Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Jak się powinniśmy bawić?

  Nic nas tak nie cieszy i nie porywa, jak muzyka i zabawa; wystarczy żeby ktoś tylko smyczkiem ruszył, a już się sposobimy do tańca. Widocznie człowiek odziedzicza jakieś cechy specjalne, które mu każą być czułym i wrażliwym na muzykę i jej rytm. Ta właśnie wrażliwość i odczucie muzyki występuje na wsi jako zjawisko powszechne, a przoduje w tym młodzież. Niech się tylko dowiemy, że gdzieś tam na końcu wsi, czy nawet w sąsiedniej jest zabawa taneczna lub wesele — pokonujemy wtedy największe nieraz przeszkody, aby tylko wziąć udział w zabawie i potańczyć sobie lub tylko przy­słuchać się muzyce i śpiewom. Dzięki takiemu właśnie ustosunkowaniu się wsi do zabaw i muzyki jesteśmy w po­siadaniu tak bogatej kultury ludowej z tej dziedziny. Kto z nas nie zna tych pięknych przyśpiewek weselnych, zamaszystych kra­kowiaków, zaciekłych polek, oberków, ma­zurków czy kujawiaków! Wystarczy nieraz jedno tylko wesele we wsi, na jesieni lub w zapusty, a cała wieś będzie przez długi czas nuciła pieśni i wygwizdywała skoczne melodie wygrywane na tymże weselu. Nic dziwnego, że te nasze skrzypce i basy wy­chowały takich artystów, jakim był Szopen, a jest dziś Paderewski i wielu innych. Dziś już wiejska muzyka, taniec czy śpiew ludo­wy stał się narodowym, a nawet rozsławił Polskę daleko poza jej granice. Równocześnie stwierdzamy, że piękna za­bawa, a więc śpiew, muzyka i taniec jest najlepszym środkiem wychowawczym mło­dzieży, bo nigdzie tak jak na zabawie nie uwidacznia się charakter człowieka. Pod wpływem pięknych melodyj stajemy się kul-turalniejszymi, lepszymi i nabieramy praw­dziwej ogłady towarzyskiej. To też naj­bardziej lubimy ludzi takich, którzy potrafią się bawić, a przede wszystkim potrafią się na zabawie odpowiednio zachować. Właśnie warto byśmy się chwilę zastanowili nad tym, jak też powinniśmy się bawić, by nasze za­bawy były naprawdę takimi, jakimi je so­bie mieć życzymy. Właśnie dziś, gdy tę sprawę omawiamy, gdy się tyle mówi o uroku i wartości na­szych wiejskich zabaw, gdy życzymy sobie słyszeć przez radio naszą muzykę, śpiew i obrzędy weselne — młodzież wiejska w różnych środowiskach Polski wnosi bar­dzo brzydkie obyczaje na zabawy czy wese­la i obniża ich wartość kulturalną, a często gęsto nasze zabawy zamieniają się w zwy­czajną łobuzerską bójkę. — Uprzytomnijmy sobie np taką rzecz: wesele. Pokochało się dwoje młodych ludzi i ażeby swoje szczę­ście utrwalić, upewnić i podzielić się tym szczęściem z drugimi, a nawet ze wsią całą, spraszają do siebie gości. Otrzymują dużo życzeń, nie tylko od rodziców, ale od wszy­stkich gości, by im dobrze było: „Szczęść Wam Boże"! Muzyka gra, a tu już słychać śpiew: „Siadaj że na wóz moje kochanie, nie pomoże ci płacz, narzekanie". — Jadą do ślubu. A po ślubie „czepiny", dzielenie się kołaczem, śpiewy i tańce bez końca. Przy stołach zastawionych przeróżnymi potrawami siedzą starsi, popijają sobie i gwarzą. O czym gwarzą? O minionej, często bardzo dawno, młodości, o tym jak to się dawniej bawili na weselach, jak ciężko pracowali na kawałek chleba i w jaki to sposób go zdobywali. Ktoś inny omawia jaki to posag wnosi panna mło­da, a jeszcze inni z zamiłowaniem przygląda­ją się tańczącym opodal. Wtem przychodzi starszy drużba i oznajmia weselnym, że „te­raz sąsiedzi tańcują". — Zerwali się starzy, nogi już z miejsca przybierają w takt mu­zyki, wszystkich ogarnia radość a zarazem i ciekawość, jak też starzy zatańcują. I wła­śnie wtedy, kiedy są tak wszyscy rozbawie­ni, wpada do izby weselnej gromada podpi­tych... no, trudno ich inaczej nazwać, jak tylko łobuzami, — rozbijają lampy i rozpo­czynają swój szalony taniec, często z pał­kami i nożami. Wynikiem takiego napa­du jest kilku rannych, a czasem nawet i za­bitych. I o cóż poszło? Mieli jakieś porachun­ki osobiste jeszcze „z tamtego roku"! Weźmy inny przykład: Na zabawę ludo­wą wynajęto salę do tańca, muzyków spro­wadzono aż z miasta, by grali „nowe kawa­ły". Przyglądasz się człowieku takiej zaba­wie, ale chociażbyś nawet i kilka godzin patrzał, to i tak nie zrozumiesz, o co komu chodzi w tym tańcu. Muzyka składa się z różnych piszczałek, bębnów, tależy, trąb „jerychońskich" (skrzypiec i basów często ani nie ujrzysz) i grają, ale co, nie można zrozumieć. Młodzież łazi po sali jak cielęta po stajni, raz się przegina w lewo, to znów w prawo, tłucze się po kątach. Na raz ogrom­ne zamieszanie, muzyka mimo wszystko gra, lecz na sali widzimy już prawdziwą wojnę. Za chwilę wynoszą rannych, inni znów coś zawzięcie perswadują, ale jest już po zabawie. I o cóż poszło?—O całkiem prostą rzecz: oto chłopiec zauważył, że jego dziewczyna z kim innym tańczy i już ją podejrzewa 0 zdradę, bo się za bardzo „przytulają". 1 słusznie twierdzi. Przecież te wszystkie „schimmy", „tanga", „fokstroty" i inne jesz­cze tańce tylko takie podejrzenia mogą ro­dzić. Dlatego wróćmy na naszych zabawach do naszych rodzimych — wiejskich tańców. Jeżeli będziemy tańczyli krakowiaka, ma­zura, oberka, kujawiaka, a przede wrzystkim „odbijanego", to nigdy nie powstanie podej­rzenie o zdradę, bo tam nie ma na to czasu. Tancerka przechodzi z rąk do rąk, co chwi­la zmieniają się figury tańca, tańczący opa­nowani są samą sztuką, artyzmem tańca, nie ma wówczas mowy o jakichś innych kombi­nacjach". Tańce ludowe mają to do siebie, że wprowadzają człowieka w zupełne za­pomnienie o świecie, dają możność wyłado­wania młodzieńczej energii. Mówiąc o naszych zabawach i weselach, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, któ­ra dla nas jest „być albo nie być" — to pi­cie wódki. Przypatrzmy się, jak wygląda pi­jany człowiek. Przede wszystkim stracił ro­zum i świadomość tego co czyni, zatruł swój organizm tak, że przez długi czas musi się leczyć, by wrócić do zdrowia. Pijany czło­wiek narobi czasem tyle zła, że przez całe swoje życie już nie potrafi tego naprawić. Najnieszczęśliwszą jest rodzina pijaka, bo skutki pijaństwa odbijają się mocno na jego potomstwie. Ale mówmy o sobie — mło­dych pijakach. Jakie wrażenie robi na nas pijany młody człowiek? — Oto czuć sromo-tą, twarz stała się niemiłą, wprost obrzydła i taki to „kawaler" chce koniecznie wtedy tańczyć z dziewczyną. Naprawdę, współczu­ję tej koleżance, która musi takie okropno­ści znosić. A czy wydane pieniądz-e na wód­kę nie mogłyby być obrócone na inne cele, np. na kupno książki, na wiejski uniwersy­tet ludowy, czy też na szkołę rolniczą. My­ślę, że czas najwyższy byśmy my, młodzi, za-, stanowili się nad tymi sprawami. Rozważmy sobie dobrze to wszystko, cośmy wyżej powiedzieli i odpowiedzmy, czy wolno nam pozwolić, by nasze przepiękne wiejskie wesela, ze swoimi zwyczajami i ob­rzędami ulegały napadom łobuzerii? — Czy naprawdę nie da się naszych zabaw młodzie­żowych i ogólnych tak organizować, by ba­wili się na nich wszyscy i po naszemu? — Czy celem naszym jest tylko picie wódki, czy inne mamy przed sobą oele? Jak będzie wyglądała nasza wieś, jeżeli nie można bę­dzie urządzić wesela, gdy na zabawach tań­czyć będziemy tylko „fokstroty", a zamiast pieśni ludowej zaczniemy wyśpiewywać ja­kieś bzdurne piosenki. Myślę, że niniejsze rozważania, zwłasz­cza w obecnym okresie zapustowym, są na czasie. Koniecznie trzeba zaradzić złu i zgni-liźnie, która się do wsi garnie. Dźwigajmy więc w zwyż piękno naszych zabaw i wesel, a śpiewu naszego i muzyki przede wszystkim, by rozbudziły nasze ży­cie polskie i, by kultura ludowa zrodziła nowych wiejskich kompozytorów i muzy­ków.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • Atrakcyjne fordanserki