Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne
  Spd weekend spa tylko w najlepszych hotelach!

  Rolnictwo

  Zima w kurniku

  Chów drobiu w miesiącach zimowych przysparza niezawodnie więcej trosk i kłopotów, niż w porze jesiennej, kiedy drób korzystał z wypasów. W okresie zimowym i o pomieszczenie zadbać trzeba, jak też i o karmę, której sporo teraz wychodzi. W związku z tym nie dziw, że ten i ów narze­ka na drób, twierdząc, że nie warto go trzymać, bo się nie opłaca. W narzekaniach tych bywa wiele słuszności, zwłaszcza gdy się na zimę zostawiło za wiele ptactwa, a co gorsze, o kiepskiej wydajności. Każda sztuka pozostawiona na zimę powinna być wynikiem przemyślanego wyboru. Należy pozostawić sztuki dobrze wyro­śnięte, zdrowe, dobre nioski. Nie ta kura da­je zysk, która się pilnie niesie wiosną, ale ta, która się niesie zimą. Poczynając od li­stopada, kury powinny się nieść. Utrzymy­wać darmozjadów przez zimę nie warto, bo właśnie takie sztuki powodują zbędne kosz­ty. Kura, która w ciągu zimowych miesięcy, tj. przez listopad, grudzień i styczeń znie­sie około 30—40 jaj, niezawodnie opłaci koszty swego utrzymania i da jeszcze do­chód, bo przecież jaja zimowe bywają droż­sze od letnich. A jeśli chodzi o karmę — to powiedzmy sobie, że już kiedy jak kiedy, ale obecnie lepiej ziarno spasać, niż za by­le co je sprzedać. Kura dla wykazania w całości swej pro­dukcji wymaga w zimie całkowitego pokry­cia zapotrzebowania swego organizmu. Na to, że sama coś tam zdobędzie, jak to było w lecie, trudno zimą liczyć, bo nie ma na to warunków. Trzeba więc dać jej pożywienie pełne, treściwe, aby zawierało około 14 gra­mów białka na dzień. Należy przewidzieć, że kura spożyje dziennie 50 gramów ziarna oraz 80 gr mieszanki składającej się z 30 gr ziemniaków gotowanych, 20 gr otrąb pszen­nych, 20 gr plew seradelowych, koniczyno­wych itd., oraz 10 gr siekanej zieleniny. Gdy ponadto otrzyma do picia mleko, względnie serwatkę lub maślankę w ilości pół szklanki na sztukę, to wówczas pasza będzie pełno­wartościową. Na dodatek należy zadać jeszcze kredy szlamowanej w ilości 1—2 gr do mieszanki oraz żwirek, tłuczone skorup­ki itp., przygotowane w skrzyneczce. W zależności od posiadanych zapasów można karmę urozmaicać. Pewną trudność sprawia skarmianie żyta, które kury jedzą niechętnie. Natomiast żytnia śruta dodana do paszy miękkiej w ilości 20 gr na sztukę, zamiast otrąb pszennych, daje dobre wyni­ki. Dawka gotowanych ziemniaków nie po­winna w mieszance przekraczać 40—50 gr na kurę. Ogólna ilość paszy wynosi dziennie około 130—150 gr na sztukę. Kury ras lek­kich, a więc Zielononóżki i Leghorny, zjada­ją o 10—15 gr dziennie mniej paszy, niż ku­ry ras ciężkich, jak np. Karmazyny, czyli Rodajlendy oraz Susseksy. Uczestnicy konkursów uprawy kukury­dzy i ci, którzy już stale kukurydzę sadzą, niezawodnie uzyskają lepsze wyniki w ży­wieniu drobiu, gdyż kukurydza stanowi do­brą karmę, dającą organizmowi kury ciepło, które wytwarza się z mąki. Na ogół trzeba też pamiętać, że ziarno daje się rozdzielone na dwie dawki: rano rzuca się je w ściółkę do rozgrzebywania, co powoduje potrzebny ruch i rozgrzewa kury, oraz przed wieczo­rem, bo przez długą zimową noc kury naje­dzone ziarnem nie tak ziębną. Paszę miękką radzę podczas mrozów podawać w stanie ciepłym koło południa. Kto posłuchał w swoim czasie dobrej ra­dy i przygotował dla inwentarza kiszonkę, może zimową porą dawać po trochu tej kar­my również i ptactwu domowemu. Okazuje się, że nie tylko ptactwo wodne oraz indyki jedzą tę karmę chętnie, ale również kury. A co jeszcze ważniejsze, że skarmianie kiszon­ki wpływa dodatnio na organizm ptactwa w zimie, wzbogacając paszę w pożyteczne wi­taminy, o których tak często dziś się czyta i słyszy. Kiszonki daje się dziennie na kurę nie więcej nad 20 gr dobrze posiekanej z dodatkiem osypki. Przy zadawaniu kiszonki nie potrzeba dawać zieleniny. Kto nie przygotował kiszonki, może cza­sem dorzucić do karmy garść kapusty kwa­szonej (surowej), co niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i wydajność kur zimową porą. Miękką paszę można z lekka posolić, co również bywa pożyteczne dla zdrowia ptactwa. Trzeba wszelako mieć na uwadze, że ptactwo źle przenosi większą ilość soli, należy zatem zachować potrzebny umiar. Paszę trzeba podawać w korytku, które najlepiej stawiać na podwyższeniu, żeby ku­ry przy rozgrzebywaniu ściółki nie zaśmie­cały karmy w korytku. Najprościej wypad­nie, gdy korytko postawi się na podwyższe­niu w rodzaju ławy, tak aby z obu stron ko­rytka był dostęp. Poidło trzeba również postawić na pod­wyższeniu. O ile stawia się wiadro, można je postawić wprost w rogu na podłodze. Co do samego kurnika, to rzecz oczywi­sta, że w zimie trudno przerabiać pomiesz­czenie dla ptactwa. Gdyby okazało się jed­nak, że kurnik jest zimny, należy go uszczel­nić, opatrzyć drzwi oraz sufit. Duży wpływ na produkcję kur ma świa­tło. Okno w kurniku nie powinno być mniej­sze niż w izbie mieszkalnej. Można wstawić okno inspektowe. Kurnik w zimie trzeba wietrzyć, bo kury wymagają stosunkowo dużo świeżego po­wietrza. Wskutek tego trzeba zrobić wie-trznik, wycinając otwór w ścianie, drzwiach lub suficie — zasuwany przy pomocy drew­nianej zasuwy. Grzędy trzeba doprowadzić do porządku. Powinny być gładko oheblowane, mające około 4 cm szerokości i 6 cm wysokości. Nie trzeba je przybijać* na głucho, lecz wstawiać końcami we wnęki wycięte w deskach słu­żących jako podpory. Trzeba również zadbać o gniazda, aby była ich dostateczna ilość, licząc na jedno gniazdo trzy nioski. W kurniku powinno być dość suchej ściółki. Należy ją zmieniać raz na tydzień, przerzucając codziennie przy porządkowa­niu kurnika. W dni słoneczne przy małym mrozie ku­ry mogą wychodzić na dwór. Trzeba przeto wyciąć odpowiedni otwór we drzwiach, aby nie otwierać drzwi i nazbyt nie oziębiać kur­nika. Przed kurnikiem usuwać śnieg, aby kury mogły chodzić swobodnie. 0 ile wa­runki na to pozwalają, wpuszczać kury do stodoły na klepisko lub do innych zabudo­wań, gdzie mogą korzystać z ruchu, co wpły­wa dodatnio na ich nieśność. Zwracać uwa­gę, aby nie gubiły jaj, lecz przyzwyczajały się do znoszenia ich w gniazdach w kurniku.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • uzywane wozki widlowe sprzedaz