Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  O czym piszą inni

  Wartość pracy oświatowo - wychowawczej mierzy się nie tyle cyframi i pięknie ujętymi sprawozdaniami, ile wynikami pracy i życia ludzi. Zwraca na to słusznie uwagę Władysław Barłóg w N-rze 52-im ,,Wici" z roku ubiegłego w niedługim artykule pt. „Cyfry a rzeczywistość". Pisze na początku: „Ileż to można wyczytać, patrząc na cyrfę, mającą nam zobrazować rezultaty naszych poczynań. Często patrzenie na nią napawa nas jakąś wewnętrzną, rozpierającą pierś du­mą. Budzi wiarę w słuszność naszego myśle­nia, nakazuje dalsze kroczenie w obranym kierunku. Powoduje przeżycie głębokie w du­chu. Ożywia nadzieję lepszej przeszłości"... A pod koniec artykułu takie znajdujemy przy­kłady z życia: „Była dwa lata wice-preze-sem. W sekcji koleżanek była duszą. Budzi­ła, tłumaczyła, przekonywała. To też sekcja zbierała piękne rezultaty pracy..." A dalej: „W rok po wyjściu za mąż coś się stało. Zoś­ka się zmieniła... Bo oto jakże często potrafi ona teraz mocnymi słowy nawymyślać zgrzy­białej matce, mieszkającej przez sień w tej małej izbie. Ona, Zośka, teraz gospodyni. Sień zamiecie do połowy tylko, drugą pozo­stawi matce". Drugi przykład: „Kilka lat pracował w kole. Ponoć trzy lata z rzędu byi prezesem. Bardzo pięknie nieraz przemawiał na różnych uroczystościach. Zapalał się i za­palał innych. I oto konie jego wpadają do cudzych ziemniaków, tratując je. Na uwagę sześćdziesięcioletniej staruszki, troszkę w ostrym tonie skierowane ku niemu, że to je) niszczą to, co ją utrzymuje przy życiu, ma jedną odpowiedź: ordynarnie ją pchnie, aż ta zataczając się upada". Zdarzenia tego rodzaju muszą każdemu z nas nasunąć wiele myśli i wywołać posta­nowienie, aby nasze prace oświatowe i wy- chowawcze w organizacji nie były tylko war­tością na zewnątrz, lecz by je widać było i w życiu codziennym. Inaczej nie będzie po­stępu kulturalnego. Podobne rozważania snuje Tadeusz Stęp­niak w N-rze 51-ym „Siewu Młodej W s i" pt. „Swojcza a nasza wieś". Czyta­my w tym artykule, że w świetlicy Koła Mło­dzieży w Dębowcu przeczytano wspólnie ksią-kę Adolfa Dygasińskiego „W Swojczy" i po­równywano: to, co było w Swojczy parę dzie siątków lat temu, z tym, co jest dzisiaj w r dzinnej wsi Koła. Znaleziono duże podobień­stwa. Pierwsze z nich — to niedocenianie i dzisiaj wartości oświaty przez starsze po­kolenia Dębowca. Chodzi głównie autorowi o zaniedbywanie regularnego posyłania dzie­ci do szkoły powszechnej. „Drugą bardzo ra­żącą bolączką Swojczy i Dębowca — pisz* dalej — jest nieumiejętność racjonalnego go-, spodarowania. Do tej pory w naszej wiosce gospodarstwa są prowadzone systemem pra-dziadowskim — bez żadnej kalkulacji, bez ołówka w ręku. Jak tatunio na wiosnę orali pod owies lub ziemniaki, tak i syn to robi; jak tatunio krowy trzymali w brudnej i ciem­nej oborze i karmili je sieczką z plewami, jak obornik trzymali pod okapem na dworze, jak krowom „paskudnika" ze ślepiów wydzierali, a „wąsacza" kapuśniakiem z goryczką poili, tak samo i syn to czyni" itd. „A jaki jest z tego pradziadowskiego gospodarowania skutek? Głód i niechlujstwo, które są roz-nosicielami strasznej i powszechnej choro­by — gruźlicy"... Ale powoli — jak i Swojczy — rosną i w Dębowcu ludzie, którzy już myślą o popra­wie i coś robią: gromadzą się w świetlicy, czytają, uczą się, dyskutują. Już zamiast karczmy jest we wsi spółdzielnia spożyw­ców i planuje się dalszą organizację życia społecznego. Ciekawie również pisze w N-rze 52-im tegoż pisma Kazimierz Wołoszyński o waż­nej, choć na op"ół mało docenianej sprawie, tj. o „Uporządkowaniu obejść", dając prak­tyczne wskazówki, jak to rcbić i jak wyzy­skać śmiecie, odpadki i wydzieliny na pod­niesienie wydajności ziemi. Bardzo interesujący także jest Nr. 11—12 „Głosu Młodej Wsi", wychodzące­go w Zwoleniu (pow. kozienicki). Eugeniusz Grzechnik, jeden z uczniów Szkoły Rolniczej w Zwoleniu, we wstępnym artykule pt. „Mo­je spostrzeżenia i myśli w końcu roku szkol­nego" pisze m. in.: „Powiedzenie, że chłopu nie potrzebna jest nauka rolnictwa, jest ab­surdem, boć przecież praca na roli to nic in­nego, jak tylko współpraca z przyrodą. A przyroda ma tyle tajemnic nieodkrytych— i poznanie jej oraz jej działań jest ważne. Nie trzeba się uczyć jak orać, ale dlaczego orać; nie trzeba się uczyć jak zadawać paszę krowom, ale dlaczego krowom jest potrzebna taka a nie inna norma pasz, żeby dawały więcej mleka. I tutaj znajduje się odpowiedź, po co trzeba się uczyć rolnictwa". — Dalej najdujemy w tymże N-rze: artykuł' inż. Fr. Legackiego pt. ,,0 uświadomienie i wiedzę zawodowo - rolniczą", tegoż autora opis „Zjazdu uczniów przysposobienia rolniczego W Zwoleniu", P. Sznajdera — opis „Wycie­czki do Radomia, Warszawy, Płocka, Gdyni i Łowicza" i artykuł Bronisława Nowacia i. „Po śmierci Bolesława Wysłoucha". W wołyńskiej „Młodej Wsi — M o-odym Sele" w N-rach: 24-ym z r. ub. oraz w 1-ym i 2-im z r. b. Stanisław Landy pisze o przysposobieniu samorządowym w kołach młodzieży. Pierwszy artykuł omawia zagadnienie ogólnie, w drugim zaś mowa o tym, „Co to jest samorząd terytorialny", a w trzecim — o „Ustroju samorządu". Na zakończenie chcielibyśmy powiadomić naszych czytelników, że we Lwowie zaczęło wychodzić nowe pismo w charakterze mie­sięcznika pod nazwą „Wieś i Państwo", poświęcone sprawom wsi. Jest to wydawnic­two na wysokim poziomie, redagowane przez prof. d-ra Franciszka Bujaka, d-ra Stefana Inglota i d-ra Wincentego Stysia. Czasopi­sma takiego brak było dotąd w Polsce. Dla bardziej wyrobionych i oczytanych członków organizacyj młodzieżowych, a głównie dla tych, co zdobywszy wykształcenie, chcą współpracować ze wsią w podnoszeniu jej życia kulturalnego i gospodarczego „Wieś i Państwo" ma dostarczać gruntownych i rze­telnych wiadomości. Nr. styczniowy zawiera m. in.: artykuł prof. F. Bujaka pt. „Wieś i Państwo", Stefana Inglota — „Reformy rol­ne w dawnej Polsce", Wincentego Stysia — „Rolnictwo a uprzemysłowienie", Erazma Karłowskiego—„Bilans „Rozdr^ż'''* Euge­niusza Garbacika — „Rozwój duńskich uni­wersytetów ludowych" i Jana Zamorskiego — „Ksiądz Stanisław Stojałowski i warunki je­go działalności". Wydawcą „Wsi i Państwa" jest Spół­dzielnia Wydawnicza „Wieś" we Lwowie, ul. 3-go Maja 11. Opłata roczna wynosi zł 10.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-wujaszek-liestyle-instagram-ciocia-liestyle-blog/