Artykuy
 • Nasza Konstytucja
 • Nasz dotychczasowy dorobek na morzu
 • Polska C
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • PR-owskie reportaże
 • Jak się powinniśmy bawić?
 • I przyjemne i pożyteczne
 • O wodzie, co w lodzie zakrzepła
 • Zadbajmy o pomieszczenia dla zwierzat
 • Znaczenie dobrego nasienia do siewu
 • Wrażenia z wycieczki do Danii
 • Wiadomości konieczne i pożyteczne
 • Wskazówki i Rady
 • Dalsza praca wychowanków PR
 • Gromada wiejska
 • Wszystko dla Ojczyzny!
 • Polska C - Ciąg dalszy
 • Sami o swej pracy
 • Zobaczę jak mieszkasz - powiem ci kim jesteś
 • Duże zyski!
 • Przegląd prasy rolniczej
 • Pałac radiowy w Nowym Jorku
 • Akcja kredytowa na radiofonizację wsi
 • Przysposobienie rolnicze a wieś
 • Droga do Danii
 • Na czasie
 • Nasi rodzice
 • Polska C
 • Bezpłatne lekarstwo
 • Na przedwiośniu
 • Wiosenne zabiegi w sadzie
 • Kłopoty z nasionami
 • Nieco majsterkowania
 • Żywokost pastewny
 • Ziemniaki odporne na raka
 • Co wykazały zapiski mleczności krów?
 • O czym piszą inni
 • Zupa kartoflowa
 • Ku czci wielkiego człowieka
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • Prof. Władysław Grabski
 • Uniwersytety Wiejskie w Polsce
 • K o I eż a n ko m — d I a zastanowienia się i przemyślenia
 • Sołtys — i jego rola
 • Zastosujmy samopomoc w budownictwie wiejskim!
 • Jak zdobyć pieniqdze!
 • Wycieczka po własnym gospodarstwie
 • Świadoma hodowla
 • Zwierzęta w służbie człowieka
 • Przedwiośnie w kurniku
 • Przedwiośnie w królikarni
 • Łączna uprawa maku i marchwi
 • Co to są nasiona kwalifikowane?
 • O radiofonizacji świetlic w Polsce
 • Marszałek Edward Rydz-Smigły
 • Rolnictwo na Litwie
 • Policzmy się!
 • Do tych, co kończą PR
 • PSZCZELARZ i OGRODNIK
 • O ZAPRAWIANIU ZBÓŻ JARYCH
 • PR-owcy
 • Domy ludowe
 • Urzqdzajmy wycieczki!
 • Sławni ludzie spod wiejskiej strzechy
 • Czym sq ośrodki zdrowia
 • Jak z małych Jak z ziarnek piasku powstają ogromne góry, tak z małych ceynów rodzą się wielkie dzieła
 • Świadoma hodowla czy rozpłód bezmyślny?
 • Próbne płodozmiany pastewne
 • zdrowe i wysokie plony!
 • Jedziemy do Szwecji
 • O czym piszą inni?
 • Wielkanoc na wsi
 • PR-owskie reportaże
 • Godzianów — wieś postępowa
 • Nasze drogi
 • Deszczowe strugi
 • Jak dawniej bywało i jak teraz czasem bywa
 • SÓL BYDLĘCA ZIELONA
 • ZWALCZANIE MSZYC
 • Łubin pastewny
 • Opisy gospodarowania
 • JAK ZWALCZAĆ RÓŻYCĘ ŚWIŃ?
 • Przegląd prasy samorządowej
 • Wspomnienie o Profesorze Józefie Mikułowskim-Pomorskim
 • Kultura i Nałura
 • Uwagi na czasie
 • Czołem, przodownicy!
 • Skąd się'wzięły u nas ziemniaki?
 • Dzień Lasu
 • Czy się opłaca?
 • Jak zapewnić wodę roślinom
 • Wszyscy do walki z chrabgszczem!
 • Choroby drobiu
 • Wrażenia z wycieczki do Szwecji
 • Spożycie mięsa w świecie i w Polsce
 • Z kraju i ze świata
 • Londyn gra polskie melodie ludowe
 • Kim był Józef Piłsudcki
 • Niezwykły człowiek Aleksander Świętochowski
 • Uczmy się na poletkach
 • Trzeba umieć patrzeć - wiosna na wsi polskiej
 • O łych co kradnq słońce i wodę
 • Leczenie opojów stawu sko­kowego u konia
 • Pyrzysposobienie Rolnicze
 • Bądźmy rozważni
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Nieco liczb - plony zbóż
 • Spółdzielnie kontroli obór w Szwecji
 • Z prasy rolniczej
 • Przegląd prasy s a m o r z q d o w e j
 • Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce
 • Spisu ludności w Polsce, który został przeprowa­dzony w 1931-ym roku
 • Odbiornki radiowe dla szkół powszechnych
 • Młodzież wiejska a ideały spółdzielczości
 • Organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce
 • Praca i współdziałanie trzech spółdzielni w jednej wsi
 • Stragan, czy spółdzielnia?
 • Wspomnienia o Józefie Rzadkowskim
 • Wycieczki do wsi
 • Moje wspomnienia z wycieczki do Czerniewic
 • Do walki z chorobami i szkodnikami roślin!
 • Oryginalna surowica przeciw różycy świń
 • Oświata rolnicza na wsi
 • Sami o sobie
 • O ZWALCZANIU WOŁKA ZBOŻOWEGO
 • Zatrucia zwierzgt ziemniakami i lekarstwami
 • Środki zapobiegawcze zatruciom ziemniakami:
 • Oznaczeniu chwastów, czyli roślin dziko ro­snących
 • O zielonkach i ich użytkowaniu
 • Zielonki strączkowe
 • Sianokosy
 • Spółdzielczość w pracy lwowskiego Związku Młodzieży Wiej­skiej
 • Szkoły spółdzielcze w Polsce
 • Radiofonizacja szkół
 • Gospodarcze znaczenie morza dla polskiej gospodarki
 • Surowce w Polsce
 • Ustrój szkolnictwa w Polsce przedwojennej
 • Wiejskie organizacje młodzieżowe
 • Prace na poletkach z okopowymi
 • Obrona przed wyradzaniem się ziemniaków
 • Studnia
 • Zjazd Wychowanków Uniwersytetu Ludowego w Różynie
 • Pułapki na „Owocówkę jabłkówkę"
 • Z prasy rolniczej
 • Wiosenna burza przyczyniła się do radiofonizacji wsi
 • Jan Matejko w rocznicę urodzin
 • Organizacja szkolnictwa powszechnego
 • Przy­sposobienie Rolnicze
 • Gromadzimy materiały!
 • W ogródku warzywnym
 • Mamy juz prosięta
 • Rozwój spółdzielczości wiejskiej
 • Ludzie z miasta na wyczasach na wiesi
 • Choroby w lecie
 • Dojrzewanie zbóż
 • Pot i pocenie się zwierząt
 • Pokrewne

  Rolnictwo

  Do tych, co ko ń czą PR

  Na drugim, a szczególnie na trzecim stop­niu sprawności rolniczej w zakres na­szych prac wchodzą zagadnienia poznawania organizacyj wsi. Zapoznajemy się więc z pracami kółek rolniczych, kół gospodyń, pla­cówek spółdzielczych i samorządowych. Uczniowie trzeciego stopnia biorą udział w zebraniach i zjazdach O.T.O. i K.R., P.O.K. G.W., co zdolniejsi mają pogadanki na zebra­niach oraz przerabiają wsoólnie ze starszymi pisma rolnicze. A więc już w PR zostaje na­wiązany kontakt bezpośredni z organizacja­mi naszych ojców i matek. Wiosną spora gromada kończy trzy stop­nie sprawności rolniczej, opuszcza szeregi Przysposobienia Rolniczego. Spora też gro­madka opuściła w marcu uniwersytety wiej­skie. Niechaj że się ci „ukończeni" zastano­wią choć przez chwilę, co też powinni robić dalej, by nawiązaną współpracę pogłębić i uzyskać większe rezultaty. Na naszych kursach PR, zebraniach, zja­zdach, pogwarkach samokształceniowych bardzo często padały słowa mocne, krytyku­jące działalność organizacyj rolniczych. Za­rzucaliśmy brak głębszej pracy nad rozbu­dzeniem i wychowaniem członków kółek rol­niczych i kół gospodyń, całkowite zaniedba­nie prac ogólno-oświatowych, a nade wszy­stko nie mogliśmy się pogodzić z dużym kon­serwatyzmem (niechęć do zmian) i słabą wiarą we własne siły, co przejawia się ma­łym udziałem chłopów we władzach wyż­szych ogniw organizacyjnych, izbach rolni­czych, co jest dużą szkodą dla interesów drobnego rolnika. W gorących i ożywionych dyskusjach padły słowa: ..swoje sprawy musimy brać w swoie ręce" i „budować nie­zależny ruch chłopski". Spotykaliśmy się na takich zebraniach bardzo często ze strony niektórych starych działaczy z narzekaniem na nasze bezwzględ­ne młodzieńcze poćlądv. a jeszcze częściej ze zwalczaniem tych, którzy tak śmiało for­mułowali cwnie nod1adv na sprawy wiejskie. Z obu jednak stron padały tylko słowa kry­tyki. Młodzież pełna entuzjazmu i dobrej woli szukała nowych dróg rozwoju życia wiejskiego, buntując się przeciwko obecnej rzeczywistości, ale nie mając możliwości rea­lizowania (wprowadzenia w życie) swoich wypracowanych poglądów, a starsi nie bar­dzo chcieli i chcą zrozumieć palące się serca i rwące się umysły do szybszego urządzenia naszego życia, choćby najcięższego, ale opar­tego na sprawiedliwym rozdziale ciężarów >raz dorobku materialnego i kulturalnego. Musimy jednak wykazać, że nie tylko krytykować aile i robić potrafimy, a wtedy wszyscy nas zrozumieją, prócz chyba tylko tych, którzy będą okazywać złą wolę. Na naszych zebraniach peerowskich przy omawianiu tych zagadnień wytyczaliśmy so­bie drogę działania. Mówiliśmy sobie, że na­leży wchodzić do kółek rolniczych, kół go­spodyń, placówek spółdzielczych w naszych wioskach, by realizować myśli, które w nas narosły i narastają oraz wnosić swoje wia­domości, swoje wartości do pracy gromadz­kiej, by w ten sposób wytwarzać zwarty wartościowy ruch wiejski, odzwiercia dla jacy wypracowany program i potrzeby wsi. Skończyliśmy kurs w uniwersytetach wiej­skich, kończymy trzy stopnie sprawności rol­niczej — idziemy jednak nie na odpoczynek, ale do dalszej pracy, która ma wykazać na­szą postawę, nasze wartości i umiejętności wcielania zdobytych wiadomości w przetwa­rzanie i ulepszanie zorganizowanego życia wsi. Od czego powinniśmy zaczynać9 W całym szeregu wiosek, w których ist­nieją organizacje młodzieżowe, a obecnie członkowie kończą trzeci stopień sprawności PR, nie ma zorganizowanych kółek rolni­czych i kół gospodyń. Inicjatywę zorganizowania musimy przy­jąć na siebie — pobudzić środowisko, zain­teresować naszych ojców i nasze matki i do­prowadzić do zorganizowania się starszych. W rozważaniach naszych stwierdziliśmy bowiem, że sama organizacja młodzieżowa nie wytworzy całokształtowego ruchu wiej­skiego. Zorganizowana młodzież, gospoda­rze, gospodynie, owiani wspólną myślą, wspólną ideą, wytworzą fundamenty, na któ­rych oprze się świadomość wiejska, tworzą­ca jednolity ośrodek działania wsi. Od czego mamy zaczynać pracę w kół­kach rolniczych i kołach gospodyń? Nie należy rozrjoczvnać pracy od górno­lotnych haseł, pięknych frazesów, bo to na długo nie wystarczy, ale należy dokładnie poznać swoją wieś. zainteresowania ludzi, ich potrzeby, dotychczasowe prace organiza­cyj i dopiero na tej podstawie dobrze prze­myśleć plan działania. Trzeba podzielić się swoimi myślami z gospodarzami, któ­rzy mają zaufanie wsi, zainteresować ich i wspólnie przystąpić do realizacji. Nie należy zaczynać od krytykowania na ze braniach ogólnych i nakreślania wielkich planówr na przyszłość, bo to może poderwać zaufanie i uniemożliwić pracę na dłuższy okres czasu, o ile nie na zawsze. W jednej wiosce istniało kółko rolnicze od piftńli lat, nie przejawiało jednak żadnej działamości, zebrania odbywały się wtedy tylko, kiedy przyjechał instruktor z OTO i KR. Jeden z wychowanków szkoły rolniczej chciał ożywić pracę, kilkakrotnie na zebra­niach omawiał co należałoby robić, ale nic z tego nie wychodziło. Po dłuższej obserwacji zauważył, że go­spodarze chętnie słuchają go wieczorami, scnodząc się po kilku na czytanie gazet. Rozpoczął przeto pracę od czytania artyku­łów. Zainteresowanie powstawało coraz większe, zaufanie wychowanka wzrastało. Na najbliższym zebraniu kółka rolniczego jednogłośnie wybrano go na kierownika sek­cji oświatowej. Od tego czasu co tydzień odbywały się zebrania, na których czytano pisma, książ­ki, wygłaszano referaty na tematy wsi. Po rocznej pracy kółko rolnicze było jednym z pierwszych w powiecie. Możnaby mnożyć przykłady, wszystkie' jednak ściągają się do jednej zasady: po­znać środowisko, jego zainteresowania i roz­począć pracę wyraźną, zdecydowaną. W Przysposobieniu Rolniczym najistot­niejszą naszą pracą było samokształcenie. Drogą wspólnych zebrań, dyskusyj, pogada­nek, przygotowanych przez uczniów na pod­stawie odpowiedniej literatury, wzbogacaliś­my swoje wiadomości, kształtowaliśmy swoje poglądy, swój światopogląd.

  O serwisie

  “ Serwis poświęcony zagadnieniom oraz nowinkom na temat rolnictwa w okresie przedwojennym. Mam głęboką nadzieje, że zawarte tutaj rady, znajdą zastosowanie w rolnictwie teraźniejszym.”


  Artykuy
 • CO ZYSKALIŚMY PRZEZ SOLENIE SIANA
 • Szkoła Rolnicza Żeńska w Willi - Górze.
 • Kompostowe przemiany
 • Stan organizacji szkolnictwa powszechnego
 • Łubin pastewny
 • Więź
 • Kultura dźwignią wsi
 • Z gospodarstwa domowego
 • Żywienie owiec na pastwiskach
 • Teoria a praktyka
 • Na nowym poletku
 • Duńska Wystawa Rolnicza w Kopenhadze
 • Lustracja poletka
 • Jak wymierzyć nowe poletko
 • Radio w szkole roIniczej
 • Sierpniowe dni
 • Czy rolnicy mogą pomóc armi
 • Zakończenie pracy rocznej w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Warzywa na pokaz
 • Ochrona zbóż ozimych
 • Sprawy rolnicze
 • Nasze owce w jesieni
 • Mały sad
 • Strzyżenie owiec
 • Mieszanka poznańska
 • Biologiczne zwalczanie szkodników
 • Gimnazja i szkoły ogólnokształcace
 • Z gospodarstwa domowego
 • Kultura ludowa w programach radiowych
 • Zamieniajmy słowa w czyny!
 • Stoiska handlowe
 • Jak ło było na wystawie Przysposobienia Rolniczego w Woropajewie
 • Dwa przykłady uprawy ziemniaków
 • „Dom Chłopski" w Warszawie
 • Czyste nasienie — zdrowa roślina
 • Czy istnieje ptasie mleko
 • Konkurs wychowu prosiat
 • Konkursy wychowu drobiu
 • Pomyślmy o kiszonkach!
 • O czym pisza inni ?
 • Z przedwojennej prasy rolniczej
 • Przewodnik wycieczek wiejskich
 • Czy założenie sadu to wielkka sztuka
 • Rolnicze sprawy zbożowe
 • Wiejskie potrawy kulinarne
 • Zbliżamy się do Zachodu
 • Kryzys się nie powtórzy
 • Czym jest uniwersytet ludowy
 • Co, dlaczego i jak?
 • Jak cię widza tak cię piszą
 • Nowy przewodnik wiejski
 • Sprawa domów społecznych na wsi
 • O ustroju szkolnictwa
 • Jak wyglada Przysposobienie Rolnicze na Litwie
 • Wbrew prawdzie
 • Przechowanie okopowe płodów rolnych
 • Jesień na łąkach
 • Zakiszanie pasz
 • Opłaty od maki i kasz w polsce przedwojennej
 • Z pism samorzqdowych
 • O kiszonkach
 • Samorząd a spółdzielczośc
 • Rady i wskazówki dla samouków-rolników
 • Rozważania na progu nowego roku szkolnego B
 • Zjazd Wołyńskiego Związku Młodzie­ży Wiejskiej.
 • Przy rozpoczynaniu prac na wsi
 • Zespół pionierów Przysposobiena Rolniczego w kole młodzieży wiejskiej
 • Zespół jako akcelator rozwoju wsi
 • Idea Przysposobienia Rolniczego w Polsce
 • Zwalcznie Piędzika Przedzimka
 • Historia powstania szkół rolniczych
 • Egzamin konkursowy dla młodzieży wiejskiej
 • Nagrody - jako elament zachęcajacy młodzież do pracy na wsi
 • Początki Przysposobienia Rolniczego w Danii
 • Współpraca w naszej wsi
 • O wyborach do rad gromadzkich
 • Dlaczego lubię czytać „Przysposobienie Rolnicze"
 • Sól dla zwierząd domowych
 • Przeludnienie na wsi
 • Wykorzystajmy pochodzenie prosigt
 • Gospodarska hodowla świń
 • Spożytkowanie łetów ziemiacznych
 • Pisma młodzieży wiejskiej
 • C u d z e c h w a I i c i e swego nie znacie
 • Powrót Zaolzia do macierzy
 • Czym nas wzbogaciło Zaolzie?
 • O kursach dla zespołów Przygotowania Rolniczego
 • Dożynki na wsi
 • Wspomnienia z pobytu w szkole rolniczej
 • Rolnictwo akademickie
 • P oczątek nauczania rolnictwa na poziomie akademickim
 • Czego uczą w duńskich uniwersytetach ludowych
 • O szpitalach i korzystaniu z nich
 • Wybory do rad gminnych
 • Dlaczego nie można przerywać pracy hodowlane
 • Popiół — na łqki
 • Nie skąpo, ale oszczędnie
 • O paszach dla owiec w zimie
 • Z pism samorzadowych
 • Z pism spółdzielczych
 • Z kroju i ze świata
 • Wzkoryzstujemy okrespastwiskowy
 • Potrzeby szkół powszechnych i liceów
 • Rady i wskazówki dla samouków
 • Radio w oświacie pozaszkolnej
 • W Dzień Zaduszny na polskiej
 • Budowa Państwa Polskiego
 • Nasz dwudziestoletni okres odyzskania niepodleglosci
 • Ruch młodzieży wiejskiej i jego znaczenie
 • Cośmy zdobyli do dzisiaj w akcji Przysposobienia Rolniczego
 • Zaplanujmy ogródek warzywny na rok przyszły!
 • Państwowy Bank Rolny wobec drobnego rolnictwa
 • Ulgi dla rolników, którzy zawarli układy konwersyjne za pośrednictwem Banku
 • Kredyty dla młodzieży wiejskiej
 • Udział Komunalnych Kas Oszczędności w dorobku 20-lecia Polski Niepodległej
 • Z prasy rolniczej
 • Polskie Radio pełni doniosła służbę społeczna
 • Dania wiejskie
 • Czekamy na Was, Wychowankowie Szkół Rolniczych!
 • Pod rozwagę przodownikom zespołów Przysposobienia Rolniczego
 • Dobrzy znajomi rolnicy
 • Praca przodownika w zespole Przysposobienia Rolniczego
 • Akcja Przyspo­sobienia Rolniczego
 • Średnie szkoły rolnicze
 • Jak zdobyć świadectwo z ukończenia 7-klas szkoły powszechnej
 • Wieś twórcza
 • Bakterie w gospodarce przyrody
 • W kreciej paszczy
 • Przykład godny naśladowania
 • Czy warto budować sławy rybne?
 • Ziarnko do ziarnka, az się zbierze miarka
 • Zbierajmy łom!
 • Z pism samorządowych
 • Związek Spółdzielni Rolniczych a Związek Spółdzielni Spożywców
 • Ciekawe książki rolnicze
 • Radio na wsi
 • Bajaka czy nie bajaka wiejska
 • Zebrania samokształcące rolników
 • Planowanie powszechne uczenie się rolnictwa
 • Wrażenia z pokazu
 • Wystawa Przysposobienia Rolniczego
 • Z przeszłości niższych szkół rolniczych przed wojną
 • Wybory do Rad Powiatowych
 • Zgłasznie kandydatów do Rad Powiatowych
 • O pielęgnacji i żywieniu owiec — macior i jagniqt
 • Zima w kurniku
 • Chów królików
 • Przysposobienie Rolnicze nie jest organizacjq młodzieży
 • W okresie samokształceniowym
 • Co dał rolnikom pokaz w Chełmży
 • Rozwój szkół gospodarskich
 • Rola w zimie
 • Gospodarstwo stawowe i jego zakładanie
 • Znaczenie hodowli w życiu gospodarczym Polski
 • Wieś tworząca
 • Samorząd i radiolonizacja wsi
 • obsuga kampanii google ads