Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • myjka do oczu
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Znaczenie dobrego nasienia do siewu

  Różnice w plonach roślin tego samego ga­tunku często są tak wielkie, że ogarnia nas zdumienie, z czego te różnice mogą po­wstawać. Miałem we własnej praktyce wy­padek, że sadząc kilka odmian kartofli — a między nimi kończące się już wówczas, a niegdyś sławne Dabery, a jednocześnie no­wą odmianę Merkierów, uzyskałem w plo­nie tych pierwszych 60 kwintali z morgi, a tych drugich 202 kwintale! Wyraźnie za­znaczam, że wszystkie odmiany rosły w zu­pełnie jednakowych warunkach uprawy, sa­dzone tzw. metodą kopczykową *), na moc­nym kompoście. Doświadczenie to przekonało mnie do­wodnie, ile się to traci w naszych gospodar­stwach przez lekceważenie doboru odmian plennych, — straty te idą w miliony. Może w nie tak rażącym stopniu, jak przy karto­flach, ujawniają się różnice w plonach reszty naszych ziemiopłodów, gdy się nie dba o sta­ranny dobór nasienia. Rozpiętość nie będzie dochodziła do paruset procentów różnicy, lecz w każdym razie będzie ona znaczna, bo jak np. przy porównaniu różnych odmian ow­sa, najplenniejsze w tych samych warunkach doskonałej ziemi dają 30—40 kwintali z ha, a odmiany wyrodzone około 20 kwintali. Nie tylko jednak odmiana przyczynia się do dużych różnic w plonach, ale również i to, że zawsze potrafimy dopasować odmianę do warunków gospodarstwa. Jedna odmiana urodzi się dobrze na lżejszej ziemi, inna na ziemi zwięzłej, a dobroć nasienia nic do tego nie ma. Ogólnie wiadomem jest, że np. owies Sobieszyński na lżejszej ziemi nieźle idzie, jakkolwiek wielkich plonów nie da, jednak kto spróbuje posiać w tych warunkach owies „Toedozja", który jest przecież b. plenny, to się przekona, że w tych warunkach słabiej on obrodzi niż Sobieszyński. Jeżeli już zaczepiliśmy o owies, zazna­czam, że na słabszej ziemi jest on właściwszy od odmian z natury swej plennych, ale z te­go nie wynika, by się z tym tak mało wyma­gającym owsem pchać do uprawy na pias­kach. Zapominają rolnicy, i to prawie pow­szechnie, że owies spośród wszystkich ja­rzyn jest rośliną najbardziej wrażliwą na su­szę. Sieją na piasku, a co z tego mają w ro­ku suchym? Jeżeli więc już koniecznie ma być jarzyna kłosowa, a nie łubin czy pelusz-ka, to jęczmień czterorzędowy albo żyto jare będzie tu o wiele właściwszą rośliną. A więc i tu najlepsze nasienie nic nie pomoże, gdy zostanie zasiane w warunkach nieodpowied-dnich. Poza koniecznością stosowania właści­wych nasion na właściwe pola, zarówno co do gatunku jak nawet i co do odmiany, rezul­tat plonów zależy w wysokim stopniu od do­czyszczenia nasion. Doczyszczenie bowiem to jednak nie znaczy, że się przepuściło ziar­no dwa razy przez młynek — to za mało, bo gdy weźmiemy takie zboże na sortownik, czyli tryjer, to dopiero wówczas zobaczymy, ile jeszcze poprzetrącanych, chudych i nie­kształtnych ziarn odejdzie. Ziarna te są zdat­ne na mąkę, czy na ospę, ale nie są to nasio­na, z których należyty plon wyrasta. I to jest ogromny błąd — owa oszczędność na zakup tryjera, który co prawda jest dość drogi, ale przy spółkowym zakupie, po dwóch, trzech latach już za siebie zapłaci, byle tylko za­dać sobie trud i obliczyć, ile tych ziarn nie-tryjerowanych wysieliśmy na próżno, bo al­bo nie powschodziły, albo dały słabiutkie ro­śliny. Dopóki nie ma we wsi tryjera, to nie dwa, ale trzy, cztery razy trzeba przepusz­czać zboże przez młynek. Z korca zboża han­dlowego może pozostać V korca ziarna siew­nego, a co szkodzi, gdy tego cieńszego ziar­na będzie więcej na mąkę? Ziarna większe, jak bobik, groch, należy przerabiać do siewu ręcznie, by tylko na­prawdę piękne ziarno poszło do siewu. Cho­dzi tu nie tylko o ziarna kształtne, ale i o zdrowe, nie robaczywe, czego żaden mły­nek ani tryjer nie odciągnie. 0 drobnych nasionach, takich jak koni­czyny czy trawy, tyle da się powiedzieć, że w małym gospodarstwie nie ma racji roślin tych uprawiać na nasienie. A gdzie kupo­wać? Nigdy u małomiasteczkowych handla­rzy, lecz choćby o wiele drożej zapłacić, ale nabyć u kupców cieszących się opinią solid­nych. Rośliny groszkowe, choćby we własnym gospodarstwie wytwarzane, należy próbować przed siewem, czy dobrze kiełkują. Zdaje się z pozoru że nic im nie brak, bo były pogod­nie sprzątnięte, a tymczasem kiełkują słabo, gdyż teżąc w spichrzu siłę kiełkowania w dużym stopniu zatraciły. To też zasadni­czo należy wszelkie groszkowe, a w szcze­gólności łubin pozostawiać w słomie, a młó­cić dopiero wtenczas, gdy mamy je wysie­wać. Próbę kiełkowania najlepiej wykonać tak: na płaski talerz położyć szarą bibułę, do­brze ją zmoczyć, po czym z nasion przezna­czonych do siewu odliczyć 100 ziarn i uło­żyć je na bibule, następnie przykryć je dru­gą bibułą, która będzie hamowała parowanie wody z bibuły zawilgoconej. Talerz ustawić w mieszkaniu gdzieś na szafie, ale trzeba co dzień doń zaglądać, i w miarę potrzeby bibułę polać wodą, ale ostrożnie, by nasiona nie zostały spłukane. Po czterech, pięciu dniach, zależnie zresztą od ciepła w miesz­kaniu — ziarenka spęcznieją i zaczną kieł­kować. Zazwyczaj nie wszystkie ziarna kieł­kują jednocześnie, ale tym zdatniejsze będą do siewu nasiona, im więcej ich wzejdzie jed­nocześnie. Po upływie paru dni od chwili wzejścia pierwszych nasion — obliczamy, ile nasion wzeszło. Gdy wzeszło ich powyżej 90-ciu, należy uważać nasiona za bardzo do­bre do siewu. Oczywiście dotyczy do ziarn zbożowych, bo ziarna drobnych roślin, a w szczególności niektórych traw mogą kieł­kować w ilości 40-tu na 100 i będą uważane za bardzo dobre. Zdarza się niekiedy, że nasiona pize-znaczone do siewu uległy chorobie grzyb­ków. Grzybki te rozwijają się potem z pra­wie niewidocznych pyłków, przyczepionych do ziarna. Otóż, o ile zauważymy tego ro­dzaju czarniawe zazwyczaj i obfite pyłki na nasionach, najczęściej jęczmienia lub kuku­rydzy, to najlepiej nasion takich nie brać do siewu. Gdy pyłków jest niewiele i tylko jakby przypadkowo się trafiają, to należy nasiona takie pobejcować, tj. poddać odka­żeniu. Takie bejcowanie stosują zwykle do pszenicy, winno być ono jednak stosowane i do innych nasion. Odkaża się formaliną — płyn ten niszczy zarodniki grzybków. Zamiast płynu, można do odkażenia użyć również suchej zaprawy pod nazwą „Ziarnik". Sposób stosowania za­prawy dodawany jest do każdej paczki.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://www.sowul.pl/oferta-dla-drogownictwa/