Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • kod rabatowy media expert
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa

  Już od Gromnicznej począwszy rozpoczął się okres wiosennych obrzędów, związa­nych bądź ze świętami, jakie w tym okresie przypadają, bądź z porą roku, która się jawi teraz po długiej zimie. Tą porą jest w i o s-n a. Ileż w tym słowie brzmi radości! Iluż po­etów, pisarzy, muzyków, malarzy starało się przedstawić ją z najpiękniejszej, najradoś­niejszej strony. Wie i czuje to narówni z tam­tymi artystami i człowiek na wsi i po swoje­mu się cieszy. Serdecznie i z miłością wielką patrzy na to budzące się życie i tak po pro­stu z radości woła słowami Reymonta: „Hej! zwiesna ci to idzie przecież nieobjętymi po­lami, skowronkowe pieśni głoszą ją światu i to słońce święte i ten wiater pieszczący, słodki a ciepły, kiej matczyne całunki i to przytajone jeszcze dychanie ziemie, tęsknie czkających na pługi i ziarno i to wrzenie we­sela, unoszące się wszędy i to powietrze cie­płe, orzeźwiające i jakoby nabrzmiałe tym wszystkim, co wnetki się stanie zielenią, kwiatem, i kłosem pełnym. Hej! zwiesna ci to idzie!" Jest wierzenie, że „gromnica chroni dom od gromu", więc wiąże się to z okresem lata, które nadchodzi. Dziewczęta wieściły to „nowe lato", nowe życie we wsi już parę ty­godni temu. Oto już w marcu, w pierwszy dzień dłuższy od nocy ubierały w szmaty słomianą kukłę na kiju, która miała przed­stawiać długą, mroźną i dokuczliwą zimę, w czasie której wszystko jakby obumarłe by­ło, i niosły ją do rzeki topić. Śpiewały przy tym: Już niesiemy śmierć ze wsi, nowe lato do wsi. A gdy kukłę utopiły, wracały do wsi śpiewa­jąc wesoło: śmierć płynie po wodzie, nowe lato ku nam idzie. Minęła kwietna niedziela, inaczej Palmo­wą zwana. Święcono w kościołach pęki wierzbowych gałązek, przybrane papierowy­mi kwiatami, a często i żywymi, barwni­kiem lub widłakiem, wiechami trzciny. Na­zywają je „palmami". Do poświęconych „palm" przywiązywane są różne wierzenia. Słyszeliście na pewno o niejednym z nich. Oto po powrocie z koś­cioła uderzano się nawzajem „palmą" i mó­wiono uprzejme i przychylne życzenie: Nie ja biję, wierzba bije, za tydzień Wielki Dzień bądź zdrowy jako lód, wesoły jako wiosna, bogaty jak ziemia. Kto chciał być zdrowy, powinien połknąć choćby jeden „kotek" wierzbowy z poświę­conej „palmy". Bydło wypędzane na pierw­szą ruń wiosenną uderzał gospodarz lub go­spodyni „palmą"; chronić je to miało przed zachorzeniem. Na Orawie „kotki wierzbowej palmy" wyrzucał siewca z pierwszą garścią zboża. „Palma" zatknięta za obrazami w iz­bie często obok gromnicy, pozostawała tam przez cały rok, chroniąc ludzi od różnych nieszczęść. W Krakowskim, gdy nadciągała chmura gradowa, wbijano gałązki palmowe w cztery rogi zagrożonego pola. Miały one zabezpieczać pole przed gradobiciem. Na Wołyniu w czasie burzy obchodzono z palmą całą zagrodę, wrzucano kawałeczki „palmy" do pieca, wierząc, że dym z płonących gałą­zek rozpędza chmury. Wiele wierzeń do dziś jeszcze zachowy­wanych związane jest ze „święconem". Świę­cona sól, chrzan, skorupki jaj miały w sobie jakąś moc czarowną i tak: chrzan włożony w zapole stodoły pod snopy zboża — zabez­pieczał je przed myszami, skorupy z jaj wielkanocnych wyrzucone na rozsadnik — chroniły kapustę przed liszkami... Huculi przechowywali święconą słoninę i co rok ją święcili, a używali jej w obronie przed burzą. Gdy nadchodziła burza, rzu­cali kawałeczki tej słoniny na rozżarzone węgle, a dym unoszący się z niej miał rozpę­dzać chmury. Osobną legendę i przeznaczenie miały pi­sanki, kraski, malowanki, byczki pisane przez kobiety wiejskie. Służyły one za wykup przy Ziemia to taka piękna i droga rzecz, że przy niej wszystkie brylanty tanieją. X Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobedzic. E. Orzeszkowa. dyngusie, na prezenty dla chrześniaków, dyngusiarzy chodzących z kogutkiem, lub dziewcząt z maikiem. Urodną i bogatą miała być ta panna, któ­ra się umyła w wodzie, do której wrzucono pisankę i pieniądz. Śmigus, oblewanie się wodą było dobrą wróżbą. Dziewczynie oblanej wodą wróżono rychłe zamążpójście. Krowa oblana wodą, miała dawać dużo mleka. W niektórych oko­licach oblewanie takie stosowano podczas suchego lata, co miało sprowadzać pożąda­ne deszcze. Charakterystyczne było i to, iż w tym okresie szereg obrzędów było poświęconych pamięci zmarłych. Owe uczty na grobach w okolicach ruskich miały na celu ich uczcze­nie. Wierzono, iż dusze zmarłych razem z ży­wymi spożywają przyniesione pokarmy. Na zakończenie zakopywano jajko na mogile. Obdarzenie w tym czasie ubogich miało zna­czenie karmienia dusz. W południowej Lubel-szczyźnie do dziś jeszcze w wielkanocny po­niedziałek idą ludzie na cmentarz, gdzie ob­chodzą groby, modlą się, obdarzają ubogich białym chlebem, pieniędzmi, zalecając mod­litwy za zmarłych. Ciekawe i to, że łącznie z powyższymi obrzędami w licznych zaba­wach, grach i pieśniach z tego okresu wio­sennego poruszana bywa sprawa kojarzenia nowych par, jest mowa o małżeństwach. Zi­ma i wiosna, ciemność i światło, śmierć i ży­cie, cześć dla zmarłych i śpiew nowego życia przyszłej pary małżeńskiej splatają się tu z sobą, czyniąc z siebie ten ciągły łańcuch odnawiającego się wciąż życia, wiecznie buj­nego, wartkiego, żywego. W tym tkwi jego sens i piękno. Nie wspomniałem jeszcze o jednym ob­rzędzie, który sam obserwowałem na wsi. Oto po powrocie z Rezurekcji, brał gospo­darz kropidło lub „palmę", na talerz nale­wał święconej wody (wczoraj przyniesionej z kościoła) i przeżegnawszy się kropił naj­pierw izbę, mówiąc nabożnie: „Chrystus zmartwychwstał", odpowiadano mu: „Zaiste, zmartwychwstał!", szedł potem do stajni, stodoły, na podwórze, głosząc wszędzie tę wieść radosną. Po spożyciu święconego, go­spodarz sam lub z żoną szedł w pole. Oglą­dał zasiewy po zimie, przyglądał się polom, słońcu, słuchał śpiewu skowronka, podziwiał ten cud budzącego się wszędzie nowego ży­cia. Wracał do domu i dzielił się wrażenia­mi z dziećmi, domownikami. Tak oto było dawniej, a teraz też tak czasem bywa.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • mycie grobw gdynia
 • brylanty inwestycyjne