Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane

  Przechodzimy obecnie okres zakończenia ca­łorocznych prac zespołów PR. Jest on rzeczywiście zakończeniem, ale tylko na po­letkach. Nie może zaś być mowy o zakończe­niu dla tych, co rok cały pracowali nad wy­chowem prosiąt, a szczególnie cieląt. Wiemy, że okres wzrostu i rozwoju cielę­cia nie kończy się z jednym rokiem, lecz wy­maga — 3 lat pracy. Bo tyle czasu trze­ba, by z cielęcia doczekać się krowy. Dlatego też musimy dążyć do tego, by konkurs wy­chowu cieląt prowadzić nie przez rok, a przez trzy lata. Taki właśnie trzyletni konkurs przewiduje bardzo dobra broszurka pt. „Wy­chów cieląt" napisana przez St. Wyrzy­kowskiego i M. Próchnickiego. Trzyletni konkurs wymaga wprawdzie od nas wytrwałości i ciągłości pracy, ale za to daje umiejętność całkowitego wychowu i ży­wienia od cielęcia do dojnej krowy. Co w go­spodarstwach naszych — zwłaszcza przy mle­czarniach i w okolicach miast — ma bardzo duże znaczenie. Z własnych obliczeń i z praktyki widzę, że krowy dają w dzisiejszych warunkach, gdy jest zbyt na mleko (a jeśli go nie ma, to trze­ba dążyć do zorganizowania mleczarni) zna­cznie większy dochód, niż np. świnie lub ko­nie. Dochód ten jest szczególnie duży letnią porą przy dobrym pastwisku i karmieniu zie­lonkami, bo te pasze tanio nas kosztują. Aby zaś mieć dochód zimą, trzeba koniecznie kro­wy żywić okopowizną, kiszonkami i sianem lub koniczyną z dodatkiem pasz treściwych. Zresztą, czyż tylko o dochodzie mamy myśleć? A CZY w naszych domach mamy pod dostatkiem mleka, masła, sera?! Nieraz ma­my parę krów, a całymi miesiącami jesteśmy bez mleka; a masła to się zjada chyba trochę na Wielkanoc i we żniwa. Na to, by więcej produkować oraz więcej i lepiej jeść, trzeba na wsi położyć bardzo silny nacisk. Bo i pod tym względem jest źle. Ale żeby mieć pod podstatkiem mleka i masła nawet od jednej krowy dla sporej ro­dziny, albo żeby je sprzedawać, gdy mamy parę krów, trzeba te krowy umiejętnie hodo­wać, a nie głodzić — latem na wydeptanym pastwisku, a zimą na słomie. Zwykła gospo­darska krowa, dobrze żywiona, może dać po­nad 3 tysiące litrów mleka rocznie; czyli przeciętnie przeszło 8 litrów dziennie, licząc cały rok. Sam otrzymywałem od krów, kupio­nych od drobnych gospodarzy za 180 — 240 zł, do 5 tysięcy litrów mleka rocznie. To prze­cie już dobra mleczność — nawet dla sztuk zarodowych... W hodowli bydła na wsi musi w szybkim czasie nastąpić przewrót, bo dzisiejsza hodo­wla to ogromne marnotrawstwo. To jakiś dzi­wny upór w tym, żeby krowy dawały obornik, a nie mleko. Zresztą, kiedy pytałem nieraz gospodarzy, po co hodują krowy, to odpowia­dali mi w najlepszej wierze, że po to, aby mieć obornik... To przekonanie trzeba jak najszybciej zmienić, a dużo do tegO' mogą się przyczynić zespoły trzyletnich konkursów hodowlanych. Dlatego też ci, co w tym roku prowadzili wy­chów cieląt, powinni pracę tę prowadzić da­lej. Powinny się także tworzyć nowe zespoły hodowlane, by coraz większa nas ilość zdo­bywała z roku na rok przygotowanie do no­woczesnej hodowli. Bo chyba w żadnej gałęzi gospodarstwa nie popełnia się tyle błędów, co przy wycho­wie bydła. Przyjrzyjmy się tym błędom po­krótce. Pomieszczenie. Jest to zazwyczaj ciasna, ciemna i duszna obora; gdy dla zdro wia i wzrostu bydlęcia potrzebne jest światło i świeże powietrze (tlen do oddychania). A przecież tak łatwo wyrżnąć w ścianie od południa odpowiednie okna, licząc po pół me­tra kwadratowego powierzchni okna na każ­dą sztukę; oborę codziennie dobrze przewie­trzyć oraz porobić specjalne wietrzniki. Pielęgnacja. Krowa nigdy nie czy­szczona, a w dodatku — jak to się jeszcze czasem zdarza — do połowy oblepiona grubą warstwą gnoju, nie może być zdrowa, ani do­brze się czuć i dawać dużo mleka. Dla zdro­wia krowy potrzebne jest codzienne obmywa­nie wodą jej powalanych gnojem części i czy­szczenie szczotką całej skóry. Brud bowiem zalepia otworki w skórze i krowa nie może przez skórę oddychać; nadto mnożą się na niej różne pasożyty. Ruch. Trzyma się krowy, a szczególnie cielęta, nieraz całymi miesiącami w zamknię­tym kojcu, gdy bieganie na swobodzie jest konieczne dla wyrośnięcia zdrowej, dobrze zbudowane^ sztuki oraz dla lekkiego porodu u krów cielnych. Przecież każdy ma — jeśli nie okólnik — to podwórko, na którym cielę czy krowa może zimą codziennie kilka godzin pobiegać i pochodzić. Żywienie. Żywi się zazwyczaj małe cielę pójłem, w którym jest dużo wody, a.ma­ło składników pokarmowych. A przecież od wody cielę ani inne stworzenie nie urośnie. Najwyżej rozepcha sobie tylko brzuch. Potem daje mu się siano i słomę, zamiast owsa, ma­kuchów, otrąb. Wynik zaś jest taki, że wyra­sta rozepchana beczka, za którą dają na ryn­ku, kiedy ma rok, 37 złotych. Sam takie wypadki wiele razy obserwowałem. To ja­kieś bezmyślne hodowanie. Bo przecież to cielę, gdy je­szcze ssało, było prawie ty­leż warte. A przez rok zjadło choćby samej słomy za kilka­dziesiąt złotych. Czas pokrycia. Czę­sto prowadzi się taką słabo wyrośniętą jałoszkę, gdy ma rok lub nieco więcej, do bu­haja i w rezultacie cielę rodzi cielę. Samo nie wyrośnie i cie­lęcia dobrego ani mleka nie da. Tymczasem tylko bardzo dobrze wyrośniętą jałówkę można kryć, gdy ma 18 — 21 miesięcy. Słabiej wyrośniętą — po ukończeniu dwóch lat. Czym pokrywają. Prowadzi się kro­wę czy jałówkę gdzie najbliżej jest buhaj, gdzie taniej biorą od pokrycia. Nie zważa się, jakiej ten buhaj rasy, po jakich rodzicach, czy z mlecznej rodziny, czy nie. A przecież wiadomo, że tylko po dobrze zbudowanym, od mlecznej matki, babki, prababki pochodzą­cym buhaju można otrzymać debrze zbudo­wane, mleczne potomstwo. Buhaj powinien być „kółkowy", tj. zaku­piony przez kółko rolnicze z obory zarodo­wej. I powinien mieć „licencję", tj. zezwole­nie na dopuszczanie go do krów. Taka stacja kopulacyjna dobrze się kółku i wsi opłaci, bo corocznie przybędzie około- 80 dobrych cieląt i przez to możemy poprawić poziom hodowli. Trzeba tylko- tępić dopuszczanie buhai nie 'i-cencjonowanych, bo one tak zanieczyszczają hodowlę, jak chwasty pole. Ustawa o dozo­rze nad buhajami wyraźnie przewiduje wy­sokie kary pieniężne za dopuszczanie buhai nielicencjonowanych. Trzeba ją tylko ściśle na wsi wykonywać. Wójci, sołtysi i kółka rol­nicze winny tego- dopilnować. Jeśli unikniemy powyższych błędów w na­szym konkursie, jeśli nauczymy się na jednej sztuce, a później przerzucimy tę wiedzę i pra­ktykę na wszystkie krowy, to- na pewno bę­dziemy w przyszłości inaczej hodować. Pomoże nam w tej pracy instruktor, po­może wymieniona wyżej broszura o wycho­wie cieląt, pomoże również książka inż. Le­wandowskiego pt. „Gospodarska hodowla by­dła".

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • https://thegoodquestion.pl/czy-ocet-do-prania-czy-to-dobry-pomysl/