1919 roku drugą niższą szkołę rolniczą (z 18961 na średnią, mianowicie w Sobieszynie pod Garwolinem (istniała do 1933 r.). Następnie w 1921 roku otwarto średnią szkołę rolniczą w Białokrynicy pod Krzemieńcem (na gru­zach podobnej rosyjskiej), a później już z gruntu tworzono nowe szkoły: w Bojanowie pod Rawiczem 1922 r., w Żyrowicaeh pod Słonimem 1923 r., w Bydgoszczy 1924 r. i w Dębowej Łące pod Wąbrzeźnem 1925 roku (później przeniesiono ją do Grudziądza). Powodzenie tych szkół za czasów pol­skich było tak wielkie, że myślano nawet o założeniu średniej szkoły rolniczej w każ­dym województwie. Nie urzeczywistniono te­go jednak, gdyż zabrakło ludzi nadających się na nauczycieli oraz środków material­nych. Szkoły te są bowiem dosyć kosztow­ne ze względu na konieczność posiadania folwarku i internatu. W ostatnich latach, mianowicie od ogło­szenia ustawy szkolnej z 1933 r., władze szkolne zdążają w dwu kierunkach: 1) roz­winięcia średnich szkół rolniczych na dwie grupy, to jest na gimnazja rolnicze, czyli wła­ściwe szkoły średnie, oraz na licea rolnicze, czyli szkoły średnie typu wyższego (dawna siódma i ósma klasa gimnazjum). Obecnie mamy gimnazja rolnicze w Czernichowie, Bojanowie, Żyrowicaeh i Grudziądzu, a licea rolnicze w Bydgoszczy i Białokrynicy oraz Czernicy pod Żydaczowem (z językiem ukra­ińskim). Zadanie szkoły czernichowskiej w 1881 r. było określone w słowach: „Wykształcenie gospodarzy wiejskich uzdolnionych do za­rządu folwarku". Późniejsze określenie brzmiało: „średnia szkoła (rolnicza) ma na celu przysposobienie samodzielnych teore­tycznie i praktycznie przygotowanych tech- n.i. ników rolnych". Jak więc widzimy z tego zadaniem średnich szkół rolniczych przez czas dłuższy było kształcenie kierowników mniejszych folwarków. Trzeba jednak dodać, że stosunkowo dużo wychowanków średnich szkół rolniczych przechodziło do innych za­wodów, obejmując zwłaszcza stanowiska urzędników. Obecnie zadanie średnich szkół rolniczych ujęte jest inaczej: ,,licea rolnicze dostarczają wsi pracowników odpowiednio wykształconych do podjęcia pracy nad usprawnieniem wytwórczości gospodarstw rolnych oraz prac organizacyjnych na wsi". Obecnie wychowankowie średnich szkół rol­niczych idą w głównej mierze na instrukto­rów i nauczycieli do niższych szkół rolni­czych, a w części tylko na gospodarstwa obce lub własne. Kurs nauczania w gimnazjach rolniczych trwa trzy lata, a po ukończeniu szkoły obo­wiązuje jeszcze roczna praktyka. Kurs liceum Tolniczego trwa również trzy lata. Rok szkol­ny zaczyna się we wrześniu i kończy się w czerwcu. Program przewiduje przedmioty ogólnokształcące, przyrodnicze i zawodowe rolnicze, a wreszcie uzupełniające, jak np. ekonomiczne, społeczne itp. Dla uzupełnienia wykładów szkoły te posiadają pomoce nau­kowe do pokazów i ćwiczeń z chemii, fizy­ki, maszynoznawstwa, hodowli, budownic­twa itp. Poza wykładami i ćwiczeniami ucz­niowie odrabiają jeszcze zajęcia praktyczne na folwarku szkolnym. Latem przeważnie odbywają praktyki. Zespół nauczający składa się z około dziesięciu nauczycieli stałych oraz kilku do­jeżdżających. Do obowiązków nauczycieli należy tylko nauczanie w szkole; badań nau­kowych, jak np. profesorowie szkół wyż­szych, nie prowadzą, a tylko czasem różne doświadczenia. Biorą też udział w pracach społeczno - oświatowych. Kandydaci na uczniów gimnazjum rolni­czego muszą posiadać świadectwo z ukończę nia pełnej szkoły powszechnej, dobre zdro­wie i mieć 14 — 18 lat. Do liceum rolnicze­go jest wymagane ukończenie gimnazjum ogólnokształcącego lub rolniczego: wiek 17— 22 lat. Każda średnia szkoła rolnicza liczy ogó­łem po około stu uczniów (na trzech kur­sach), z czego co roku kończy po dwudziestu kilku. Do liceów, które są jeszcze nawością w naszym szkolnictwie, idzie mniei młodzie­ży. Uczniowie gimnazjów rolniczych, zwłasz­cza będących poza miastami, mieszkaią nie­mal wyłącznie w internatach szkolnych. Dlatego też i koszt kształcenia się w nich jest wysoki. W dzisiejszym stanie nauczania i potrzeb gimnazja rolnicze nadają się przede wszyst­kim do kształcenia młodzieży na kierowni­ków mniejszych folwarków, właścicieli go­spodarstw wielkochłopskich; do kształcenia młodzieży na instruktorów i nauczycieli rol­niczych ze względu na zbyt krótki i zbyt wąski program mniej się nadają, to też licea są odpowiedniejsze dla tych celów. W średnich szkołach rolniczych jest to korzystnym, że dają one wiedzę zawodową do samodzielnej pracy w tym wieku, kiedy wychowanek jest w pełni zapału, mianowi­cie około 19 — 22 roku życia, a po odbyciu służby wojskowej może już swobodnie dzia­łać. Dla porównania podajemy, że ci, którzy kończą wyższe szkoły rolnicze zanim odbę­dą służbę wojskową i praktykę stają do pra­cy dopiero mając 26 — 30 lat. Szkoły śred­nie, jako krócej trwające, są również tańsze i łatwiejsze do ukończenia. Oprócz omówionych tutaj średnich szkół rolniczych, niejako „normalnych", istnieje jeszcze kilka jakgdyby szkół „specjalnych". Należą tu z dawna już istniejące szkoły dla instruktorek i nauczycielek wiejskiego go­spodarstwa kobiecego, mianowicie żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Chylicz-kach pod Warszawą istniejące od 1891 roku i szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie pod Lwowem istniejąca od 1913 roku, zaś roczne Seminarium dla Nauczycielek Szkół Rolniczych w Sokołówku pod Ciechanowem istniało od 1927 do 1937 roku, a w bieżącym roku uruchamia się żeńskie Liceum Gospo­darstwa Wiejskiego w Gołotczyźnie pod Ciechanowem, również dla przygotowywania instruktorek i nauczycielek rolniczych. Poza tym w roku bieżącym zostało uruchomione w Sobieszynie (na miejsce zamkniętej przed kilku laty szkoły średniej) liceum rolnicze z umyślnym nastawieniem na kształcenie in­struktorów i nauczycieli rolniczych. W ten sposób omówiliśmy całokształt średniego szkolnictwa rolniczego w Polsce. Kształci się w nim około tysiąca uczniów, a w tym prawdopodobnie ponad połowę sta­nowią synowie wsi drobno-rolniczcj. Są to ilości duże, ale niedostateczne; zwiększenie ich może iść tylko powoli, bo nowe szkoły niełatwo powstają, a to ze względu na wspomniany już brak dobrych kandydatów na nauczycieli i kosztowność wyposażenia. Miejmy jednak nadzieję, że wzrost bę"dz1e zachodził.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi