Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • akcesoria do tokarek
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Polska C - Ciąg dalszy

  Siedem powiatów Centralnego Okręgu Prze­mysłowego, mianowicie: opoczyński, ra­domski, kozienicki, opatowski, iłżecki, kie­lecki i jędrzejowski — otrzymały nazwę Okręgu Tworzyw Podstawowych. Powiaty te posiadają złoża surowców kopalnianych, przede wszystkim wysoko-procentową rudę żelazną. Dotychczas wydajemy 39 milionów zło­tych rocznie na przywożone z zagranicy rudy żelazne i stare żelazo, tzw. złom, potrzebny do wyrobu stali. Otóż gdy wykorzystamy odkryte ostatnio bogactwa naturalne Okrę­gu Tworzywr Podstawowych, na ten cel wy­damy tylko trzy miliony złotych, tzn. tylko za taką sumę będziemy musieli jeszcze sprowadzać z zagranicy surowiec. Ale zao­szczędzimy 36 milionów złotych rocznie i uniezależnimy się od obcych, co jest nie­zmiernie ważne ze względu na bezpieczeń­stwo państwa. Jednocześnie w Okręgu Two­rzyw Podstawowych C. O. P. znajdzie pracę około 5 i pół tysiąca robotników oraz 550 urzędników, pewna ilość techników i inży­nierów. Polska wyrabia obecnie 160 tysięcy ton stali rocznie. Nie jest to dużo w porównaniu z innymi krajami. Na każdego człowieka w Polsce wypada 40 kg wyprodukowanej co roku stali, podczas kiedy np. w Stanach Zjednoczonych wypada przeciętnie 500 kg, w Anglii i Niemczech 300, we Francji 200. 'Jak ważne są te cyfry dowodzi fakt, że w czasie wojny na jednego żołnierza wypada dziennie żywności % kg, a stali 3 kg. Dotychczas tylko 40% naszego zapotrze­bowania na surowiec pokrywały krajowe zasoby. Było to nie tylko niewygodne i nie­bezpieczne na wypadek wojny, ale i ogromnie podrażało koszty wyrabiania stali. Dzięki bogactwom naturalnym C. O. P. sprowadzać będziemy z zagranicy badzo niewiele su­rowca. Obniży to koszt tony stali, a poza tym rocznie da jeszcze 13 milionów 200 tysięcy złotych oszczędności, podczas gdy potrzebne sumy na rozbudowę kopalnictwa w Okręgu Tworzyw Podstawowych wyniosą wszyst­kiego 15 milionów złotych. Pokłady rudy żelaznej na terenie C. O. P. odkryto niedawno. Prace badawcze prowa­dzone są bez przerwy, nie tylko przez fa-chowców-geologów, ale pomaga im w tym i miejscowa ludność. Kto tylko znajdzie na swoich gruntach rudę żelazną i prześle jej próbkę do „Wspólnoty Interesów", otrzymu­je za to 5 złotych. Jeżeli próbka okaże się wysoko-procentową i na miejsce zjedzie od­powiednia komisja, wówczas właściciel grun­tu otrzymuje 50 złotych. A gdy okaże się, że na jego gruntach opłaci się wydobywanie ru­dy, otrzymuje wówczas 1.000 złotych premii. Pierwszą taką premię otrzymał gospodarz Boruń ze wsi Gogołów. Dzięki przyznawa­niu nagród odkrywane są wciąż nowe pola bogate w kopaliny. Odkrycie bogatych pokładów rudy żelaz­nej na terenie C. O. P. umożliwiło budowanie tu wielkich zakładów hutniczych. Między Sandomierzem, Rozwadowem a Niskiem, koło niewielkiej wsi Pławie na 600 ha terenu powstają Zakłady Południowe, które będą produkowały stal. Zakłady te zaczęto budo­wać dopiero w marcu ub. roku, a już obecnie zabudowane jest 80 tysięcy metr. kw. terenu milionem metrów sześć, materiału, w czym 10 tys. ton żelaza. Powstaje tam szereg bu­dynków, olbrzymich hal, z których najwięk­sza zajmuje przestrzeń 3 ha. Obok „mniej­sza" hala nakrywa swoim oszklonym dachem „tylko" 2 ha. Przy budowie Stalowej Woli. taką bowiem nazwę noszą Zakłady Połud­niowe, pracuje 2.500 robotników. Zakłady te budowane są nakładem prywatnych kapi­tałów, przez zjednoczone w tym celu „Za­kłady Przemysłowe: „Zgoda", „Zieleniew­ski", „Ostrowiec" i „Jenike". Stalowa Wola po uruchomieniu zatrudni na razie 4 tysiące robotników, a w przyszłości pracować tam będzie do 12 tysięcy! Stal wyprodukowana w Stalowej Woli stanie się podstawą materiałową dla fabryk, które powstają w Rzeszowie. Będzie ona tam przerabiana na silniki dla samolotów, budo­wanych przez Państwowe Zakłady Lotnicze 1 na obrabiarki w budującei się fabryce Ce­gielskiego. Zakłady te, które zatrudnią 2 tysiące robotników, zostały w ciągu 4-ch miesięcy wzniesione pod dach; ruszą one w tym roku. Fabryka Cegielskiego jest już uru­chomiona. Pracuje w niej 590 robotn. na stu różnych maszynach, zaś po całkowitym uru­chomieniu fabryki ruszy dalszych 200 ma­szyn, które zatrudnią jeszcze 1.000 robotni­ków, 150 inżynierów, techników i urzędników. Te trzysta maszyn będą produkowały ma­szyny - obrabiarki dla całej Polski. Dotych­czas sprowadzaliśmy je z zagranicy kosztem 30 milionów rocznie. Dzięki nowej fabryce nie będziemy potrzebowali wywozić tej sumy pieniędzy zagranicę. Fabryka Cegiel­skiego buduje się za pieniądze, jakie Niemcy spłacają Polsce z tytułu długu za przewóz towarów kolejami przez terytorium Polski-Winni nam są 70 milionów. O tym, że ruda żelazna, z której produ­kuje się stal, jest niezbędna dla przemysłu, wie każdy. Ale któż z nas przypuszczał, że kartofle, te zwyczajne kartofle pozwolą nam zaoszczędzić 15 milionów złotych rocznie, które dotychczas płaciliśmy obcym za kau­czuk, a przecież bez kauczuku dziś obyć się nie można, boć przecież potrzebne opony samochodowe, gumy do rowerów... Ale co wspólnego mają kartofle z gumą? Przecież kauczuk to sok roślinny, żywica drzew kau­czukowych, które rosną tylko w gorącym klimacie, a z kartofli można najwyżej pędzić spirytus. Otóż to! Właśnie o ten spirytus chodzi. Jest on podstawowym produktem przy wyrobie tzw. kauczuku syntetycznego, czyli sztucznego kauczuku. Nie tylko Polska znajduje się w tym nie­wygodnym położeniu, że nie może u siebie hodować drzew kauczukowych. Taką samą niedogodność mają i nasi sąsiedzi: Rosja So­wiecka i Niemcy. Otóż oba te państwa pro dukują obecnie kauczuk syntetyczny, który w niczym nie ustępuje kauczukowi natural­nemu. W Polsce od kilku lat w Państwowym Instytucie Chemicznym prowadzone są prace badawcze, które pozwoliły obmyśleć własny sposób wytwarzania sztucznego kauczuku. W Dębicy buduje się fabrykę, która wyra­biać będzie polski kauczuk syntetyczny- Na kilku ha fabrycznego terenu wytwarzać bę­dziemy takie ilości kauczuku, jakie można otrzymać z plantacji wielu tysięcy ha. Pra­cować w tej fabryce będzie (już w roku bie­żącym) przeszło pięciuset robotników. Oprócz fabryki sztucznego kauczuku pra­cuje jeszcze w Dębicy wielka bekoniarnia, która zatrudnia 300 pracowników. Rząd wło­żył w nią pół miliona złotych. Przerabia ona 50 tysięcy sztuk trzody i 15 tysięcy cieląt. Bekony wywozimy już do 45 krajów. Udało się nam dojść do tego, że tylko Vr> naszego wywozu stanowią sztuki żywe — reszta to półfabrykaty i konserwy, za które osiągamy zagranicą coraz lepsze ceny. Ale przecież konserwy mięsne to tylko dodatkowe zadanie naszego C. O. P., który w razie niebezpieczeństwa musi armię wy­żywić i uzbroić. A do uzbrojenia armii nie­zbędna jest również i bawełna strzelnicza. Bawełna, tak jak i kauczuk, nie rośnie, tj. nie udaje się w naszym klimacie, musimy więc ją sprowadzać — rocznie za 50 milionów. Otóż w Niedomicach pod Żabnem nad Du­najcem mamy fabrykę celulozy. Doskonale zastępuje ona bawełnę. Celuloza jest nie tylko idealnym surowcem zastępczym przy fabrykacji prochu zamiast bawełny strzelni­czej, ale służy również do wyrobu papieru oraz jest sztucznym włóknem dla przemysłu materiałowego. Nasze wyroby bawełniane i wełniane będą zawierać 25% sztucznego włókna. Celulozę wyrabia się z drzewa. Sto tysięcy metrów sześciennych drzewa świer­kowego zamiast za bezcen zagranicę, kiero­wane jest do fabryki celulozy w Niedomi­cach, gdzie przerabia je 300 robotników. Fa­bryka ruszyła w listopadzie 1937 r., a bu­dowę jej rozpoczęto w lipcu 1935 r. z fundu­szów Państwowej Wvtwórni Prochu w Pion­kach. Koszt budowy wyniósł 11 mil. złotych. Tylko jedna wielka fabryka znajdująca się na terenie obecnego C.O.P. nie powstała w ostatnich miesiącach, ale istnieje tam od dziesięciu lat, to genialne dzieło naszego Prezydenta — Fabryka Związków Azotowych (nawozów sztucznych) w Mościcach. Wszystkie istniejące już fabryki na tere­nie C. O. P., jak i te które dopiero powstaną, nie są budowane przypadkowo w rozmaitych okolicach Okręgu. Będą one zgrupowane na przestrzeni tzw. Rejonu Przetwórczego, który obejmuje powiaty: pińczowski, stopnicki, sandomierski, janowski, jarosławski, prze­worski, łańcucki, niżański, tarnobrzeski, kol-buszowski, rzeszowski, ropczycki, mielecki, dąbrowski, tarnowski i brzeski. Obecnie największy wysiłek prac inwestycyjnych, tj. użycie pieniędzy położony jest właśnie na ten Rejon Przetwórczy.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • BanexTransport.pl
 • http://www.dyszeprzemyslowe.pl/dysze-wodne