Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Rolnictwo

  Z prasy rolniczej

  „Wzorowa Zagroda" tygodnik Kó­łek Rolniczych Małopolskiego T-wa Rolni­czego, wychodzący we Lwowie, w Nrze 20 podaje w artykule pt. „Tajemnica opłacalno­ści gospodarki wiejskiej" co stoi na prze­szkodzie tej opłacalności. Autor znajduje jed­nego tylko wroga wsi, jedną przyczynę zła — to rozproszenie sił, to brak jednoś­ci poczynań, to samolubne i zgubne sobie­państwo! Trzeba działać — pisze—wspólnie w or­ganizacji i przez organizację. A tymczasem takich na wsi nie brakuje, którzy twierdzą, że organizacja zawodowa doli nie poprawi, bo choć kółka rolnicze pracują już pół wieku, a bieda była, jest i będzie. Pokażcie co umie­cie, powiadają, to i my przystąpimy do was. A takich jest 95-ciu na każdą setkę gospoda­rzy. Oni czekają, by kółka rolnicze wywal­czyły lepszą dolę dla wsi, a kółka rolnicze, skupiające 5% rolników, czekają w zupeł­nej bezsile na nich aż przyjdą masą i stworzą siłę potrzebną do wygrania walki. Tak mija­ją lata, gdy tymczasem świat cały skupia się i wywalcza swoją dolę, nie czekając aż się nad nim ktoś zlituje. W nr 13 tego samego pisma poruszone jest bardzo ważne dla wsi zagadnienie wia­ry w przesądy i gusła w artykule pt. „Wy­niszczmy chwasty na niwie wsi". Autor wymienionego artykułu pisze: „...Do wsi trzeba przyjść bliżej, aby wy­gnać zakorzenione w niej i przerosłe ją róż­ne chwasty i rozłogi ciemnoty wiekowej i wysuszyć bajoro tego lenistwa myślowego, które tkwi w człowieku", a dalej — „Czary i gusła to są .bzdury i głupstwa, których czło­wiek winien się wstydzić, a nie w nie wie­rzyć. Jeżeli się wierzy w moc Boską, to nie w moc zasmolonej, "brudnej cyganki, węża, krakanie wrony czy kukułki. ...Gdy człowiek czyta — głupota mu z głowy schodzi, jak bielmo z oczu ślepca na skutek cudownego lekarstwa". „Tygodnik Rolniczy", organ Wi­leńskiego T-wa Organizacyj i Kółek Rolni­czych, w nr 17-18 podaje artykuł Bolesława Łypara pt. „Jak powiat dziśnieński zorgani­zował skup jaj?". Trzeba przyznać, że zro­biono to bardzo prosto i skutecznie. Autor pisze tak: „W roku 1932 próbowano zorga­nizować zbiornicę, jaj przy spółdzielni mle-czarskej. To nie poszło, aż w 1937 r. wzię­ły się do tego kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. Najpierw urządziły 3 dniowy kurs jajczarski, potem zorganizowały we wszystkich miasteczkach powiatu skupy jaj. Skupu dokonywały zespoły złożone z trzech kobiet. Jaja dostarczano do spółdzielni. Z tą chwilą ceny na rynku na jaja podniosły się. Gdy skup na 2 tygodnie przerwano z powo­dów organizacyjnych, ceny spadły z 40 gr za 10 jaj do 25 gr i znów się podniosły do 42 gr gdy skupy uruchomiono. W przeciągu 10-miesięcznego działania skupów zebrano 6 wagonów jaj na sumę około 50 tysięcy zł. Gdyby nie zbiornice, prywatni handlarze za­robiliby na tym „tyLko" 20 tysięcy zł, które przeszły do kieszeni rolników. Również w „Tygodniku Rolniczym" w nr 21-22 p. J. Jagmin pisze na temat produkcji nasion traw na własne potrzeby. „Wiemy, że w związku z poprawą łąk po­trzeba dużo nasion traw. Nasiona są drogie w dodatku nie ma ich tak dużo. Trzeba sa­memu przystąpić do hodowli nasion traw. Jest przy tym trochę pracy, ale to się zaw­sze opłaca. Plantacja nasienia winna zająć 10% obszaru przeznaczonego pod zasiew łąki, czyli na 1 mórg potrzeba 560 metr. kwadrat, przeznaczyć pod plantację nasion. Na szczegółowy opis — brak miejsca. Chcę zwrócić tylko na to zagadnienie uwagę. A jak się to kalkuluje? Otóż na obsianie 1 ha łąki potrzeba nasion za 100 zł. Tymcza­sem na 100 metr. kwadr, można otrzymać: kostrzewy łąkowej 6—8 kg wartości 21—68 zł, albo kostrzewy czerwonej 4—6 kg wartości 34—51 zł, czy też wiechliny łąko­wej 4—5 kg wartości 24—30 zł. Warto zabrać się do tego!" W „Przewodniku Gospodar­skim", organie Centralnego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych, w nr 22, jak i w „K losach" piszą na temat sprzę­tu siana. W tych cennych radach dowiadu­jemy się, że trzeba ciąć trawę gdy kwitnie, bo wówczas tylko jest bardzo wartościowa. Trzeba łąkę obejrzeć i przystąpić do jej ko­szenia we właściwym czasie, a nie czekać aż sąsiad zacznie klepać kosę, albo też przyj­dzie dzień tego czy innego świętego. Późno skoszona łąka nie daje dużego potrawu. Trawy nie golić przy samej ziemi, bo się w ten sposób niszczy darń. Trawa nisko ścięta źle odrasta. Gdy trawa jest w mieszance z mo­tylkowymi lepiej suszyć ją na kozłach, a nie jak dotychczas na ziemi. Dlaczego? Z tej przyczyny, że przy parukrotnym przewra­caniu trawy listki, jako części najbardziej wartościowe 'wykruszają się, a zostają czę­ści grubsze, zdrzewniałe, tym samym mniej wartościowe w skarmianiu. Tymczasem tra­wa po przewiędnięciu ułożona na kozłach wyschnie bez dotykania jej, tym samym drobne listeczki zostają w sianie. W nr 23 „Przewodnika Gospodarskie­go" w artykule Romana Lossowa, znanego rolnika-hodowcy ze Skrzetuszewa pow. Gniezno, czytamy o nowej metodzie uprawy zbóż pastewnych i okopowych, stosowanej przez autora z bardzo dobrym wynikiem. Sposób ten polega na tym, że siewu zbóż dokonuje pasowo, tzn. że pomiędzy rzędami rozstawionymi co 135 cm zostawia pas nie-zasiany szerokości 48 cm. To pozwala na głęboszowanie, wzruszanie gleby gdy stwar­dnieje oraz na niszczenie chwastów. W ten sposób ziemie utrzymuje w kultu­rze. Zaoszczędza przy tym na siewie, bo la hektar wychodzi mu tylko 70—80 kg ziarna. Nawozy sieje tylko na pasy zasiane. Co najciekawsze, że stosując ten sposób uprawy zbóż uzyskał, jak podaje w artyku­le, 41 q żyta z ha, 54.4 q owsa, 45 q jęczmie­nia. Na sąsiednich polach zasianych zwyk­łym sposobem, w tym czasie uzyskał 8—12 q ziarna z 1 hektara. P. Lossow podaje, że przy dokładnym zastosowaniu jego metody można podnieść plony owsa i pszenicy do 70 q z ha. Tak samo uzyskał zwyżkę plonów przy uprawie ziemniaków, a ostatnio i łąki. Jed­nak polscy rolnicy do tych sposobów odno­szą się z rezerwą, za to interesują się tym dosyć mocno niemieccy rolnicy. „Nauka nie idzie w las", tak pisze ostat­ni numer „Plonu", pisma Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcacn i Chorzowie. Swego czasu pismo to zachęcało rolni­ków do budowy przenośnych kurników. Je­den z czytelników, który do rady się zasto­sował, tak pisze do „Plonu": Kurnik taki zrobił, kury na pole po zebraniu zboża wy­woził i gdy się tam objadły, wieczorem za­bierał do zagrody. Mało go to kosztowało, a pożytek duży, bo nie potrzebował przez dłuższy czas karmić tego ptactwa. Gdy je­chał orać również kury zabierał ze sobą na pole. Kto chce wiedzieć, kiedy rolnikowi przy­sługuje prawo do odszkodowania za zwie­rzęta padłe lub zabite z powodu choroby zakaźnej, niech przeczyta artykuł w „P 1 o-nie" za maj b. r. na str. 236. W prasie rolniczej spotykamy się z wia­domością, że Ministerstwo Rolnictwa i R. R. uruchomiło kredyty dwuletnie ji półroczne na zakup siewników. Szczegółowych wiado­mości udzielić mogą powiatowe organizacje rolnicze. Organ Pomorskiego Towarzystwa Rolni­czego „K łosy" w nr 22 zachęca do budowy zbiorników na kiszonki tzw. silo­sów. Poda/je, że Niemcy, Dania i inne pań­stwa o wysokiej kulturze dawno już zapro­wadziły żywienie kiszonkami. W Niemczech np. w 1922 r. objętość silosów wynosiła pół miliona metrów sześciennych, a w 1936 r. W Polsce natomiast jest silo­sów zaledwie 20 tysięcy metr. sześciennych i to przeważnie posiadają folwarki. Kiszonki sporządza się z różnych roślin pastewnych z plonu głównego, jak i poplo- nów. Skarmia się je przez całą zimę, a zwła- szcza na wiosnę i w lecie, gdy pastwiska wypali słońce. Silosy można robić z cemen- tu i piasku lub gliny. O szczegóły należy się zwracać do miejscowych organizacyj rolni- czych.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi