Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Budowa Państwa Polskiego

  Przed laty dwudziestu, dnia 11 listopada 1918 roku, Polska po półtorawiekowej niewoli odzyskała niepodległy byt państwo­wy. Krew najlepszych synów Ojczyzny, któ­rzy w powstaniach oddali swe życie, wyda­ła owoc wolności, a miecz rzucony na szalę przez Józefa Piłsudskiego szalę tę przeważył. Na odzyskaniu niepodległości nie skoń­czył się jednak trud budowania Państwa Pol­skiego. Odzyskaną wolność należało utrwalić, a młodemu Państwu dać takie fundamenty, aby na nich mógł się wznieść gmach Mocar­stwowej Polski, Zadanie to nie było łatwe, ani warunki nie były sprzyjające. Polska wyglądała przed dwudziestu laty zgoła inaczej niż widzimy Ją dzisiaj. Była biedna, zrujnowana, spalona, zniszczona działaniami wojennymi, które przeważnie toczyły się na ziemiach polskich. W miejscach, gdzie dzisiaj widzimy zabudo­wane wsie i osiedla, pośród zgliszcz stercza­ły kominy. Mosty kolejowe były poniszczo­ne, powysadzane w powietrze, tabory kole­jowe zużyte. Polska nie miała wojska, a ci żołnierze, którzy byli, nie mieli odpowied­niego uzbrojenia. Na dobitek społeczeństwo polskie, rozdzielone przez przeszło półtora wieku granicami obcych państw zaborczych, nie stanowiło jednolitej całości. W takich trudnych warunkach po powro­cie z Magdeburga w listopadzie 1918 roku Józef Piłsudski objął władzę i rozpoczął go­rączkowe organizowanie Państwa. Organizując armię, której istnienie uwa­żał za nieodzowny warunek istnienia nie­podległego Państwa, Józef Piłsudski niezwło­cznie przystąpił do budowy ustrojowych pod­walin i polityczno - prawnych podstaw ist­nienia Państwa. Jeszcze w listopadzie 1918 r., a więc led­wie w kilkanaście dni po odzyskaniu wolno­ści, została wydana ordynacja wyborcza do Sejmu, a wybory zostały rozpisane na sty­czeń 1919 roku. Granice Polski, wyznaczone przez radę ambasadorów, nie były takie, jak je wi­dzimy dzisiaj. Budowanie państwowości pol­skiej musiało się odbywać w ogniu walki. Na­wała bolszewicka, która zagrażała bytowi młodego Państwa, została zwycięsko odparta, Powstanie Śląskie wytyczyło granicę z Niem­cami. Jedynie utraciliśmy wówczas Śląsk Zaolzański, odzyskany obecnie, nie byliśmy bowiem w stanie w czasie walk z bolszewi? kami odeprzeć napadu czeskiego. Po zakończeniu okresu walk przyszła ko» lej na pokojową pracę nad utrwaleniem zdo­bytej niepodległości i odbudowaniem Pań­stwa Polskiego zarówno gospodarczo, jak i w dziedzinie prawno-politycznej. Odszkodowania wojennego Polska nie o-trzymała. Straty wojenne, a straty te były W ciągu dziesięciu lat powstało wielkie miasto i port, budząc zazdrość i podziw za­granicy, tak dla na­szych zdolności go­spodarczych, jak i energii wprowadzania w czyn wielkich za­mierzeń. Winniśmy być dumni z posiadania portu gdyńskiego. Jest on jednym z najlepiej urządzonych portów olbrzymie, musiała pokryć z własnych, bar­dzo szczupłych zasobów, musiała się odbu­dować własnymi siłami i własną pracą. Trzeba było tworzyć pieniądz, a Polska nie miała zapasów złota. Jeszcze w 1924 ro­ku drukowaliśmy marki, które nie miały po­krycia, a których wartość spadała niemal z dnia na dzień. W 1924 r. została wprowadzo­na waluta złotowa. Raz tylko uległa ona re­formie i od tego czasu złoty polski utrzymu­je się niezachwianie, mimo, że niemal wszy­stkie inne pai-istwa w Europie nie potrafiły uchronić swego pieniądza przed spadkiem. Na odbudowę osiedli przeznaczono dani­nę leśną, którą zostały obciążone lasy więk­szej własności. Duże świadczenia dało na ten cel również Państwo z własnych lasów pań­stwowych. W miejscach, gdzie niedawno by­ły tylko zgliszcza zaczęły wyrastać nowe osiedla, odbudowano zniszczone mosty, po-naprawiano zniszczone tory, założono nowe linie klejowe, zniszczone tabory kolejowe uzupełniono nowymi, tak, że polskie koleje obecnie dorównują pod tym względem bo­gatym państwom Europy. Na mieiscu, gdzie w roku 1918 istniała biedna mała wioska rybacka, stoi obecnie Gdynia, najnowocześniej urządzony port w Europie, który w podziw wprawia cudzo­ziemców. Fabryki związków azotowych w Chorzo­wie, Mościcach, powstające nowe gałęzie przemysłu, a ostatnio budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego w Sandomierszczy-źnie, to wielki nasz dorobek. Równocześnie z działalnością gospodarczą idzie budowanie podstaw prawno - politycz­nych Państwa Polskiego. Rozdarci na trzy części, wcieleni między trzy wrogie nam organizmy państw zabor­czych, mieliśmy na ziemiach polskich trzy różne ustawodawstwa: austriackie, pruskie i rosyjskie, obce psychice polskiej1. Ustawo­dawstwa te trzeba było zastąpić nowymi pra­wami polskimi. Żadne z nich nie nadawało się do tego, aby je przyjąć w całości dla Pol­ski; trzeba było tworzyć własne polskie pra­wo. W marcu 1923 r. uchwalono Konstytu­cję, która przetrwała trzynaście lat i zosta­ła w 1935 r. zastąpiona nową Konstytucją. Unormowano niemal wszystkie ważniej­sze dziedziny. Zorganizowano polskie urzę­dy. Wydano przepisy o wykonaniu reformy rolnej, ustrój agrarny Polski oparto na samo­dzielnych gospodarstwach włościańskich. Wydano przepisy o scaleniu i zniszczeniu służebności (serwitutów) w b. Kongresówce i na ziemiach wschodnich. Polskimi przepisa­mi unormowano sprawy łowiectwa, rybołów­stwa, ochrony lasów, zalesiania nieużytków, hodowli bydła, trzody chlewnej i owiec, ho­dowli koni, zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, zwalczania chorób roślin, tępie­nia chwastów i szkodników roślin, sprawę nawozów sztucznych, sprawy mleczarstwa. Oto tylko część dorobku w dziedzinie ustawodawstwa rol­niczego. A istnieją przecie in­ne dziedziny, w których praca szła w tym samym tempie. U-stawodawstwo tworzone było pod kątem widzenia, aby stwo­rzyć podstawy do podnoszenia wytwórczości rolniczej, polep­szenia jej jakości i uzyskania w ten sposób większej dochodo­wości. Samorząd w byłych pań­stwach zaborczych był raczej pozorny niż rzeczywisty. W Polsce stworzono nowe zasa­dy dla samorządu terytorialne­go, utworzono samorząd w po­staci izb rolniczych. Równolegle z odbudową go­spodarczą i utrwalaniem pod­staw prawno-politycznych szło tworzenie siły zbrojnej. Że za­danie to zostało dobrze spełnione, świadczą wypadki ostatnich tygodni — bezkrwawe zwycięstwo odniesione przez Polskie Woj­sko przy odzyskaniu Ziemi Zaolzańskiej. Takie zwycięstwa odnoszą tylko armie silne. I jeszcze jedną zdobycz podkreślić należy. Psychika narodu ulega przemianie, zacierają się te przywary, jakie niegdyś nas gubiły. Mimo pozorów społeczeństwo polskie jest jednolite. W chwilach decydujących potrafi ono zapomnieć o dzielących je na codzień różnicach.i staje murem, jak stanęło w chwi­li, gdy się ważyły losy braci z za Olzy. Oto w najogólniejszym skrócie dorobek dwudziestu lat. Dorobek to olbrzymi. Dzia­dowie bez nadziei walczyli o wolność, ojco­wie ją zdobyli i Polskę ze zgliszcz odbudo­wali. Obecnej młodej generacji danem będzie zachować Ją i doskonalić. I spełnią to za­danie, jeżeli zawsze pamiętać będą, że „do­bro Rzeczypospolitej jest najwyższym pra­wem".

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • szko w kuchni nad blatem