Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego

  Zbliża się jesień, a z nią i okres, w którym zazwyczaj kończymy roczną pracę w ze­spole P.R. Przezorny rolnik o swoich pracach myśli zawczasu, rozważa, planuje, przygoto­wuje się, aby w odpowiedniej chwili nie być zaskoczonym, nie robić „na kolanie", doryw­czo. Tak samo powinien postępować każdy zespół P.R. Zespół powinien mieć ułożony szczegółowy plan pracy na cały rok z góry i systematycznie go wykonywać, wtedy nie będzie niczym zaskoczony, a wynik pracy będzie pewny. Wykonując więc koleino wszystkie prace programem P.R. przewidzia­ne, w obecnym już okresie należy przygoto­wać się do zakończenia rocznej pracy. Na zakończenie to składa się: Zbiór rośliny uprawianej na poletku lub ustalenie wyniku hodowli zwierzęcia kon­kursowego. Sporządzenie protokółu zbioru i obli­czenia końcowego w zeszycie konkursowym. Sporządzenie protokółu zakończenia pracy rocznej zespołu P.R. na specjalnych arkuszach. Urządzenie wystawy (pokazu) lub wzięcie udziału w wystawie rejonowej lub po­wiatowej. Wszystkie te czynności są związane ze so­bą i muszą być wykonane kolejno. Zbioru na poletkach dokonujemy wów­czas, kiedy nasza roślina dojrzeje, nie później jednak niż w terminie ustalonym przez Po­wiatowy Komitet do Spraw Młodzieży Wiej­skiej. Termin ten przypada zazwyczaj w po­czątku października, to też przodownik ze­społu powinien zawczasu dowiedzieć sit o tym od instruktora P.R. Zbioru dokonujemy, jak wiadomo, całym zespołem z przodownikiem na czele. Zwiastun zbliżającej się jesieni. pierw sprawdzamy wymiary poletka, potem zebrane płody z całego poletka natychmiast ważymy, osobno korzenie buraków, marchwi itp., a osobno liście, kłęby ziemniaków, ka­czany kukurydzy, główki kapusty itp. (ko­rzeni kukurydzy, liści ziemniaków — nie wa­ży się). Przed ważeniem należy korzenie, względnie kłęby starannie oczyścić z ziemi i innych bezwartościowych odpadków, sło­wem ważymy tylko to, co ma wartość dla gospodarstwa, co się da ocenić. Ilość w kilogramach w ten sposób zebranych ziemiopłodów wpi­suje przodownik do zeszytu konkursowego w specjalnie na ten cel przeznaczonej rubry­ce i stwierdza swoim podpisem. Dobrze jest, jeżeli w czasie zbioru są świadkowie spośród starszego społeczeństwa lub z Zarządu Organizacji Młodzieży, a wów­czas oni również umieszczają swoje podpisy obok podpisu przodownika. Przy tematach hodowlanych chodzi prze­ważnie o stwierdzenie w określonym dniu wagi sztuk u wszystkich członków zespołu lub o ilość sztuk wyhodowanych. W konkursach wychowu prosiąt, cieląt, owiec, ważymy zespołowo wszystkie sztuki i wpisujemy do zeszytów, jak przy tematach uprawowych, a w konkursach wychowu kur, królików — liczymy sztuki i określamy ich płeć i wartość. Po dokonaniu zbioru, względnie ustaleniu wyników hodowli, należy zespołowo ustalić zależnie od tematu: cenę 1 kg danego płodu lub cenę 1 sztuki kury czy królika. Za pod­stawę bierzemy ceny płacone na najbliższym targu lub w spółdzielni. Następnie ustalamy war­tość dzierżawy poletka, cenę nawozów, war­tość robocizny za 1 godzinę. Ceny te mogą być różne W różnych miejscowościach, lecz w jednej miejscowości winny byc przyjęte dla wszystkich konkursistów jednakowe. Należy zwrócić uwagę, by ce­ny przyjęte odpowiadały rze­czywistości — w tym celu wskazane jest zasięgnąć opinii starszych gospodarzy. Obliczenia końcowego w zeszycie każdy uczeń dokonuje samodzielnie, lecz przodow­nik winien je sprawdzić i prawdziwość za­pisków stwierdzić swoim podpisem. Obliczenie końcowe i zestawienie przy­chodu i rozchodu należy zrobić bardzo do­kładnie. Wreszcie po przemyśleniu całego prze­biegu pracy rocznej, trzeba szczerze a pro­sto opisać swoje wrażenia, w tak zwanych „uwagach końcowych". (O zamknięciu ze­szytu notatkowego i wykonaniu obliczeń bę­dzie jeszcze artykuł w jednym z następnych numerów „P. R.".). Po zamknięciu zeszytów konkursowych przodownik winien je zebrać i doręczyć in­struktorowi P.R. na kilkanaście dni przed wystawą. Instruktor przejrzy je, poprawi i przed pokazem jeszcze zwróci zespołowi. Prócz zamknięcia zeszytów każdy zespół winien wypełnić protokół zakończę-n i a pracy zespołu na specjalnym formula­rzu, otrzymanym od instruktora P.R. Trzeba to zrobić dokładnie i wszystkie rubryki wy­pełnić na podstawie zeszytu konkursowego. Pozatem wpisuje się na tymże formularzu wszystkie prace i wiadomości, dotyczące ca­łego zespołu, a to znów na podstawie książki pracy zespołu lub sekcji rolnej, zależnie od tego, którą z nich się prowadzi. O ile w zespo­le dobrze były prowadzone zeszyty i książki pracy, wypełnienie formularza protokółu nie nasuwa większych trudności. Pamiętać trze­ba, że protokół ten jest ważnym dokumen­tem, a więc musi być wypełniony starannie. Sporządza się dwa egzemplarze protokółu i obydwa oddaje się instruktorowi na kilka lub kilkanaście dni przed wystawą. Instruk­tor uzupełnia, poprawia i jeden egzemplarz zwraca zespołowi, a drugi pozostawia w ak­tach Powiatowego Komitetu do Spraw Mło­dzieży Wiejskiej. O wystawie powinni być zawczasu wszy­scy we wsi powiadomieni. Trwać powinna cały dzień. Pozostaje teraz sprawa przygotowania się do pokazu i egzaminu, ale o tym będzie mowa w innych artykułach naszego pisma. Egzamin przeprowadza się zazwyczaj łącznie z wystawą. Sposób przeprowadzenia jego zależy od Pow. Kom. do Spr. Mł. Wiej­skiej. Zespoły jednak powinny do niego przy­gotowywać się rzetelnie przez cały rok, „kucie" w ostatniej chwili jest bezcelowe, natomiast przypomnienie, powtórzenie mate­riału przerobionego, jest konieczne. Egzamin jest sprawdzeniem wyniku pracy całorocz­nej, zdobytych wiadomości, rozwoju umysło­wego ucznia, próbą wreszcie własnych sił. Egzaminatorzy są życzliwymi przyjaciółmi peerowców. Nie trzeba się egzaminu bać, nie trzeba silić się na odpowiedzi „książko­we", odpowiedzi trzeba dawać swoimi pro­stymi słowami, tak, by widać było, że daną rzecz uczeń rozumie. „Koniec wieńczy dzieło" — mówi przy­słowie. Zakończenie dobre całorocznej pra­cy^— a będzie dobrym, o ile przystąpimy do niego przygotowani należycie — niech uwieńczy rok pracy Peerowca. Nagrodą bę­dzie poczucie dobrze spełnionego obo­wiązku.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • http://texton.pl