Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie

  Ziemia u nas jest już od wieków względnie wyzyskiwana i zagospodarowana, nato­miast woda nie jest ani zagospodarowana, ani należycie wyzyskiwana. W historii ludzkiej istnieją dwie epoki za­spakajania potrzeb wyżywienia. W pierwszej nie ma gospodarstwa, a praca człowieka ogra­nicza się do przywłaszczania «obie gotowych płodów przyrody. Polowanie, rybołówstwo dostarcza pożywienia, ale nie przyczynia się do jego wytwarzania. Od chwili gdy czło­wiek rozpoczął produkcję wytwórczą, gdy oswoił zwierzę i hoduje jego potomstwo, za­rybił wody, od tej chwili rozpoczyna się go­spodarstwo. Dlatego zarybianie wód i hodo­wlę ryb w stawach nazywamy gospodarstwem stawowym, W Polsce od czasów króla Kazimierza Wielkiego rozwija się rybołówstwo i są za­kładane tzw. rybniki. Zakładały je przede wszystkim zakony w swoich dobrach duchow­nych. Liczne posty, ściśle zachowywane, uczy­niły ryby pokarmem bardzo pożądanym, we wszystkich więc dobrach duchownych roz­mnażano i hodowano ryby w stawach. Do naj­starszych rybników w Polsce zaliczają stawy w byłym Księstwie Łowickim, w majątku państwowym Zatory, które dawniej należały do prymasów (biskupów Rzeczypospolitej). Liczą one podobno 700 lat istnienia. Są świa­dectwa historyczne, że pod panowaniem Ja­giellonów w XV i XVI wieku hodowla ryb w stawach rozwinęła się wspaniale i była bar­dzo rozpowszechniona. Późniejsze wojny ko­zackie i szwedzkie zniszczyły ten dorobek. Z tych dokumentów dowiadujemy się rów­nież o ówczesnych cenach ryb. I tak: za kopę karpi trzyletnich płacono od 2 zł 16 gr do 3 zł 6 gr. Ryby takie zwano piątnikami, bo spożywano je w piątek jako w dzień postu Upłynęło od tego czasu b. wiele lat zu­pełnego zastoju w rybactwie. Dopiero w po­łowie XIX wieku zaczynają się odradzać słynne polskie gospodarstwa stawowe, ongiś rybnikami zwane. Obecnie w Polsce posiadamy przeszło 55.000 ha sztucznych stawów, w których ho­dowane są karpie. Została wyprodukowana polska rasa karpia zwana królewskim lustrze-niem, szeroko znana poza granicami naszego Państwa ze swych zalet hodowlanych. Mimo to w Polsce spożycie ryb jest bardzo małe w porównaniu z innymi krajami Europy. Naj­więcej spożywamy śledzi, zaś krajowych słodkowodnych ryb, pochodzących z naszych rzek i stawów, prawie się na wsi nie jada W Anglii spożycie na jednego człowieka wy­nosi rocznie 17 kg, a w Polsce zaledwie oko­ło % kg. Należy wiedzieć, że mięso ryb jest bardzo .zdrowe, pożywne i przewyższa swoją jakością i posilnością wiele innych mięs, jak np. wieprzowinę, wołowinę. Tłusta wieprzo­wina posiada 14,50 procentów białka, karp zaś nie karmiony 18,96. Mięsa inne znacznie ustępują pod każdym względem mięsu kar­pia. Poza tym mięso ryb jest łatwo strawne i o wiele zdrowsze od mięsa zwierząt ciepło-krwistych. Polska, mimo znikomej konsumcji ryb rok rocznie przywozi znaczne ich ilości z zagra­nicy, a więc: z Estonii — szczupaki i sanda­cze; z Węgier i Rumunii — karpie, z Prus Wschodnich — leszcze. Produkcja krajowa nie wystarcza dla zaspokojenia naszego, na­wet tak małego spożycia. Zwiększenie produkcji oraz spożycie ryb to droga do zahamowania przywozu ryb z za­granicy, a tym samym do poprawy gospodar­czej kraju. Ktoś kiedyś nazwał nieużytki wiejskie marnotrawstwem biedaków i miał zupełną rację. Ja ze swej strony muszę dodać, że nie­użytki podmokłe, nadające się na budowę stawów, tj. pod zarybienie, są nie tylko mar­notrawstwem, ale pozostawianie ich w takim stanie jest okradaniem samych siebie z tych dobrodziejstw, jakie daje nam hodowla ryb. Gospodarstwo stawowe przy racjonalnej ho­dowli może dać dochody tak duże, jak rzad­ko która gałęź rolnictwa. Wydatki związane z prowadzeniem gospo­darstwa rybnego są bardzo nieznaczne, bo­wiem przeważnie ograniczają się do zakupu na wiosnę ryb obsadowych, które przeciętnie wynoszą od 30 do 50 zł na zarybienie morgo­wego stawu narybkiem lub kroczkami karpia. Staw o żyznej wodzie może w ciągu roku dać ± 200 do 300 kg przyrostu karpia, tj. przynieść dochodu od 300 do 450 zł, a przy stosowaniu dokarmiania ryb można przyrost podwoić, a nawet potroić. Stawy wiejskie mo­gą również mieć inne b. ważne znaczenie. Mianowicie podczas pożarów służyć mogą ja­ko zbiorniki wody potrzebnej do gaszenia ognia. Pod zarybienie w pierwszym rzędzie na­dają się wiejskie sadzawki, polne jeziorka, doły potorfowe i inne już istniejące zbior­niki wody. Oprócz tych nieużytków pod bu­dowę stawu nadaje się każdy teren, który można zalać wodą, czyli nawodnić. Dla na­wodnienia stawu może służyć woda z rzeki, strumienia lub woda tzw. wgłębna w postaci występujących źródeł. Na terenie zalanym wodą pożądana jest średnia głębokość wody w tzw. stawie karpiowym, wynosząca od 0,5 m do 1 metra. Przy takiej głębokości karpie dobrze rosną i staw szybko nie zarasta. Na ogół trzeba przyjąć, że czym jest lep­szy i żyźniejszy teren, tym lepsze są przy­rosty ryb i tym większy dochód daje staw; Pod tym względem najlepsze są stawy do których trafiają ścieki z gnojówek i pół uprawnych oraz wody małych rzeczek i stru­mieni. Do zakładania stawów nadają się wszyst­kie wody znajdujące się na powierzchni zie­mi, czyli wody powierzchniowe, niezależnie od ich pochodzenia oraz wody tzw. wgłębne, jednakże pod warunkiem, że wolne są od składników trujących lub od ścieków z fa­bryk, produktów gnicia i nadmiernej ilości żelaza (tzw. rudawki) itd. Jeżeli chodzi o pewność wody, to najwię­cej pewne są wody stale płynące z nigdy niè wysychających rzek i strumieni. Jednak gdy są warunki do budowy stawów opartych na innej wodzie, np. na opadowej lub wgłębnej, staw może być również tam wybudowany. * Przy ocenie terenu należy wziąć pod uwagę ilość wody, jak również możliwość wy­konania robót tanim kosztem. W tym wypad­ku najlepiej zwrócić się o poradę do War­szawskiej Izby Rolniczej. Jeżeli dopływ do stawu nie jest stały, wówczas głębokość jego powinna być więk­sza od podanych norm, gdyż głębsza war­stwa wody dłużej chroni staw od wyschnię­cia. Szczególnie jest to ważne w tym wypad-ku, gdy staw zasila woda opadowa (deszczo­wa, z roztopów). Najmniejsze dopuszczalne wymiary sta­wu hodowlanego nie powinny przekraczać 1.000 m2 powierzchni wody. Istnieją stawy o mniejszej powierzchni, ale korzyść z takich stawów jest znikoma. Do kopania stawu (sadzawki) należy kać się tylko w ostateczności, gdy w inny sposób nie można zbudować stawu. Za racjo­nalny i lepszy sposób budowy stawów trzeba uważać utworzenie ich przez budowę grobli i piętrzenie wody, o czym będzie mowa w na­stępnych numerach.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-ciocia-liestyle/